Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Impact of the Financial Crisis on the European Value System
Vytlačil, Josef ; Salamon, Janusz (vedoucí práce) ; Rychetník, Luděk (oponent)
The thesis elaborates on the potential impact of the financial crisis on the European value system. At root of this work lies the debate on the prospectively changed perception of human nature, freedom and economic progress, taking into consideration European humanist inheritance and contribution of contemporary economic and political thinkers.
Metafory a analogie v ekonomické vědě a vzdělávání
Langer, Tomáš ; Krpálek, Pavel (vedoucí práce) ; Šlosár, Rudolf (oponent) ; Pavera, Libor (oponent)
Předkládaná disertační práce zkoumá prostor na průsečíku tří témat: vzdělávání, relační myšlení a ekonomie. V rámci ekonomického vzdělávání hledá možnosti využití koncepcí známých z (i) teorie konceptuální metafory, (ii) psychologického modelu analogického uvažování, (iii) pedagogicko-psychologického modelu generativního učení a (iv) dosavadního výzkumu využití metafor a analogií ve výuce přírodních věd. Práce ukazuje potenciál metaforického původu ekonomické terminologie pro výuku ekonomických pojmů a edukativní využívání ekonomického mediálního obsahu. Zároveň s tím navrhuje i vlastní vizuální notaci pro zakreslování metaforického mapování mezi doménami. Zabývá se ekonomickou interpretací z pohledu vztahu teoretických ekonomických modelů a konkrétních ekonomických situací, jakož i z pohledu vztahu matematické struktury modelů a jejího ekonomického významu. V prvním případě ukazuje interpretační dovednost, při jejím zasazení do kontextu revidované Bloomovy taxonomie, jako komplexní kognitivní úkol, v druhém případě navrhuje vlastní model ekonomické intepretace matematických struktur na bázi psychologického modelu analogického uvažování. V obou případech jsou formulovány obsahové teze formulující znalosti, které by měli studenti o analogičnosti ekonomických modelů mít. Na základě modelu generativního učení pak navrhuje sadu vizuálních metafor pro témata z úvodu mikroekonomie a makroekonomie a zkoumá efekty jejich využití při výuce. Prostřednictvím vlastního výzkumu práce zahajuje hledání cest ve směrech teoretickou analýzou navržených.
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework: The Case of the Czech Republic
Babecký, Jan ; Franta, Michal ; Ryšánek, Jakub
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Evaluating a Structural Model Forecast: Decomposition Approach
Brázdik, František ; Humplová, Zuzana ; Kopřiva, František
Při prezentaci výsledků makroekonomické prognózy musí prognostici často vysvětlovat příspěvky revizí dat, podmiňujících informací nebo expertních úprav k aktualizaci prognózy. V této práci představujeme obecný způsob, kterým je možné rozložit rozdíly mezi dvěma prognózami vytvořenými lineárním strukturálním modelem do příspěvků prvků informační množiny prognózy při aplikaci podmiňujících informací provedené v očekávaném i neočekávaném módu. Prezentovaný systém rozkladu je založen na souboru podpůrných prognóz, které rozklad aktualizace prognózy zjednodušují. Vlastnosti tohoto systému demonstrujeme ukázkou rozkladu rozdílu dvou prognóz se stejným počátečním obdobím predikce, avšak založených na rozdílných předpokladech. Plné možnosti navrženého způsobu rozkladu prezentujeme pomocí příkladu hodnocení prognózy ze Zprávy o inflaci České národní banky III/2012, která je vyhodnocena vzhledem k aktualizované prognóze ze Zprávy o inflaci III/2013.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech
Kovács, Roland ; Doubravský, Karel (oponent) ; Dohnal, Mirko (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto klasické přístupy poskytují řešení pouze při specifických podmínkách, které se často neslučují s reálným světem. Kvalitativní uvažování a kvalitativní přístup pak přináší nové možnosti, při kterých se sledují výhradně trendy. Práce prezentuje algoritmy na nalezení stabilizačních cyklů, čímž poskytuje pohled na nejpravděpodobnější chování ekonomických systémů. Za pomocí různých případových studií prezentuje širokou využitelnost kvalitativních přístupů a navrhuje způsob kvantifikace stability různých modelů. Naprogramované algoritmy byly vytvořeny v programovém prostředí MATLAB.
Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations
Franta, Michal
Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční schopnosti na příslušném horizontu v rámci datového vzorku. Tento přístup tak může být chápán jako kombinace iterovaného a přímého predikování. Zlepšená bodová predikce i predikce hustot je demonstrována na standardní středně velké vektorové autoregresi postavené na stejných proměnných, které používá model americké ekonomiky z práce Smets a Wouters (2007). Odhad modelu a predikce jsou tvořeny bayesovským přístupem na datech pokrývajících období 1959Q1–2016Q1.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Economic Research Bulletin (2016, No.1). Volume 14, Number 1, May 2016, Topics in Labour Markets
Česká národní banka
Knowledge of labour market conditions is essential to macroeconomic modelling and forecasting processes in the central bank. The slow recovery from the Great Recession calls for a deeper understanding of the underlying relationships between labour market indicators and economic activity. This edition of the Bulletin presents four articles that address labour market issues at the aggregate and firm levels.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
On the Sources of Business Cycles: Implications for DSGE Models
Andrle, Michal ; Brůha, Jan ; Solmaz, Serhat
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Empirical Analysis of Labor Markets over Business Cycles: An International Comparison
Brůha, Jan ; Polanský, Jiří
Cílem tohoto článku je zdokumentovat a shrnout hlavní cyklické charakteristiky makroekonomických dat trhu práce ve vyspělých ekonomikách. V článku uvádíme druhé momenty (korelaci, volatilitu a koherenci) těchto dat pro různé transformace (tempa růstu a cyklické složky). Používáme také dynamické faktorové modely, abychom odhalili počet fundamentálních šoků, které ovlivňují dynamiku veličin trhu práce. Zkoumáme, zda se tyto charakteristiky mění v čase, zejména v obdobích závažných krizí jako např. Velká recese. Nakonec zkoumáme, zda existují skupiny zemí, které jsou charakterizovány společnými rysy, např. institucemi na trhu práce. Ukazujeme, že některé vlastnosti jsou společné v čase a v různých zemích (např. Okunův zákon). Naopak jiné charakteristiky se mezi zeměmi liší. Instituce trhu práce vybrané vlastnosti ovlivňují, ale pouze málo. Zjišťujeme, že cyklickou dynamiku veličin trhu práce ve většině zkoumaných zemí zřejmě vysvětluje jeden, nebo nejvýše dva šoky. Článek uzavíráme interpretací těchto závěrů pro strukturální makroekonomické modely.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dynamics of Linear Forward-looking Structural Macroeconomic Models at the Zero Lower Bound: Do Solution Techniques Matter?
Brůha, Jan
V tomto článku porovnávám vybrané techniky, které mohou být použity na řešení strukturálních makroekonomických modelů s dopředu hledícími očekáváními, které zahrnují nulovou dolní hranici úrokových sazeb jako jedinou nelinearitu. Používám stylizované teoretické modely s dopředu hledícími očekáváními, abych porovnal různé techniky řešení, co se týče implikací pro impulzní odezvy, pro dopady opatření typu "forward guidance" a pro velikost fiskálních multiplikátorů, a porovnávám také přesnost řešení. Vyvracím nedávná tvrzení v odborné literatuře, že různé metody řešení poskytují identické výsledky. Ukazuji, že různá řešení jsou ekvivalentní, pouze pokud omezení na nulovou dolní hranici sazeb váže jejich trajektorii pro více než jedno období, jinak mohou mít různé techniky řešení rozdílné implikace. Velké efekty forward guidance a vysoké fiskální multiplikátory při nulových úrokových sazbách jsou přítomny zejména pro některá řešení založená na "stínových" šocích. Na druhou stranu, řešení založená na nelineárních deterministických systémech a řešení pomocí příležitostně trvajících omezení poskytují pouze malé efekty "forward guidance" a fiskální multiplikátory, které nejsou v prostředí nulových sazeb výrazně vyšší než v normálních časech. Tyto dva přístupy k řešení se také ukazují jako nejpřesnější.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.