Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,181 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Barriers and Opportunities of Strategic Governance in Higher Education in West Africa: The Case of Senegal
Ndiaye, Sokhna Adele Rosalie ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Vlk, Aleš (oponent) ; GUEYE, Serigne Magueye (oponent)
References NDIAYE, Sokhna, A. R. Barriers And Opportunities Of Strategic Governance In Higher Education In West Africa: The Case Of Senegal. Praha, 2022. 212 pages. Dissertation thesis (PhD.). Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Sociological Studies. Department of Public and Social Policy. Supervisor Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. Abstrakt Disertace představuje analýzu systému vysokoškolského vzdělávání v Senegalu. V posledních třech desetiletích se vysokoškolské vzdělávání vyznačovalo rostoucí nestabilitou systému, která se projevovala především v otázkách přístupu ke vzdělávání a jeho kvality. Navzdory různým programům a navrženým a realizovaným politikám tyto problémy přetrvávají. Pokusím se proto odpovědět na hlavní otázky: Jaké jsou nejpodstatnější faktory neúspěšné implementace významných politik vysokoškolského vzdělávání v Senegalu? Jakým způsobem by bylo možné zlepšit strategické řízení, aby byla odstraněna současná úskalí systému? V návaznosti na to navrhuji jako možné řešení přehodnocení přístupu k řízení vysokého školství prostřednictvím studia překážek a příležitostí strategického řízení ve vysokém školství v Senegalu. Disertační práce je založena na kvalitativní i kvantitativní analýze dat, jejímž cílem je porozumět zkoumaným problémům z různých úhlů pohledu....
Role programu "I ve mně je lídr" při rozvíjení klíčových kompetencí
Kučerová, Zuzana ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Frombergerová, Anna (oponent)
Předmětem této práce je popsat a představit program I ve mně je lídr jako jedno z možných východisek současného výchovně - vzdělávacího působení na žáky všech stupňů vzdělávacího systému ve smyslu jejich vybavení klíčovými kompetencemi. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se rámcového vzdělávacího programu, klíčových kompetencí ve vzdělávání a školního vzdělávacího programu. Dále jsou zde popsány principy 7 návyků efektivního jednání a uvedeno, jak je lze pomocí programu I ve mně je lídr aplikovat ve školním prostředí. Praktická část práce se zaměřuje na metody vedoucí k osvojování klíčových kompetencí v rámci hodin Osobnostně - sociální výchovy a na možnosti a dopad zavedení programu I ve mně je Lídr do praxe na Základní škole Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Zjišťování informací probíhalo prostřednictvím rozhovorů a následných dotazníků. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že umístění Osobnostní a sociální výchovy jako samostatného předmětu, jeho náplň i výstupy, jsou v souladu s doporučeními Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání, i se smýšlením a záměry třídních učitelů. Dále se ukázalo, že i přes to, že dle vyjádření vyučujících principy 7 návyků pomáhají rozvíjet všechny klíčové kompetence uváděné v RVP ZV, je v současné době ve výuce využívá pouze polovina učitelů....
Edukace jako nástroj poznání národní kulturní památky státního hradu Buchlov
Jošková, Marcela ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Sládková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na vzájemné propojení edukace a poznání historie prezentované v prostředí národních kulturních památek. Jejím cílem je objasnit pojem edukace a představit ji jako jeden z nástrojů interpretace kulturního dědictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány hlavní edukační principy a možnosti využití edukace v praxi aplikované na památkových objektech. Na základě příkladů realizovaných edukačních programů na vybraných památkových objektech jsou extrahovaná data principiálně uplatněna pro sestavení edukačního programu v prostředí národní kulturní památky státního hradu Buchlov. Prostřednictvím prezentace skutečné dějinné události je formou příběhu navržena edukační syntaxe, která zprostředkovává poznání života v určitém historickém období. V praktické části je vazba širší historie a dějinných událostí hradu Buchlova spojena do edukačního programu prezentujícího poznání období pozdního středověku a renesance. Na základě analýzy objektu byl vytvořen návrh programu, jehož příprava, realizace a závěrečná reflexe jsou uvedeny v závěru druhé části diplomové práce. Klíčová slova: Edukace, edukační program, poznání, vzdělávání, interpretace, kulturní dědictví, renesance, kulturní památka, hrad Buchlov, historie
Vzdělání a výchova v díle Martina Bubera jako dialog v podobě setkání a rozhovoru
Kotek, Jiří ; Pelcová, Naděžda (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou filosofie dialogu ve 20. století s důrazem na tuto filosofii v díle Martina Bubera. Nejprve se práce bude zabývat samotným pojmem. Krátce se zaměří na současníky Bubera, konkrétně Ferdinanda Ebnera a Franze Rosenzweiga, kteří se zabývali obdobnou tématikou. Dále bude pozornost zaměřena na osobnost Martina Bubera, popsání jeho života s důrazem na jeho židovské kořeny myšlení. Následně bude rozebrán Buberův pohled na filosofii dialogu jako setkání a rozhovor. To bude provedeno na základě analýzy a rozboru jeho děl. Cílem následujícím bude propojit jeho pojetí dialogu se vztahem k výchově a vzdělávání. Zde budou na základě jeho díla ilustrovány také konkrétní příklady, na nichž se ukáže obraz Buberova myšlení konkrétněji. Práce došla za pomocí metody analytické, kompilační a hermeneutické k závěru, jak je možné využít dílo Martina Bubera pro dnešní svět. KLÍČOVÁ SLOVA dialog, setkání, výchova, vzdělávání, chasidismus
Existencialism and its Implementation in Education
Krivdová, Annamária ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Tato práce si klade za cíl nastínit nejvlivnější myšlenky existencialismu a dát je do souvislosti s naším každodenním životem. První část se zaměřuje na pět existenciálních spisovatelů a jejich nejhlubší příspěvky. Oslovuje díla Dostojevského, Kierkegaarda, Nietzscheho, Sartra a Camuse. Druhá část se skládá z dvanácti podkapitol, řešících otázky svobody, determinismu, úzkosti, utrpení, autenticity, odpovědnosti a hledání smyslu života. Tato část se snaží uvést otázky existenciální filozofie do praktického využití a zdůraznit její trvalý vliv a význam v dnešním světě. Je postavena ve formě dvanácti lekcí a nabízí různé příklady a pohledy na podnětné koncepty uvedené v první části.
Edukační robotika při volnočasových aktivitách a v zájmových útvarech
Erbes, Oliver ; Tocháček, Daniel (vedoucí práce) ; Lapeš, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu a organizaci aktivit v zařízení zajišťující zájmovou činnost a vzdělávání mládeže v zájmových útvarech. Cílem práce je vytvořit sadu úloh týkajících se robotické sady VEX, následné ověření žáky v zájmovém útvaru s analýzou jejich výstupů a na jejich základě tyto úlohy modifikovat, či upravit. V teoretické části směřujeme k vhodnému vymezení základních pojmů robotiky, edukační robotiky, základních pedagogických metod pro tento typ robotické výuky, základů algoritmizace, seznámení s jinými robotickými sadami a popisem vybrané stavebnice. KLÍČOVÁ SLOVA Edukační robotika, robotika, VEX, sada úloh, vzdělávání
Příběh baroka. Návrh edukačních programů pro expozici "Staří mistři" v Národní galerii.
Valtová, Veronika ; Sládková, Kateřina (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukaci v galerijním prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem je vytvoření dvou edukačních programů podrobně popsaných v praktické části, které navazují na vymezené teoretické principy v části první. V teoretickém úseku se práce zabývá charakteristikou a odlišením muzejní a galerijní pedagogiky a popisuje výchovu a vzdělávání v českých a zahraničních muzeích a galeriích. Práce rovněž zkoumá metody a formy galerijní edukace a vymezuje základní pojmy jako animace a edukace, objektové učení a konstruktivistickou pedagogiku, s níž galerijní edukace pracuje. V této části jsou stručně charakterizovány všechny programy, které v roce 2022 Schwarzenberský palác nabízí pro školní skupiny a je zde popsána expozice, v nichž se programy uskutečňují. V praktické části jsou vytvořeny dva edukační programy určené pro 1. stupeň základní školy a pro 2. stupeň základní školy v expozici Staří mistři v Národní galerii ve Schwarzenberském paláci. Práce popisuje cílové skupiny, vybraná umělecká díla a také zaznamenává a hodnotí průběh každého programu. K hodnocení programu je využita zpětná vazba od žáků, učitelů a edukátorů Národní galerie. Součástí hodnocení programu jsou i návrhy na zlepšení jednotlivých aktivit v programu. Na závěr práce předkládá návrhy aktivit a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,181 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.