Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 765 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza metod hodnocení špinivosti ETICS
Krejčík, Jakub ; Žák,, Antonín (oponent) ; Žižková, Nikol (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou špinivosti povrchových vrstev systému ETICS (External thermal insulation contact system). V teoretické části jsou popsány činitelé způsobující zašpinění a procesy probíhající při ulpívání nečistot. Praktická část poté hodnotí vliv níže popsaných aspektů na jejich špinivost. A zároveň sleduje rozdíly ve špinění v závislosti na druhu materiálu a výrobci. Byla vypracována metodika na provedení umělého špinění s kontrolovatelnými a opakovatelnými podmínkami ve speciálním simulátoru, tato metodika byla zároveň ověřena prakticky. Souběžně byly jednotlivé omítky vystaveny působení přirozenému prostředí, pro srovnání laboratorních a skutečných podmínek.
Hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol zaměřené na vzdělávání studentů se speciálními potřebami
Toupalová, Nikola ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukace a rozvoje studentů se speciálními potřebami v terciárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat dokumenty vztahující se ke vzdělávání osob se speciálními potřebami a komparovat nastavení systému podpory na jednotlivých vysokých školách. Práce vychází nejen z poznatků odborné literatury, a to jak světové, tak domácí, ale také z šetření provedeného na vybraných vysokých školách. Výzkumná část zahrnuje obsahovou analýzu, která systematicky popisuje obsahy dokumentů týkajících se vzdělávání studentů se speciálními potřebami a komparuje nastavení systému podpory na vybraných vysokých školách, které je doplněno o rozhovory s vedoucími pracovníky poradenských center. KLÍČOVÁ SLOVA Evaluace, management školy, terciární vzdělávání, handicap, inkluze.
Dopady působení sociální služby na klienty chráněného bydlení
Radová, Marcela ; Furmaníková, Lada (vedoucí práce) ; Štegmannová, Ingrid (oponent)
Tématem práce je analýza dopadu působení služby na klienty chráněného bydlení. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda u vybraného vzorku respondentů, který zahrnuje 12 klientů, kteří službu chráněné bydlení využívají nejdéle, došlo ke snížení rozsahu poskytované péče. Analýzou dat v podobě úkonů poskytnuté péče, doplněnou o kvalitativní údaje z dostupných záznamů služby je potvrzena na začátku stanovená hypotéza, že u 80% klientů, využívajících službu chráněné bydlení nejdéle, došlo ke snížení rozsahu poskytnuté péče. Druhým cílem této práce je podat organizaci poskytující službu chráněné bydlení návrhy ke zvýšení efektivity poskytovaných služeb, čehož bylo docíleno výzkumným šetřením ve formě focus group. Z tohoto šetření vzešly podněty pro podání dvou návrhů, vedoucích ke zvýšení efektivity poskytovaných služeb.
Žákovské portfolio
Hrubanová, Alžběta ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem Žákovské portfolio má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část popisuje žákovské portfolio v širším kontextu a zabývá se analýzou a pojetím portfolia na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na význam portfolia pro žáka i učitele. Uvádí funkce portfolia. Poskytuje různé výhody a nevýhody žákovského portfolia. Nabízí fáze, jak pracovat s žákovským portfoliem. V teoretické části je také uvedena vazba mezi portfoliem a učitelem - žákem - rodičem. V souvislosti s žákovským portfoliem se práce věnuje hodnocení a učení. Objasňuje individualizaci v hodnocení žákovského portfolia. Dále práce označuje žákovské portfolio jako nástroj sebehodnocení a uvádí, jak vést žáky k sebehodnocení. Diplomová práce zkoumá možnosti a meze různých druhů a pojetí žákovského portfolia na 1. stupni ZŠ. Výzkumná část popisuje a analyzuje konkrétní pojetí reprezentačního portfolia v 5. ročníku ZŠ u paní učitelky V. Závěr výzkumné části posuzuje životaschopnost žákovského portfolia a hlavní přínosy práce s ním při učení a hodnocení žáků na konci 1. stupně ZŠ. Výzkumná práce dále popisuje význam práce paní učitelky V. s učitelským portfoliem pro kvalitu práce žáků na žákovském portfoliu. Klíčová slova Funkce portfolia, hodnocení, individualizace, pojetí portfolia, sebehodnocení.
Rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků od 1. do 2. ročníku ZŠ
Durníková, Radka
Rigorózní práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část je zaměřena na prezentaci poznatků z oblasti školního hodnocení a sebehodnocení žáků, vymezuje základní pojmy, typy, formy a funkce hodnocení a sebehodnocení, soustředí se především na možnosti a strategie rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků na počátku školní docházky. Ve výzkumné části jsou formulovány cíle, výzkumné otázky a metody zkoumání. Jsou prezentovány výsledky výzkumu zabývajícího se dlouhodobým mapováním rozvoje dovednosti sebehodnocení žáků od počátku 1. do poloviny 2. ročníku základní školy. Část výzkumu je věnována konkrétním strategiím třídního učitele pozorovaných žáků, které pozitivně ovlivňují rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků, a možnosti zapojení rodičů do procesu rozvoje sebehodnocení jejich dítěte při společných konzultacích mezi učitelem, žákem a rodiči. KLÍČOVÁ SLOVA školní hodnocení sebehodnocení popisný jazyk klima třídy strategie pro rozvoj dovednosti sebehodnocení konzultace učitel - žák - rodiče (tripartita)
Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2018 \n
Krajňák, Tomáš
V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí. Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 765 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.