Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,618 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Approaches to the Hungarian minority in Slovakia in issues of minority education and the possibility of subsequent application in the working process
Dlábik, Ľubomír ; Irmanová, Eva (vedoucí práce) ; Balla, Petr (oponent)
Bibliografický záznam DLÁBIK, Ľubomír. Prístupy k maďarskej menšine na Slovensku v otázkach menšinového školstva a možnostiach následného uplatnenia sa v pracovnom procese. Praha, 2016. 98 s. Diplomová práca (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Katedra ruských a východoevropských studií. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Eva Irmanová, CSc. Abstrakt Diplomová práca objasňuje problematiku trojstranného vzťahu Slovenska, Maďarska a maďarskej menšiny na Slovensku k otázkam školstva a ekonomického prístupu k oblastiam obývaným maďarskou menšinou, ktoré majú vplyv na uplatnenie sa absolventov menšinového školstva na slovenskom trhu práce. Zároveň má ambíciu poukázať na tento vzťah ako na jeden z faktorov, ktoré môžu stáť za znižujúcim sa počtom príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku. Hlavný dôraz je kladený na prístup jednotlivých strán k otázke vzdelávania v slovenských menšinových školách v maďarskom jazyku a na prístup k výučbe štátneho jazyka. Dôsledky jednania jednotlivých strán vo vzťahu k menšinovému školstvu môžu viesť k nedostatočnej efektivite menšinového školstva pri výučbe slovenského jazyka, čo môže v súčinnosti so súčasným ekonomickým prístupom Slovenska k oblastiam obývanými maďarskou menšinou viesť k migračným tlakom u absolventov stredného...
Antika v učebnicích dějepisu pro základní školy 1948-1989
Dubská, Hana
Práce se zabývá didaktickou a historickou analýzou dějepisných učebnic používaných během totalitního režimu na základních školách v Československé republice v letech 1948-1989. Cílem práce je sledovat vliv politické situace na pojetí a obsah výkladu antiky v učebnicích dějepisu. Teoretická část práce zahrnuje stručný politický vývoj a vývoj školství v Československu ve sledovaném období. Praktická část práce se věnuje samotné analýze a srovnání učebnic z období totality a současnosti s důrazem na didaktickou a obsahovou podobu. Během výzkumu jsem dospěla k závěru, že výkladové texty pod vlivem komunistické ideologie se více zabývají sociálními problémy v tehdejší společnosti a poukazují na její nerovnosti. Zároveň obsahují rozsáhlé informace zaměřené na problematiku otroků, zvláště jejich těžký život, či popisují proběhlá otrocká povstání. Nejvýraznější je toto pojetí v učebnicích vydaných v 50. letech 20. století. Klíčová slova: učebnice dějepisu, antika, základní škola, komunismus, Československo, vzdělávání, 20. století
Alchymie a její využití při výuce chemie
Nývlt, Petr
Disertační práce se zabývá využitelností alchymie při výuce chemie na střední škole typu gymnázia. Ve výzkumné části pak sleduje rozdíl ve výsledcích vzdělávání u žáků, kteří prováděli stejný experiment alchymickým přístupem, a u těch, kteří ho prováděli způsobem klasickým. Základním cílem bylo potvrdit, nebo vyvrátit přínos zcela jiného přístupu k experimentu - alchymickým způsobem. Východiskem práce je alchymie samotná. Nejdříve bylo nutné ji popsat a nalézt v ní, co je využitelné ve vyučování, a definovat to. Zaměřil jsem se na její spirituální rozměr. Tento fenomén pak převádím do řeči pedagogicko-psychologického rámce, aby na tomto základě mohla vzniknout určitá didaktická metoda, která bude žákům přístupná, realizovatelná ve škole a zároveň efektivní. V teoretické části se zabývám zejména definicí alchymie. Ta vychází z rešerše dostupné české i světové literatury. Sleduji vývoj alchymie od starověkých počátků až do 20. století, neboť vývoj této nauky je pro definování stejně důležitý jako její základy samy. Vzhledem k tomu, že ani dnes není pohled na alchymii zdaleka jednoznačný z hlediska jejích cílů, sleduji proto jak materiální, tak kontemplativní cíle. Právě spirituální rámec alchymie se v dalších kapitolách snažím doložit na základě dostupných originálních textů a studií. Praktická...
Elektronické portfolio jako prostředek podpory evaluace a sebehodnocení žáků
Fuglík, Viktor
Předmětem zkoumání disertační práce je problematika žákovského portfolia, především pak portfolia realizovaného v elektronické formě a jeho využití ve vzdělávání. Práce vychází z předpokladu, že elektronické portfolio jako prostředek pro podporu hodnocení vykazuje značný didaktický potenciál a jeho nasazení do procesu vyučování a učení by mohlo zlepšit účinnost evaluace a napomoci při sebehodnocení a sebereflexi žáka. Práce se zabývá vymezením žákovského portfolia jako didaktického prostředku pro podporu evaluace, identifikací jeho struktury, funkčních specifik a ověření možností využití elektronického portfolia jako nástroje pro sebehodnocení a sebereflexi žáka. V rámci práce je teoretickými a empirickými metodami ověřováno, zda a za jakých podmínek lze elektronické portfolio efektivně využít ke zkvalitnění školního hodnocení a k podpoře procesů i výsledků evaluace, sebehodnocení a sebereflexe žáka ve školním prostředí. Rozpracováním teorie žákovského portfolia usiluje práce o příspěvek k rozvoji pedagogiky, zejména pak oblasti didaktických prostředků a školního hodnocení.
Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole
Vaňková, Petra
NÁZEV: Didaktické aspekty pojmového mapování na základní škole AUTOR: Mgr. Petra Vaňková KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem disertační práce je zkoumání problematiky pojmových map a jejich edukačního potenciálu na základní škole s cílem přispět k rozpracování teoretické báze pedagogiky ve vztahu k oblasti didaktických prostředků a rozvoji konstruktivně orientovaného způsobu edukace. Práce vymezuje pojmové mapy jako didaktický prostředek, analyzuje jejich teoretická východiska z pohledu psychologie a pedagogiky, popisuje pojmové mapy z pohledu funkčních a didaktických specifik a charakterizuje možnosti jejich využití v rámci edukačního procesu. Práce se dále zaměřuje na determinanty ovlivňující implementaci pojmových map do výuky, analyzuje metody hodnocení pojmových map a ukazuje možnosti a způsoby zapojení informačních a komunikačních technologií pro podporu práce s pojmovými mapami. Prostřednictvím empirických šetření práce dokládá didaktický potenciál pojmových map a naznačuje způsoby jejich zapojení do výuky. Svým pojetím představuje práce komplexní studii nahlížející na pojmové mapy z různých pohledů a směrů ve vztahu ke vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: pojmová mapa, edukace, didaktický prostředek, strukturace vědomostí
Dovednosti žáků v chemii v období kurikulární reformy
Bayerová, Anna
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Charles University in Prague, Faculty of Science Department of Teaching and Didactics of Chemistry Doktorský studijní program: Vzdělávání v chemii Ph.D. study program: Education in Chemistry Autoreferát disertační práce Summary of the Ph.D. Thesis Mgr. Anna Bayerová Dovednosti žáků v chemii v období kurikulární reformy Skills of Chemistry Pupils during the Period of Curricular Reform Školitel/Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. Školitel-konzultant/Supervisor-consultant: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Praha 2015 ABSTRAKT Disertační práce se zabývá problematikou osvojování dovedností žáků základní školy a niž- ších ročníků osmiletého gymnázia. Nejprve byl navržen systém doporučených obecných (univerzálních) a specifických (speciál- ních) dovedností žáků, které by si měli osvojit v předmětu chemie na úrovni základního vzdě- lávání. Tento systém byl ověřován a následně upravován podle výsledků dotazníkového šetření mezi celkem 121 pedagogy vyučujícími chemii na všech stupních škol (základní škola, čtyřleté gymnázium, osmileté gymnázium, univerzity). Následně také žáci (7., 8. a 9. ročník základní školy a 1., 2. a 4. ročník osmiletého gymnázia) vyjadřovali své názory na význam vybraných speciálních chemických...
Vývoj výchovy v rakouských šlechtických rodinách od počátku 19. století do 1. poloviny 20. století
Vašáková, Zuzana ; Županič, Jan (oponent)
Práce se zabývá výchovou v rakouských šlechtických rodinách v období 19. a 1. poloviny 20. století. Celkový obraz výchovy je tvořen dílčími vlivy - prostředím výchovy (to, zda se děti učily doma, ve škole, nebo v internátní škole) a jejím zaměření, výběrem škol. Dalším významným faktorem, který se odrazil ve výchově bylo působení rodičů, chův a domácích učitelů, ale také volba jazyka výchovy a prostředí rodinných sídel, které děti obklopovalo. V tomto období je možné nalézt některé společné rysy i odlišnosti v několika rodinách (orličtí a hlubočtí Schwarzenbergové, Sternbergové, Mensdorffové-Pouilly, Schönburg- Hartensteinové). První polovina 20. století je pro dějiny aristokracie významným obdobím. Politické změny se promítly do jejího životního stylu a částečně také do výchovy dětí. Její proměny na přelomu 19. a 20. století jsou patrné na příkladu výchovy dětí prince Johanna Schönburg-Hartensteina. Klíčová slova: aristokracie, dětství, výchova, jazyky, rodiče, chůvy, učitelé, školy, Schwarzenbergové, Schönburg-Hartensteinové, Mensdorffové-Puilly.
Didaktické apekty využití prostorového zobrazování
Prokýšek, Miloš
NÁZEV: Didaktické aspekty využití prostorového zobrazování AUTOR: Mgr. Miloš Prokýšek KATEDRA Katedra informačních technologií a technické výchovy ŠKOLITEL: doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. ABSTRAKT: Předmětem zkoumání této disertační práce je fenomén prostorového zobrazování a jeho funkční specifika a možnosti z hlediska didaktiky. Studie se zabývá problematikou vymezení prostorového zobrazování jako didaktického prostředku, identifikací jeho didaktických a funkčních specifik a zkoumáním vztahu prostorového zobrazování a kognitivních procesů. V rámci práce je empiricky ověřován vliv aplikace prostorového zobrazování v procesu učení na studijní výsledky žáků v závislosti na některých složkách prostorové inteligence. Rozpracováním teorie dané specifické oblasti didaktických prostředků se práce usiluje o příspěvek k rozvoji didaktiky v kontextu rostoucího významu technologií pro podporu vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA: vzdělávání, didaktické prostředky, prostorové zobrazování, didaktická specifika prostředků prostorového zobrazování, prostorová inteligence
Studie genderových postojů žáků a žákyní devátých ročníků vybraných základních škol
Zemková, Jana ; Mojžíšová, Jarmila (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou žáci a žákyně devátých ročníků vybraných základních škol ovlivněni genderovými stereotypy a zda se genderové stereotypy promítají do jejich představ, vnímání a rozhodování. Teoretická část práce obsahuje kromě vymezení pojmu gender i kapitoly týkající se teorií genderu, postojů, genderových stereotypů, rovných příležitostí mužů a žen v zaměstnání, role muže a ženy v rodině. Stěžejní kapitola se týká oblasti genderu a vzdělávání. Praktická část diplomové práce je zaměřena na mapování žákovských postojů dotýkajících se oblasti genderu. Pomocí dotazníkového šetření byla získána data celkem od 204 žáků a žákyň. Získané výsledky byly konfrontovány s poznatky, které uvádí odborná literatura.
Návrh na optimalizaci organizace vzdělávání pedagogických pracovníků ke státním maturitám v Praze
Šlechtová, Ilona
1 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá managementem vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří zajišťují státní maturitní zkoušky. Teoretická část práce vysvětluje pojem management vzdělávání a detailněji se zaměřuje na manažerskou funkci organizování. Popisuje současnou podobu maturitních zkoušek, související legislativu a zapojené instituce. Seznamuje s personálním zajištěním maturit, jednotlivými vzdělávacími programy pro pedagogy, a objasňuje úlohu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem práce je navrhnout optimalizaci pro organizaci vzdělávání pedagogických pracovníků zajištujících státní maturitní zkoušky v Praze a Středočeském kraji. V kvantitativně orientovaném průzkumu je pro sběr dat využita metoda dotazníkového šetření, realizovaného mezi účastníky vzdělávání k maturitám v Praze a Středočeském kraji ve školním roce 2015/2016, a polostrukturované rozhovory s lektory příslušných vzdělávacích programů. KLÍČOVÁ SLOVA Management, management vzdělávání, organizace, optimalizace, vzdělávání, pedagogický pracovník, další vzdělávání pedagogických pracovníků, státní maturitní zkoušky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,618 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.