Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh řešení instalace solárních panelů na firemním objektu
Vejchoda, Martin ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování návrhu fotovoltaické elektrárny na firemní objekt. Práce obsahuje teoretickou část, kde popíšu jednotlivé pojmy, které se zaměřením práce souvisí. V praktické části si ukážeme návrh zpracování a konečné výsledky při instalaci projektu.
Metody výroby elektrické energie z odpadního tepla
Kůra, Tomáš ; Máša, Vítězslav (oponent) ; Konečná, Eva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje metodám přeměny tepelné energie v odpadním teple na elektrickou energii. Jsou v ní představeny a popsány dosud známé přímé a nepřímé metody. Práce dále obsahuje přehled případových studií studovaných technologií. Na konec jsou veškeré poznatky shrnuty a především jsou představeny faktory ovlivňující využitelnost jednotlivých technologií a jsou zhodnoceny možnosti uplatnění technologií v průmyslu.
Termodynamické cykly využívané v energetice
Suchomel, Josef ; Kracík, Petr (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Energetika je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí. Mimo jiné se totiž zabývá výrobou elektrické energie, bez které si mnozí z nás život už nedokážou ani představit. Všechna energetická zařízení mohou být popsána na základě různých termodynamických cyklů. A právě těmito termodynamickými cykly se tato práce zabývá. Jsou v ní uvedeny jak nejdůležitější cykly, jako např. Rankin Clausiův cyklus, který je základním oběhem většiny elektráren, tak i méně známé, resp. téměř nové termodynamické cykly. Důraz celé práce je zaměřen i na výhody a omezení daných cyklů, a také na jejich aplikaci v praxi.
Využití Energy Harvesting
Dobrovolná, Terezie ; Králík, Martin (oponent) ; Sekora, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím Energy Harvestingu. Obsahuje návrhy pro zisk elektrické energie z alternativních zdrojů nacházející se uvnitř laminárního boxu jako je světlo, teplo či vibrace. Elektrická energie je dále použita pro napájení senzoru a měření pevných částic v ovzduší. Pokud je překročena určitá koncentrace částic, upozorní tuto skutečnost akustický senzor. Práce se následně zaměřuje na sestavení blokového schématu zařízení, experimentální sestrojení a ověření funkčnosti celého systému.
Vývoj energetického mixu v České republice
Špaček, Michal ; Sitek, Tomáš (oponent) ; Elbl, Patrik (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je vývoj energetického mixu České republiky. První část je zaměřena na pojmy energetický mix, energetická bezpečnost a cíle a priority Státní energetické koncepce. Další část popisuje vývoj českého energetického mixu až do současnosti a také je zde popsán možný budoucí vývoj energetického mixu ČR. V poslední části je energetický mix Česka porovnán s energetickými mixy Slovenska, Polska, Německa a Dánska, a i u těchto energetických mixů je predikován jejich budoucí vývoj.
Sector coupling a budoucí podoba sektoru elektroenergetiky a plynárenství
Švéda, Miroslav ; MA, Martin Šik, (oponent) ; Radil, Lukáš (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice Sector couplingu. Nejprve je zde řešen vývoj a aktuální stav ve výrobě a spotřebě elektrické energie a také vývoj a aktuální stav těžby a spotřeby zemního plynu v České republice a v Evropské unii. Dále se práce zabývá Sector couplingem, tento pojem je vysvětlen a je zde nastíněno, jakou problematikou se zabývá. Poté jsou popsány jednotlivé technologie, kterými se může v budoucnosti Sector couplingu dosáhnout. V rámci pojednání o těchto technologiích jsou také představeny pilotní projekty těchto technologií. Nakonec je uvedena úvaha o budoucím využití technologií Sector couplingu v České republice.
Flexibilní generátory elektrické energie
Tesařová, Tereza ; Holcman, Vladimír (oponent) ; Tofel, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž dochází k přeměnám energie z jedné na druhou, aniž bychom potřebovali dodávat umělé napájení ze sítě či jiného příslušenství. V reálné aplikaci se počítá se zdroji přirozeně se vyskytujícími, bez nutnosti řídit jejich stavový moment, který se reguluje právě specifickou dochvilností daného prostředí, v závislosti na charakteru aktuální dynamiky jevů vybraného působiště. Výsledný nábojový dipól se odvíjí od mechanismu zelektrování přítomnými vnějšími faktory, jejichž četnost a intenzita nejsou předem stanoveny, pouze statisticky předvídatelné, ale ne zaručeny. Proto se řadí mezi oblast tzv. energy harvesting, jejíž koncept vývoje generátorů energie alternativního původu postupně nahrazuje v přijatelné míře běžně užívané a zatěžující prostředky získávání elektrické energie – alespoň tam, kde je to místně uskutečnitelné a více než komfortní a vhodné.
Využití solární energie v podmínkách ČR
Raichl, Lukáš
Bakalářská práce na téma Využití solární energie v podmínkách ČR pojednává o fotovoltaických a solárně termických systémech. Popisuje jejich historii, současnou situaci a jejich využití. V práci jsou zmíněny materiály a technologie, které se používají k jejich výrobě a podmínky použití. Text uzavírá zhodnocení a nasazení solárních technologií v podmínkách ČR, analýza technologie z pohledu energetického a ekonomického.
Využití solární energie v malých firmách
Řehoříková, Ilona
Bakalářská práce pojednává o současném stavu využívání fotovoltaických a solárních termických systémů jak v obytných, tak v nebytových prostorách. Literární přehled definuje základní teoretické poznatky o dané problematice. Praktická část se zaměřuje na konkrétní fotovoltaickou elektrárnu instalovanou na střeše administrativní budovy. Shrnuje její technické parametry a analyzuje množství vyrobené a spotřebované elektrické energie za roky 2017 a 2018. Text uzavírá přehled investovaných finančních prostředků a zhodnocení jejich návratnosti.
Environmentální a ekonomické aspekty při vytápění
Ondruch, Jiří ; Brázdil, Marian (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá veškerými možnými metodami vytápění, které můžeme při vytápění rodinného domu využít. V práci je kladen důraz především na metody nové, progresivnější a šetrné k životnímu prostředí. V poslední části jsou vybrané možnosti demonstrovány na modelovém domě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.