Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Czech exchange rate floor: Depreciation without inflation?
Baxa, Jaromír ; Šestořád, Tomáš
Po zavedení kurzového závazku a okamžitém oslabení české koruny v roce 2013 o 7 % sice došlo k obnovení ekonomického růstu, avšak inflace zůstala nízká. V důsledku toho Česká národní banka vrátila svoji měnovou politiku k normálu až po více než třech letech. Za pomoci modelu VAR s časově proměnlivými parametry a se stochastickou volatilitou ukazujeme, že tento vývoj nebyl překvapivý. Průsak směnného kurzu do cenové hladiny se po roce 2000 postupně snižoval, což naznačovalo omezené potenciální dopady kurzového závazku na inflaci. Na druhou stranu se zvyšoval průsak kurzu do ekonomického růstu. Tyto výsledky platí i v případě, kdy ze vzorku vyloučíme období trvání kurzového závazku i období nulové dolní meze úrokových sazeb, a jsou robustní vůči dalším citlivostním analýzám. Naše výsledky je možné vysvětlit bud’ zploštělou Phillipsovou křivkou, nebo rostoucí kvalitou českého vývozu a účastí v globálních hodnotových řetězcích, případně malým dopadem poklesu směnného kurzu do inflačních očekávání, když kurzový závazek není doprovázen dočasným cílováním cenové hladiny. Upozorňujeme také na užitečnost modelů zohledňujících časovou proměnlivost parametrů pro analýzu měnové politiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Essays on Macro Imbalances, Monetary Policy and Exchange Rates
Hájek, Jan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Hartwell, Christopher (oponent) ; Komárek, Luboš (oponent) ; Kapounek, Svatopluk (oponent)
Dizertační práci tvoří čtyři články z oblasti měnové ekonomie. První článek zkoumá rozsah vychýlení reálného měnového kurzu ve vybraných zemích eurozóny, další dva članky poskytují vhled do problematiky makroekonomických efektů nákazy v zemích EU stojících mimo eurozónu. Poslední článek se poté zaměřuje na průsak změn měnového kurzu do cenové hladiny v České republice.
The Exchange Rate Pass-Through at the Zero Lower Bound: The Evidence from the Czech Republic
Šestořád, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Článek zkoumá hypotézu, zda depreciace při nulové nominální úrokové míře vede k většímu růstu cen a produktu než za normálních okolností. Stanovená hypotéza vychází z předpokladu, že při nulové nominální úrokové míře nemůže být reakce cen a produktu potlačena skrz zvýšení nominální úrokové míry. Hypotéza je testována pomocí vektorové autoregrese s proměnnými parametry v čase a se stochastickou volatilitou, která umožnuje určit, jak se transmise kurzového šoku mění v čase. Model je odhadnut pro Českou republiku, kterou lze považovat za ukázkový příklad malé otevřené ekonomiky dlouhodobě cílující inflaci. Výsledky ukazují, že k větší transmisi kurzového šoku při nulové úrokové míře dochází pouze do produktu. Kurzový závazek České národní banky vedl k navýšení inflace o 0,116 %. Produkt vzrostl v důsledku kurzového závazku o 0,781 %.
Exchange Rate Pass-Through in Mongolia
Batmunkh, Sanjidmaa ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Kocourek, David (oponent)
This thesis investigates the exchange rate pass-through to consumer prices, and its non-linearity and asymmetry effect in Mongolia. The recursive VAR model and non-linear econometric model are applied using monthly data from January 2000 to December 2013. We find that exchange rate pass-through is high and incomplete both in the short and in the long run in Mongolia. There is a statistically significant asymmetry effect, which states that impact of exchange rate depreciation on consumer price is higher than appreciation. However, we do not find an evidence of non-linearity in consumer price reaction to the large and small absolute changes of the exchange rate relative to its sample average and median as a threshold level. Additionally, we estimate the importance of the exchange rate shock for the consumer price variation using variance decomposition technique. In spite of this relatively high pass through, the exchange rate shocks explain a relatively small percentage of the variation in CPI inflation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The Exchange Rate Pass-Through in Central and Eastern Europe
Mirková, Barbora ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Jašová, Martina (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce zkoumá exchange rate pass-through, tedy vliv změn směných kurzů na spotřebitelské ceny, ve střední a východní Evropě. Práce je založena na čtvrtletních datech 12 zemí od roku 2003 do roku 2013. Odhady jsou provedeny pomocí metod heterogenní panelové kointegrace, konkrétně mean group a pooled mean group estimátorů. Fixed effects jsou použity pro srovnání. Diplomová práce obsahuje krátkodobé a dlouhodobé odhady exchange rate pass- through pro jednotlivé země i region jako celek. Výsledky ukázaly, že se hodnoty exchange rate pass-through velmi liší pro jednotlivé státy střední a východní Evropy. Došli jsme však k závěru, že hodnoty exchange rate pass-through se neliší v závislosti na tom, jestli jsou země členy eurozóny, členy EU mimo eurozónu nebo zeměmi mimo EU. Naše výsledky ukázaly, že ve střední a východní Evropě neplatí obecný názor, že exchange rate pass-through je v rozvojových zemích vyšší než v rozvinutých. Klasifikace JEL C23, E31, E52, F31 Klíčová slova směnné kurzy, spotřebitelské ceny, heterogenní panelová kointegrace, pooled mean group, mean group E-mail autora bara.mirkova@centrum.cz E-mail vedoucího práce roman.horvath@gmail.com
Exchange Rate Pass - Through to Domestic Prices: The Case of the Czech Republic
Hájek, Jan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá efektem změny směnného kurzu na cenovou hladinu v České Re- publice za období 1998:1-2014:1. Výsledky vektorové autoregrese ukazují, že krátkodobý efekt výrazně zpomalil na straně jedné a zároveň se na straně druhé prodloužila celková doba trvání efektu. Důsledkem této změny je vyšší celková velikost efektu, který má být přenesen do cenové hladiny, v porovnání s výsledky předochozích autorů. V případě efektu na agregátní index spotřebitelských cen, celková velikost přenesená po 18 měsících od původní změny se pohybuje mezi 40-60 procenty. Naše výsledky za pomoci jedinečné metody využívající Chebyshevovy časové polynomy naznačují, že ke zvýšení celkové ve- likosti efektu došlo zejména mezi lety 2008 a 2014. Zdá se, že tendence zvyšování efektu v rámci České Republiky koresponduje s výskytem makroekonomicky méně stabilního ob- dobí. I přes poměrně vzácnou shodu v této oblasti výzkumu jsme našli publikace, jejichž závěry podporují naše výsledky. Daleko zajímavější je však přesah na nedávné devizové intervence, které Česká národní banka použila jako obranu proti potenciální deflaci na sklonku roku 2013. Naše výsledky naznačují, že toto opatření bylo v...
Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: The Case of the Czech Republic
Hájek, Jan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá efektem změny směnného kurzu na cenovou hladinu v České Re- publice za období 1998:1-2014:1. Výsledky vektorové autoregrese ukazují, že krátkodobý efekt výrazně zpomalil na straně jedné a zároveň se na straně druhé prodloužila celková doba trvání efektu. Důsledkem této změny je vyšší celková velikost efektu, který má být přenesen do cenové hladiny, v porovnání s výsledky předochozích autorů. V případě efektu na agregátní index spotřebitelských cen, celková velikost přenesená po 18 měsících od původní změny se pohybuje mezi 40-60 procenty. Naše výsledky za pomoci jedinečné metody využívající Chebyshevovy časové polynomy naznačují, že ke zvýšení celkové ve- likosti efektu došlo zejména mezi lety 2008 a 2014. Zdá se, že tendence zvyšování efektu v rámci České Republiky koresponduje s výskytem makroekonomicky méně stabilního ob- dobí. I přes poměrně vzácnou shodu v této oblasti výzkumu jsme našli publikace, jejichž závěry podporují naše výsledky. Daleko zajímavější je však přesah na nedávné devizové intervence, které Česká národní banka použila jako obranu proti potenciální deflaci na sklonku roku 2013. Naše výsledky naznačují, že toto opatření bylo v...
Analýza inflace v České republice
Holakovská, Adéla ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Cílem diplomové práce je ekonometrická analýza inflace v České republice, dále je zde uváděna analýza inflace v Rakousku a návaznost obou zemí na dominantní ekonomiku Německa. V průběhu práce je nejdříve popsána inflace, její formy a možnosti jejího měření. Je zde popsán vliv České národní banky na vývoj inflace. Dále je zde popsán vliv zahraniční inflace a měnových kurzů. Následně jsou popsány časové řady a jejich vlastnosti, které jsou důležité z hlediska konstrukce ekonometrických modelů. V další části je popsána teorie ekonometrické analýzy, se zaměřením na metodu nejmenších čtverců a metodu instrumentálních proměnných. Empirická část je věnována analýze inflace, pomocí modelů popsaných v teoretické části i s pomocí dalších modelů, vycházejících z ekonomických teorií. Nejprve je provedena analýza inflace v Německu jako referenční země, dále je prováděna analýza inflace v České republice a Rakousku. Na konec je provedena analýza na základě ERTP (exchange rate pass-through) modelů. V závěru práce jsou výsledky shrnuty a vzájemně porovnány.
Je hodnota dovozu zboží ze zemí mimo EU do České republiky více či méně ovlivněna změnou nominálního a reálného měnového kurzu než u zemí v rámci EU ?
Vereš, Jan ; Stroukal, Dominik (vedoucí práce) ; Slaný, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje vztah mezi dovozem zboží ze zahraničí do České republiky a změnami měnových kurzů. Prvotní hypotézou práce je prokázat pozitivní vliv depreciace domácí měny na saldo obchodní bilance v dlouhém období. K tomu slouží celkem osm vytvořených ekonometrických modelů, které byly zkonstruovány s využitím časových řad z období mezi lety 2003-2016. Těchto osm modelů je rozděleno po dvou mezi čtyři vybrané státy.Pro každou zemi jsou tedy vytvořeny dva modely, které sledují vývoj obchodní bilance České republiky a daného státu ve dvou různých časových obdobích. U každého modelu je vždy jako vysvětlující proměnná použit reálný efektivní měnový kurz, tempo růstu HDP pro ČR a tempo růstu HDP zkoumané země. K modelům se vztahuje i druhý úkol této práce, a to analýza rozdílů v chování jednotlivých modelů v závislosti na tom, zda sledovaná země v modelu patří do EU či nikoliv. Cílem je tak zjistit, zda v důsledku existence cla na dovoz zboží ze zemí mimo EU je možné pozorovat viditelné rozdíly v chování daných proměnných, které byly zahrnuty do modelů. Na základě výsledků všech osmi modelů byla hlavní hypotéza potvrzena pouze pro tři ze čtyř zemí. V modelech pro Německo, Čínu a Francii vyšel vztah reálného měnového kurzu a obchodní bilance pro dlouhé období jako pozitivní, pro kratší období byly výsledky nejednoznačné. Druhá výzkumná otázka byla zodpovězena, avšak její přidaná hodnota je rozporuplná. Výsledné modely pro jednotlivé státy sice vykazují některé znatelnější rozdíly a dá se na základě nich určit, zda je vliv změny kurzů na obchodní bilanci menší či větší u zemí kde se clo vyměřuje. Na druhou stranu z výsledků lze poznat, že vzorek pouze čtyř zemí je nedostatečný k tomu, abychom z této analýzy mohli vyvozovat nějaké závěry.
Ekonometrická analýza inflace v otevřené ekonomice
Rebrova, Yulia ; Formánek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kuchina, Elena (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřená na ekonometrickou analýzu inflace v otevřené ekonomice. Cílem této práce je nalézt faktory působící na změny cenové hladiny. Přednostně bude analýza zaměřena na zkoumání ekonomik Rakouska a České republiky a jejích návaznosti na dominantní ekonomiku Německa. K analýze inflace jsou použité různé modifikace Phillipsových křivek a metoda exchange rate pass-through. K získání vhodných modelů popisujících vývoj inflace jsou použity ekonometrické postupy k hodnocení kvality výsledků. Práce je rozdělená do 3 hlavních kapitol, přičemž dvě jsou teoretické a poslední je praktická. Teoretická část se podrobně zabývá rozborem dosud známých faktů o inflaci, jejím měřením a blíže popisuje vybrané ekonometrické metody. V praktické části jsou sestaveny modely pro každý stát a výsledky jsou porovnány. Rezultáty ukazují, že se ekonomiky zkoumaných států řídí teoretickými předpoklady popsanými pomocí Phillipsových křivek. Křivky odhadnuté metodou exchange rate pass-through překvapivě nepotvrzují teoretické poznatky z použité literatury. Zároveň tato práce ukazuje vysokou komplexitu vybraného tématu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.