Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strategie regulace výskytu lidské schistosomózy
Kusá, Kateřina ; Mikeš, Libor (vedoucí práce) ; Bartoníček, Zikmund (oponent)
Určení efektivních strategií pro regulaci výskytu lidské schistosomózy je klíčovým cílem vědeckého a zdravotnického úsilí a je v zájmu celé veřejnosti. Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení různých strategií regulace této nemoci s důrazem na kontext konkrétního prostředí. Práce kombinuje analýzu epidemiologických dat a literární rešerši vědeckých studií za účelem identifikace optimálních postupů. Výzkum zdůrazňuje význam prevence, léčby a kontroly infekce, a navrhuje integrovaný přístup zahrnující široké spektrum intervencí, jako jsou hygienická opatření, léčba anthelmintiky, zlepšení vodní infrastruktury a vzdělávací programy. Výsledky studie poskytují ucelený pohled na efektivní strategie regulace výskytu lidské schistosomózy s ohledem na konkrétní kontext a přispívají k diskusi o optimálním využití zdrojů ve veřejném zdravotnictví.
Využití norem ISO v konkrétním podniku
Straková, Edita ; Pekr, Dušan (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jejího zavedení do společnosti. V teoretické části je uvedena problematika EMS a jeho prvky. V praktické části je analyzován proces zavádění a fungování normy ČSN EN ISO 14001:2005 ve stavební společnosti XYZ. Pozornost je věnována především přínosům a nákladům, spojených se zavedením tohoto systému. Na závěr jsou navrhnuta doporučení k fungování systému EMS.
Environmental Management in Wine Natural Domin & Kusicky
Fehér, Tibor ; Kušický, David (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
The bachelor thesis is focused on environmental management of the system in a selected company. The company uses HACCP as the only risk management and protection system. In the analysis I will describe and evaluate the economic side of the company. The conclusion of the thesis is to propose the ISO 14001 standard to improve the current situation and eliminate the shortcomings in the company.
Industry Hall Moravany - Selected parts of the construction-technology plan
Hetteš, Adrián ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Motyčka, Vít (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is the preparation of a constructional-technology study into the realization of carcass industry hall in the village Moravany u Brna. An itemized budget has been created for the framework alongside a proposal for the main building mechanisms, time management, health and safety plan and environmental management. The thesis is focused on detailed realization of the precast concrete frame which outlines technological regulation and inspection and a trial plan. The thesis further deals with site equipment, possible public transport routes into specific areas and how the main technological stages are developed. In creation of this thesis were used constructional-technological softwares BuildPowerS, CONTEC, ArchiCAD, AutoTurn, Vehicle Tracking and Hluk+9.
Návrh a budování environmentálního managementu
Kacálek, Petr ; Sobková, Jana (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Návrh a budování environmentálního managementu“ je rozbor významu systémů environmentálního managementu, popis nástrojů implementace EMS a stylu zavádění ve firmě TTK CZ s.r.o. První část je zaměřena na ekologickou politiku ve vztahu k podnikatelské sféře. V druhé části je všeobecný popis implementačních nástrojů EMS, význam zavádění EMS a přínosy systému. V poslední části charakterizuji firmu TTK CZ s. r. o., která projevuje rostoucí zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou.
Environmentální řízení nákladových materiálových toků
Stehlík, Marek ; Mikulicová, Zdeňka (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o využití environmentálního managementu ve společnosti Hill´s. Obsahuje návrh na environmentální řízení nákladových materiálových toků, tak aby jej bylo možné použít k dalšímu analyzování a šlo z nich vyvodit závěry, které poskytnou možnost podniku v dalším rozhodování.
Environmentální řízení podniku
Osičková, Michaela ; Grofová, Lenka (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na environmentální systémy řízení ve společnosti Fosfa a.s. První část diplomové práce obsahuje teoretické informace, vymezení pojmů environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Druhá část se zabývá analýzou a zhodnocením ekonomické situace společnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky a stanoven návrhy, které vylepšují současnou situaci a odstraňují nedostatky, týkající se životního prostředí.
Využití norem ISO v konkrétním podniku
Kejduš, Petr ; Nejedlý, Luděk (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této práce je využití norem ISO ve společnosti OK Mont, spol. s r.o., konkrétně systému EMS jako jedné z dobrovolných aktivit organizace k ochraně životního prostředí. V praktické části jsou definovány a srovnány přístupy k implementaci EMS – norma ISO 14001 a program EMAS. V praktické části je popsán proces implementace a fungování systému EMS ve firmě. Pozornost je věnována především důvodům, návrhu EMS, nákladům a přínosům spojených se zavedením a udržováním tohoto systému.
Ekologické hodnocení a značení elektrotechnických výrobků
Kantorová, Aneta ; Šteffan, Pavel (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti snižování negativních vlivů elektrotechnických výrobků na životní prostředí. Po obecném popisu současného stavu, včetně aktivit zaměřených na udělení environmentálního značení, je pozornost zaměřena na možnosti ekologického hodnocení elektrotechnických výrobků. K tomu je využita legislativa dle norem řady ISO 14020, které jsou zaměřeny na tři možnosti udělování ekologických značek. V praktické části je navržen postup pro udělování značky ECO dle normy ISO 14021. Tu by bylo možné udělovat samotnými výrobci na základě splnění předepsaných podmínek stejně jako je tomu v případě prohlášení o shodě u značení CE.
Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu
Marcolová Klímková, Markéta ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Němeček, Petr (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem volby tématu této práce byla prvotní studie cílové skupiny výzkumu, která ukázala, že podniky mají určité problémy nejen s případnou integrací, ale především s implementací metod štíhlého řízení do výroby, a proto je potřeba stanovit určité podmínky a základní principy, které by jasně definovaly, jak postupovat. Cílem této disertační práce je navrhnout model integrace nástrojů štíhlé výroby s dobrovolným nástrojem environmentálního managementu, přičemž za nástroje štíhlé výroby byly zvoleny metody štíhlého řízení ve výrobě a za dobrovolný environmentální nástroj byl vybrán systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001. K prozkoumání dané oblasti poznání byl použit jak sekundární, tak primární výzkum. Na základě poznatků podrobné rešerše českých i zahraničních literárních zdrojů, bylo zahájeno dotazníkové šetření a řízené rozhovory s respondenty, jimiž se staly podniky zabývající se výrobou elektromotorů. Práce obsahuje podrobné zhodnocení celého empirického výzkumu, včetně testování stanovených hypotéz, na jehož základě je sestaven verbální model integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Implementace navržené integrace podle stanoveného verbálního modelu do podniku by měla vést nejen ke zlepšení vztahu podniku vůči životnímu prostředí, ale především k pochopení provázanosti dvou nezávislých druhů podnikového řízení za účelem ušetření finančních prostředků, zkvalitnění pracovního prostředí, zvýšení produktivity či snížení ekologických zátěží. Přínosy lze spatřovat jak v rovině teoretické, praktické tak také pedagogické.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.