Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 6
Národní archiv
V Informačním listu zmiňujeme problematiku převodu komponent do výstupních datových formátů v případě informačních systémů pro správu dokumentů, otázku povinných údajů transakčního protokolu a pravidla pro metadata komponent v balíčku SIP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 4
Národní archiv
Informační list přibližuje novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a novelu jeho prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb. Upozorňuje také na zásadní nekonzistentnost právních předpisů, pokud jde o digitalizaci zdravotnické dokumentace. Z dílčích témat spisové služby je věnována pozornost jednoznačnému identifikátoru dokumentu a roli podacího razítka, povinnosti převodu do výstupního datového formátu, konstrukci spisových plánů a podepisování dokumentů (komponent) v souladu s právními předpisy zejména v souvislosti s datovým formátem PDF/A. Stručně také informuje o možnostech přejímání databází k trvalému uložení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 3
Národní archiv
Informační list přibližuje problematiku elektronických autentizační prvků (konec přechodného období, pečetění, opakované „přerazítkování“). Řeší otázky propojení informačních systémů včetně zavádění a změny elektronických systémů spisové služby (veřejné soutěže, výměna systému, přechod na listinnou formu vedení spisové služby). Ve spolupráci s odborem legislativy Ministerstva vnitra zde Národní archiv přibližuje problematiku vkládání dokumentu do vyřízeného spisu v souvislosti s nahlížením do spisu a se ztrátou dokumentu ve spisu. V neposlední řadě je řešena tvorba SIP balíčků z evidencí vedených do přechodného období před 1. srpnem 2012 a SIP balíčků ze samostatných evidencí dokumentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 2
Národní archiv
Informační list upozorňuje na problematiku vyřizujících dokumentů, datových formátů digitálních komponent a komentuje schéma XML dle přílohy 2 a 3 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Tato schémata XML pro tvorbu tzv. SIP balíčků jsou povinným výstupem elektronických systémů spisových služeb a dalších systémů spravujících dokumenty a nabývají účinnosti dne 4. července 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 1
Národní archiv
Informační list slouží k cílené distribuci informací z oblasti metodicko-poradenské činnosti Národního archivu v oblasti předarchivní péče o dokumenty v digitální podobě. Národní archiv provozuje od roku 2015 Národní digitální archiv (NDA), jehož součástí je Národní archivní portál (NArP). Informační list obsahuje pokyny a doporučení k užívání těchto nástrojů. Slouží původcům, ale také dodavatelům systémů spravujících elektronické dokumenty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační list pro otázky elektronické spisové služby a dokumentů v digitální podobě: částka 5
Národní archiv
Informační list upozorňuje na problematiku deklarované formy dokumentu a nebezpečí, které představuje vypouštění komponent ze SIP balíčků u analogových dokumentů. Také sděluje, že skartační znak „V“ původce v případě skartačního řízení z elektronických systémů spisové služby nerozděluje na „A“ a „S“, ale ponechá. Informuje o možnostech řešení doručenek v případě výkonu spisové služby v elektronických systémech a upozorňuje na připravovanou změnu v souvislosti s modernizací Národního archivního portálu. Na dvou příkladech z veřejných zdrojů zde naleznete ukázku dobré a špatné praxe při vyhotovování dokumentů. V neposlední řadě upozorňuje, že státní archivy budou nadále odmítat skartační návrhy, které budou v rozporu platnými právními předpisy (skenované, v nevýstupních datových formátech apod.).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Modul pro transformaci dat pro digitální úřední desky
Leonov, Martin ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci umožňující univerzální přístup k datům ze systémů elektronické spisové služby a jejich následnou transformaci do jednotného formátu. Ze získaných poznatků o těchto systémech byly navrženy rozhraní pro stahování, ukládání a transformaci dat. Výsledky této práce poskytují uživatelskou konfiguraci a jednoduchou integraci nových zdrojů dat. Funkčnost byla ověřována nástroji pro průběžnou integraci a průběžné nasazení.
Spisová služba ve veřejné správě
Růžičková, Radomíra ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Bína, Vladislav (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou spisové služby a archivnictví. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů, obsahuje popis životního cyklu dokumentů. Důležitou součástí spisové služby je tvorba spisu, která se řídí platnou legislativou. Životní cyklus dokumentů a spisů je uzavřen v rámci skartačního řízení, jeho jednotlivé kroky jsou v diplomové práci popsány. Praktická část je zaměřena na dosažení cílů stanovených v diplomové práci. Zabývá se spisovou službou konkrétního veřejnoprávního původce, kterým je Městský úřad Kamenice nad Lipou. Popisuje vývoj spisové služby na městském úřadu, implementaci elektronického systému spisové služby a zahájení provozu datových schránek. Cílem práce je zhodnotit, jaké přínosy má zavedení elektronického systému spisové služby a zda díky informačním technologiím mohou veřejnoprávní původci dosahovat úspor ve svých rozpočtech. Budou zhodnocena pozitiva i negativa analogové i elektronické podoby spisové služby a nastínění, zda všichni veřejnoprávní původci jsou schopni vykonávat spisovou službu dle platných zákonů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.