Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Industry Hall Moravany - Selected parts of the construction-technology plan
Hetteš, Adrián ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Motyčka, Vít (vedoucí práce)
The aim of this diploma thesis is the preparation of a constructional-technology study into the realization of carcass industry hall in the village Moravany u Brna. An itemized budget has been created for the framework alongside a proposal for the main building mechanisms, time management, health and safety plan and environmental management. The thesis is focused on detailed realization of the precast concrete frame which outlines technological regulation and inspection and a trial plan. The thesis further deals with site equipment, possible public transport routes into specific areas and how the main technological stages are developed. In creation of this thesis were used constructional-technological softwares BuildPowerS, CONTEC, ArchiCAD, AutoTurn, Vehicle Tracking and Hluk+9.
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu: Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje (Sborník abstraktů z mezinárodní konference)
Suchánek, Zdeněk
Stav a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000) je nahlížen z pohledu celkového vývoje mezinárodní standardizace (ISO, CEN). Poslední dvě desetiletí se počty a druhy standardizačních dokumentů v oblasti environmentálního managementu (Technický výbor ISO/TC 207) výrazně zvýšily.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Environmentální management národních parků ČR: hodnocení místními obyvateli
Brožková, Hana ; Čihař, Martin (vedoucí práce) ; Görner, Tomáš (oponent)
7 ABSTRAKT K udržitelnému rozvoji chráněného území jsou účastníci environmentálního managementu schopni přispět prostřednictvím organizované kooperace vyžadující komplexní přístup. Proto identifikace a klasifikace postojů nebo vztahů začleněných partnerů je velmi žádoucí stejně jako definování příslušných faktorů ovlivňující jejich smýšlení směrem k existenci příslušného chráněného území. Mezi obvykle popisované proměnné vysvětlující představy jedinců o chráněném území náleží věk, dosažené vzdělání, lokální a ekologické vědomosti a zaměstnání. Předkládaná práce se zaměřuje na rezidenty Národních parků Krkonoše, Podyjí a Českého Švýcarska, kde monitoringy jejich mínění probíhaly systematicky počínaje rokem 1999 a to prostřednictvím autorského kolektivu pod vedením školitele. Během čtyř blokových dotazníkových šetření v 19 obcích dotčených managementem příslušného národního parku bylo získáno celkem 469 údajů. Analýza dat chi-kvadrát testem a ordinální logistickou regresí charakterizovala signifikantní vztahy mezi vybranými demografickými, environmentálními, sociálními, ekonomickými a institucionálně-politickými indikátory. Příznivé či nepříznivé stanovisko respondenta k existenci národního parku významně ovlivňuje jejich věk (pχ2 = 0.026), hodnocení režimu ochrany přírody národního parku (pχ2 = 2.391x10-10...
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití norem ISO v konkrétním podniku
Straková, Edita ; Pekr, Dušan (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jejího zavedení do společnosti. V teoretické části je uvedena problematika EMS a jeho prvky. V praktické části je analyzován proces zavádění a fungování normy ČSN EN ISO 14001:2005 ve stavební společnosti XYZ. Pozornost je věnována především přínosům a nákladům, spojených se zavedením tohoto systému. Na závěr jsou navrhnuta doporučení k fungování systému EMS.
Environmentální řízení nákladových materiálových toků
Stehlík, Marek ; Mikulicová, Zdeňka (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o využití environmentálního managementu ve společnosti Hill´s. Obsahuje návrh na environmentální řízení nákladových materiálových toků, tak aby jej bylo možné použít k dalšímu analyzování a šlo z nich vyvodit závěry, které poskytnou možnost podniku v dalším rozhodování.
Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu
Marcolová Klímková, Markéta ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (oponent) ; Němeček, Petr (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem volby tématu této práce byla prvotní studie cílové skupiny výzkumu, která ukázala, že podniky mají určité problémy nejen s případnou integrací, ale především s implementací metod štíhlého řízení do výroby, a proto je potřeba stanovit určité podmínky a základní principy, které by jasně definovaly, jak postupovat. Cílem této disertační práce je navrhnout model integrace nástrojů štíhlé výroby s dobrovolným nástrojem environmentálního managementu, přičemž za nástroje štíhlé výroby byly zvoleny metody štíhlého řízení ve výrobě a za dobrovolný environmentální nástroj byl vybrán systém environmentálního managementu podle normy ISO 14 001. K prozkoumání dané oblasti poznání byl použit jak sekundární, tak primární výzkum. Na základě poznatků podrobné rešerše českých i zahraničních literárních zdrojů, bylo zahájeno dotazníkové šetření a řízené rozhovory s respondenty, jimiž se staly podniky zabývající se výrobou elektromotorů. Práce obsahuje podrobné zhodnocení celého empirického výzkumu, včetně testování stanovených hypotéz, na jehož základě je sestaven verbální model integrace metod štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Implementace navržené integrace podle stanoveného verbálního modelu do podniku by měla vést nejen ke zlepšení vztahu podniku vůči životnímu prostředí, ale především k pochopení provázanosti dvou nezávislých druhů podnikového řízení za účelem ušetření finančních prostředků, zkvalitnění pracovního prostředí, zvýšení produktivity či snížení ekologických zátěží. Přínosy lze spatřovat jak v rovině teoretické, praktické tak také pedagogické.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.