Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Jindřichohradecko
PŘÍLEPKOVÁ, Lucie
Ochrana životního prostředí je v současné době velmi aktuální téma ve všech odvětvích. Tato práce zkoumá, jak k ní přistupují ubytovací zařízení a zda si uvědomují svůj vliv. Zabývá se problematikou udržitelného cestovního ruchu a tím, jestli k němu ubytovací zařízení přispívají zpracováním koncepce green managementu. Jejím cílem je zjistit, zda provozovatelé ubytovacích zařízení na Jindřichohradecku uplatňují ekologicky šetrné postupy řízení a provozu a jaké jsou jejich motivy k tomuto jednání. Analyzuje, která environmentální opatření jednotlivá ubytovací zařízení aplikují. Tyto informace byly získávány prostřednictvím telefonického, emailového či osobního dotazování. Výstupem práce je analýza současného stavu environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních a následné zpracování návrhu možností jejich budoucího rozvoje v oblasti ekologie.
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Pelhřimovsko
DUFKOVÁ, Klára
Tato bakalářská práce se zaměřuje na ubytovací zařízení v oblasti Pelhřimovska a jejím cílem je zjistit, zda se chovají šetrně k životnímu prostředí. Zkoumá zda ubytovací zařízení zavádějí environmentální opatření a zda mají zavedenou environmentální politiku či tzv. green management. Problematika ochrany životního prostředí je aktuálním trendem dnešní doby a právě výsledky této práce jsou přínosné pro majitele těchto ubytovacích zařízení. Nejdříve jsou vysvětleny všechny pojmy související s ochranou životního prostředí. Výzkum je prováděn prostřednictvím dotazování. Respondenti jsou dotazováni osobně, telefonicky a emailem. Na základě výsledků výzkumu jsou majitelům ubytovacích zařízení navrhnuty environmentální opatření, která šetří náklady v různých oblastech a jsou šetrná k životnímu prostředí.
Potenciál environmentálních opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti ŽELEZNORUDSKO
MACHALOVÁ, Marie
Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat existující environmentální opatření v ubytovacích zařízeních v oblasti Železnorudsko, zhodnotit zkušenosti jejich provozovatelů a na základě výsledků navrhnout možnosti budoucího rozvoje těchto zařízení. Informace od jednotlivých provozovatelů ubytovacích zařízení byly sbírány pomocí dotazníkového šetření. Výsledky výzkumu, společně s návrhy pro možný budoucí rozvoj ubytovacích zařízení ve zkoumané oblasti, jsou obsaženy v praktické části.
Enviro-sociální dopady elektronického průmyslu v Číně
Pirkovský, Rudolf
Bakalářská práce se zabývá problematikou, jak výroba elektronických zařízení, její vstupní a výstupní výrobní procesy a následná recyklace těchto zařízení mají dopady na jednotlivé složky životního prostředí - ovzduší, půdu a vodní systémy. Práce popisuje, jaké podmínky mají pracovníci při výrobě elektronického průmyslu či jaká je situace v zaměstnávání dětí v elektroprůmyslu v Číně. Z dalších sociálních aspektů se věnuje mechanismům dopadů na zdravotní stav dvou skupin - pracovníků při výrobě a recyklaci e-produktů a obyvatel sídel, dotčených elektroprůmyslem. Práce je postavena na literární rešerši. Použité zdroje představují vědecké články v databázových časopisech, statistické údaje a ročenky a rovněž odborné publikace. Na základě dat z výzkumu jednotlivých autorů je v práci zmapována současná situace v Číně, týkající se nadměrného znečištění a nedodržováním lidských práv vlivem čínského elektronického průmyslu v Číně.
Dopady implementace směrnice o průmyslových emisích pro vybrané průmyslové činnosti
Stránská, Jana
Diplomové práce je zaměřena na identifikaci a analýzu nejvýznamnějších změn vycházejících z implementace Směrnice o průmyslových emisích. Teoretická část obsahuje objasnění základních pojmů z oblasti právní úpravy životního prostředí. Praktická část práce se zabývá vyhodnocením dopadů na odvětví výroba a zpracování kovů. Je popsána transpozice směrnice do vnitrostátního práva. Dále je provedena analýza odvětví a odběratelů. Následuje analýza společností z vybrané kategorie odvětví ve smyslu identifikace připravenosti na plánované legislativní požadavky. Další kapitola je věnována modelování ekonomických dopadů na vybranou společnost prostřednictvím generátorů hodnot. V poslední části praktické práce je provedena analýza vlivu nových požadavků na zaměstnanost a konkurenceschopnost. Na závěr jsou shrnuty poznatky týkající se dopadů implementované směrnice a uvedena rizika a doporučení.
Environmentální opatření v rámci udržitelného růstu ve vybraném území
KLUSÁČKOVÁ, Erika
Cílem bakalářské práce na téma "Environmentální opatření v rámci udržitelného růstu ve vybraném území" je analýza environmentálních opatření v rámci udržitelného růstu, jejich efektivnost, využívání finanční pomocit z EU a zobrazení této problematiky na metodách v daném území - kraji Vysočina v ČR. První část práce tvoří úvod do problematiky čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie. Následná praktická část bakalářské práce obsahuje projekty související s životním prostředím, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie. Rozdělila jsem je podle prioritních os, ke kterým náleží a zdrojů jejich financování.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.