Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,459 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití mechů k biondikaci atmosférické depozice
Ullmannová, Adéla ; Hůnová, Iva (vedoucí práce) ; Vindušková, Olga (oponent)
Atmosférická depozice znečišťujících látek představuje významný environmentální problém, který může mít závažný dopad na ekosystémy a lidské zdraví. Proto je sledování tohoto procesu nezbytné pro posouzení jeho dopadů a vypracování účinných strategií k jejich zmírnění. Tato bakalářská práce je rešerší literatury, která se zabývá využitím mechů jako bioindikátorů atmosférické depozice. Mechy jsou citlivé na změny prostředí a akumulují znečišťující látky z atmosférické depozice, což z nich činí běžně užívané bioindikátory atmosférické depozice. Práce shrnuje různé typy znečišťujících látek, které se mohou usazovat v atmosféře a metody používané k odběru a analýze vzorků mechů. Dále se zabývá faktory, které ovlivňují reakci mechů na atmosférickou depozici, jako jsou druhové rozdíly, zeměpisná poloha a podmínky prostředí. Diskutuje o výhodách a omezeních jejich využití jako bioindikátorů. K lepšímu pochopení vztahu mezi mechy a atmosférickou depozicí je zapotřebí dalšího výzkumu a vylepšení jednotného protokolu, který by standardizoval metody a zvýšil jejich účinnost k mezinárodnímu monitorování znečištění životního prostředí. Celkově práce zdůrazňuje význam monitorování atmosférické depozice a poskytuje cenné poznatky o potenciálu mechů jako bioindikátorů pro hodnocení úrovně znečištění. Díky dalšímu...
Právní aspekty provozování volnočasových aktivit v přírodě
Kamler, Jindřich ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Právní aspekty provozování volnočasových aktivit v přírodě Abstrakt Účelem práce bylo zkoumat právní úpravu provozování volnočasových aktivit v přírodě s cílem zhodnotit, zda se zákonodárcům podařilo dostatečně zohlednit veřejný zájem na ochraně životního prostředí a současně nastavit režim takovým způsobem, aby lidem nebyl znemožněn přístup k přírodním statkům, při čemž je zkoumán především režim ve zvláště chráněných územích a v lese. V diplomové práci se zaměřuji na přehlednost právní úpravy, jelikož ta je i vzhledem k omezené možnosti kontroly v oblasti ochrany životního prostředí nesmírně důležitá, když u dobře informovaného provozovatele volnočasové aktivity lze spíše očekávat, že bude stanovená pravidla respektovat a přírodu tedy nepoškozovat, což je vlastně cílem právní úpravy i s ohledem na skutečnost, že škoda na životním prostředí je často nevratná. V diplomové práci se dostávám k závěrům, že právní úprava volnočasových aktivit v přírodě dostatečně chrání životní prostředí za užití široké škály institutů, které zároveň umožňují stanovit omezení v takové míře, aby byly přírodní statky stále přístupné. Právní úprava však není dostatečně přehledná pro běžného uživatele, což může vést k jeho rezignaci na dodržování stanovených pravidel, a proto může být veškerá snaha zákonodárce o nastavení vhodného...
Ochrana životního prostředí v územním řízení
Růžičková, Kateřina ; Fabšíková, Tereza (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Ochrana životního prostředí v územním řízení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany životního prostředí v územním řízení. Téma ochrany životního prostředí je na poli Evropské unie v současnosti aktuálním tématem a harmonizační tendence silně ovlivňují také právní úpravu stavebního práva. Ochrana životního prostředí v územním řízení koresponduje s hlavními zásadami ovládajícími environmentální problematiku -zásadami prevence a obezřetnosti. Podrobné posouzení záměrů ještě před jejich realizací eliminuje případné negativní vlivy těchto záměrů na životní prostředí. Hlavním cílem této diplomové práce je analýza roztříštěné právní úpravy ochrany životního prostředí v souvislosti s územním rozhodováním v České republice a její zpřehlednění. Práce se neomezuje pouze na současnou právní úpravu, ale soustředí se i na změny přinášené přijetím nového stavebního zákona, který má nabýt definitivní účinnosti 1. ledna 2024. Ačkoliv po tomto datu již nebude řízení před stavebními úřady rozdělené na řízení územní a řízení stavební, neboť tato řízení budou spojena do řízení jediného, potřeba ochrany životního prostředí, stejně jako způsoby její ochrany, v modifikované formě zůstává. První část diplomové práce se zabývá vymezením pojmů souvisejících s územním řízením, zásadami ovládajícími ochranu...
Prostředí, čas a výtvarná tvorba talentovaných žáků
Derflová, Michaela ; Novotná, Magdalena (vedoucí práce) ; Kuříková, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje především na problematiku rozvoje kreativity a seberealizace u talentovaných žáků v hodinách výtvarné výchovy. Rovněž sleduje kvalitu výtvarné tvorby v závislosti na pracovním prostředí, časové dotaci a situaci. Žákovi jsou předkládány náměty k tvorbě, které si může dotvářet a měnit podle své fantazie, svých pocitů a dovedností. Zaměřuji se na aspekt stálé vnitřní motivace v závislosti na vhodném tvůrčím prostředí a možnosti uplatnění individuálního řešení a zkoumám význam faktoru času, který má žák pro svou práci rozvrhem stanoven. Pomocí případové kvalitativní studie hledám odpověď i na to, jaká časová dotace je pro žáka dostatečná. Z výzkumu vyplývá, že vhodné prostředí pro tvorbu talentovaných žákyň je takové, ve kterém je poskytnuta potřebná volnost a prostor pro emancipaci, ve kterém se mohou vyjádřit a je pro ně stimulující. Vyhledávají dostatek motivace ke kreativitě a klidné, přívětivé prostředí s učitelem, který jim v roli průvodce v jejich tvorbě dopomáhá a poskytuje zpětnou vazbu. Nevhodné je pro ně naopak prostředí s triviálními úkoly, přílišný nátlak, nedostatečně erudovaný učitel a nedostatek stimulů a podpory. Rovněž výzkum ukazuje, že časová dotace dle rozvrhu je dostačující, pokud je využita efektivně. Důležité je klást důraz na dostatečnou motivaci a...
Využití projektů s environmentální tematikou v předškolním vzdělávání
PRACHAŘOVÁ, Markéta
Bakalářská práce je zaměřena na šetrný způsob života v souvislosti s odpady. Cílem práce je vytvoření a aplikace edukačních aktivit utvářejících elementární povědomí o tomto tématu u dětí předškolního věku. Teoretická část práce je věnována vymezení pojmů vztahujících se k poškozování a ochraně životního prostředí, trvale udržitelnému rozvoji a environmentální výchově dětí. Zmíněny jsou také kurikulární dokumenty v souvislosti s environmentální výchovou a projekty orientované na problematiku odpadu, které mohou být využity mateřskými školami. V praktické části jsou představeny výukové aktivity realizované v rámci tematického plánu, jehož hlavním cílem je vytvoření povědomí o možnostech jak chránit přírodu před vzrůstajícím množstvím odpadu a vedení dětí k šetrnému přístupu k přírodě. Činnosti jsou rozděleny do dvou bloků. První blok je zaměřen na třídění, recyklaci a upcyklaci odpadu. Druhý blok je cílen na využití bioodpadu a kompostování v prostředí mateřské školy. Činnosti jsou přizpůsobené věkové kategorii dětí. Každá z uvedených aktivit zahrnuje podrobný popis činností, vlastní realizaci a reflexi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,459 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.