Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; EKO-KOM, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
Přílohová část C obsahuje: Příloha 5: Hodnocení charakteristik materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (vozidla s ukončenou životností). Příloha 6: Metodika prognózování vybraných komodit (vozidla s ukončenou životností)
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VU, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
Přílohy k závěrečné zprávě za rok 2002: 1. Baseline projections of selected waste streams (Development of a methodology). 2. Vývoj počtu přihlášených vozidel v Severomoravském kraji. 3. Directive 2005/53/EC of the European Parliament and of the Council, on end-of life vehicles. 4. Překlad - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností. 5. Gesetz ueber die Entsorgung von Altfahrzeugen (Altfahrzeug-Gesetz - AltfahrzeugG). 6. Překlad - Zákon o zneškodňování vozidel s ukončenou životností (Zákon o vozidlech s ukončenou životností). 7. Verordnung des Bundesministers fuer Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ueber die Abfallvermeidung, Sammlung und Behandlung von Altfahrzeugen (Altfahrzeugverordnung). 8. Překlad - Nařízení spolkového ministra zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství o zamezení vzniku, sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností (nařízení o vozidlech s ukončenou životností)
Recyklační programy
EKO-KOM, Praha ; Fakulta podnikatelská VUT, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha
Část II zprávy obsahuje pilotní projekt "vozidla s ukončenou životností" pro ověření technických a ekonomických parametrů při demontáži, resp. odstranění vozidel s ukončenou životností.
Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR
Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku k využití. Studie je podkaldem pro nasměrování dalšího vývoje zpracování autovraků tak, aby bylo zajištěno dosažení recykláčních kvót v roce 2015 (RQm 90 %, RQv 95 %).
Zpracování Realizačního programu ČR pro nakládání s autovraky
SUNEX, s.r.o., Praha ; Polívka, Emil
Materiál zpracovávaný jako součást implementace POH ČR formou realizačních programů ČR. Součástí je SWOT analýza, její vyhodnocení a stanovení cílů. Dále nástroje podpory realizace, prevence a minimalizace vzniku odpadů, zařízení, dovoz a vývoz a nakládání s autovraky. Doporučuje způsoby nakládání a navrhuje standardy. Součástí jsou i návrhy pilotních projektů a vzorové příklady.
Návrh optimální metodiky zpracování autovraků technologií totální demontáží s efektivním využitím odpadů získaných z autovraků včetně zlepšení systému zpětného odběru autovraků
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ; Ruml, Václav
Právní rámec pro provozovatele zařízení (zákon o odpadech) ke sběru a zpracování autovraků. Přehled zpracovaných autovraků společnosti RUML-CZ, a.s. za období 2007. referenční vozidlo - technický popis referenčního vozidla a materiálové složení referenčního vozidla. Postup zpracování autovraku technologií totální demontáže (fáze demontáže, pracoviště demontážního střediska, personální zabezpečení, seznam demontovaných položek na jednotlivých pracovištích, přehled odpadů vznikajících na jednotlivých pracovištích, stupeň využití - kvóty). Varianty zpracování autovraků technologií totální demontáže.
Návrh optimální metodiky zpracování autovraků technologií totální demontáže s efektivním využitím odpadů získaných z autovraků včetně zlepšení systému zpětného odběru autovraků
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice ; Ruml, Václav
V roce 2007 byly definovány varianty (scénáře) zpracování autovraků technologií totální demontáže. Při řešení bylo definováno schéma základního cyklu zpracování autovraků technologií totální demontáže, popsány jednotlivé fáze demontáže, jednotlivá pracoviště zařízení ke zpracování autovraku (demontážního střediska), demontované položky referenčního vozidla, vzniklé odpady, atd. Data a výstupy této nulté varianty, respektive varianty aktuálního trendu V0, budou použity pro modelovou simulaci.
Návrh optimální metodiky zpracování autovraků technologií totální demontáže s efektivním využitím odpadů získaných z autovraků včetně zlepšení systému zpětného odběru autovraků
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera ; RUML-CZ a.s., Sezemice ; Ruml, Václav
Předmětem řešení projektu je definování optimální metodiky zpracování autovraků za použití technologie totální demontáže s efektivním využitím odpadů získaných z autovraků. Je zkoumáno modelování a projektování demontážní linky pro zpracování autovraků průmyslovým způsobem. Metodika bude charakterizovat možnosti efektivního využívání odpadů, prevence a eliminace environmentálních rizik. Záverečná zpráva je rozdělena na devět částí: monitoring zpracování stanoveného vzorku dle scénářů, zpracování a vyhodnocení multikriteriální analýzy, definování efektivní metodiky zpracování autovraků, SWOT analýza procesu nakládání s autovraky, návrh systému zpětného odběru autovraků, návrh opatření a změn právních předpisů, prezentování nových postupů a metodiky na internetových stránkách s vlastní prezentací.
Metodika pro posuzování zařízení na zpracování autovraků: Zmapování skutečného technického stavu stávajících povolených zařízení pro nakládání s autovraky v ČR a Zmapování úrovně zpracování autovraků v jednotlivých zařízeních
ECO trend, s.r.o., environmental management
Popis činnosti a postojů zpracovatelů autovraků. Jsou popsány provozované činnosti, úroveň a validita povolení, certifikací a provozní dokumentace, technické a organizační zabezpečení zpracovatelských zařízení, zpracovatelské postupy a kapacity. Jsou obsaženy názory, připomínky a plány provozovatelů. Za jednotlivé kraje jsou uvedeny souhrnné přehledy zjištěných skutečností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.