Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odhad kanálu v OFDM systémech pomocí deep learning metod
Hubík, Daniel ; Staněk, Miroslav (oponent) ; Miloš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá simulací rádiového komunikačního systému OFDM v základním pásmu a jeho následnou ekvalizací. Model je založen na standardu IEEE 802.11n. Vývoj a simulace modelu byly vytvořeny v programových prostředích MATLAB a Python. Byly využity konvenční metody estimace kanálu (LS, MMSE), ale také nekonvenční metody jako je ekvalizace kanálu s využitím strojového učení. Byly provedeny experimenty s architekturami umělých neuronových sítí a studována závislost na kvalitě ekvalizace. Funkce modelu byla vyhodnocována kódovanou a nekódovanou bitovou chybovostí BER.
Metody zvýrazňující detaily ve fotografii
Sedlář, Pavel ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Čadík, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce, jež spadá do oblasti počítačového vidění, je seznámení se s problematikou metod umožňující zvýraznění detailu v obraze. Tato práce dále popisuje konkrétní metody, které budou posléze implementovány a se kterými se bude v neposlední řadě experimentovat pro další použití.
Signal Integrity Optimization Techniques for High-Speed Chips Signaling
Ševčík, Břetislav ; Štork, Milan (oponent) ; Horský, Pavel (oponent) ; Brančík, Lubomír (vedoucí práce)
The doctoral thesis deals with signal integrity problems in modern chip circuits. Based on the simulation and practical experiments an optimized second order pre-emphasis signaling technique is proposed. High bandwidth efficiency of signal pre-emphasis together with a minimum voltage swing during signal emphasizing and still lower power dissipation are the main features respected in the proposal. The performed analysis clearly shows that proposed pulse shaping method due to the spectral efficiency can increase the transmission bandwidth of low cost wire channels. The performance of proposed signaling technique is demonstrated on various type channels with higher order transfer function. Additional channel impairments which can occur during transmission channel design are discussed too.
Vícetónová modulace realizovaná bankou filtrů
Krajsa, Ondřej ; Vlček, Čestmír (oponent) ; Róka, Rastislav (oponent) ; Šilhavý, Pavel (vedoucí práce)
\abstrakt{Práce je zaměřena vícetónové modulace realizované bankou filtrů, které jsou alternativními modulacemi k modulacím DMT a OFDM. V práci jsou popsány dvě navržené modulační schémata, FMT bez překryvu subkanálů a FMT s překryvem půl subkanálu. Využívají implementačních výhod algoritmu FFT ve spojení s bankou polyfázových filtrů, které jsou odvozeny polyfázovou dekompozicí od prototypového filtru. Pro návrh prototypového filtru byl vytvořen nástroj v prostředí Matlab. Pro obě modulace byly vytvořeny simulační modely, a to jak pro xDSL systémy, tak pro bezdrátový přenosový kanál. Modulace FMT s oddělenými subkanály se ukázala jako vhodné modulační schéma pro kanály s úzkopásmovým rušením a ostrými změnami v přenosové funkci kanálu. To bylo umožněno dokonalým oddělením jednotlivých subkanálu a zachováním ortogonality mezi subkanály použitím algoritmu FFT a vhodným návrhem filtrů. Modulace FMT s překryvem půl subkanálu umožňuje stejně jako DMT modulace optimálně využít poskytované pásmo, neboť výsledná spektrální výkonová hustota signálu je plochá. Není však vhodná pro přenosové kanály s ostře tvarovanými změnami v přenosové funkci a úzkopásmovým rušením. Byla navržena optimalizace implementace využívající paralelního zpracování na signálových procesorech Texas Instruments řady TMS320C67x. Bylo tak dosaženo téměř desetinásobného snížení výpočetní náročnosti. Obě varianty modulace FMT zajistí zvýšení odstupu signálu od šumu a tím umožní použití konstelačních schémat s větším počtem signálových prvků při zachování stejného vysílacího výkonu, čímž bude umožněno i zvýšení dosažitelných rychlostí.
Zpracování histogramu barevného obrazu
Kučera, Ondřej ; Číka, Petr (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním histogramu barevného obrazu. K pochopení dané problematiky popisuje jednotlivé metody, kterými se dá barevný obraz a jeho histogram upravovat. Dále podává návrh realizace programu který upožňuje zpracování barevného obrazu a jeho histogramu.
Automatické nastavení parametrů objektivu a orientace kamery
Zeman, Martin ; Honec, Peter (oponent) ; Janáková, Ilona (vedoucí práce)
V projektu se řeší problematika nastavování parametrů objektivu (fokus, clona, zoom). Dále je práce zaměřena na detekci terče ve scéně a natáčení kamery za tímto objektem. Součástí projektu je i řešení ekvalizace histogramu.
Vícekanálový převodník digitálního videosignálu HD-SDI
Kučera, Stanislav ; Bobula, Marek (oponent) ; Kubíček, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektroniky převodníku šesti kanálů videosignálu SD, HD a 3G HD-SDI na linku 10-Gigabit Ethernet. V úvodní části je stanovena koncepce zařízení. Teoretická část práce rozebírá příslušné standardy a poskytuje podstatné informace týkající se návrhu digitální elektroniky, kde důraz je kladen na integritu signálu na vysokorychlostních linkách. Jsou využity zejména praktické příklady a ilustrace pomocí výpočtů a simulací. Návrhová část obsahuje popis návrhu všech významných bloků, zapojení FPGA, vstupů SDI a obvodu fyzické vrstvy 10-Gigabit Ethernetu. V závěrečné části je shrnuto oživení a měření na vyrobeném prototypu, je uveden příklad srovnávající výsledky simulace integrity signálu s měřením.
Modelování přenosových kanálů pro příjem digitální televize DVB-T/H
Kučera, Jan ; Ulovec,, Karel (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na rozbor, klasifikaci, simulování a hodnocení úniku signálu v oblasti příjmu pozemní digitální televize. Jedná se o jev spojený s vícecestným šířením signálu, vyvolaný odrazy, rozptylem a ohybem elektromagnetických vln v interakci s terénními i umělými překážkami. Problematika šíření vln v konkrétním terénním prostoru však není ústředním motivem tohoto projektu. Přenos signálu mezi vysílačem a přijímačem je definován prostřednictvím modelových kanálových profilů. Pozornost se přitom upírá nejen na statický příjem, ale také na příjem přenosný a mobilní. Simulace zkoumaných jevů probíhá v softwarovém prostředí programu MATLAB. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno programové zázemí, které umožňuje simulaci zpracování signálu napříč celým komunikačním řetězcem televizního vysílání, včetně jeho vysílací a přijímací části.
Modelování vlastností digitálních modulace pro DVB-T v Matlabu
Málek, Pavel ; Říčný, Václav (oponent) ; Kratochvíl, Tomáš (vedoucí práce)
Digitální televizní vysílání DVB (Digital Video Broadcasting) je systém pro přenos televizních signálů v digitální podobě. V těchto systémech se používá různých typů modulací jako QPSK modulace pro satelitním vysílání DVB-S a M-QAM modulace v kabelovém přenosu DVB-C. Tato práce je však zaměřena především pozemní digitální televizní vysílání DVB-T, kde se používá modulace OFDM. Tento typ zpracování signálu je nejvíce odolný vůči vícecestnému šíření, což je hlavní problém při přenosu DVB-T. V tomto projektu byla vytvořena aplikace v programu Matlab, která umožňuje simulovat modulaci a demodulaci signálu při přenosu DVB-T. Mezi struktury modulátoru a demodulátoru budou navíc vloženy modely zkreslení v přenosovém kanálu. Uživateli této aplikace je umožněno nastavit parametry vysílání (např. konstelaci, OFDM mód, ochranný interval) a typ zkreslení (aditivní šum, odražené a zpožděné signály). Vyčíslením kanálové bitové chybovosti BER je tak možné zkoumat vlivy parametrů vysílání na kvalitu přenosu.
Women in politics - a comparison of the Czech Republic and Germany
KUBÍČKOVÁ, Kristýna
Bakalářská práce "Frauen in der Politik ein Vergleich" pojednává o zastoupení žen na různých úrovních politické sféry. Konkrétně jsou porovnávány dvě země Evropské Unie, a to Česká Republika a Německo. Práce se především zaměří na aktuální situaci v daných zemích a na míru užívání genderových kvót. V první části práce budou vysvětleny pojmy úzce související s tématem jako politická moc, gender, afirmativní akce, genderové kvóty a další. Druhá část práce bude pojednávat o konkrétní situaci v obou zemích, která bude následně porovnána. Dále se autorka zaměří na užívání genderových kvót a klasifikaci těchto kvót v Německu a České Republice. Situace v politické sféře bude ilustrována také pomocí vyhodnocení dotazníků na toto téma, vyplněných jednou českou a jednou německou političkou. Na závěr se autorka pokusí shrnout aktuální situaci a nastínit další vývoj v obou zemích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.