National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Detection of repetitive sequences in genomes
Puterová, Janka ; Jedlička, Pavel (referee) ; Kléma, Jiří (referee) ; Zendulka, Jaroslav (advisor)
Repetitivní sekvence mohou tvořit významnou část genomu, v některých případech více než 80%, která však bývala vědci často přehlížena. Dnes je známo, že repetice mají v genomu různé funkce a rozdělují se na dvě hlavní skupiny: rozptýlené a tandemové repetice. Cílem této práce bylo vytvoření bioinformatických nástrojů pro detekci repetic, ať už přímo ze sekvenačních dat generovaných sekvenátory, nebo ze sestavených genomů. V úvodní části práce poskytuje náhled do problematiky a přehled typů repetic vyskytujících se v genomech. Dále se práce zabývá stávajícími přístupy a nástroji zaměřenými na identifikaci repetic přímo ze sestavených sekvencí. Hlavním přínosem do této oblasti bylo vytvoření nástroje digIS, který se zaměřuje na detekci inserčních sekvencí, které přestavují nejhojněji se vyskytující rozptýlené repetice u prokaryot. digIS je založen na principu profilových skrytých Markovových modelů zkonstruovaných pro katalytické domény transpozáz, které představují nejkonzervativnější část inserčních sekvencí a zachovávají si sekundární strukturu v rámci rodiny. Následně práce poskytuje přehled sekvenačních technologií a rozebírá stávající metody pro detekci repetic přímo ze sekvenačních dat, bez nutnosti procházejícího sestavení genomu. Je představen nový přístup pro detailní analýzu tandemových repetic. Tento přístup rozšiřuje základní analýzu nástroje RepeatExplorer, který detekuje a charakterizuje repetice přímo ze sekvenačních dat. Práce dále diskutuje aplikace detekce repetic v biologickém výzkumu zejména z pohledu srovnávacích studií repeatomu a evoluce pohlavních chromozomů. V závěrečné části práce poskytuje souhrn dosažených výsledků výzkumu v podobě čtyř článků publikovaných v mezinárodních časopisech, jejichž plné znění je dostupné v přílohách, a celkové shrnutí práce a možnosti budoucího výzkumu.
Fungal genetics, genome evolution and use of flow cytometry in study of DNA
Würtherlová, Tereza ; Kolařík, Miroslav (advisor) ; Kostovčík, Martin (referee)
The fungal genome is a dynamically changing structure. By its remodelling, the organism can respond to the environmental changes and develop itself. The genome expansion is often accompanied by transition to parasitic or mutualistic way of life. The genome expansion can be caused by the multiplication of some chromosomes (aneuploidisation), the whole genome duplication (polyploidisation) or the spreading of repetitive sequences. The impact of genome size to the ecology and life strategy of the organisms is more and more studied in recent years. In mycology, nevertheless, it escapes sufficient attention. The flow cytometry (FCM) is a modern and progressively developing method that enables to determine the genome size and estimate CG/AT base ratio. The combination of FCM with knowledge of the fungal ecology and forces that form the genome enable to discover a general trends of the evolutionary processes. My study summarises knowledge about the processes leading to changes in the size/structure of the fungal genome, the correlations with genome size and presents the principle of flow cytometry and its application in mycology.
Fungal genetics, genome evolution and use of flow cytometry in study of DNA
Würtherlová, Tereza ; Kostovčík, Martin (referee) ; Kolařík, Miroslav (advisor)
The fungal genome is a dynamically changing structure. By its remodelling, the organism can respond to the environmental changes and develop itself. The genome expansion is often accompanied by transition to parasitic or mutualistic way of life. The genome expansion can be caused by the multiplication of some chromosomes (aneuploidisation), the whole genome duplication (polyploidisation) or the spreading of repetitive sequences. The impact of genome size to the ecology and life strategy of the organisms is more and more studied in recent years. In mycology, nevertheless, it escapes sufficient attention. The flow cytometry (FCM) is a modern and progressively developing method that enables to determine the genome size and estimate CG/AT base ratio. The combination of FCM with knowledge of the fungal ecology and forces that form the genome enable to discover a general trends of the evolutionary processes. My study summarises knowledge about the processes leading to changes in the size/structure of the fungal genome, the correlations with genome size and presents the principle of flow cytometry and its application in mycology.