Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Cíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mazurek, Jiří
V souladu s tématem a názvem dizertační práce se v teoretické části, v její první kapitole, věnujeme pojmům souvisejícím s kategorií cíle a jeho definováním v obecné pedagogice, hudební pedagogice a speciální pedagogice. V následujících kapitolách na kategorii cíle navazujeme pojednáními zabývajícími se analýzou vzdělávacích programů, pojetí estetické výchovy, definováním pojmů žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák se zdravotním postižením s podkapitolami zaměřenými na jednotlivé typy postižení, s nimiž je dále operováno ve výzkumné části práce: syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tj. syndrom hyperaktivity s poruchou pozornosti), vývojové poruchy učení, narušená komunikační schopnost, lehká mentální retardace a poruchy autistického spektra. Závěrečná šestá kapitola pak představuje teoretické vymezení estetické (hudební) výchovy v současném výchovně-vzdělávacím systému s přihlédnutím k problematice hudebního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní část výzkumné části dizertační práce tvoří oddíly věnované deskripci prostředí škol a jejich žáků, charakteristice vzdělávacích programů obou institucí a subkapitola obsahující zdůvodnění výběru žáků pro výzkum. Stěžejní kapitolu výzkumné části představují případové studie doplněné o nastínění výsledků...
Výroční zpráva za rok 2020 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2019 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozvíjení estetického cítění v rámci domácího vzdělávání v předškolním věku.
MATLOVÁ, Tereza
Tato práce je věnována problému rozvoje estetického cítění prostřednictvím výtvarné tvorby a recepce výtvarných děl v rámci domácího vzdělávání v předškolním a mladším školním věku. V teoretické části práce přibližuje pojem domácího vzdělávání, stručně nastiňuje historické pozadí domácího vzdělávání v ČR, situaci v ostatních zemích a legislativní ukotvení domácího vzdělávání v ČR. Dále definuje věkové kategorie předškolní a mladší školní věk a stručně je charakterizuje. Vyjasňuje pojmy jako "estetická výchova" a "estetické cítění" a jejich souvztažnost s kurikulárními dokumenty pro předškolní a základní vzdělávání. V empirické části jsou pak uvedeny rozhovory s rodiči, které vzdělávají své děti doma. Cílem tohoto výzkumného šetření bylo získání hlubšího vhledu do podoby a struktury estetické výchovy zaměřené na recepci a tvorbu výtvarných děl v rámci domácího vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem je zjistit jaké (didaktické a materiální) techniky, nástroje a způsoby tvorby a presentace visuálních výtvarných děl se v rámci tohoto typu vzdělávání používají. Druhým cílem je sledovat aspekty "skrytého kurikula" domácí předškolní estetické výchovy ve formě vlivu dalších okolností na dětskou recepci výtvarných děl (jako např. návštěva galerie apod.). V závěru empirické části práce je přednesen praktický návrh na program rozvoje estetického cítění, určený dětem v domácím vzdělávání.
Výroční zpráva za rok 2018 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mazurek, Jiří
V souladu s tématem a názvem dizertační práce se v teoretické části, v její první kapitole, věnujeme pojmům souvisejícím s kategorií cíle a jeho definováním v obecné pedagogice, hudební pedagogice a speciální pedagogice. V následujících kapitolách na kategorii cíle navazujeme pojednáními zabývajícími se analýzou vzdělávacích programů, pojetí estetické výchovy, definováním pojmů žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák se zdravotním postižením s podkapitolami zaměřenými na jednotlivé typy postižení, s nimiž je dále operováno ve výzkumné části práce: syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tj. syndrom hyperaktivity s poruchou pozornosti), vývojové poruchy učení, narušená komunikační schopnost, lehká mentální retardace a poruchy autistického spektra. Závěrečná šestá kapitola pak představuje teoretické vymezení estetické (hudební) výchovy v současném výchovně-vzdělávacím systému s přihlédnutím k problematice hudebního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní část výzkumné části dizertační práce tvoří oddíly věnované deskripci prostředí škol a jejich žáků, charakteristice vzdělávacích programů obou institucí a subkapitola obsahující zdůvodnění výběru žáků pro výzkum. Stěžejní kapitolu výzkumné části představují případové studie doplněné o nastínění výsledků...
Morální rozměr estetické zkušenosti v pragmatické pedagogice
Pelzová, Markéta ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
V rámci koncepce pragmatické pedagogiky je podstata výchovného působení spatřována ve zkušenosti, jejímž prostřednictvím jedinec rozvíjí a usměrňuje své schopnosti. Umění poskytuje formu specifické zkušenosti, na jejímž základě lze kultivovat kognitivní a emocionální podmínky hodnotících soudů a tím přispívat k morálnímu rozvoji dítěte. Procesy prožívání, interpretování a hodnocení uměleckého díla totiž vychází z běžných životních zkušeností a souvisí jak s jedinečnými předpoklady jedince, tak s podmínkami určitého socio-kulturního prostředí, v němž žije.
Projekt: Předškolní estetická výchova "PEV"
Chaloupková, Eliška ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Nedělka, Michal (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce je projekt s názvem Předškolní estetická výchova "PEV", vyučovaný na základní umělecké škole. V teoretické části jsou obecně vysvětleny pojmy estetika, estetická výchova a jejich stručná historie, současné možnosti vzdělávání v oblasti estetické výchovy ve vybraných základních uměleckých školách a charakteristika projektu PEV. Výzkumná část je zaměřena na přínos projektu v oblasti výuky na základních uměleckých školách, efektivnost a funkčnost při výběru uměleckého oboru v předškolním věku a vhodnost zařazení tohoto projektu do školního vzdělávacího programu i v dalších ZUŠ. K výzkumu byly použity metody empirické (přímé pozorování, dotazník, rozhovory). Celkové výsledky výzkumu, založené na porovnání a zhodnocení odpovědí všech kategorií respondentů, poukazují na pozitivní hodnocení PEV, která vhodně vyplňuje období předškolního dítěte smysluplnými činnostmi, spojenými s komplexním rozvojem osobnosti. Rozsáhlejší příloha, přibližující více práci dětí v hodinách PEV, obsahuje SCAN fotografií, novinových článků a vzory dotazníků. Práce je určena všem pedagogům, kteří se zajímají o ojedinělé projekty týkající se výuky předškolních dětí na základních uměleckých školách. Klíčová slova: Estetická výchova, předškolní pedagogika, ojedinělý projekt, základní umělecká...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.