Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání seniorů jako symbol aktivního stárnutí
Försterová, Anna ; Dostálová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vronský, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na postoje seniorů k aktivnímu stárnutí v regionu Kolínska a zkoumá jejich názory na tuto problematiku v kontextu vzdělávání a volnočasových aktivit. Teoretická část práce se zabývá pojmy stáří a stárnutí s důrazem na koncept aktivního stárnutí a popisuje jeho vliv na život seniorů. Dále upozorňuje na význam celoživotního vzdělávání a edukace starších jedinců. Empirická část využívá kvalitativní výzkum, konkrétně polostrukturované rozhovory s celkem osmi participanty. Cílem práce bylo jistit, jak si lidé ve stáří představují aktivní stárnutí a jak se sami do tohoto procesu zapojují. Bylo zjištěno, že pro tyto osoby je aktivní a zdravé stárnutí spojeno zejména s potřebou udržování fyzické i mentální činnosti. Dále byla analyzována motivace účastníků výzkumu k podílení se na aktivitách spojených s aktivním stárnutím. Ta souvisí s jejich zájmem o nové informace a potřebou sociální interakce. Jako nejvýznamnější bariéry pro účast seniorů v organizovaných programech byly identifikovány dostupnost místa konání a zdravotní stav starších jedinců. Rozhovory dále vedly k posouzení významu vzdělávacích a volnočasových aktivit u osob ve vyšším věku. Tyto činnosti mají pozitivní vliv na život seniorů, neboť podporují udržení sociálních vztahů a rozvoj kognitivních funkcí. Na základě...
Vývoj sociální péče a formy vzdělávaní seniorů v ČR
Foltýn, Jan
Předložená práce se věnuje problematice života seniorů v České republice. Se stářím je spojena celá řada změn, které mají vliv na kvalitu života jedince. Jedná se o fyzické, psychologické a sociální změny, které se projevují ve všech oblastech života jedince. Nejspíše největší změnou je pro seniora odchod do důchodu, který je mimo jiné doprovázen hledáním nové životní náplně. V tomto ohledu může pomoci možnost dále studovat. Senioři mohou využít celé řady forem dalšího vzdělávání. Nejčastěji však vyhledávají vzdělávací aktivity realizované v rámci univerzit třetího věku. V rámci předložené práce tedy bude zjišťován vztah mezi kvalitou života seniorů a vzděláváním v rámci U3V. Za tímto účelem byla analyzována data Českého statistického úřadu týkající se života seniorů a realizováno dotazníkové šetření mezi seniory. Cílem práce bylo zjistit, jak se liší vnímání kvality života seniorů navštěvujících univerzity třetího věku a seniorů, kteří na univerzitách třetího věku nestudují.
Specifika edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních
Janků, Vítězslav
Diplomová práce se zabývá problematikou edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních - domovech pro seniory. V teoretické části se věnuje kvalitě života seniorů, motivaci k dalšímu vzdělávání, mezigeneračnímu učení, tematice stárnutí a stáří v kontextu demografických, sociálně-politických, zdravotních, kulturních a legislativních aspektů. Právě demografický vývoj společnosti je zásadním impulzem změn v oblasti odborné institucionální péče o seniory. Specifické integrační, poradenské, terapeutické a rehabilitační přístupy a konceptualizace těchto témat jsou zasazeny do rámce andragogiky a gerontagogiky. Výzkum je zaměřen na dvě cílové skupiny: jednak samotné seniory, kteří absolvovali edukační a aktivizační programy a na odborné pracovníky, kteří tyto aktivity a činnosti realizují nebo připravují (metodicky, manažersky). Cílem diplomové práce je sledovat mezioborový význam edukace, animace a aktivizace pro rozvoj kognitivních schopností jedinců a jejich kvalitu života. Výzkumným předpokladem je, že aktivní a motivovaní jedinci jsou spokojenější a nejsou závislí na pomoci svého okolí. Jejich soběstačnost je tedy mnohem vyšší a riziko sociální izolace tak mnohem nižší. Dalším cílem práce bylo identifikovat a analyzovat vybrané aktivizační metody a techniky realizované u seniorů s cílem...
Možnosti edukace a aktivizace seniorů v sociálních zařízeních
Pokorná, Daniela ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Dostálová, Vladimíra (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností a dostupností edukace a aktivizace seniorů v sociálních službách vybraných sociálních zařízení v Jihomoravském kraji. Práce sleduje nabídku edukačních a aktivizačních programů pro seniory v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín a Kyjov, jejich provádění a pozitivní či případně negativní vliv na seniory. V teoretické části se věnuji tématu stáří, velmi aktuálnímu tématu stárnutí obyvatel, vymezení podstatných edukačních a aktivizačních programů a jejich důležitosti a přínosu, kvalitě nabízených programů a vzdělávání a aktivizaci seniorů v kontextu aplikované vědní disciplíny. Zmíním účastníky programů, nutnost odbornosti v oboru a krátké rozdělení programů. V praktické části se zaměřím na nabídku aktivizačních aktivit a edukaci seniorů v konkrétních zařízeních v Jihomoravském kraji. Dále se zaměřím na fakt, zda klienti nabízené programy přijímají, a jestli je pro ně nabídka nabízených aktivit dostatečně pestrá a zkvalitňuje život jednotlivce, tedy jestli má dobrý vliv na biologickou, psychickou a sociální stránku klienta, a hlavně na to, zda splňuje jejich požadavky. Polostrukturované rozhovory proběhnou s klienty i s pracovníky sociálního zařízení pro maximalizaci objektivity a získání pohledu strany, která aktivizaci a edukaci provádí,...
Specifika edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních
Janků, Vítězslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou edukace a aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních - domovech pro seniory. V teoretické části se věnuje kvalitě života seniorů, motivaci k dalšímu vzdělávání, mezigeneračnímu učení, tematice stárnutí a stáří v kontextu demografických, sociálně-politických, zdravotních, kulturních a legislativních aspektů. Právě demografický vývoj společnosti je zásadním impulzem změn v oblasti odborné institucionální péče o seniory. Specifické integrační, poradenské, terapeutické a rehabilitační přístupy a konceptualizace těchto témat jsou zasazeny do rámce andragogiky a gerontagogiky. Výzkum je zaměřen na dvě cílové skupiny: jednak samotné seniory, kteří absolvovali edukační a aktivizační programy a na odborné pracovníky, kteří tyto aktivity a činnosti realizují nebo připravují (metodicky, manažersky). Cílem diplomové práce je sledovat mezioborový význam edukace, animace a aktivizace pro rozvoj kognitivních schopností jedinců a jejich kvalitu života. Výzkumným předpokladem je, že aktivní a motivovaní jedinci jsou spokojenější a nejsou závislí na pomoci svého okolí. Jejich soběstačnost je tedy mnohem vyšší a riziko sociální izolace tak mnohem nižší. Dalším cílem práce bylo identifikovat a analyzovat vybrané aktivizační metody a techniky realizované u seniorů s cílem...
Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií
Tomczyk, Lukasz ; Mühlpachr, Pavel (oponent) ; Krystoň, Miroslav (oponent)
Tato práce obsahuje charakteristiku některých nejdůležitějších faktorů determinujících vzdělávání seniorů v oblasti nových médií. Učení se a vyučování cílové skupiny je zde znázorněno pomocí "neformálního systému vzdělávání", který tvoří tzv. univerzity třetího věku (U3V). Jednotlivé činnosti vzdělavatele a studentů, které souvisí s efektivním osvojováním obsluhy moderních technologií, jsou zde mimo jiné popsané v kontextu společenských změn, změny paradigmatu vzdělávání osob ve věku pozdní dospělosti, individuálních a skupinových charakteristik seniorů či institucionálních a teoretických řešení z oblasti andragogiky a geragogiky. Jedna z úvodních kapitol podrobně rozebírá fenomén celospolečenských změn, ovlivněných novými médii, a problematiku digitálního vyloučení seniorů. Hlavní část práce je jistým pokusem autora o praktickou odpověď na otázku, jakým způsobem je třeba vzdělávat starší osoby v oblasti nových médií v rámci struktur "neformálního vzdělávání". Je to návrh komplexního metodického konceptu, jenž vychází z teoretických poznatků v oboru andragogiky a z vlastní praxe autora, získané při práci v počítačových oddílech U3V. Tuto část doplňuje závěrečná kapitola, která se podrobně zabývá funkcí a rolí geragoga na U3V. Text věnuje zvláštní pozornost problematice kvality vzdělávání seniorů,...
Vzdělávání seniorů na příkladu projektu Třetí věk
Kramperová, Markéta ; Šerák, Michal (vedoucí práce) ; Mühlpachr, Pavel (oponent)
Bakalářská práce se věnuje tématu vzdělávání seniorů, které se, díky stále se zvyšujícímu počtu osob v seniorském věku, stalo jednou z cest, jak seniory udržet v aktivním životě. Úvod práce je věnován teoretickým východiskům vzdělávání seniorů, jsou zde vysvětleny pojmy stárnutí, stáří, senior a představeny základní involuční změny, se kterými se senior setkává. Hlavní část této práce je zaměřena na projekt Třetí věk, který realizuje Městská knihovna v Lounech. V daném regionu se do realizace projektu zapojilo již několik stovek osob, čímž se stal největším podobným projektem okresu. Projekt je příkladem dobré praxe úspěšného řešení otázky vzdělávání seniorů na regionální úrovni. Empirické šetření zakončuje hlavní pasáž práce. Je zaměřeno na zjištění motivace ke vzdělávání a jeho případných bariér, které vnímají účastníci projektu, a bylo realizováno dotazníkovým šetřením. Klíčová slova: vzdělávání seniorů, stárnutí, stáří, senioři, Třetí věk Louny
Bariéry ve vzdělávání seniorů
Bělková, Veronika ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá bariérami ve vzdělávání seniorů. V teoretické části je představena teoretická základna oboru gerontagogika a oblastí s ní související, tzn. stárnutí, stáří, kvalita života a formy vzdělávání seniorů. Praktická část se zabývá vlastním výzkumem a sumarizací dat z dotazníkového šetření, které obsahuje několik hledisek. Mezi tato hlediska patří pohlaví, věk, tedy věkové rozložení vzdělávajících se seniorů, a dosažené vzdělání, kde se výzkum snaží zjistit, zda dříve dosažené vzdělání seniorů nějakým způsobem ovlivňuje jejich zájem o další vzdělávání a jestli se častěji vzdělávají senioři s výučním listem, maturitou či vysokoškolským titulem. Dalším hlediskem je geografie (kraj), obor a důvody studia na univerzitě třetího věku. Hlavním cílem práce je nalezení spektra lidí, kteří se účastní vzdělávání na U3V a díky tomu i identifikace bariér těch, kteří si cestu dalšího vzdělávání nezvolili. Dalším cílem je seznámení s informacemi, jež se týkají vzdělávání seniorů a možností pro jejich aktivní a kvalitní život. Pro svou práci jsem využila metodu analýzy dostupné literatury a dalších dostupných zdrojů, dotazníkové šetření a interview prostřednictvím emailu. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělávání, senior, edukace seniorů, kvalita života, formy vzdělávání seniorů, gerontagogika
Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů
Hříbek, Martin ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato rigorózní práce nese název Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Hlavním cílem rigorózní práce je předložit teoretická východiska oblasti stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci seniorů, didaktické aspekty a gerontagogiku. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vymezena problematika stáří multidisciplinárním pohledem. Dále je zde uvedena část o celoživotním učení (vzdělávání) v rámci edukace seniorů, na kterou navazuje část věnovaná didaktickým aspektům v edukaci seniorů. Závěr teoretické části se zaměřuje na specifika vyskytující se v edukaci seniorů. Empirická část této práce je zpracována na základě kombinace kvantitativní a kvalitativní metodologie. Jako nástroj sběru dat bylo použito dotazníkové šetření. Cílem empirického výzkumu této rigorózní práce je identifikovat faktory ovlivňující edukaci seniorů ve městě Jihlava a formulovat závěry a doporučení pro sledovanou oblast edukace seniorů. V této části práce jsou blíže popsány východiska empirického výzkumu. Dále je zde uvedeno stanovení výzkumných cílů a otázek. Nedílnou součástí této části práce je také popis použité metodologie, charakteristika výzkumného vzorku a informace o sběru dat a časovém harmonogramu prováděného empirického výzkumu. Závěr empirické části se...
Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů
Hříbek, Martin ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Tato rigorózní práce nese název: Motivační faktory ovlivňující edukaci seniorů. Cílem rigorózní práce je na základě odborné literatury popsat a analyzovat oblast stáří v kontextu časové osy seniorského věku s akcentem na edukaci seniorů, didaktické aspekty gerontagogiku. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je vymezena problematika stáří multidisciplinárním pohledem. Dále je zde uvedena část o celoživotním učení (vzdělávání) v rámci edukace seniorů, na kterou navazuje část věnovaná didaktickým aspektům v edukaci seniorů. Závěr teoretické části se zaměřuje na specifika vyskytující se v edukaci seniorů. Empirická část této práce je zpracována na základě kombinace kvantitativní a kvalitativní metodologie. Jako nástroj sběru dat bylo použito dotazníkové šetření. Cílem empirického výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující edukaci seniorů ve městě Jihlava a formulovat závěry a doporučení pro sledovanou oblast edukace seniorů. V této části práce jsou blíže popsány východiska tohoto empirického výzkumu. Dále je zde uvedeno stanovení výzkumných cílů, otázek a hypotéz. Nedílnou součástí této části práce je také popis použité metodologie, charakteristika výzkumného vzorku a informace o sběru dat a časovém harmonogramu tohoto empirického výzkumu. Závěr empirické části se zabývá...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.