Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 790 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování společenského dopadu jako prostředek ke zvýšení důvěryhodnosti neziskových organizací
Nejedlá, Barbora ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Komberec Novosadova, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce spojuje metodu sledování společenského dopadu s fenoménem důvěryhodnosti neziskových organizací. Důvěra v neziskové organizace je dle výsledků výzkumů veřejného mínění v České republice dlouhodobě nízká. Za důvody nedůvěry v neziskové organizace je považována nedostatečná transparentnost a nízké povědomí o činnostech a principech neziskových organizací. Cílem této diplomové práce je pomocí manuálu vzniklého na základě výsledků akčního výzkumu představit metodu sledování dopadu těm, kteří ji ještě neznají a tím přispět k větší transparentnosti a lepší prezentaci výsledků a posléze i větší důvěryhodnosti organizací. Teoretická část diplomové práce se věnuje důvěře a důvěryhodnosti, metodě sledování dopadu a představení neziskového sektoru České republiky. Důraz je zde kladen na pohled z více stran, praktické příklady a podložení daty. Empirická část této práce propojuje za pomoci akčního výzkumu a human-centered designu důvěru a důvěryhodnost s metodou sledování dopadu ve sféře neziskových organizací. Výsledkem akčního výzkumu je, že implementace metody sledování dopadu s sebou přináší mnoho změn, jež můžeme rozlišit na změny vnitřní a vnější. Mezi významné vnitřní změny patří změna myšlení jednotlivců, zvýšený důraz na participaci, definování a sjednocení týmových pohledů, dále...
UN Peacekeeping in the Early 1990s: Evaluation of the outcomes of second-generation operations with Chapter VII mandates
Matějková, Monika ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučera, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje operacím na udržení míru druhé generace pod záštitou Organizace spojených národů na počátku devadesátých let a jejich hodnocení. Práce si klade za cíl zhodnotit (ne) úspěch vybraných misí, jež byly prvními příklady operací s mandátem podle kapitoly VII Charty OSN. Teoretická část práce se soustřeďuje na samotný koncept peacekeepingu, historickému vývoji tohoto konceptu, typům mírových operací a přehled dostupné literatury, která se věnuje tomuto tématu, jelikož existují různá kritéria, jak tyto mise hodnotit. Pro naplnění cíle této diplomové práce byly pro hodnocení vybrány následující tři operace na udržení míru. United Nations Protection Force (UNPROFOR) v Bosně a Hercegovině, United Nations Missions (UNOSOM I and UNOSOM II) v Somálsku a United Nations Observer Mission (UNOMIL) v Libérii. Tyto případové studie jsou následně zkoumány stručným přehledem konfliktu, hlavními přičinami konfliktu, reakce of mezinárodního společenství, nasazení mise, samotným hodnocením dle vybraného evaluačního rámce a doplňující diskuzí a nastíněním vývoje a situace v zemi po stáhnutí vojsk operace. V závěru tato práce hodnotí celkové výsledky zkoumaných misí a pokouší se odhalit jejich případné nedostatky.
Monitoring of the quality of body posture and of the relation between body posture and physical fitness at young school-age children
Dragijský, Michal ; Zahálka, František (vedoucí práce) ; Zvonař, Martin (oponent) ; Čepička, Ladislav (oponent)
Názov: Komparácia fyziologických a motorických determinantov mladých elitných hráčov futbalu s cieľom ich predikcie do reprezentačného výberu ČR Ciele: Cieľom práce bola komparácia a diferenciácia vybraných fyziologických a motorických parametrov medzi elitnými mládežníckymi hráčmi (najvyššia ligová úroveň) a hráčmi reprezentačného výberu ČR a následne na základe zistených fyziologických a motorických parametrov určiť predikciu hráča na zaradenie do reprezentačného výberu ČR. Metódy: Sledovaná skupina probandov pozostávala z mládežníckych futbalových hráčov, hrajúcich na najvyššej ligovej úrovni a hráčmi mládežníckej reprezentácie ČR, ktorí splnili predom dané kritéria výberu. Laboratórne testovania sa uskutočnili v Laboratoři sportovní motoriky (LSM) Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej (FTVS UK) a to vždy dopoludnia od 8:00 - 12:00. Terénne testovanie mali minimálnu povolenú teplotu 10řC z dôvodu objektivizácie nameraných dát a prebiehali vždy v popoludňajších hodinách 14:00 - 16:00 na umelej tráve 4. generace. Na určenie telesného zloženia sme využili bioelektrickú impedanciu TANITA MC-980. Úroveň posturálnej stability a jej parametre boli určené pomocou tlakovej dosky Footscan (Rsscan International, Belgie). Na hodnotenie explozivnej sily dolných končetin sme použili silové...
Hodnocení současných výživových zvyklostí dětí předškolního věku
Čadová, Denisa ; Kočí, Jana (vedoucí práce) ; Hanyš Holemá, Irena (oponent)
Tato práce se zabývá hodnocením současných ​stravovacích návyků dětí předškolního věku. ​Představuje význam vyvážené stravy z hlediska tělesného, ​​duševního a sociálního vývoje dětí. Popisuje rizika, která mohou nastat v důsledku špatné stravy​, jako je dětská obezita, diabetes druhého typu a různé duševní poruchy. ​Práce popisuje optimální stravu předškolních dětí z hlediska makronutrientů, mikroživin a pitného režimu. ​Dále se v práci pojednává o konkrétních výživových doporučení pro stravování dětí předškolního věku. Popisuje skutečný stav výživy předškolních dětí a poté navrhuje způsoby, jak podpořit zlepšení výživy dětí v mateřských školách. Praktická část práce se zabývá hodnocením stravování dětí v konkrétních mateřských školách. Byla zhotovena analýza dat ze strukturovaného dotazníku. Cílem této práce je hodnocení výživy dětí předškolního věku z pohledu učitelů mateřských škol a poukázat na možnost využití některých programů zabývající se zlepšováním výživy v mateřských školách. Klíčová slova: ​výživa, stravování, zdraví, návyk, dítě, škola, hodnocení, riziko, obezita, prevence, podpora, programy
Software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů
Malinka, Rostislav ; Pikula, Stanislav (oponent) ; Šedivá, Soňa (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem software pro řízení a vyhodnocení klimatických a teplotních testů v akreditované zkušební laboratoři CVVOZE. To zahrnuje literární rešerši v oblasti klimatických a teplotních zkoušek, definici požadavků na navrhovaný software a tvorbu vývojového diagramu aplikace. Práce dále obsahuje popis realizace navrženého řídicího software z hlediska programu a také dokumentaci aplikace, která se zaměřuje na vysvětlení veškerých funkcí aplikace uživateli.
Výběr a implementace informačního systému
Bělašková, Barbora ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením, výběrem a implementací informačního systému pro projektové řízení do společnosti. Diplomová práce shrnuje teoretická východiska práce, analýzu společnosti včetně požadavků na informační systém a posouzení jednotlivých systémů. Součástí práce je popis implementace do společnosti.
Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků
Gábrle, Michal ; Šebestová, Monika (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá principy fuzzy logiky a jejich využitím v rámci obchodní činnosti distribuční společnosti. Jsou představeny 2 modely, založené na bázi těchto principů, sloužící k vyhodnocování kvality odběratelů dle několika jejich atributů, na základě čehož jsou rozřazováni do cenových kategorií odlišujících se různě vysokými obchodními přirážkami.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 790 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.