Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příčiny nízkých výnosů obilovin v ekologickém systému pěstování
KOTAŠKA, Vladimír
Cílem diplomové práce bylo zjistit příčiny nízkých výnosů vybraných obilovin (oves, pšenice, žito a špalda) v ekologickém zemědělství na základě vyhodnocení informací o pěstitelských postupech, získaných pomocí dotazníkové metody. Postupně bylo vybráno 21 ekologicky hospodařících podniků kontrolovaných organizacemi Abcert AB a Biokont CZ, s.r.o. Na základě analýzy pěstitelských postupů byly určeny nejčastější chyby, které zemědělci dělají. Podniky s nižšími výnosy mají především nevhodnou strukturu pěstovaných plodin, vysoké zastoupení obilnin, nedodržují zásady střídání plodin. Zvláště v produkčně příznivých polohách hospodaří některé farmy bez živočišné výroby. Zastoupení leguminóz je u většiny podniků nízké, velmi málo jsou využívány meziplodiny. V případě zaorávky slámy není udržován poměr C:N hnojením statkovými hnojivy. Minerální hnojiva nejsou používána vůbec, vápnění zřídka. Přihnojování obilovin během vegetace se většinou neprovádí. Regulace plevelů v obilovinách je prováděna nedostatečně. Je poměrně časté používání farmářského osiva, což zvyšuje zaplevelení. Při porovnání výnosů obilovin mezi lepšími a horšími podniky je zřejmé, že dodržování zásad může zvýšit výnos zrna o 1,0 až o 1,9 t/ha.
Spotřebitelské vnímání biopotravin a jejich značek
CRKALOVÁ, Zdeňka
Diplomová práce se zaměřuje na průzkum spotřebitelského vnímání biopotravin a jejich označení. Práce charakterizuje ekologické zemědělství, biopotraviny a proces jejich kontroly a označování. Cílem je zjistit, jaké je spotřebitelské chování s ohledem na věk a pohlaví. Dalším důležitým výstupem této práce je zjištění, zdali spotřebitelé shledávají biopotraviny jako kvalitnější než konvenční potraviny, a jestli spotřebitelé vnímají označení biopotravin při jejich nákupu. Předmětem práce je výzkum a data byla získána pomocí dotazníkového šetření.
Marketing biopotravin v Jihočeském kraji
NĚMEČKOVÁ, Lenka
V bakalářské práci na téma Marketing biopotravin v Jihočeském kraji je analyzován současný stav biopotravin v Jihočeském kraji z pohledu marketingu. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah zákazníků k biopotravinám, a jaké hlavní aspekty rozhodují při nákupu biopotravin. V první teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy: kdo je zákazník, typy chování zákazníků na trhu, marketing, marketingový mix. Dále je zde obsaženo vysvětlení pojmu "biopotravina" a jaké jsou legislativní požadavky pro certifikaci biopotravin, typy značení biopotravin, kontrola kvality, certifikační společnosti a situace na trhu biopotravin. V praktické části autor vyhodnocuje získaná data a informace z dotazníkového šetření. Analyzování dat je zásadní a určuje konečné řešení. Závěrem jsou autorem uvedena opatření a doporučení vyplývající z analýzy získaných informací.
Alternativní forma prodeje biopotravin v Břeclavi
Pilátová, Lucie ; Syrovátka, Oldřich (vedoucí práce) ; Šimůnek, Michal (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda prodej biopotravin alternativní formou tzv. bedýnek je na trhu v Břeclavi uplatnitelný. Teoretická část je zaměřena na pojem biopotraviny, fair trade, ekologické zemědělství a jeho historický vývoj. Práce se též zabývá současným trendem v prodeji formou bedýnek, který je spojen právě s biopotravinami. V rámci praktické části je především řešena otázka uplatnitelnosti tohoto způsobu prodeje biopotravin a zároveň zájmu možných dodavatelů o spolupráci a o případné založení komunitou podporovaného zemědělství. Výsledky sociologického šetření u vybraného souboru obyvatel Břeclavi potvrdily nadpoloviční zájem o tuto formu prodeje, zároveň byl potvrzen dostatečný zájem na straně zemědělců.
Kvalita drůbežího masa ve vztahu ke způsobu produkce
KADLECOVÁ, Lucie
Tato práce je zaměřena na analýzu základních složek v prsní svalovině kuřat z volného a konvenčního chovu. Maso z volného chovu zastupuje farma Loužná, maso z konvenčního chovu drůbežárna Klatovy. Cílem práce bylo zjistit obsah vody, tuku, bílkovin a kolagenu pomocí metody NIR. V literárním přehledu je vysvětlen rozdíl mezi jednotlivými chovy, dále různé vlivy na kvalitu masa a vady masa. V dalších kapitolách jsou zpracovány výsledky měření, které jsou dále porovnávány s poznatky z literatury. Závěr práce obsahuje shrnutí vše faktů.
Nabídka biopokrmů na území statutárního města České Budějovice
CVACHOVÁ, Denisa
Diplomová práce je zaměřena na analýzu využití bioproduktů ve stravovacích zařízeních na území statutárního města České Budějovice. Průzkumy na úrovni stravovacích zařízení jsou doplněny o spotřebitelský průzkum, který zjišťuje názory zákazníků na využití bioproduktů v gastronomii. Dílčím cílem práce je srovnání situace v České republice s vybranými státy Evropské unie. V úvodní části práce jsou na základě odborné literatury představeny základní pojmy týkající se ekologické produkce a stravovacích zařízení. Výstup praktické části obsahuje představení konkrétních stravovacích zařízení s nabídkou biopokrmů, výsledky průzkumu u stravovacích zařízení s i bez nabídky biopokrmů a výsledky spotřebitelského průzkumu. V závěru práce je zhodnocen současný stav a možný budoucí vývoj využití bioproduktů v gastronomii na území města České Budějovice.
Charakteristika poptávky po produkci vybrabé firtech zdravé výživy
Vopatová, Michaela ; Soukupová, Jana (vedoucí práce) ; Macáková, Libuše (oponent)
Předkládaná práce představuje pozitiva ekologického zemědělství na kvalitu životního prostředí i na lidské zdraví. Podpora ekologického zemědělství závisí jednak na podpoře státu, ale také na každém jednotlivém spotřebiteli, skrze jeho poptávku po biopotravinách. Cílem práce je zhodnocení poptávky po bioproduktech Horského statku Abertamy a navržení vhodné marketingové strategie. Analýza je provedena prostřednictvím marketingového výzkumu mínění spotřebitelů v Karlovarském kraji. Ten je proveden technikou dotazování. Na základě provedené SWOT analýzy společnosti, dat získaných vlastním šetřením a stanovených hypotéz je farmě navržena marketingová strategie a její implementace.
Problematika finalizace bioprodukce na farmě
VAVŘINA, Martin
Tato práce se zabývá otázkami, jakým způsobem zemědělci dostávají svou ekologickou produkci na trh. Jaká jsou úskalí při získávání trhu, co brání farmám ke vstupu na trh s bioprodukty a analýza vývoje hospodaření na ekologických farmách za posledních deset let. K získání odpovědí na tyto otázky bylo potřeba dotazníkového šetření. Aby bylo možné výsledky porovnávat zpětně, bylo vybráno dotazníkové šetření z roku 2004, které bylo zaměřeno na konkurence schopnost ekologických farem. Podle tohoto dotazníku byl zpracován průzkum a výsledky tohoto průzkumu byly následně porovnány s výsledky dotazníkového šetření před deseti lety. Tento průzkum se týkal oblasti severozápadních Čech a do průzkumu se zapojilo 45 respondentů z celkového počtu 95 oslovených farem.
Dodržování pravidel ekologického zemědělství v oblasti Novohradska (farma Přibrání - chov krav bez tržní produkce mléka)
JOCHOVÁ, Zuzana
Cílem diplomové práce bylo zdokumentovat dodržování pravidel v chovu skotu v systému ekologického zemědělství. Práce se především zaměřuje na chov krav bez tržní produkce mléka na farmě hospodařící v oblasti Novohradských hor. Součástí práce je stručný přehled legislativy a pravidel v ekologickém zemědělství, který se zaměřuje na živočišnou produkci. V další části se práce věnuje systému podpor a dotací v ekologickém chovu skotu z národních a evropských zdrojů. Vlastní práce je zaměřena na charakteristiku farmy, systém kontrol a přehled dotací v dané oblasti hospodaření. Kontroly a dodržovaní pravidel v ekologickém zemědělství jsou zpracovány podle protokolů o uskutečněných kontrolách a pravidla jsou dále konzultována s příslušnými orgány a externími zaměstnanci farmy. Systém podpor a dotací v ekologickém zemědělství byl konzultován s majitelem společnosti. Na základě zjištěných údajů o poskytnutých dotacích byl tento systém podpor zpracovaný do grafů a přehledné tabulky za období 2010 až 2014. V závěrečné časti práce je uvedena diskuse o dodržování pravidel ekologického hospodaření na farmě a popis současného systému dotací včetně doporučení, která by měla dále rozvíjet a zlepšovat fungování ekologického hospodaření farmy v oblasti dodržování pravidel a poskytování dotací.
Porovnání osevních postupů používaných v ekologickém zemědělství a jejich využitelnost v protierozní ochraně
BOUŠKA, Miroslav
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku osevních postupů používaných v ekologickém zemědělství jejich využitelnost v protierozní ochraně. Obsahuje literární rešerši, která popisuje osevní postupy a jejich sestavování jak v ekologickém zemědělství tak v komerčním. Popis ekologického zemědělství jako takového, jednotlivé druhy eroze a řešení eroze pomocí pozemkových úprav. Cílem této práce je posoudit mezi sebou a vyhodnotit jednotlivé osevní postupy od těch teoreticky navrhovaných, které jsou obsaženy v literární rešerši pro konvenční a ekologické zemědělství. Budou zde vyhodnoceny i osevní postupy, které jsou přímo využívány v zemědělském podniku zaměřeném na ekologické zemědělství.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.