Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 809 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo
Pecháček, Jan ; Trampota, Tomáš (vedoucí práce) ; Benda, Josef (oponent)
Bakalářská práce "Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo" se pomocí kvantitativní obsahové analýzy snaží zmapovat způsob prezentace Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo v odstupu deseti let. Analyzuje a srovnává roky 1996 a 2006 a snaží se zdokumentovat vývoj nebo posun ve způsobu zobrazování této státní instituce. V úvodní části se práce zabývá situací české společnosti po roce 1989 z hlediska policejní tématiky a práce. V dalších částech je teoreticky popsána metoda výzkumu, dále pak její průběh a v závěru je provedena analýza výsledků výzkumu.
Spokojenost rodiček s péčí v perinatologickém centru
Klejová, Nikola ; Čábela, Radek (vedoucí práce) ; Přáda, Jan (oponent)
Tuhle práci jsem rozdělila na dvě základní části, teorii, kde nejprve definuji základní pojmy perinatologie, dále zdravotnický personál, samotnou perinatologii v České republice, neonatologii, jíž je porodnice u Apolináře vyhlášená především a dále teorií výzkumu. Druhou částí je tzv. praktická část bakalářské práce, ve které se zabývám výzkumem spokojenosti rodiček v perinatologickém centru u Apolináře v Praze. Řeším spokojenost zejména v oblasti intimity, soukromí, péče, chování personálu, kvality stravování, dostatečného úklidu, a celkovým dojmem na prostředí, ve kterém žena prožije nejdůležitější okamžiky svého života. Výzkum jsem dělala metodou dotazníkového šetření, což je varianta sběru dat, která je zároveň anonymní i časově nenáročná. Výsledky poukázali na silné a slabé stránky porodnice u Apolináře. Na slabé stránky reaguji v podkapitole "Doporučení a prevence", kde nabízím řešení slabých stránek. Za cíl této práce jsem si určila zjistit úroveň péče v porodnici u Apolináře a na základě výsledků doporučit vhodná zlepšující opatření nejen péče o rodičku a novorozence. Klíčová slova: perinatologie, rodička, porodnice, porodní asistentka, spokojenost s péčí
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
David, Pavel ; Hornungová, Jana (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Zámecká sýpka Blansko, s.r.o Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se nachází teoretická východiska pro praktickou část. Jsou zde popsány postupy výpočtů a význam jednotlivých ukazatelů. V druhé části se práce zaměřuje na výpočty ukazatelů finanční analýzy a jejich vyhodnocení. Poslední část se věnuje návrhům na zlepšení situace.
Information System for Evaluating the Activities of the Criminal Police
Frandel, Martin ; Hynek, Jiří (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
The aim of this work is to create a system for evaluating criminal police investigators. The necessary data needed to evaluate investigators are obtained from regular and mandatory inspections during the investigation. This informations are used for evaluating of investigators in real time. These informations are necessary for superiors who are according to them then able to take the necessary measures in a timely manner.
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků
Špinár, Lukáš ; Šebestová, Monika (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá použitím fuzzy logiky při hodnocení zákazníků obchodní společnosti SPINA Trade, s.r.o. K naprogramování dvou modelů jsou použity programy MS Excel a MATLAB. Na základě vstupních atributů o zákazníkovi, vyhodnotí model doporučený přístup k zákazníkovi a přiřadí mu prioritu.
Posouzení technického stavu stokové sítě v obci
Shamko, Viktoryia ; Úterský, Michal (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posouzením stavebně-technického stavu stokové sítě ve vybrané obci. Rešeršní část je zaměřena na údržbu, druhy a četnost poruch a metody průzkumu kanalizačních objektů a úseků pro návrh rekonstrukce. Součástí práce jsou české a zahraniční metodiky vyhodnocení stavu stokové sítě. V praktické části byla provedena kamerová prohlídka vybraných úseků stokové sítě s následným zatříděním poruch a vyhodnocením dle dvou metodik. Na základě posouzení stavu jednotlivých kanalizačních úseků a šachet byla navržena sanace.
Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím EFQM Excelence Model
Kocián, Oldřich ; Hél, Petr (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce hodnotí výkonnost společnosti SUEZ CZ a.s. prostřednictvím EFQM Excelence Model a následně pojednává o návrzích na zlepšení dosavadní výkonnosti společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje nezbytná teoretická východiska, druhá část práce tyto východiska využívá a aplikuje na vybranou společnost SUEZ CZ a.s. Třetí část vyhodnocuje provedené dotazníkové šetření a navrhuje opatření ke zlepšení v problémových oblastech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 809 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.