Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,238 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Proměna přístupu státu ke vzdělávání dětí po roce 1917 v RSFSR
Jasenčáková, Miroslava ; Kolenovská, Daniela (vedoucí práce) ; Vydra, Zbyněk (oponent) ; Šaur, Josef (oponent)
Po roce 1917 došlo na území bývalého carského Ruska k významným změnám ve společnosti. Jednu z nich představoval odlišný přístup ke vzdělávání dětí. Vznikající sovětský stát usiloval o vytvoření nové moderní společnosti založené na bolševickém pojetí komunismu. Ve vztahu k dětem a mládeži se záměrně snažil vytvořit vzdělávací systém s cílem formování nového sovětského člověka již od útlého věku. Disertační práce zjišťuje, jaký byl charakter spojení mezi předválečnou a poválečnou ruskou, respektive sovětskou, pedagogikou, jakým způsobem dokázali bolševici vytěžit moderní metody vzdělávání ve svůj prospěch a jaké důsledky to pro vzdělávání sovětských dětí a mládeže mělo. Práce nejprve v obecné rovině představuje teoretický rámec bolševických úvah o vzniku nové společnosti a vysvětluje, jakým způsobem se vyvíjelo chápání pojmu "nový člověk". Prezentuje teoretické pojetí "nového sovětského člověka" a zároveň konkretizuje důvody, proč právě děti a mládež představovaly pro bolševickou vládu ideální skupinu obyvatelstva, od níž očekávala zahájení přebudování společnosti. Proměny systému vzdělávání ve formujícím se Sovětském svazu sleduje dizertační práce zejména od roku 1917 až do začátku třicátých let. Nejdříve se soustředí na bolševiky diskutovanou představu o ideální podobě vzdělávání společnosti a...
Ideální učitel z pohledu žáků středních škol
Štuková, Karolína ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Karela, Jan (oponent)
Diplomová práce s názvem "Ideální učitel z pohledu žáků středních škol" je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola je zaměřena na osobnost učitele. Popisuje některé typologie osobnosti učitele, jednotlivé etapy učitelské profese, vybrané faktory, které osobnost učitele ovlivňují. Druhá kapitola je orientována na interakce a komunikace ve výuce. V rámci této kapitoly se autorka zabývá také autoritou učitele a třídním klimatem. Další kapitoly závěrečné práce se soustředí na roli učitele, na náplň jeho pracovní činnosti, na pracovní zátěž, která je s touto profesí spojena a také na téma profesní kompetence a učitelské profesionality. Poslední kapitola teoretické části práce se odklání od učitele k žákům. V případě sledovaných respondentů jde o žáky v období adolescence. V druhé, empirické části, se práce věnuje shrnutím poznatků kvalitativního výzkumu, který byl realizován mezi žáky středních škol ve formě polostrukturovaných rozhovorů. Cílem této výzkumné práce je zjistit, jak studenti nahlíží na představu o ideálním učiteli, čeho si na učitelích nejvíce váží, co je pro ně u učitelů důležité a naopak, co jim u učitelů nejvíce vadí. Metodami vyhodnocení dat byla zvolena obsahová analýza.
Framing of Indonesian Radicalisation Pathways in the Australian news media: A Comparison of Broadsheets and Tabloids
Jung, Hansol ; Conway, Maura (vedoucí práce) ; Prina, Federica (oponent) ; Špelda, Petr (oponent)
This study examines how radicalisation in Indonesia is treated in the Australian press. Radicalisation is widely defined as a dramatic shift in the belief system of an individual or a group, denial of democratic means, and justifying the use of violence to achieve the political aims in this paper. Although there are various types and drivers of radicalisation, the researcher limited this research to identifying the framing of six pathways of Islamic radicalisation in Indonesia identified by Hwang and Schulze and Idris. For this purpose, 301 articles from selected Australian broadsheets and tabloids, dating up to 8 May 2020, were collected. Using quantitative and qualitative content analysis to generate the frequency of terms and metaphors used to describe radicalisation pathways in Indonesia, the study finds that the securitising and stigmatising frames are mainly employed in the Australian press in portrayal of radicalisation in Indonesia. In addition, the study explores the different style of coverage employed in Australian broadsheets and tabloids. Before conducting the comparative study, the researcher surmised that broadsheets will cover radicalisation in Indonesia with neutral tone while tabloids will sensationalise the issue. However, the outcome revealed that the framing employed by...
"Questioning youth": Strategie a podpora rozvoje dospívajících v kontextu českého vzdělávacího systému
Hrdličková, Agáta ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Pavlík, Petr (oponent)
Diplomová práce "Questioning youth": Strategie a podpora rozvoje dospívajících v kontextu českého vzdělávacího systému analyzuje systém prevence homofobie a transfobie a možnosti podpory questioning youth, tedy dospívajících, kteří zpochybňují či hledají svou sexualitu nebo genderovou identitu. Práce přináší analýzu teoretických konceptů zabývajících se LGBTQ* dospívajícími, genderovou socializací a institucionálním vzděláváním. Následovala jsem tři hlavní výzkumné otázky: 1) Jak lidé působící na školních poradenských pracovištích vnímají questioning youth, respektive LGBTQ* dospívající? 2) Jaké prostředky prevence v oblasti sexuality a genderu mají školy k dispozici, a jaké reálně využívají? 3) Jaká je systémová podpora škol v oblasti prevence homofobie a transfobie? Hlavní metodou jsou polostrukturované rozhovory se školními metodičkami prevence a školními psycholožkami z víceletých gymnázií. Výběr je omezený na Prahu a blízké okolí a zahrnuje státní i soukromá gymnázia. Empirická část zjišťuje, že zásadní témata ovlivňující přístup mých komunikačních partnerek ke questioning youth jsou postoje samotných aktérek, terminologie, kterou používají, jejich nejistoty a nedostatek informací týkající se LGBTQ* tematiky a povědomí o reálných možnostech intervence vůči questioning youth. Dalšími důležitými...
Sociální faktory desistence a úspěšná reintegrace po návratu z výkonu trestu odnětí svobody
Stloukalová, Kateřina ; Novák, Petr (vedoucí práce) ; Drahoňovský, Jan (oponent)
Tato diplomová práce "Sociální faktory desistence a úspěšná reintegrace po výkonu trestu odnětí svobody" se zabývá faktory vycházejícími ze společnosti a vznikajícími v sociálním okolí jedince, který spáchal v minulosti trestnou činnost a v současné době se této životní dráhy zřekl a daří se mu vyhnout se tak (další) recidivě. Cílem práce je zjistit, které ze sociálních faktorů a jakou měrou ovlivnily vybrané desistery. V teoretické části diplomové práce budou vymezeny základní pojmy a termíny, které s danou problematikou úzce souvisejí. Budou popsány faktory, které ovlivňují desistenci a úspěšnou reintegraci po návratu z VTOS. Empirická část bude založena na kazuistikách lidí, kteří prošli výkonem trestu a v současné době jsou již déle než 5 let bez recidivy, někteří z nich vlastní firmy a dodělali tituly a jsou v životě na svobodě "úspěšní". Dále budou uvedeny rozhovory s osobami blízkými, které prozradí něco o kriminálním stylu myšlení těchto osob.
Profese učitele druhého stupně základní školy v době koronavirové krize
Widemannová, Bohuslava ; Murad, Salim (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Reflexe Diplomová práce se zabývá tématem výuky v době koronavirové krize. Koronavirus s sebou přinesl nejen onemocnění, ale i pandemii, která měla celosvětové následky pro obyvatelstvo. Lidé byli postiženi sociálními, ekonomickými, psychickými i fyzickými následky. Práce se zabývá pandemickým dopadem na školství a podobou vyučování v tomto období. Profesí učitele, která byla v jednom okamžiku přerušena a omezena. Učitelé byli postaveni před novou situaci, kterou přineslo uzavření škol. Nemalý prostor je v práci věnován samotné výuce, především distanční a zmiňuje její pozitiva i negativa. Zajímavostí je i krátký průřez historií výuky a jejímu přerušení. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována důležitým pojmům, které se týkají koronavirového onemocnění, výskytu a vývoji samotné pandemie. Zabývá se i začátkem koronavirové krize v České republice a jaké dopady utrpělo české školství. Následně je vysvětlena podoba výuky před pandemií. Předkládá formu distanční výuky, která se stala jediným řešením v tomto období. Dále je zmíněna krátká historie výuky v Čechách, ale i kapitola, kde jsou zmíněny důvody uzavření škol či přerušení výuky v minulosti. Praktická část je věnována empirickému šetření. Jsou tu popsány metody sběru dat, jímž byl polostrukturovaný...
Výuka o menstruaci na 2. stupni základních škol externími subjekty
Matulíková, Dagmar ; Dvořáčková, Jana (vedoucí práce) ; Kobová, Ĺubica (oponent)
Diplomová práce nahlíží na problematiku výuky o menstruaci na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. Skrze kvalitativní rozhovory s externími subjekty, které školám nabízejí semináře či přednášky týkající se menstruace, jsem zmapovala způsoby výuky o řečeném fenoménu. Hlavní cíl práce kladen na zodpovězení otázky témat, které se s výukou o menstruaci pojí. Práce se zaměřuje na socio-kulturní přesah a snaží se o destigmatizaci přirozeného tělesného procesu, kterým menstruace je.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,238 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.