Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3,556 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv edukačního programu na povědomí žáků základní školy o poskytování první pomoci.
Polcarová, Kateřina ; Majorová, Simona (vedoucí práce) ; Mahrová, Andrea (oponent)
Název: Vliv edukačního programu na povědomí žáků základní školy o poskytování první pomoci. Cíle: Hlavním cílem mé bakalářské práce je vytvořit edukační program na téma poskytování první pomoci pro žáky čtvrté třídy, který by měl zlepšit jejich znalosti o poskytování první pomoci. Dalším cílem je zjistit, zda bylo absolvování programu žákům přínosné, tedy jestli nabyli nových vědomostí. Metody: Edukační program byl vytvořen na základě metodické příručky První pomoc pro školy od autorů Mgr. Michaely Havlové a Bc. Tomáše Pinkra, která byla vytvořena dle doporučení Ministerstva školství a tělovýchovy (dále MŠMT). Výzkumný soubor, kterému byl předložen dotazník vlastní konstrukce s uzavřenými otázkami, pro zjištění dosavadních znalostí o poskytování první pomoci, tvořilo 46 žáků čtvrté třídy ZŠ. Poté žáci absolvovali výuku dle navrženého edukačního programu a po pěti dnech jim byl předložen původní dotazník. Výsledky byly následně porovnány a zpracovány. Výsledky: Podařilo se vytvořit edukační program na téma poskytování první pomoci pro žáky čtvrté třídy. Dotazníkové šetření potvrdilo, že se absolvováním programu zlepšily znalosti žáků o poskytování první pomoci o více než 10 %, proto lze potvrdit jeho přínos. Klíčová slova: výuka, znalosti, mladší školní věk
Vzdělávání seniorů v rámci U3V z pohledu lektorů
Havelková, Lucie ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Dvořáková, Danuše (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem práce je vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku na Univerzitě Karlově z pohledu lektorů. Práce popisuje jejich získané zkušenosti, možnosti a vnímané bariéry ve vzdělávání této populace na U3V v rámci celoživotního učení. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy pomocí odborné literatury. Pojednává o významu učení se populace seniorů a o specifikách tohoto edukačního procesu. Další kapitoly jsou zaměřeny na samotné lektory v souvislosti s didaktickým procesem a psychodidaktikou. Zabývají se osobností lektora, jeho rolí a jeho kompetencemi. Teoretická část je doplněna o data o vývoji U3V na Univerzitě Karlově. KLÍČOVÁ SLOVA celoživotní vzdělávání, motivace seniorů ke vzdělávání, stárnutí, senioři, Univerzita třetího věku, U3V, bariéry ve vzdělávání
Možnosti využití virtuální reality ve výuce zeměpisu
Sojková, Kamila ; Řezníčková, Dana (vedoucí práce) ; Hanus, Martin (oponent)
Bakalářská práce je obsahově zaměřena na implementaci virtuální reality do výuky zeměpisu. Jejím cílem je získat hlubší poznání o možnostech a popřípadě i slabinách využití konceptu virtuální reality ve výuce zeměpisu na všeobecně vzdělávacích školách. Práce má podobu systematické rešerše. Výběr studií je proveden na základě předem stanovených klíčových slov, a to v dostupných relevantních odborných zahraničních i českých pracích. Prostřednictvím rešerše publikací teoretického, metodického a výzkumného charakteru chceme shrnout dosavadní poznání o metodice výuky zeměpisu s použitím virtuální reality a o výzkumech zacílených na tuto problematiku. Klíčová slova: virtuální realita, druhy virtuální reality, vzdělávání, vzdělávání a informační technologie, výuka zeměpisu
Prožitek ve výtvarném díle a v galerijním prostoru
Havránková, Simona ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Francová, Sylva (oponent)
Teoretická část práce se skládá ze tří vzájemně provázaných oblastí. Patří mezi ně výstavní prostor, výstava jako médium a kurátorství. Součástí zvolených témat je představení vývoje výstavního prostoru. Dále se práce zabývá faktory, které proměňují celkový zážitek z návštěvy nebo ovlivňují divákův prožitek z vystaveného díla. Kapitola výstavy v roli zprostředkovatele předkládá nejčastější příčiny odmítavého postoje veřejnosti. Ve třetí části je zpracováno kurátorství, kde jsou představeny pozice kurátora. Součástí praktické části je návrh na různá řešení instalace v prostoru a nabízí návrhy, jak propojit výstavní prostor s uměleckými díly. Ve spojení s řešenou problematikou odpojení široké veřejnosti od umění se práce dále zabývá tvorbou jako formou zážitku. Cílem bylo navrhnout možné řešení, které by skrze galerijní edukaci mohlo napomoci k lepším vztahům mezi veřejností, galerií a současným uměním. Praktická část dále obsahuje autorský projekt, ve kterém je vytvořen návrh kurátorské koncepce, ke které jsou v didaktické části navrženy tematické řady. Podstatou všech zvolených témat bylo nacházet souvislosti v různých oblastech týkajících se umění a uvažovat o výstavě více pedagogicky. Prvek, který propojuje jednotlivé části bakalářské práce je prožitek diváka. Cíl práce by se dal shrnout jako...
Vybrané malířské přístupy ve figurální malbě
Škábová, Sandra ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vybranými malířskými přístupy ve figurální malbě. V teoretické části popisuje základní principy tradičních a digitálních technik malby prvotním zasazením do historického kontextu. Srovnává klíčové řemeslné kvality a současně upozorňuje na časté obtíže v malířské tvorbě. Jmenuje současné malíře tvořící v rámci vybraných technik a figurální tématiky. Analyzuje individuální přístupy k lidské figuře, jejichž rozsah je stanoven od realistické malby po osobité verze stylizace v moderním a současném umění. V navazující výtvarné části prezentuje vlastní figurální tvorbu autorky formou malířského cyklu Sourozenci, na který aplikuje stejný rámec jako teoretická část práce. Připojená reflexe autorky je tlumočena a vizualizována za pomoci charakteristických znaků tvorby umělců, která vykazuje shodné momenty tvorby jako Sourozenci. Narativní složka děl se pohybuje již v soukromém světě autorky a zkoumá jeho otisk v zobrazovaných subjektech. Získané výsledky dále inspirují didaktickou část a staví návrh vyučovací hodiny na základech ze zkušeností získaných prostřednictvím malířského cyklu. Skrze poznatky z obezřetné práce s intimním námětem je definována křehká hranice figurální tématiky ve výtvarně výchovném vzdělávání. Autorka uvádí opatření, která předcházejí jejímu narušení a...
Používání metodických materiálů volejbalovými trenéry kategorie U14
Pták, Vojtěch ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Petružela, Jan (oponent)
Název: Používání metodických materiálů volejbalovými trenéry kategorie U14 Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda trenéři volejbalové kategorie U14 používají metodické materiály, jaké metodické materiály používají, které metodické materiály preferují a odkud tyto materiály získávají. Jaký mají pohled na metodické materiály připravované Českým volejbalovým svazem a jaké metodické materiály jim chybí. Metody: Použili jsme metodu společenského průzkumu, kdy jsme data získávali formou online dotazníku. Dotazník jsme rozeslali e-mailem 190 kontaktním osobám kategorie U14, které byly uvedeny na stránkách Českého volejbalového svazu. V e-mailu bylo jasně řečeno, že je určen pouze pro trenéry kategorie U14. Online dotazník obsahoval 24 otázek a vyplnilo ho 105 trenérů. Výsledky: Nejpreferovanější platformou k získávání informací byla platforma YouTube. 51 % trenérů se nejraději vzdělává kombinací psaného textu a videa a 43 % preferuje pouze video. Pouze 25 % trenérů dokáže najít rychle a bez problémů metodické materiály, které zrovna hledají. V sekci vzdělávání se na stránkách ČVS vyzná pouze 30 % trenérů. Pouze 1/3 trenérů se účastní formální formy vzdělávání pořádanou ČVS. Klíčová slova: metodika, trénování, trenér, vzdělávání, volejbal, metodické materiály
Výzkumné trendy ve výuce buněčné biologie
Horníček, Jan ; Vojíř, Karel (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Buněčná biologie je vědním oborem, který přináší koncepty, jejichž znalost je základním předpokladem k pochopení zákonitostí života. Zaměřuje na studium buněk jako základních stavebních a funkčních jednotek všech organismů. Z tohoto důvodu se tato bakalářská práce zaměřila na články, které analyzují didaktiku buněčné biologie a byly zveřejněny v databázi Web of Science v letech 2018 až 2022. Celkem bylo získáno 53 článků. 28 z nich však bylo odbornými texty, které se nevztahovaly ke vzdělávání. Celkem bylo do dalšího posuzování zahrnuto 25 článků, které se zabývají didaktikou buněčné biologie. Hlavními tématy článků byly výukové metody, miskoncepce v buněčné biologii, laboratorní metody a postupy, vizualizace témat z buněčné biologie, alternativní klasifikační systémy, distanční výuka, pojmové mapy, badatelsky zaměřená výuka, hraní rolí a témata z buněčné biologie projektované do praxe. Hlavním závěrem je skutečnost, že se články primárně zaměřují na terciální stupeň vzdělávání. Pouze okrajově se 2 z článků zmiňují o výuce v sekundárním stupni vzdělávání. Miskoncepce nejsou zastoupeny ve velkém počtu a skutečně nové výukové metody zastoupeny nejsou. Bylo by vhodné rozšířit databázi odborných textů z tohoto tématu i na jiné databáze než je Web of Science a porovnat výuku buněčné biologie v...
Sport jako výchovný prostředek
Blažek, Daniel ; Peřinová, Radka (vedoucí práce) ; Crossan, William Morea (oponent)
Název: Sport jako výchovný prostředek Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat na základě dostupné literatury a rozhovorů s trenéry a vychovateli, jak lze v praxi využívat sport jako výchovný prostředek. Metody: Teoretická část obsahuje rozbor literatury týkající se výchovného působení sportu. Na základě toho rozboru byly vybrány tři organizace (Ambassadors FC Praha, Skaut, Sokol). Tyto organizace byly vybrány, jelikož jejich cílem je výchova skrze sport, a zároveň mám s těmito organizacemi vlastní zkušenost. U těchto organizací byl proveden rozbor materiálů (webové stránky, časopisy, metodiky), aby bylo možné identifikovat hodnoty, cíle a výchovné směřování organizací. Dále byla prostudována literatura o psychologii a výchově, ze které vzešly oblasti, které jsou skrze sport nejsnadněji ovlivnitelné. Praktická část zjišťuje skrze polostrukturované rozhovory s jedním trenérem z každé vybrané organizace, jak vypadá jejich výchovná činnost v praxi. Dotazuji se na tři tematické okruhy: hodnoty a cíle organizace, využití sportu jako výchovného prostředku, nároky na trenéry a jejich další vzdělávání. Výpovědi respondentů jsou následně porovnávané s poznatky získanými v teoretické části práce. Výsledky: V teoretické části jsou shrnuty cíle a hodnoty jednotlivých organizací a rozbor jejich metodik...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 3,556 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.