Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
E-learning a jeho používání z pohledu výuky společenských věd.
Růžanská, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Pančocha, Karel (oponent)
Disertační práce přináší komplexní pojednání o současných moderních metodách výuky včetně e-learningu. V úvodu práce, který přibližuje její obsah, smysl, východiska a cíle, je za hlavní cíl práce stanoven záměr analyzovat a zhodnotit nejnovější vývojové trendy e-learningu, moderních forem vzdělávání a využívání informačních technologií v organizaci studia. Dílčí cíle práce souvisejí se strukturou hlavního cíle a korespondují se členěním práce na jednotlivé kapitoly, ve kterých text zasazuje historii e-learningu do kontextu historie věd a institucionálního vzdělávání, zhodnocuje postavení e-learningu a dalších moderních forem vzdělávání v rámci politických a legislativních priorit Evropské unie a České republiky, prezentuje několik klíčových strategických a právních dokumentů upravujících tuto oblast mimo jiné v souvislosti s konceptem celoživotního učení. Ve stěžejní teoretické části práce je podán podrobný pohled na hlavní teoretické otázky související s e-learningem a s dalšími moderními formami vzdělávání v současné domácí i zahraniční odborné literatuře. Tato část popisuje e-learning v souvislosti s konceptem celoživotního učení, podává základní definice e-learningu a rozbor dalších souvisejících pojmů, stručnou historii e-learningu, e-learningových nástrojů a forem, porovnává výhody a nevýhody...
Bilingvní školy a evropské projekty
Pávková, Karolína ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Walterová, Eliška (oponent) ; Rýdl K., (oponent)
Tématem disertační práce je vztah bilingvního vzdělávání a vzdělávacích projektů s evropskou tématikou. Pro účely práce proběhlo výzkumné šetření na bilingvních gymnáziích v České republice, Německu a Velké Británii. Do evropské problematiky byla zahrnuta následující témata: evropská politika, mezikulturní dialog, mezinárodní mír, lidská práva, humanitární práce a jazykové vzdělávání. Empirická část práce se záměrně uskutečnila na bilingvních gymnáziích, kde výuka několika předmětů probíhá v cizím jazyce. Vzhledem k této skutečnosti zde byla očekávána častá participace na vzdělávacích projektech s evropskou tématikou (dále evropských projektech), která je v některých případech velmi úzce spojována se studiem cizích jazyků. Vzdělávací projekty jsou v českém, německém i britském prostředí významnou součástí kurikula a je jim věnována stále větší pozornost. Obohacují výuku z hlediska obsahového i metodického a umožňují navázání spolupráce školy s partnerskými institucemi. Problematika bilingvního vzdělávání a výchovy je v poslední době často podporována v kontextu mezinárodních vzdělávacích strategií zaměřených na kulturní biodiverzitu a mnohojazyčnost. V Evropské unii je v programové rovině v této souvislosti podporována zejména Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL). Předložený...
Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách
Kolsky, Daniel ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách srovnává dva konkrétní vzdělávací projekty - Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. V teoretické části práce představuje východiska i zdroje občanského a mediálního vzdělávání a provázání s legislativními a strategickými dokumenty v České republice a díky Mezinárodní studii občanské výchovy (ICCS) i v mezinárodním srovnání. V praktické části se práce věnuje srovnání metodologických, pedagogických i dalších aspektů vzdělávacích projektů a řeší otázky managementu a naplňování jejich cílů. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, vzdělávací projekty, hodnotové postoje, střední školy, občanská výchova, mediální gramotnost
E-learning a jeho používání z pohledu výuky společenských věd.
Růžanská, Hana ; Beneš, Milan (vedoucí práce) ; Buriánek, Jiří (oponent) ; Pančocha, Karel (oponent)
Disertační práce přináší komplexní pojednání o současných moderních metodách výuky včetně e-learningu. V úvodu práce, který přibližuje její obsah, smysl, východiska a cíle, je za hlavní cíl práce stanoven záměr analyzovat a zhodnotit nejnovější vývojové trendy e-learningu, moderních forem vzdělávání a využívání informačních technologií v organizaci studia. Dílčí cíle práce souvisejí se strukturou hlavního cíle a korespondují se členěním práce na jednotlivé kapitoly, ve kterých text zasazuje historii e-learningu do kontextu historie věd a institucionálního vzdělávání, zhodnocuje postavení e-learningu a dalších moderních forem vzdělávání v rámci politických a legislativních priorit Evropské unie a České republiky, prezentuje několik klíčových strategických a právních dokumentů upravujících tuto oblast mimo jiné v souvislosti s konceptem celoživotního učení. Ve stěžejní teoretické části práce je podán podrobný pohled na hlavní teoretické otázky související s e-learningem a s dalšími moderními formami vzdělávání v současné domácí i zahraniční odborné literatuře. Tato část popisuje e-learning v souvislosti s konceptem celoživotního učení, podává základní definice e-learningu a rozbor dalších souvisejících pojmů, stručnou historii e-learningu, e-learningových nástrojů a forem, porovnává výhody a nevýhody...
Bilingvní školy a evropské projekty
Pávková, Karolína ; Váňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Walterová, Eliška (oponent) ; Rýdl K., (oponent)
Tématem disertační práce je vztah bilingvního vzdělávání a vzdělávacích projektů s evropskou tématikou. Pro účely práce proběhlo výzkumné šetření na bilingvních gymnáziích v České republice, Německu a Velké Británii. Do evropské problematiky byla zahrnuta následující témata: evropská politika, mezikulturní dialog, mezinárodní mír, lidská práva, humanitární práce a jazykové vzdělávání. Empirická část práce se záměrně uskutečnila na bilingvních gymnáziích, kde výuka několika předmětů probíhá v cizím jazyce. Vzhledem k této skutečnosti zde byla očekávána častá participace na vzdělávacích projektech s evropskou tématikou (dále evropských projektech), která je v některých případech velmi úzce spojována se studiem cizích jazyků. Vzdělávací projekty jsou v českém, německém i britském prostředí významnou součástí kurikula a je jim věnována stále větší pozornost. Obohacují výuku z hlediska obsahového i metodického a umožňují navázání spolupráce školy s partnerskými institucemi. Problematika bilingvního vzdělávání a výchovy je v poslední době často podporována v kontextu mezinárodních vzdělávacích strategií zaměřených na kulturní biodiverzitu a mnohojazyčnost. V Evropské unii je v programové rovině v této souvislosti podporována zejména Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL). Předložený...
Novodobá historie institucionální kontroly potravin v ČR
HENDRYCH JÍROVÁ, Pavla
Teoretická část bakalářské práce tvoří přehled systému bezpečnosti potravin v České republice a to v historickém kontextu. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky. Je zde popsáno, jak celý systém funguje, samozřejmě také v návaznosti na zajištění bezpečnosti potravin v Evropské unii. Své místo v systému bezpečnosti potravin má Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR, kterým se podrobněji zabývá praktická část. Zde jsou charakterizovány činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin, zkoumány výukové projekty, s analýzou využití vzdělávacích projektů v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.