National Repository of Grey Literature 39 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Power sources in the Czech republic concentrated on using biomass
Vacek, Tomáš ; Liedermann, Pavel (referee) ; Špaček, Jaroslav (advisor)
This article introduces independent sources of electric energy in the Czech Republic, the different types of power plants, their productivity and the quantity of electric energy delivered to the main distributor. In our country, as well as around the world, commonly used fuels are fossil fuels- coal, crude oil, and gas. As the demand for energy grows, those supplies are slowly running out. Not to mention that those fuels have a negative environmental impact. They are a source of carbon, which causes damage to the atmosphere and leads to global warming. Power plants which do not produce carbon are much safer for the environment, and much more productive. However, the residue of this energy is challenging to dispose of. Nuclear energy has common attributes with renewing the sources of energies that are extremely friendly to our environment. Nuclear power plants also produce enough energy and with the usage of Fourth generation reactors, they will be able to recycle the nuclear fuels. Today, more importance is put on renewing sources which are more gentle for the environment. In the near future, CEZ Company, the largest producer of electric energy is planning to use water energy. Water energy comes from water plants or dams. Other ecological forms of energy include geothermal and solar energies. These two types of energy are not as applicable for our geographical position. Geothermal energy is commonly used on islands where there is an abundance of natural hot springs. The most discussed source of energy is bioenergy. It uses natural wood sources, recycled wood products, and applies bioenergy as a main source for thermal power plants.
The assessment of connectivity 138 MW combined heat and power plant in Prostějov
Vacek, Tomáš ; Opat, Jaroslav (referee) ; Bátora, Branislav (advisor)
The goal of this project is to test the possibility to connect the Cogenerational generation of power 138 MW (still in the development stage) to the control room 110 kV in Prostejov production. This merge would product the electrical energy as well as the heat energy for all local area. In this dissertation we will be considering the solution of the steady state (stationary state) of system with the voltage level of 110kV, as well as the influence of the generation of power on this system, there by the suggesting a connection. The Congenerational production indicates higher effectiveness in the transformation of energy during primary production process due to the production of heat energy as well as the electrical energy from the primary power sources. In our country, as well as around the world, commonly used fuels are fossil fuels- coal, crude oil, and gas. As the demand for energy grows, those supplies are slowly running out. Not to mention that those fuels have a negative environmental impact. They are a source of carbon, which causes damage to the atmosphere and leads to global warming. Power plants which do not produce carbon are much safer for the environment, and much more productive. However, the residue of this energy is challenging to dispose of. Nuclear energy has common attributes with renewing the sources of energies that are extremely friendly to our environment. Nuclear power plants also produce enough energy and with the usage of Fourth generation reactors, they will be able to recycle the nuclear fuels. Today, more importance is put on renewing sources which are more gentle for the environment. In the near future, CEZ Company, the largest producer of electric energy is planning to use water energy. Water energy comes from water plants or dams. Other ecological forms of energy include geothermal and solar energies. These two types of energy are not as applicable for our geographical position. Geothermal energy is commonly used on islands where there is an abundance of natural hot springs. The most discussed source of energy is bioenergy. It uses natural wood sources, recycled wood products, and applies bioenergy as a main source for thermal power plants.
Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, Praha ; CityPlan spol. s r.o., Praha
Cílem práce je zevrubné posouzení alternativních zdrojů energie nejen s ohledem na jejich ekologické dopady, ale také na jejich dopady na celou společnost. Projekt obsahuje: Posouzení ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů v ČR pomocí bilančního lineárního modelu GEMIS; Vzorce chování člověka – nároky na energii současné a budoucí společnosti, pokud bude probíhat vývoj jako „business as usual“; adaptace člověka na proměnné životní podmínky; Zhodnocení potřeby energie pro neplýtvavý, leč kvalitní život; cesty ke snížení energetické náročnosti, potenciál úspor (proces dematerializace); Politická strategie a priority – jak dosáhnout udržitelné hladiny spotřeby energie v ČR v dlouhodobém měřítku; Synergie a antagonismy jednotlivých obnovitelných a alternativních zdrojů energie - dopady ve vztahu k udržitelnému rozvoji; Globální rozdělení energetických zdrojů a nejlepší cesta pro ČR v získávání energie ve střednědobém měřítku; Energetické a jiné krize (přizpůsobení energetického systému krizím; krize, přežití a zaměstnanost; adaptace člověka na krize).
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Přepočty charakterizující hodnocené technologie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
Přepočty charakterizující hodnocené technologie: tepelné čerpadlo, malá vodní elektrárna o výkonu 100 kW, solární kolektor - ohřev TUV a přitápění, kogenerace na bázi spalování biomasy s výkonem do 100 kW, vytápění na bázi biomasy, kogenerace na bázi bioplynu s výkonem do 100 kW, vytápění na bázi bioplynu, větrná elektrárna, fotovoltaický systém pracující do sítě na úrovni NN, kogenerace na bázi využití bioplynu v palivových článcích o výkonu do 100 kW.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Přehled realizovaných a výzkumných projektů
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Výzkumné evropské projekty. Německé projekty (různé zdroje, demonstrační a komerční projekty). Uskutečněné evropské projekty. Česká realizované projekty. Náhrada uhelných kotlů kotli na spalování biomasy. Vybrané evropské i tuzemské realizované projekty. Vodní energie, biomasa, větrná energie, teplovodní solární systémy, fotoelektrické systémy. Další vybrané projekty výroby elektrické energie ze sluneční energie. Další vybrané projekty vodní energie, skládkový plyn, bioplyn.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Rekapitulace řešení projektu v letech 2000 - 2002. Úkol 1: Vývoj kombinovaného systému pro vytápění a pro přípravu teplé vody na bázi využívání obnovitelných zdrojů energie pro (více)bytový dům. Úkol 2: Vývoj poloautomatického teplovodního domovního kotle na dřevní štěpku. Úkol 3: Vývoj kombinovaného systému pro vytápění a pro přípravu teplé vody na bázi využívání obnovitelných zdrojů energie pro rodinný dům. Úkol 4: Vývoj automatického kotle na dřevní pelety pro využití v nové výstavbě a při rekonstrukcích rodinných (nízkoenergetických) domů. Úkol 5: Nové techniky a materiály v solární energetice. Úkol 6: Tvorba podrobné větrné mapy a vypracování metody pro rozvoj malých větrných elektráren v ČR. Úkol 7: Zpracování přehledu možností využití potenciálu energie biomasy pro zásobování bytového sektoru. Úkol 8: Zpracování možností začleňování technologií využívání OZE v domech pro bydlení s ohledem na vývoj ve stavebnictví - příprava "katalogu opatření". Úkol 9: Zpracování přehledu objektů pro opakování vyvinutých systémů zásobování energií v praxi, včetně návrhu řešení a ekonomického posouzení.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Zpráva obsahuje dílčí studie k jednotlivým obnovitelným zdrojům energie. Charakteristika a potenciál využití sluneční energie, technologie a ekonomika. Charakteristika biomasy pro energetické využití v ČR, technologie pro energetické využití biomasy, stanovení potenciálu energetické biomasy a ekonomika. Charakteristika vodní energie, hydroenergetický potenciál na území ČR, technologie pro využití hydrologického potenciálu, ekonomika a nákladové křivky. Charakteristika větrné energetiky, větrný potenciál na území ČR, technologie větrných elektráren a ekonomika. Charakteristika geotermální energie a technologie pro její využití, potenciál geotermální energie v ČR, ekonomika výroby elektrické energie.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
Určení a charakteristika jednotlivých druhů zdrojů energie - současný stav. Základní rozbor nákladů a cen docilovaných při dodávkách elektřiny a tepla z klasických zdrojů. Základní určení hypotetického energetického potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Ekonomika získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rámcové informace o výsledcích řešení projektů VaV/320/2/98 a VaV/320/1/99. Vyhodnocení existující situace využívání obnovitelných energetických zdrojů. Výsledky dosažené použitím popisovaných metodických přístupů. Některé další otázky spojené s využitím potenciálu obnovitelných zdrojů energie. Výsledky řešení projektu potvrzují reálnost cílů definovaných ve vládou projednaných dokumentech z hlediska podílu obnovitelných zdrojů energie
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Část rešeršní a metodická obsahuje rozbor tuzemských a zahraničních podkladů k tématu využití obnovitelných zdrojů surovin a stručné shrnutí metodického přístupu.

National Repository of Grey Literature : 39 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.