Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 919 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Evaluace spokojenosti klientů kontaktních center ve Zlínském kraji, v kontextu pandemie COVID-19
Hanáková, Karla ; Šťastná, Lenka (vedoucí práce) ; Jandáč, Tomáš (oponent)
ÚVOD: Celosvětová pandemie COVID-19 a prosazování omezujících opatření v oblasti veřejného zdraví, nezbytných k omezení šíření viru, ovlivnila veškeré aspekty moderního života a dotkla se mj. také oblasti užívání drog. Dotkla se také trhu s drogami včetně sociálních a zdravotních reakcí na drogový fenomén. V reakci na zaváděná opatření vzrůstal tlak také na adiktologické služby, jejich provoz, zaměstnance a v neposlední řadě klienty. ZAMĚŘENÍ PRÁCE: Cílem práce bylo, zjistit míru spokojenosti/ nespokojenosti klientů kontaktních center ve Zlínském kraji, s nabízenými intervencemi a službami v tomto období a ověřit si tím schopnost kontaktních center zareagovat a flexibilně se přizpůsobit situaci, v kontextu pandemie COVID-19 a zaváděných protiepidemických opatření směrem ke snížení dopadu pandemie na klienty a zaměstnance kontaktních center. METODY: Respondenti byli vybráni metodou záměrného výběru přes instituce. Prostředek pro získání zpětné vazby představovala evaluace spokojenosti. Nástrojem pro sběr dat byl dotazník. Soubor tvořilo celkem 40 respondentů. Získaná data byla vyhodnocena programem STATA® 15.0, Statistic Data Analysis, MP. Prezentace a interpretace výsledků je provedena jednoduchou deskriptivní statistikou. Pro ilustraci jsou použity grafy, tabulky. VÝSLEDKY: Kontaktní centra...
Sumativní evaluace zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zaměřením na užívání tabákových výrobků
Kučerová, Klára ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Ochrana, František (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na evaluaci zákona č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se zaměřením na užívání tabákových výrobků. K hodnocení tohoto zákona bylo přistupováno na základě principů sumativní evaluace, která byla zaměřena na dopady zákona o ochraně zdraví a na plnění jeho stanovených cílů. Mezi teoretická a věcná východiska práce patří krom evaluací především tabáková kontrola v ČR. Praktická část práce je založena na kvantitativním výzkumu, který využívá sekundární data. Tento výzkum byl následně doplněn informacemi z polostrukturovaných expertních rozhovorů. Analýza je zaměřena na hodnocení celkem 15 indikátorů, které představují oblasti, na které mohlo mít přijetí zkoumaného zákona dopad. Tyto indikátory se týkají především oblasti kuřáctví a zdraví, ale také tabákového průmyslu, pohostinství či státního rozpočtu. Hodnocení indikátorů vychází z porovnání dvou časových řad, přičemž jedna z nich zobrazuje reálnou situaci a ta druhá extrapoluje situaci bez přijetí zkoumaného zákona. Výsledky analýzy byly následně diskutovány ve vztahu k plnění nejen stanovených cílů a dopadů zákona, ale také jeho účinnosti a užitečnosti. Dopady zákona o ochraně zdraví byly nejvýraznější v oblasti veřejného zdraví, ale některé dopady se projevily i na chování...
Analýza sociální adaptace studentů se zdravotním handicapem na střední škoe se speciálním zaměřením
Pokorná, Jitka ; Janošová, Pavlína (vedoucí práce) ; Syslová, Hana (oponent)
V teoretické části této diplomové práce jsem se zabývala analýzou sociální adaptace studentů se zdravotním handicapem na střední škole se speciálním zaměřením. Zajímalymne faktory, které s touto problematikou souvisí. Snažila jsem se poukázat na případné klady a rovněž zápory zapojení těchto studentů do prostředí speciální střední školy. Rovněž jsem poukázala na rizikové faktory, v edukačním procesu s ohledem na speciální vzdělávací potřeby a limitované možnostistudentů s konkrétními typy postižení. V práci jsou také uvedena některá doporučení vhodného edukačního přístupu. Praktická část obsahuje výzkum, který byl proveden kvalitativně. Pro tento účel jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů, které byly provedeny s devíti respondenty (studenty jedné školní třídy ze střední školy se speciálním zaměřením), věkové rozpětí studentů bylo18 - 28 let. Domnívám se, že díky zvolenému postupu jsem měla možnost detailněji zjistit, jak studenti se zdravotním handicapem subjektivně vnímají prostředí, ve kterém studují, jak vnímají vazby v třídním kolektivu, jakou oporu spatřují ve svých pedagogických pracovnících, jak vnímají edukační proces na této škole,v čem s ohledem na svůj handicap spatřují případné překážky či nedostatky a jak vnímají hodnocení (klasickou formu známkování). Z výsledků zjištěných...
Evaluace realizace programu Zipyho kamarádi u dětí mladšího školního věku
Masařová, Anna
Diplomová práce se zabývá preventivním programem Zipyho kamarádi, který je zaměřen na podporu sociálních dovedností dětí ve věku 5-7 let. První část práce představuje teoretický rámec pro stěžejní praktickou část. Cílem bylo provést evaluaci realizace tohoto programu. Práce se zaměřuje na alternativní využití metodiky, zabývá se tím, kdo a jakým způsobem program při práci s dětmi využívá. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru s pěti respondentkami. Z výzkumu vyplývá, že práce s metodikou není záležitostí pouze učitele v rámci školní třídy, ale týká se daleko širší sféry odborníků pracujících s dětmi. V praxi je metodika využívána nejen s dětmi ve věku 5-7 let, ale i mnohdy se staršími dětmi s nejrůznějšími specifiky. Jako efektivní se podle respondentek jeví určitá flexibilita při práci s metodikou a její přizpůsobení potřebám konkrétních dětí. Metodika Zipyho kamarádi je podle výpovědí dotazovaných velmi univerzální nástroj, který může být využit různými způsoby. Esence programu v podobě tzv. "Zlatého pravidla" a příběhu Zipyho kamarádů však zůstává ve většině případů zachována. I přesto, že se žádná z již proběhlých evaluací doposud nezabývala přímo alternativním využitím, lze při porovnání výsledků s českou, irskou a nizozemskou evaluací nacházet určité shodné závěry.
Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti
Hojačová, Kamila ; Hojačová, Lenka (oponent) ; Procházková, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování a hodnocením zaměstnanců v rámci pobočkové sítě a zvolné konkrétní pobočky společnosti XY, a. s. První část obsahuje teoretické poznatky a vybraná teoretická východiska práce. V druhé části práce je zanalyzován současný stav a vliv vnějších a vnitřních faktorů na systém odměňování. Třetí část práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení zkoumané problematiky.
Systém odměňování zaměstnanců ve výrobním podniku a návrhy na jeho zlepšení
Němec, Martin ; Hornungová, Jana (oponent) ; Procházková, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců u výrobní společnosti. Teoretická část rozebírá pojmy týkající se problematiky odměňování a motivace zaměstnanců. Analytická část podrobně rozebírá pomocí nejrůznějších metod a ukazatelů situaci ve společnosti. Návrhová část je zasvěcena vlastním návrhům na změnu současného systému odměňování.
Matematické metody v ekonomii
Suchý, Martin ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím fuzzy logiky pro zhodnocení dodavatelů vysokozdvižných vozíků. Výstupem práce bude matematický model, který firmě Tam a zpět, s.r.o. usnadní výběr vhodného vozíků do skladu prostor. Tento model bude navržen na základě podmínek a kritérií stanovených firmou. Tato práce bude zpracována pomocí programů MS Excel a Matlab od firmy MathWorks.
Unsupervised Evaluation of Speaker Recognition System
Odehnal, Ondřej ; Plchot, Oldřich (oponent) ; Matějka, Pavel (vedoucí práce)
The context of this thesis is the state-of-the-art system for speaker identification (SID) based on the deep nerual network with x-vector embeddings. This thesis aims to propose and experimentally assess several techniques for evaluating the SID system using unlabelled datasets. For this purpose, discriminative embedding is created for every recording in the dataset. These embeddings are used to cluster the recordings and thus create pseudo-labels corresponding to different clusters. The SID system evaluation is based on equal error rate (EER), which uses these pseudo-labels. We proposed several unsupervised learning algorithms to achieve this; K-means, Gaussian mixture models (GMM), and agglomerative hierarchical clustering (AHC). After thorough testing, the K-means model with the Silhouette value showed the best results. This method achieved an estimate of 5.72 % EER with the reference EER equal to 5.15 % on SITW dev-core-core. Similar results were observed on the SITW eval-core-core, where the estimated EER is equal to 5.86 % and the reference 5.08 %. The difference between estimated and reference EER is 0.57 % for the dev-core-core and 0.78 % for the eval-core-core. Another series of experiments were conducted on NIST SRE16 and VoxCeleb1 to verify robustness of the proposed method. Generally, the developed testing process had an estimated error of around 1 % in all test databases, an excellent result for an unsupervised learning technique.
Vliv automatizace obráběcích procesů na průchod zakázky firmou
Pavelka, David ; Marek, Tomáš (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce zhodnocení vlivů automatizace na obráběcí procesy, jež mají silný význam v souvislosti s průchodem zakázky firmou. Závěrečná práce je zpracována ve spolupráci s firmou FERMAT CZ, s.r.o, sídlící v Brně. Teoretická část je věnována detailní rešerši současného stavu vědy a techniky a systémovému rozboru řešené problematiky. Praktická část je zaměřená na projekční návrh a zhodnocení změn ve výrobě zmíněné firmy. Veškeré detaily jsou podloženy výpočty, tabulkami a grafickými ilustracemi v textu závěrečné práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 919 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.