Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,654 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení farmaceutických látek v odpadních vodách
Horkelová, Simona ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Coufal, Pavel (oponent)
Akumulace léčiv v životním prostředí je signifikantním tématem dnešní doby. Každý rok se spotřeba a nadužívání farmaceutických látek zvyšuje a velká část poté končí v odpadních vodách. Dosavadní procesy na čistírnách odpadních vod často nedokážou efektivně odstranit tyto látky, protože k tomu nebyly původně navrhované a uzpůsobené. To způsobuje postupné pronikání léčiv do vodních systémů a tím se zvyšuje znečištění povrchových, podzemních, a dokonce i pitných vod. V současné době není platná legislativa, která by se zabývala sledováním a eliminací léčiv v odpadních vodách. V této diplomové práci byla pomocí akreditované metody v laboratořích ALS Czech Republic stanovována léčiva a některé metabolity ve vzorcích odpadních vod. Byly porovnávány vstupní a výstupní koncentrace farmak na čistírnách odpadních vod různé velikosti a byly stanoveny účinnosti jejich eliminace. Dále proběhlo srovnání čistíren komunálních a nemocniční čistírny. Klíčová slova: LC-MS, léčiva, metabolity, odpadní vody, životní prostředí
Uvažování o lidském těle, které je tak těžké získat. Hybridní [umělá] autofikce
Čermák, Aleš ; Zálešák, Jan (oponent) ; Stejskal,, Jakub (oponent) ; Cenek, Filip (vedoucí práce)
V jeskyni není nikdo, kdo by mohl zemřít. Ještě jinak. Nikdo se nikdy nenarodil a nikdo nikdy nezemřel. Z tohoto tvrzení vyplývá otázka, zdali nám toto čistě teoretické tvrzení může pomoci v situaci, ve které se právě teď nacházíme. Jestli tu byl anebo je nějaký svět bez nás, na to si musíme odpovědět na základě přímé ztělesněné zkušenosti. Vycházím z předpokladu, že rozpoznat sebe jakožto člověka může být jeden z nejpodivnějších počinů vůbec. Být pozorný a plně přítomný v prostoru daného média není volba, ale nutnost a také pozitivní důsledek prostředí, do kterého jsme ponořeni. To znamená myšlení do těla jiného světa. V tomto uměleckovýzkumném projektu se primárně zaměřuji na výzkum ztělesněných zkušeností a analýzu vícenežlidských sil a činů v oblasti Atlantického oceánu. Prostřednictvím přímého ztělesnění (ztělesněné a situované praxe) tato práce zkoumá na různých úrovních propustné – prosakující hranice mezi člově kem a přírodou. Popisuji, jak jsou jednotlivé aktivity prožívány smyslovým způsobem a jak jsou tyto přímo ztělesněné znalosti využívány v samotné výzkumné (ztělesněné, performativní, výzkumné a pedagogické) praxi. Rád bych skrze tuto uměleckovýzkumnou práci experimentoval nad rámec analytického a gramatického popisu a rozšířil svůj výzkum směrem k poetickým, estetickým a tvůrčím gestům, která vyjadřují sílu a složitost prvků.
Výjimky z pozitivního vztahu mezi druhovou rozmanitostí a heterogenitou prostředí
Srpová, Tereza ; Hořák, David (vedoucí práce) ; Divíšek, Jan (oponent)
Pozitivní vztah heterogenity prostředí a druhové bohatosti byl dlouhá léta považován za všeobecně platné pravidlo. Recentní studie však odhalují různé alternativní podoby tohoto vztahu, jako například vztah negativní či vztah s unimodálním průběhem. Známe množství mechanismů, které by za těmito výjimkami z pozitivního vztahu mohly stát. Zvyšující se prostorová rozmanitost prostředí určité velikosti nutně musí vést ke zmenšení jeho dílčích částí a úbytku životního prostoru organismů, které ho obývají. Zároveň také může docházet k fragmentaci prostředí a izolaci jednotlivých částí biotopu, což také může mít negativní dopad na druhovou bohatost společenstva. Nevhodně zvolené metodické postupy a parametry výzkumu mohou být jedním z důvodů, proč jsou tyto alternativní vztahy objevovány až v posledních letech. Znalost vztahu mezi rozmanitostí prostředí a druhovou bohatostí je zásadní pro řešení otázek ochrany biodiverzity. Z tohoto důvodu je třeba jeho alternativní podoby odhalit v konkrétních ekosystémech, které máme zájem chránit, a jejich existenci nepodceňovat, přestože jsou méně časté než vztah pozitivní.
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Davidová, Karolína ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na systematické vyhodnocení a porovnání různých variant pro umístění nové výrobní jednotky. Využívá matematické a statistické metody, klade důraz na využití algoritmu, geografického informačního systému a časových řad. Obsahuje návrh na využití konkrétního typu dopravy.
Panelové sídliště a trvalá udržitelnost
Orságová, Kristýna ; Kvasnica, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na panelové sídliště v České republice jako symbolu masového bydlení, analyzuje jeho vliv na město a zkoumá možnosti a výzvy spojené s jejich trvalou udržitelností v dnešní době. V analytické části se zabývá historickým vývojem panelových sídlišť jako celku, principy a modely trvalé udržitelnosti. V návrhové části jsou tyto prvky spojeny a použity na návrh revitalizace daného panelové sídliště.
Okolo všeho, co mám
Moštěk, Richard ; Chomová, Juliána (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Ústředním motivem mé bakalářské práce je rozšíření fiktivního univerza za pomoci posunutí hranice vnímání objektu jako obrazu při vstupu do prostoru. Pokouším se nalézt hranu vnímání obrazu, jako dokumentace fiktivních příběhů na plátně, oproti artefaktu navzdory identickému použití materiálu a technickému procesu. Zkoumám při tom meze plátna napnutého na rámu a přístupy k „mnohopohledovosti“, jejímž prostřednictvím lze dílo sledovat. Stylizace malby je ovlivněna estetikou prvních celovečerních digitálně animovanych filmů a videoher z devadesátych a nultych let. Vychozím spojujícím bodem pro jednotlivá díla je vztah mezi dřevěnym rámem, bavlněnym plátnem a olejovou barvou. Pomyslny bod nula. Bezčasy narativ zrcadlí signifikantní rysy a vzorce jednání lidské společnosti, včetně mého nevyhnutelně subjektivního pohledu. Cílem bakalářské práce je vytvořit soubor olejomaleb s nadsázkou reflektující civilizační neochotu vyzrát k dlouhodobé udržitelnosti. Závěrečnym vystupem mého projektu je instalace maleb/objektů vytvářející scénu pro samotného diváka – třetí osobu.
Vliv městské zeleně na kvalitu životního prostředí
Prokš, Dominik ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vlivu městské zelně na kvalitu životního prostředí. Jako první téma se objevuje pojem urbanizace a na to úzce navazuje to, co město jako takové pro společnost přestavuje. Dále je velká pozornost již věnována městské zeleni a její funkcím a vlivům na životní prostředí ve městech. Veřejná zeleň má vliv na ovzduší a klimatické funkce, také na hospodaření se srážkovou vodou, zamezování šíření hluku, zachytávání prašnosti a v neposlední řadě má zeleň pozitivní vliv i na psychiku obyvatel. Dále je v práci věnována pozornost údržbě a péči o rostliny a travní porosty. V praktické části je rozebírána koncepce správy a podoby veřejné městské zeleně na území statutárního města Brna, kde mimo jiné jsou popisováni jednotliví správci městské zeleně na území města a jejich povinnosti i problémy, které jsou s údržbou spjaty. Je přiblížena i funkce geologického a informativního systému zvaného GIS, který právě pro správce a pro širokou veřejnost představuje aplikaci pro přehlednou orientaci ve městě a jeho prostředí. Poslední kapitola je věnována měření koncentrací znečišťujících látek v brněnském ovzduší.
Vodík a bezpečnost v dopravě
Rusek, Rostislav ; Böhm, Michael (oponent) ; Poulíček, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce identifikuje rizika spojená s úniky, skladováním a manipulací s vodíkem, jakožto slibným nízkoemisním palivem budoucnosti. Úvodem udává základní charakteristiky vodíku, či jeho způsoby skladování a přepravy. Dále analyzuje stávající bezpečnostní opatření, popisuje vodíkovou dopravu a technologické inovace z ekonomické stránky a s ohledem na životní prostředí. Závěrečná část porovnává vodík s alternativními palivy, konkrétně se stlačeným zemním plynem a zkapalněným ropným plynem. Tato práce je zpracována na základě rešerše relevantní literatury, shrnuje aktuální poznatky a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu pro zajištění bezpečné budoucnosti vodíku jako alternativního paliva v dopravních prostředcích i infrastruktuře.
NetZero – uhlíkově neutrální bydlení v Brně
Thunová, Nicola Vanesa ; Gebauer, Pavel (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem bytového vnitrobloku koncepčně navrženého jako uhlíkově neutrální stavbou v Brně. Vybraný objekt navazuje na předdiplomový projekt PURE CITY, ve kterém bylo v rámci urbanistické studie navržen soubor staveb, které se zabývali problematikou NET ZERO v rámci urbanistického a společenského měřítka. Vymezené území se nachází v katastrálním území Starý Lískovec na ulici Jihlavská při nové zastávce Západní Brána a nedaleko areálu fakultní nemocnice Bohunice. Koncept NET ZERO se zabývá udržitelností a snahou o dosažení neutrální bilance uhlíkových stop v celém životním cyklu budovy. Vnitroblok je navržen jako soubor 8mi bytových sektorů. Vnitřní prostor vnitrobloku parkového charakteru slouží pro pobyt a relaxaci a je zcela soukromým prostorem pro obyvatele bloku. Objekt v nárožních částech dosahuje až 7 nadzemních podlaží, čímž reaguje na orientaci ke světovým stranám. Tvarově ze severní strany propisuje racionální obdelníkový tvar, na jižní straně je však fasáda zkosena, jelikož bylo nutné ustoupit probíhající stávající komunikaci. Byty jsou navrženy v několika kategoriích a cílí především na hustotu obydlení. Byty jsou doplněny prostornými balkony a byty v přízemí k uliční čáře jsou umístěny terasy které dvojitou bariérou a výškovým rozdílem vymezují veřejný a soukromý prostor. Výškový rozdíl tak reaguje i na klesající terén, který na jižní straně dosahuje výškového rozdílu až o 3,5 m. V přízemních podlaží v přímém styku s uliční čarou jsou navrženy aktivní partery s menšími obchody či služby, nebo bytové jednotky WORK and LIVE, které kombinují pracovní prostředí, jako například ateliéry, s plochou pro bydlení. Tyto prostory jsou navrženy přes 2 nadzemní podlaží ve stylu loftového bytu. Střešní rovina je řešena jako ploché střechy v několika výškových úrovních, na kterých jsou umístěny soukromé terasy pro rezidenční byty, umístěné v nejvyšších podlaží, dále komunitní zahrádky pro obyvatele vnitrobloku a velkou část zaujímá extenzivní zelená střecha doplněna fotovoltaickými panely pro čerpání solární energie.
Potenciál land artu pro výtvarnou výchovu s ohledem na aktuální environmentální tendence
Vlčková, Eliška ; Fremlová, Vendula (vedoucí práce) ; Vartecká, Anna (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na umělecký směr land art a jeho potenciál ve výuce výtvarné výchovy. Teoretická část představuje zahraniční i české zástupce, jejich charakteristické pojetí land artu a jejich přístup k environmentálním problémům. Práce se dále zaměřuje na současné umělce, aktivní instituce a výběr výstav, které přímo pracují s environmentální problematikou. V následujících kapitolách je zahrnuta environmentální výchova, její cíle a prostředky, které lze aplikovat ve výuce výtvarné výchovy. Obsažen je dětský vývoj z environmentálního hlediska nebo způsoby, jak s dětmi hovořit o klimatických změnách. Praktická část definuje didaktickou transformaci a zahrnuje návrhy didaktických transformací land artových aktivit. Návrhy obsahují obecný a přizpůsobený plán pro okres Kladno.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,654 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.