Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání různých typů epoxidových lepidel
Mihulka, Jan ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř různých dvousložkových epoxidových lepidel z hlediska pevnosti ve smyku. Pro experiment byla vybrána lepidla: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, Ergo 7430 a Letoxit LH 232. Po provedení experimentu se ukázalo, že lepidla Bison Epoxy Universal a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min dosáhli pevností uvedených v technických listech. Pevnost lepidel Ergo 7430 a Letoxit LH 232 byla nižší, než je udáváno v jejich technických listech, tudíž nesplnila naše očekávání. Příčinou nedosažení deklarované pevnosti bylo nejspíše špatné dávkování nebo nedostatečné promíchání složek.
FRP kompozitní materiály pro vyztužování betonu
Blahová, Aneta ; Vaněrek, Jan (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá kompozitní polymerní FRP výztuží. Popisuje způsob výroby FRP výztuží, jaké jsou jejich vlastnosti a z jakých materiálů se mohou vyrábět. Uvádí příklady aplikace FRP výztuží v konstrukčních prvcích. Dále zmiňuje trvanlivost FRP výztuží v agresivních prostředí a soudržnost FRP výztuží s betonem. Závěr práce tvoří návrh experimentálního zkoušení soudržnosti FRP výztuže s betonem.
Ověřování možnosti využití recyklovaného autoskla jako náhrady křemičitého písku v polymerbetonových průmyslových podlahách
Šácha, Dominik ; Tesařík, Miroslav (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zjistit možnost náhrady písků v polymerbetonových podlahových systémech recyklovaným autosklem. Polymerbeton je tvořen pískem a epoxidovou pryskyřicí. Je používán v průmyslových epoxidových systémech. Průmyslové polymerbetonové podlahové systémy jsou novým typem podlah. Cílí na zákazníky s vysokými nároky na kvalitu a požadavky na krátkou pokládku. Polymerbetonové podlahy jsou 4-6 mm tenké. Jsou voděodolné, s pevnostmi v tlaku vyššími než 60 MPa a pevnostmi v tahu většími než 20 MPa. Nesprašují. Tato studie zahrnuje také návrh recyklačního procesu na výrobu mletého skla z autoskel. Tato diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou Atemit, s.r.o.
Testování zalévacích hmot pro elektrické stroje
Chudá, Kateřina ; Veselka, František (oponent) ; Huzlík, Rostislav (vedoucí práce)
Zalévací hmoty se v elektrotechnice pouţívají k ochraně elektrických strojů a přístrojů před nepříznivými vlivy, zlepšují jejich izolační vlastnosti a zlepšuje odvod tepla vznikajícímu ve stroji při provozu. Zalitou elektroniku můţeme pouţívat v mokrém, prašném nebo jiném prostředí, ve kterém by takhle neošetřená elektronika nemoha fungovat.
Polymerní systémy ochrany betonových podlah
Novotná, Adéla ; Vyhnánek, Miroslav (oponent) ; Petránek, Vít (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zkoušením polymerních ochranných vrstev, které se používají především na průmyslové podlahy. Je zde vytvořena souhrnná tabulka norem, kde je rozděleno zkoušení materiálů prováděné na pojivech, plnivech, čerstvé směsi a zpolymerizované směsi. Nenormové zkoušky jsou podrobně rozepsány tak, jak se dělají na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Druhá část mé bakalářské práce je věnována zkoušení referenčního materiálu a materiálu plněného druhotnou surovinou, dle doporučení firmy Lena Chemical, je jako plnivo použito drcené autosklo, kde byly provedeny některé z průkazních zkoušek, které jsou potřebné pro stavebně technické osvědčení.
Zalévací hmoty pro výkonovou elektroniku
Štajner, David ; Červinka, Dalibor (oponent) ; Vašíček, Adam (vedoucí práce)
Zalévací hmoty jsou v elektrotechnice často používaným materiálem, který elektrotechniku chrání před nepříznivými vlivy, zlepšuje její izolační vlastnosti a napomáhá lepšímu odvodu tepla z oblasti zalitých součástek do okolí. Zalitím elektroniky do zalévací hmoty rozšíříme oblast použitelnosti. Takovou elektroniku pak můžeme používat v mokrém, prašném či jiném agresivním prostředí.
Nové možnosti využití druhotných surovin na silikátové bázi v ekologických polymerních vícevrstvých podlahových systémech
Novotná, Adéla ; Skuda,, Ladislav (oponent) ; Petránek, Vít (vedoucí práce)
Teoretická část diplomové práce se zabývá polymerními vícevrstvými podlahovými systémy na ekologické bázi, se zaměřením na plniva z druhotných surovin. Praktická část práce je věnována zkoušení referenčních polymerních materiálů a polymerních materiálů plněných druhotnými surovinami na silikátové bázi, na kterých byly provedeny některé z průkazních zkoušek. Ekonomická část by měla poukázat na výhodnost použití druhotných surovin z hlediska zlevnění finálního výrobku.
Vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů
Tesař, Filip ; Vyhnánek, Miroslav (oponent) ; Petránek, Vít (vedoucí práce)
Vícevrstvé polymerní podlahové systémy patří k rozšířeným materiálům jak v průmyslové výstavbě, tak v bytové. Jedná se o většinou o dvousložkové polymerní materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Cílem mé diplomové práce je zpracovat požadavky na polymerní vícevrstvé podlahové systémy a využití odpadních materiálů jako plniv do polymerní pojivové složky. Dále pak využití těchto znalostí pro vývoj polymerních vícevrstvých podlahových systémů, navrhnout patřičnou recepturu a primární zkoušky na mnou navržené směsi.
Dielektrické vlastnosti epoxidových licích pryskyřic plněných mletou slídou
Bednář, Pavel ; Polsterová, Helena (oponent) ; Havlíček, Svatopluk (vedoucí práce)
Práce pojednává o aplikaci metody dielektrické relaxační spektroskopie na vzorcích epoxidové licí hmoty plněných mletou slídou o zrnitosti 40 m. Zkoumány jsou změny dielektrických vlastností v závislosti na plnění mletou slídou, na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, v kmitočtovém rozsahu 100 Hz až 1 MHz.
Vliv modifikace jílu na stupeň dispergace a konečné vlastnosti nanokompozitů epoxid-montmorilonit
Rýznarová, B. ; Zelenka, J. ; Lednický, František ; Baldrian, Josef
Byl studován vliv čtyř různých modifikátorů povrchu jílu na stupeň dispergace a konečné vlastnosti nanokompozitů epoxid-montmorilonit.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.