Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,405 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – září až listopad 2022
Hanzlová, Radka
V šetření realizovaném od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo dlouhodobě velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi. O problematiku změny klimatu se zajímají necelé dvě pětiny (39 %) dotázaných, z toho 6 % se „velmi zajímá“ a 33 % „spíše zajímá“. Necelé tři pětiny (58 %) dotázaných se v určité míře obávají dopadů změny klimatu (14% velmi, 44 % spíše), naopak obavy nepociťuje 39 % dotázaných. Podle více než čtvrtiny (28 %) dotázaných lidská činnost ke změně klimatu „přispívá zásadně“, podle dalších 32 % k ní „přispívá velmi“ a další necelá třetina (32 %) dotázaných si myslí, že k ní „přispívá trochu“. Pouze 3 % dotázaných zastávají názor, že lidská činnost ke změně klimatu „vůbec nepřispívá“. Osobní zodpovědnost za změnu klimatu na Zemi cítí 35 % respondentů, většina (61 %) naopak osobní zodpovědnost necítí.
Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – září až listopad 2022
Hanzlová, Radka
V šetření realizovaném od začátku září do začátku listopadu 2022 se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo dlouhodobě velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi. O problematiku změny klimatu se zajímají necelé dvě pětiny (39 %) dotázaných, z toho 6 % se „velmi zajímá“ a 33 % „spíše zajímá“. Necelé tři pětiny (58 %) dotázaných se v určité míře obávají dopadů změny klimatu (14% velmi, 44 % spíše), naopak obavy nepociťuje 39 % dotázaných. Podle více než čtvrtiny (28 %) dotázaných lidská činnost ke změně klimatu „přispívá zásadně“, podle dalších 32 % k ní „přispívá velmi“ a další necelá třetina (32 %) dotázaných si myslí, že k ní „přispívá trochu“. Pouze 3 % dotázaných zastávají názor, že lidská činnost ke změně klimatu „vůbec nepřispívá“. Osobní zodpovědnost za změnu klimatu na Zemi cítí 35 % respondentů, většina (61 %) naopak osobní zodpovědnost necítí.
Modal Split in Major Czech Cities: Thorough Analysis and Proposal of Policies Leading to Less Car-Dependent Urban Mobility
Bystřický, Vojtěch ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Tato práce se zaměřuje na analýzu volby dopravního prostředku v pěti největších českých městech. V této práci byla použita data z prvního celostátního průzkumu dopravního chování Česko v pohybu. Za pomocí multinomiální logistické regrese autor identifikuje hlavní faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku u oby- vatel českých měst. Jelikož jsou tzv. modal split studie (studie zabývající se volbou dopravního prostředku) většího rozsahu prováděny především na území západní Evropy, Spojených států amerických nebo v oblasti Asijsko-pacifického regionu, autor považuje za hlavní přínos práce rozšíření znalostí této tématiky rovněž na území střední Evropy, konkrétně největších českých měst. Autor analyzuje nejen vliv socio-demografických proměnných jako např. věku respon- denta, nejvyššího dosaženého vzdělání nebo příjmu domácnosti respondenta, ale také tím, jaký vliv na volbu dopravního prostředku má např. účel cesty nebo její délka. Autor dále poskytuje porovnání dopravního chování v jed- notlivých městech. Mimo jiné, výsledky této práce ukázaly, že nárok na zlevněné dlouhodobé kupóny na MHD díky vlastnictví slevové kartičky nemá signifikantní vliv na...
Rozdíly v chování a socialitě u potkaního modelu autismu v závislosti na obohacení prostředí
Tučková, Klára ; Petrásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Svoboda, Jan (oponent)
Poruchy autistického spektra (PAS) patří k jedněm z nejzávažnějších vrozených neurovývojových poškození. Ačkoliv je již známo mnoho rizikových faktorů, které mohou PAS navozovat, přesná etiologie není známa. Tato diplomová práce se zaměřuje na různé možnosti studia PAS skrze hlodavčí animální modely. Hlavním cílem experimentální části práce bylo prověřit projevy PAS u potkaního genetického modelu tuberózní sklerózy (tzv. potkaní linie Eker) a zjistit vliv rozdílných chovných prostředí na autistický fenotyp. Zvířata byla chována po dobu jednoho roku a v průběhu jejich života jsme provedli celkem tři série behaviorálních testů ve věku 45, 90 a 365 dní. Testování bylo zaměřeno na měření explorační aktivity, úzkosti a sociality. Naše výsledky ukázaly, že aktivita v otevřeném poli byla u mladých potkanů nesoucích mutaci vyšší. Úzkost projevovaná ve vyvýšeném křížovém bludišti byla snížena obohaceným prostředím. V sociální interakci se výrazně projevil vliv obohaceného prostředí zvýšením parametru self-grooming. U potkaní linie Eker z neobohaceného prostředí byl nižší výskyt komplexnější očisty těla. Ultrazvuková komunikace se výrazně měnila v závislosti na věku potkanů. Potvrdili jsme, že obohacené prostředí má závažný vliv na chování potkanů, zatímco samotný genetický model nevyvolává v chování výrazné...
Stavebně technologický projekt vícepodlažního parkovacího domu
Petrova, Arina ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Doubek, Rostislav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava vícepodlažního parkovacího domu. Budova je koncipována jako zajištění vedle umístěného bazénu i obytných čtvrtí úložných prostor pro auta. Součástí práce je technická zpráva, podrobný časový plán hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, technické zprávy a kontrolní a zkušební plány pro vybrané etapy výstavby, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro realizaci a širší vztahy dopravních tras na staveniště. Dále obsahuje bezpečnost a ochranu při práci s přihlédnutím na ochranu životního prostředí.
Stavebně technologický projekt budovy bazénu v Brně
Kosarev, Dmitrii ; Kantová, Radka (oponent) ; Doubek, Rostislav (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je stavebně technologická příprava budovy bazénu v Brně. Stavba je koncipována jako sportovní zařízení se dvěma mísami u bazénu – velkou a malou vanou, velkou halou, šatnami a dalšími technickými prostory. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, strojní sestava hlavních mechanizmů použitých během výstavby, dále časový plán a potřebný počet pracovníků.
Společenská odpovědnost firem ve stavebnictví
Berdibekov, Alisher ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce s názvem „Společenská Odpovědnost Firem ve Stavebnictví“ si klade za cíl poskytnout přehled o společnosti ve stavebnictví. Práce je rozdělena do dvou částí. První část nese definici pojmu CSR, historii pojmu, význam, vývoj, hnací síly jeho aplikace, názory a vliv na různé oblasti podnikání. Druhá část se věnuje analýze trendu vývoje CSR v České republice. Byla provedena snaha dozvědět se o problémech, které stojí na cestě k rozvoji / implementaci CSR a výsledcích v případě jeho použití. V závěru, na základě teoretické a praktické části, navrženy další postupy a doporučení v společenské odpovědnosti.
Olovo v životním prostředí a jeho toxický účinek
KUŘÁTKOVÁ, Klára
Tato diplomová práce na téma "Olovo v životním prostředí a jeho toxický účinek" se zabývá charakteristikou toxických těžkých kovů, kontaminací životního prostředí olovem a také toxickými účinky olova. Diplomová práce zahrnuje i nahlédnutí do jednotlivých složek životního prostředí. V diplomové práci je uvedena i kapitola o laboratorní diagnostice a o terapii intoxikace olovem. V diplomové práci jsou zvoleny dva cíle. Prvním cílem diplomové práce je charakterizovat olovo, jeho vlastnosti, výskyt, dopady na životní prostředí a jeho toxické účinky na zdraví člověka. Druhým cílem je analyzovat data z dotazníkového šetření o povědomí laické veřejnosti o dopadech olova na životní prostředí a toxických účincích olova. Pro tuto diplomovou práci byl zvolen kvantitativní výzkum, kterého se zúčastnilo 102 respondentů. Podmínky pro účast ve výzkumné části nebyly stanoveny a sběr dat probíhal pomocí anonymních dotazníkových studií. Diplomovou práci je možné použít pro studijní účely a jako zdroj informací o olovu a jeho dopadech na životní prostředí a o jeho toxických účincích na lidský organismus. Dle výzkumu je prokazatelné, že tázaní respondenti mají dobré informace o olovu. Jsou jim známé informace o vlastnostech olova i jeho využití, o kontaminaci životního prostředí olovem, a také skutečnost, že je olovo v České republice legislativně sledováno. Respondenti mají přehled i v informacích o toxických účincích olova na lidský organismus i v příznacích intoxikací olovem.
Konzumerismus a životní prostředí - geografické a některé další souvislosti
NEUMAN, Jiří
Práce si klade cíl, nastínit problematiku konzumerismu a jeho nevyhnutelný vývoj v soudobé moderní společnosti. Je zde snaha ukázat jeho vznik, praktiky a důsledky. Dále chce upozornit na zvýšenou hrozbu ekologické katastrofy, spojené s konzumerismem, která by mohla nastat díky důsledkům špatného odpadového hospodářství v rozvojových zemí, a to především na africkém kontinentu. Tato oblast byla vybrána jako ideální nekonzumní svět. Protipólem Afriky jsou uvedeny Spojené státy americké, jako naopak typický stát, kde je konzumerismus na vysoké úrovni a ve svých důsledcích jsou v přepočtu největšími světovými znečišťovateli. Teoretická část se opírá o odbornou heuristiku, která je podpořena elektronickými zdroji v podobě různých projektů a analýz, které byly dříve provedeny a nyní byly použity při zkoumání popsaného problému.
Sdílená ekonomika v principech cirkulární ekonomiky
EDROVÁ, Petra
Tato diplomová práce je založená na definování sdílené ekonomiky v principech cirkulární ekonomiky, přičemž jsou vymezeny některé základní pojmy související s touto problematikou. Zároveň je vysvětleno také jejich vzájemné propojení. Celé zkoumání probíhá z pohledu účastníků sdílené ekonomiky, což znamená napříč generacemi, a to konkrétně generacemi X, Y a Z. Primárním cílem této práce je zhodnocení využití sdílené ekonomiky v principech cirkulární ekonomiky, a to v závislosti na věku a příjmech jejích uživatelů a zároveň se také s ohledem na nejvyužívanější oblast sdílené ekonomiky, na základě analýzy. Zvolená analýza byla provedena skrze dotazníkové šetření a statistické výpočty pro ověření stanovených hypotéz. Sekundárním cílem je poté návrh opatření pro zlepšení stavu ve vybraném sektoru ekonomiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,405 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.