Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika nezaměstnanosti mladistvých osob na Písecku
PEROUTKOVÁ, Lenka
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti u cílové skupiny mladistvých osob ve věku 15 - 17 let na Písecku. Nezaměstnanost je velmi závažný sociální, psychologický, ekonomický i politický problém nejen pro společnost jako celek, ale i pro samotné jedince. Uplatnění lidí na trhu práce je podmíněno celou řadou charakteristik, jako je věk, zdravotní stav, vzdělání, osobnostní předpoklady, pohlaví a podobně. Mladiství, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči o zaměstnání značně znevýhodněni, neboť nemají odborné vzdělání, potřebnou kvalifikaci, praktické zkušenosti, základní pracovní návyky a ani nesplňují požadavek zaměstnavatelů na plnoletost. Vzhledem k jejich nízkému věku mají také mnoho pracovních omezení vyplývajících ze zákoníku práce, které mladistvé chrání před újmou na jejich zdraví a vývoji. V teoretické části bakalářské práce jsem se zaměřila především na vysvětlení základních pojmů týkajících se nezaměstnanosti, jako jsou například aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jednotlivé druhy nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje atd. Dále jsem svoji pozornost věnovala následkům nezaměstnanosti, zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, současnému stavu nezaměstnanosti mladistvých osob a možnostem, jakými lze jejich nezaměstnanost řešit. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, z jakého důvodu zaměstnavatelé nepreferují mladistvé zaměstnance. Na základě stanoveného cíle byla vytvořena jedna hlavní a 3 dílčí hypotézy. Za použití dotazníkového šetření byl stanovený cíl dosažen. Hlavní hypotéza a dílčí hypotéza "H1" se na základě získaných dat nepotvrdily. Dílčí hypotézy "H2" a "H3" byly potvrzeny.
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli
Sládková, Marcela ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli Marcela Sládková ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá současnou problematikou středního odborného vzdělávání a zapojením zaměstnavatelů do tohoto procesu. V teoretické části je zaměřena na systém středního odborného vzdělávání v České republice, postavený na rámcových vzdělávacích programech a na legislativní ukotvení spolupráce škol se zaměstnavateli. Dále popisuje cíle Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020 pro oblast odborného vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli a zabývá se konkrétními možnostmi spolupráce zástupců zaměstnavatelů a obchodní akademie při odborném vzdělávání, zejména v rámci odborné praxe žáků. Není opomenuta ani důležitá role ředitele školy při této spolupráci. Výzkumná část na základě výzkumného šetření analyzuje spolupráci učitelů, zástupců zaměstnavatelů a žáků obchodní akademie z hlediska vzájemných požadavků na odborné vzdělávání. Přináší poznatky, zkušenosti a podněty pro zaměstnavatele i pro realizaci spolupráce na stejných nebo podobných typech škol. Kritické zhodnocení konkrétní spolupráce jedné obchodní akademie se zástupci zaměstnavatelů odhaluje úskalí této oblasti středního odborného vzdělávání v širším kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA odborné vzdělávání, obchodní akademie, zaměstnavatelé,...
Svět práce pohledem státu, odborů a zaměstnavatelů. Budování hegemonie.
Němec, Lukáš ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Májíček, Jan (oponent)
(česky) Během dospívání se výrazně formují hodnotové orientace člověka ke společnosti, zaměstnání či ekonomice. Vzdělávací systém hraje důležitou roli v tomto hodnotovém zrání člověka tím, že mu zprostředkovává klíčové společenské orientace ve formě znalostí, povědomí či názorů. Teorie kulturní a sociální reprodukce patří mezi první kritické analýzy vzdělávání, které poukázaly na to, že toto zprostředkování slouží k udržení (reprodukci) sociálních nerovností ve společnosti. Základní otázka vzdělávání podle těchto kritických analýz tak nespočívá v tom, jaké znalosti ve škole získáváme, ale naopak znalosti koho, ve škole získáváme. V České republice prochází zhruba 73 % žáků středním odborným vzděláváním. Tito žáci po absolvování většinou vstupují jako první v relativně nízkém věku do světa placené práce. Střední odborné vzdělávání v České republice procházelo mezi lety 2004-2012 systémovou změnou v podobě implementace kurikulární reformy v návaznosti na přijetí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Kurikulární reforma umožňovala ovlivnit cíle a obsahy vzdělávání na národní úrovni různým společenským aktérům pomocí jejich možné participace na tvorbě rámcových vzdělávacích programů, základních kurikulárních dokumentů českého vzdělávacího...
Flexbilní formy práce
Rakušanová, Františka ; Hamplová, Dana (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním postojů zaměstnavatelů a zaměstnanců k flexibilním formám práce. Flexibilní formy práce jsou pro účely diplomové práce chápány jako nástroj k slaďování soukromého a pracovního života. Konkrétně je pozornost věnována částečnému úvazku, sdílenému pracovnímu místu, práci z domova a pružné pracovní době. Postoje za- městnavatelů a zaměstnanců jsou zkoumány na základě dotazníkového šetření a fokusních sku- pin realizovaných v rámci projektu METR na Fondu dalšího vzdělávání. Cílem je zjistit nejen reálné využívání flexibilních forem práce, ale i jejich potenciál k dalšímu rozvoji. Výsledky ukazují, že flexibilní formy práce jsou mezi zaměstnavateli velmi aktuálním tématem, stále však panují obavy z jejich realizace. Nejčastěji jsou ve firmách a organizacích využívány čás- tečné úvazky, u těch byl rovněž spatřen největší potenciál k jejich rozvoji. Klíčová slova: Flexibilní formy práce, částečný úvazek, práce z domova, pružná pracovní doba, sdílené pracovní místo, zaměstnanci, zaměstnavatelé, postoje
Politika zaměstnávání starších občanů v České republice
Škorvagová, Viktorie ; Lupač, Petr (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato práce se zaměřuje na zaměstnání starších pracovníků, zejména na to, jak se z triády stát - zaměstnavatelé - starší pracovníci staví k problematice zaměstnavatelé. Pomocí polo- strukturovaných hloubkových rozhovorů byla sbírána data na šesti personalistech ze sektoru služeb a analyzována byla pomocí zakotvené teorie. Bylo zjišťováno, jaké mají zaměstnavatelé názory a postoje k věkové skupině pracovníků 50+ aby na základě toho pak byl sestaven model, který by vysvětloval chování firem v této oblasti a umožnil tak lepší zacílení státních pobídek ke zvýšení zaměstnanosti starších občanů. Respondenti hodnotili také stávající aktivity státu, konkrétně nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, u nichž uváděli své zkušenosti, hodnotili efektivitu a jejich využitelnost. Klíčová slova: Starší pracovník, zaměstnávání, zaměstnavatelé, personalisté, stát, APZ, zakotvená teorie
Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR z pohledu zaměstnavatelů
Bartoš, Jiří ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Tomášková, Vladimíra (oponent)
Cílem práce "Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice perspektivou zaměstnavatelů" je zjistit, jaká je role zaměstnavatelů v současném institucionálním nastavení českého sociálního systému podpory zaměstnanosti zdravotně postižených osob. Práce vychází z teoretického rámce teorie racionální volby, společenských preferencí a konceptu CSR. Práce se zabývá analýzou parametrů české podpory zaměstnavatelům při zaměstnávání osob se ZP, pohledem zaměstnavatelů na tuto podporu a přístupem zaměstnavatelů k aktivnějšímu zapojení jich samých na integraci osob se ZP na volném trhu práce. K tomuto účelu práce využívá jak vybrané realizované výzkumy a studie dané problematice se věnující, tak vlastní výzkumné šetření zaměstnavatelů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Marketing zaměřený na zaměstnavatele u agentur podporovaného zaměstnání
Iblová, Veronika ; Matyáš, Ondřej (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práce "Marketing zaměřený na zaměstnavatele u agentur podporovaného zaměstnávání" pojednává o marketingovém prostředí a nástrojích, které agentury využívájí ve snaze umístit zdravotně postižené uživatele na otevřený trh práce. Prvním cílem práce je zmapovat a porovnat marketingové prostředí a nástroje u 5 agentur podporovaného zaměstnávání. Dalším cílem je uvést doporučení do této oblasti. Teoretická část práce se věnuje straně zaměstnavatele, dlouhodobé nezaměstnanosti zdravotně postižených, službě podporovaného zaměstnávání a marketingovým teoriím. Výzkum je kvalitativně orientovaný, jsou v něm použity následující techniky: rozhovory s pracovníky agentur, expertní rozhovor, analýza dokumentů a komparace. Nejdříve je porovnáváno marketingové prostředí a nástroje dvou agentur působících v Rumburku a Liberci, poté třech pražských agentur. V kapitole výsledky a doporučení jsou uvedeny odlišnosti a společné prvky všech agentur, stejně tak doporučení do této oblasti. Na základě dosažených zjištění jsou v poslední části práce formulovány závěry, doporučení a uvedena závěrečná diskuse. Klíčová slova: agentury podporovaného zaměstnání, marketing neziskových organizací, marketingové nástroje, marketingové prostředí, zaměstnavatelé.
Nezaměstnanost v České republice z genderové perspektivy pohledem Úřadu práce
Černostová, Daria ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Maříková, Hana (oponent)
Nezaměstnanost je předmětem zkoumání mnoha oblastí, zabývá se jí například sociologie, ekonomie nebo psychologie. Všechny tyto disciplíny ale většinou opomíjejí genderovanost tohoto tématu. V této práci jsem se proto snažila přiblížit problematiku nezaměstnanosti z genderové perspektivy prostřednictvím činnosti Úřadu práce, coby stěžejní instituce v oblasti nezaměstnanosti v České republice. Konkrétně jsem chtěla zkoumat, zda se v práci zaměstnankyň a zaměstnanců tohoto Úřadu objevují genderové stereotypy, specificky zda jsou pracovní pozice a rekvalifikace nabízeny nebo eventuálně poptávány genderově stereotypně. Vzhledem k tomu, že jsem rozhovory v rámci svého výzkumu pořizovala krátce poté, co vstoupily v platnost novely zákonu o zaměstnanosti a zákoníku práce, které zásadním způsobem ovlivnily činnosti zaměstnankyň a zaměstnanců Úřadu, dostalo se mi navíc mnoho informací o fungování nových opatření v praxi. Proto v této diplomové práci přibližuji nejen problematiku genderových stereotypů v práci Úřadu, ale také nové nástroje takzvané aktivní politiky zaměstnanosti (pohledem jeho zaměstnankyň/zaměstnanců) a to s jejich plánovanými výhodami, zejména pak ale problémy, které přinesly. Krátce komentuji též původní opatření státu v boji s nezaměstnaností, jako například rekvalifikace či poradenskou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.