Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současný český neo-šamanismus a jeho vliv na život praktikujících
Ekinovičová, Hana ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Tesárek, Jan (oponent)
Tato práce je věnována neo-šamanismu, lidem, kteří se jím zabývají a jeho vlivu na jejich každodenní život. Zaměřila jsem se na "neprofesionální šamany", tedy takové lidi, kteří šamanismus využívají pro své potřeby nebo pro potřeby své rodiny a přátel, ale nenabízejí své služby veřejnosti, nevedou šamanské semináře apod. V rámci svého výzkumu jsem se zúčastnila několika takových šamanských seminářů a ke sběru dat jsem využila hloubkových rozhovorů s lidmi, které tyto semináře také navštěvují nebo v minulosti navštěvovali. Z těchto rozhovorů vzniklo pět kategorií, které shrnují mé poznatky a které mají za úkol přiblížit čtenáři vnímání světa těchto lidí. Zaměřila jsem se na okolnosti, které lidi k šamanismu přivedly, na to, co je na něm zaujalo, největší podíl analytické části je věnován některým aspektům běžného života mých respondentů a roli, jakou v nich šamanismus hraje. Jeden z výstupů je věnován přirozenosti, s jakou respondenti přijímali informace, kterých se jim na úvodním šamanském semináři dostávalo a na závěr jsem přidala několik řádek o pochybnostech, které lidé někdy cítí vůči tomu, co v rámci šamanských cest prožívají. Klíčová slova: Šamanismus, neo-šamanismus, každodennost, sekularizace
Sport for Development in Brazil: Gendered Perspective
Soares Moura, Eva ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Hacker, Hanna (oponent) ; Knoppers, Annelies (oponent)
Sport pro rozvoj a mír (SDP) se stal dynamicky rostoucí oblastí, která v posledních letech přitáhla akademickou i veřejnou pozornost. Vzhledem k pokračujícímu závazku v oblasti Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) v oblasti genderové rovnováhy se sport stal nástrojem 'zplnomocnění' žen a posílení jejich postavení ve společnosti. Práce si skrze feministické teorie rozvoje a také skrze využití konceptu 'zplnomocnění', který je úzce spjat s konceptem moci, klade za cíl prozkoumat, a) jakým způsobem se mladí lidé zapojují v rozvojových projektech, a b) potenciál těchto programů napomáhat transformaci genderových vztahů a nabourávat genderové stereo- typy uvnitř sportu i mimo něj. Práce čerpá z jedenácti měsíců etnografického výzkumu realizovaného mezi lety 2017 a 2018 ve dvou neziskových organizacích v Sao Paulu v Brazílii, které využívaly sport - zejména fotbal - k dosažení širších společenských cílů ve znevýhodněných komunitách. V těchto komunitách bylo provedeno zúčastněné pozorování a realizováno padesát polostrukturovaných rozhovorů se zúčastněnými stranami, manažery, lektory, účastníky projektů i jejich rodiči. Výsledky práce naznačují nejednoznačnost role programů sport pro rozvoj (SFD) v kontextu realizace společenské změny. Tato nejednoznačnost spočívá v rozporu mezi rolí SFD programů coby...
Komunikační strategie Evropského parlamentu v Bruselu na příkladu role-play game v Parlamentariu
Vlčková, Jana ; Matějka, Ondřej (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Komunikace Evropského parlamentu s veřejností se odehrává různými způsoby a na různých úrovních. V této diplomové je předložena analýza komunikace Evropského parlamentu prostřednictvím role-play game v bruselském Parlamentariu. Simulační hra legislativního procesu Evropské unie je dostupná ve všech úředních jazycích EU a je orientovaná převážně na publikum ve věku od 15 do 18 let. Její analýza v této práci vychází z teorie politické komunikace a politického marketingu, a zároveň z konceptu role-play game jako výukového prostředku. Metodou pro analýzu role-play game v Parlamentariu jako způsobu komunikace Evropského parlamentu je etnografický výzkum a jeho dílčí metody, zejména zúčastněné pozorování a dotazníkové šetření, dále doplněné o obsahovou analýzu materiálů hry. Jsou představeny způsoby propagace role-play game v Parlamentariu, následně je přiblížen průběh této hry a analyzován její text, aby nakonec mohly být ilustrovány způsoby recepce této aktivity. Práce tak reflektuje, do jaké míry je role-play game úspěšným prostředkem komunikace Evropského parlamentu s mladým publikem.
Kontemplativní dítě
Špán, Adam ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Kotyk, Lukáš (oponent)
1 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá povoláním trapistického mnicha, na které jsem prvně narazil během etnografického pobytu v klášteře a poté jej zkoumal polostrukturovanými hloubkovými rozhovory s bratrem T. i s jeho rodinou. Pojící linkou celé práce je chronologické vyprávění o průběhu mého výzkumu, které provede čtenáře terénním deníkem i jednotlivými rozhovory v jejich náležitém pořadí. Samotný výzkum sleduje povolání u pouze jednoho mnicha, ale nahlíží na něj a jeho formaci pohledem celkem šesti rodinných příslušníků. Z analýzy rozhovorů vzešlo, že povolání trapistického mnicha u bratra T. vznikalo lineárně za kontinuálního vedení ke křesťanství. Toto vedení mělo počátky již v jeho věřící a praktikující rodině a pokračovalo katolickou základní i střední školou. Bratr T. byl ve své volbě odejít do kláštera svojí rodinou většinově podporován. Sklony k askezi nebo samotě byly rozhovory vyvráceny, ale ukázalo se, že lze vypozorovat silný pozitivní vztah k přírodě, který život v izolovaném klášteře uprostřed lesů vystihuje lépe. Případová studie povolání k monastickému životu se snaží přispět ke studiu tohoto náboženského fenoménu kombinací etnografie a hloubkových rozhovorů, přičemž jejím cílem není redukující výklad, ale chápající popis aktérských perspektiv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.