Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Implementation Of Energy Management In The Industrial Sectors
Beermann, Carina
Global climate change, scarce energy resources and the increase in energy consumptionmake action urgently necessary. [1] For everyday life, suggestions and legal regulations have beencreated to deal with the scarcity of resources and sustainability. In industry, guidelines and lawsregulate the handling of resources such as electrical energy. Controlled energy policy and "voluntary"reduction of energy demand, especially in energy-intensive companies, play a decisive role and offerthe approach for a possible resolution of this tension through the application of an energy managementsystem. In order to achieve the goal of efficient energy management, a constant individualreview of the systems have to take place, for example with the help of the Plan-Do-Check-Act cycleat short intervals, in order to offer continuous.
Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic
Löfflerová, Michaela ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Mazač, Jan (oponent)
Michaela Löfflerová Diplomová práce: Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic Abstrakt Diplomová práce "Komparace vývoje vztahu Číny-Angoly a Číny-Nigérie z hlediska energetické bezpečnosti a čínských investic" se zaměřuje na analýzu čínských aktivit směrem k Angole a Nigérii jako zástupcům států subsaharské Afriky bohatých na nerostné suroviny. Práce si klade za hlavní cíl testování dvou hypotéz o přístupu Číny k Angole a Nigérii v časových periodách 2000-2007 a 2008-2018. První hypotéza vycházející z konceptu energetické bezpečnosti testuje, zdali došlo k změně čínského přístupu k státům bohatých na ropu v rámci sledovaných období v důsledku finanční krize roku 2008 a návazným globálním trendům. Druhá hypotéza vycházející z konceptu neokolonialismu testuje, zdali se skrze těžbu ropy rozrostly čínské aktivity do dalších sektorů, což v důsledku vedlo k výrazné závislosti států na Číně. Diplomová práce si klade za cíl sledování ekonomických, bezpečnostních a politických aspektů s využitím kvantitativních i kvalitativních analýz. Sledování aktivit Číny v těchto státech slouží jako případová studie dopadů čínské zahraniční politiky k surovinově bohatým státům druhého a třetího světa. Práce se ve svém závěru zaměří na analýzu pozitivních a...
Energetická politika SRN a Spojeného království v kontextu jejich klimatických závazků
Šulcová, Kristýna ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Beranovský, Jiří (oponent)
Předmětem předložené diplomové práce jsou energetické politiky Německa a Velké Británie. Práce provádí komparativní analýzu obou politik z perspektivy jejich směřování k nízkoemisní energetice a plnění stanovených klimatických závazků, jako je podíl obnovitelných zdrojů energie nebo celkové emise. Pro šíři problému se přitom práce zaměřuje především na sektor elektřiny a na technologie, jejichž podpora pomáhá snižovat emisní náročnost energetiky. Stěžejní část textu má popisný charakter a srovnává jak obecné kontury obou energetických politik, tak jednotlivé nástroje, které tyto politiky využívají. Práce přitom postupuje v pořadí jednotlivých zdrojů energie (jaderná energie, obnovitelné zdroje, zemní plyn) a částečně se zabývá také dvěma dalšími důležitými fenomény - CCS a EU ETS. Nedílnou součástí práce je výběr indikátorů relevantních k jednotlivým dílčím tématům a vyhodnocení jejich trendů. A konečným, ačkoli až sekundárním cílem práce je pokusit se o evaluaci jednotlivých nástrojů a politik. Mezi závěry práce tak vyvstává především: 1/ relativní úspěšnost Německa při odstavování jaderných elektráren z hlediska spolehlivosti dodávek, a přitom zvýšené riziko z hlediska emisí z energetiky; 2/ relativní účinnost reformovaného britského nástroje Renewables Obligation a navazujícího nástroje...
Víceúrovňové vládnutí v oblasti obnovitelných zdrojů energie: případová studie Bretaň
Kasalová, Michaela ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Mejstřík, Martin (oponent)
Diplomová práce Víceúrovňové vládnutí v oblasti obnovitelných zdrojů: případová studie Bretaň se zabývá rozvojem obnovitelných zdrojů v regionu Bretaň. Teoretický rámec je vytvořen podle Hooghe a Markse a jejich dvou typů víceúrovňového vládnutí. Práce se tedy snaží zjistit, zda tyto typy můžeme nalézt v konkrétním případě Bretaně. Dále se také soustředí na vliv procesu energetické transformace na postavení regionu a klade si otázku, zda tento proces vytvořil pro region nové možnosti v oblasti energetiky. Práce se nejdříve zaměřuje na vývoj energetické politiky na evropské úrovni, protože ta je pro oblast obnovitelných zdrojů energie rozhodující. Na nadnárodní úrovni vznikly v rámci Klimaticko- energetického balíčku závazné cíle, které jsou zařazovány do národního energetického rámce. Práce dále zkoumá roli francouzských regionů v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a dochází k závěru, že regiony v průběhu procesu transformace energetické politiky získaly některé nové pravomoci a jejich pozice v energetické oblasti je tedy silnější. Regiony se do oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie aktivně zapojují, jak ukazuje příklad Bretaně, jsou zde však stále závislé na národních rozhodnutích.
Veřejnost o „obratu“ v německé energetice – květen 2017
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky, jež se týkaly tzv. obratu v energetice (Energiewende) v sousedním Německu. Výzkum se kromě jiného zabýval tím, zda čeští občané o tom již někdy slyšeli a zda změnu přístupu k energetice v Německu pokládají za správnou či nesprávnou. Těch, kdo o obratu v německé energetice již slyšeli, se výzkum ptal dále na to, jak úspěšně se daří naplňovat stanovéné cíle této politiky a zda německý obrat v energetice bude mít nějaký vliv na využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice.
Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017
Červenka, Jan ; Ďurďovič, Martin
V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky a její hodnocení. Dále se výzkum věnoval postojům k záležitostem, jako jsou prolomení limitů těžby hnědého uhlí, finanční zvýhodnění využívání obnovitelných zdrojů energie, možnost výroby elektřiny a tepla v menších lokálních zařízeních, ekologická šetrnost elektřiny z jádra nebo potřeba modernizace českých uhelných elektráren s cílem maximálního prodloužení jejich provozu.
Role Visegrádské skupiny v energetické politice EU
Ostříž, Matyáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Straková, Eliška (oponent)
Tato práce se věnuje energetické soběstačnosti zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich závislosti na hlavních dodavatelích energetických zdrojů, převážně Ruské federaci, dále pak rolí a důležitostí zemí Visegrádské skupiny v rámci energetické politiky EU a jejich energetické bezpečnosti.
“Nová” Energetická politika EU
Bartoň, Lukáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie, které s příchodem nového předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckerem na podzim roku 2014 dostala novou dynamiku. Cílem práce je kriticky zhodnotit schopnost nové energetické politiky v podobě Energetické unie překonat problémy, na které narazila původní energetická politika při realizaci vize jednotného vnitřního trhu s elektrickou energií.
Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Štěch, Martin ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Maule, Petr (oponent)
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.
The role of Azerbaijan in the context of EU energy security
Aliyev, Abdul ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou energetické bezpečnosti v Evropské unii, a roli, kterou hraje Ázerbájdžán v oblasti poskytování a zajištění energetické nezávislosti a dlouhodobé stability v Evropské unii. Autor zkoumá aktuální otázky energetické politiky Evropské unie, a hlavní hrozby poškozující energetické nezávislosti Evropské unie. Země Kaspického moře, zejména Ázerbájdžán, jsou zkoumány jako hlavní alternativní dodavatele energetických zdrojů pro Evropskou unii, aby zvýšila svou energetickou bezpečnosti. Autor ospravedlňuje a předpovídá budoucí vývoj vztahů mezi Ázerbájdžánem a Evropskou unii v oblasti energetiky s přihlédnutím k současné politiky prováděné Evropskou unií v oblasti energetické bezpečnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.