Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
On jest figura neb obraz kostela a chrámu duchovního, jenž je tělo naše. Chrám jako metafora
Havelka, Tomáš
Příspěvek se zabývá zejména literárními metaforizacemi křesťanského chrámu ve třech základních typologiích chrámu, a to jako metafory lidského těla, prefigurativního vzoru dějin Šalomounova chrámu přenášeným na dějiny církevních obcí a metaforou vědění. Chrám není v žádném náboženství jen místo shromáždění věřících, odjakživa byl chápán jako transcendentní brána spojující stvořený svět a Boží přítomnost. Reprezentoval „střed světa“ a postupně přebíral různé typologické a metaforické realizace: Šalamounova chrámu, nebeského Jeruzaléma, božského kruhu, jehož střed je všude a obvod nikde aj. To vedlo k naplňování různých dispozic. Na druhou stranu jsou ale také v literatuře 17. a 18. století přítomné pozoruhodné postupy, interpretující chrám obráceně, totiž jako antropomorfní metaforu lidského těla, nejvýraznějším způsobem u J. F. Beckovského.
Bedřich Vašek a "křesťanská sociologie" v kontextu formování sociální nauky Církve v první polovině 20. století. Implikace pro 21. století
M. Demartini, Lenka ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent) ; Halama, Jindřich (oponent)
Disertační práce hledá odpověď na otázku po obsahu poněkud paradoxního sousloví "křesťanská sociologie" a konkrétně po obsahu křesťanské sociologie v koncepci olomouckého akademika první poloviny 20. století Bedřicha Vaška (1882-1959). Vzhledem k poznatkům, které přineslo samotné bádání je však zároveň původní teze doplněna otázkou, jaký je současný statut tohoto specifického oboru, nakolik se pod tímto názvem přestal pěstovat nejpozději do padesátých let 20. století. Oživení oboru v 80. letech 20. století ve zjevné reakci na metodologickou změnu II. vatikánského koncilu a nástupu postmoderní společnosti přineslo množství podnětů ke zkoumání vztahu historického fenoménu křesťanské sociologie a dnešních konceptů katolické perspektivy v sociologii, šířeji vztahu sociální nauky Církve, teologie a sociologie jak v mezinárodním, tak domácím prostředí. Specificky zvoleným metodickým postupem, jenž je kombinací studia autentických papežských dokumentů první poloviny 20. století, studia archivních materiálů vztažených k osobě Bedřicha Vaška, analýzy jeho děl a zároveň současných autorských a institucionálních výstupů nachází práce překvapivé paralely mezi historickými a současnými projekty křesťanské/katolické sociologie, ale také poukazuje na zcela nové možnosti pro propojování teologického a...
The Concept of the Church in the work of Walter Kasper
Hovancová, Magdaléna ; Brož, Prokop (vedoucí práce) ; Mohelník, Tomáš (oponent)
Diplomová práca "Poňatie cirkvi v diele Waltera Kaspera" sa zaoberá ekleziológiou nemeckého kardinála Waltera Kaspera. V prvej časti je stručne popísaná jeho osobnosť a jeho pôsobenie v akademickej oblasti a pastorácii v roli diecézneho biskupa ako aj jeho pôsobenie v rímskej kúrii, čo predznačilo i jeho chápanie cirkvi. Nadväzuje popis jeho cesty od pneumatologickej ekleziológie ku ekleziológii communia. Pojem communio je kľúčovým slovom v jeho ponímaní cirkvi. Hlavná časť práce je venovaná Kasperovmu chápaniu communia, jeho mystéria a jeho videniu cirkvi ako congregatio fidelium a communio sanctorum. Communio je základným pojmom ekleziológie po Druhom Vatikánskom koncile a základným výrazom kresťanského chápania spásy. Kasper chápe cirkev ako udalosť a inštitúciu. Následuje popis konkrétnej podoby cirkvi ako communia, kde Kasper v rámci cirkvi rozlišuje rôzne charizmy a popisuje konkrétne služby jednote cirkvi. Práca je ukončená Kasperovým pohľadom na cirkev v dnešnom svete a jej významu pre budúce generácie. Klíčová slova Walter Kasper, communio, eklesiologie, církev
Mezi duchem a hmatatelností. Dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii
Šály, Martin ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Hanuš, Jiří (oponent) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Předmětem práce je novozákonní církev. Autor nejprve upozorňuje na hermeneutické obtíže, které předmět studia přináší. Patří mezi ně rozlišení mezi (1) teologickou řečí o církvi, která se v NZ nachází ve formě mnoha různých obrazů o církvi,a(2) výpověďmi, které se zabývají etikou, autoritami, liturgií a podobně. Rozlišení není ovšem dokonale možné a na ploše NZ se obě tyto řeči provazují. Práce metodicky chápe novozákonní církev jako "dynamický prostor na osách mezi různými póly". NZ církev tak není popisována pomocí určitých vymezujících typik, ale prostřednictvím "napětí mezi". Konkrétně je církevní život v práci hledán v "osách" napětí mezi následujícími dvojicemi pólů: duch - hmatatelnost; tradice Ježíše z Nazaretu - tradice církve; ideál - realita; spolupráce se společností - vyčleňování se ze společnosti; moc - bezmoc; uniformita - diverzita; kontinuita - diskontinuita. Každá dvojice pólů a jim odpovídající osa napětí je nejprve stručně vysvětlena. Poté jsou pro ni uvedena novozákonní východiska, která mají doložit, že existence daného napětí mezi póly je v jednom nebo více okruzích NZ církve relevantní. Dále jsou v práci po každou zvolenou osu napětí stručně uvedeny vybrané historické ilustrace z pozdějších dějin církve; ty mají ilustrovat případy, kdy zřejmě nastal nežádoucí příklad k určitému pólu...
Pokoncilní obnova trvalého diakonátu. Dějiny - teologie - spiritualita
Seifert, David ; Kohut, Pavel Vojtěch (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent) ; Opatrný, Michal (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra teologické etiky a spirituální teologie ThLic.Mgr. Ing. David Seifert POKONCILNÍ OBNOVA TRVALÉHO DIAKONÁTU DĚJINY - TEOLOGIE - SPIRITUALITA Disertační práce Resumé Vedoucí disertační práce ThLic. Vojtěch Kohut Th.D. PRAHA 2011 2 OBSAH OBSAH ...................................................................................................................................... 2 RESUMÉ.................................................................................................................................... 3 Seznam pramenů a literatury.................................................................................................... 15 3 RESUMÉ Je tomu již více než čtyřicet let, co papež Pavel VI. umožnil podle rozhodnutí otců Druhého vatikánského koncilu obnovu diakonátu jako vlastního a trvalého hierarchického stupně (srov. LG 29b). Ekleziologická obnova koncilu zároveň ukázala určitou omezenost teologie církevních služeb, která se od začátku 2. tisíciletí stala výhradně teologií kněžství. A přesto hledání specifického profilu obnoveného diakonátu v katolické církvi ještě probíhá jak na rovině zkušenosti (tedy "experimentováním s věcí samou", jak vyžadoval Yves Congar), tak na rovině teologické reflexe. Pokud se týká specifické...
Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975)
Nosek, Lukáš ; Novotný, Vojtěch (vedoucí práce) ; Pospíšil, Ctirad Václav (oponent) ; Vogel, Jiří (oponent)
Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975) Disertační práce představuje eklesiologickou analýzu publikací prof. Antonína Salajky (1901-1975). První část se zaměřuje na biografii tohoto autora. Byl první českým katolickým knězem, který získal doktorát z východních církevních věd na Papežském orientálním institutu v Římě (v r. 1930). Druhá část se věnuje bezprostředně samotné eklesiologii. Nejprve je Salajka ovšem představen jako teolog v několika pohledech. Jednak je představen pokus o periodizaci jeho vědeckého díla, kde je identifikováno dvojí období: 1) 1930-1950 - vědecký vrchol a položení základů k dalšímu bádání; 2) 1950-1975 - období silně ovlivněné změnami církevně společenského charakteru po r. 1948 (z vědeckého hlediska jde o spíše popularizační a pedagogické aktivity). Dále je představen seznam oblastí, kterými se Salajka zabýval: unionismus, východní křesťanské církve a problém sjednocení křesťanů, východní dogmatická teologie, církevní slovanština, studium křesťanského Východu, dogmatická teologie, tzv. theologia comparata, ekumenismus, metoda v teologii, fundamentální teologie, morální teologie. Z dosavadního bádání vyplynul hlavní předmět zájmu, čímž byla eklesiologie. Salajka během II. světové války začal vytvářet tzv. novou definici církve, která mu sloužila jako klíč ke sjednocení...
Ekumenismus v díle Josefa Kubalíka
Chocenská, Vlasta ; Bouma, David (vedoucí práce) ; Houkal, Jan (oponent)
Diplomová práce "Ekumenismus v díle Josefa Kubalíka" podává přehled několika děl prof. dr. Josefa Kubalíka, která ovlivnila generace studentů katolického bohosloví. Autor byl profesorem fundamentální teologie na cyrilometodějské bohoslovecké fakultě ve druhé polovině 20. století a napsal mnoho knih, skript a článků v odborném tisku. K jeho nejvýznamnějším dílům patří skripta Theologia Fundamentalis, která jsou ještě pod vlivem manualistické, apologeticko-polemické teologie. Druhý vatikánský koncil však prof. Josef Kubalík plně akceptoval a napsal pro studenty skripta Ekumenická teologie a částečně opravil druhý díl skript Theologia Fundamentalis. Pro odbornou veřejnost překládal dokumenty II. vatikánského koncilu. Práce pro srovnání také uvádí pohled II. vatikánského koncilu a encykliky Ut unum sint na ekumenismus. Na závěr se konstatuje, že Kubalík rostl v otevřenosti a vstřícnosti k nekatolíkům, ale nedokázal úplně překročit sám sebe a změnit zaběhnutá schémata myšlení.
Význam a vliv konceptů dospělého člověka a nenáboženské interpretace Dietricha Bonhoeffera na českou poválečnou křesťanskou teologii, eklesiologii a křesťanské zvěstování
Janovský, Marek ; Hošek, Pavel (vedoucí práce) ; Hájek, Matěj (oponent)
Význam a vliv konceptů "dospělého člověka" a "nenáboženské interpretace" Dietricha Bonhoeffera na českou poválečnou křesťanskou teologii, eklesiologii a křesťanské zvěstování. Práce se zabývá religionistickou debatou nad významem a vlivem konceptů "dospělého člověka" a "nenáboženské interpretace" Dietricha Bonhoeffera v českém prostředí. Pro hlubší porozumění samotným konceptům se věnuje má práce v první části samotné jejich kontextualizaci s Bonhoefferovým životem a dílem. Tato část pojedná o tom, co vlastně mohl mít na mysli, když své teze vyslovil, ale již je již nemohl doříct. Cílem mé práce pak jsou dvě religionistické otázky vztahující se k Bonhoefferovým konceptům, na které tato práce odpovídá výhradně v českém kontextu. První otázkou je: stal se člověk v oblasti náboženství dospělým (tj. vyrostl z náboženství)? Pro ověření této Bonhoefferovy teze je nanejvýš příhodná unikátní situace české společnosti v oblasti religiozity, která poskytuje diskusi o podobách sekularizace společnosti výjimečné podmínky. Proto na ni budu hledat odpovědi toliko u českých sociologů, religionistů a psychologů náboženství. Na druhou výzkumnou otázku, co pro českou křesťanskou náboženskou tradici znamená Bonhoefferův apel po nenáboženské interpretaci, budu hledat odpovědi mezi českými povětšinou nekatolickými...
Mezi duchem a hmatatelností. Dynamika života církve v Novém zákoně a meze jejího uplatnění v historii
Šály, Martin ; Beneš, Ladislav (vedoucí práce) ; Hanuš, Jiří (oponent) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Předmětem práce je novozákonní církev. Autor nejprve upozorňuje na hermeneutické obtíže, které předmět studia přináší. Patří mezi ně rozlišení mezi (1) teologickou řečí o církvi, která se v NZ nachází ve formě mnoha různých obrazů o církvi,a(2) výpověďmi, které se zabývají etikou, autoritami, liturgií a podobně. Rozlišení není ovšem dokonale možné a na ploše NZ se obě tyto řeči provazují. Práce metodicky chápe novozákonní církev jako "dynamický prostor na osách mezi různými póly". NZ církev tak není popisována pomocí určitých vymezujících typik, ale prostřednictvím "napětí mezi". Konkrétně je církevní život v práci hledán v "osách" napětí mezi následujícími dvojicemi pólů: duch - hmatatelnost; tradice Ježíše z Nazaretu - tradice církve; ideál - realita; spolupráce se společností - vyčleňování se ze společnosti; moc - bezmoc; uniformita - diverzita; kontinuita - diskontinuita. Každá dvojice pólů a jim odpovídající osa napětí je nejprve stručně vysvětlena. Poté jsou pro ni uvedena novozákonní východiska, která mají doložit, že existence daného napětí mezi póly je v jednom nebo více okruzích NZ církve relevantní. Dále jsou v práci po každou zvolenou osu napětí stručně uvedeny vybrané historické ilustrace z pozdějších dějin církve; ty mají ilustrovat případy, kdy zřejmě nastal nežádoucí příklad k určitému pólu...
The Concept of the Church in the work of Walter Kasper
Hovancová, Magdaléna ; Brož, Prokop (vedoucí práce) ; Mohelník, Tomáš (oponent)
Diplomová práca "Poňatie cirkvi v diele Waltera Kaspera" sa zaoberá ekleziológiou nemeckého kardinála Waltera Kaspera. V prvej časti je stručne popísaná jeho osobnosť a jeho pôsobenie v akademickej oblasti a pastorácii v roli diecézneho biskupa ako aj jeho pôsobenie v rímskej kúrii, čo predznačilo i jeho chápanie cirkvi. Nadväzuje popis jeho cesty od pneumatologickej ekleziológie ku ekleziológii communia. Pojem communio je kľúčovým slovom v jeho ponímaní cirkvi. Hlavná časť práce je venovaná Kasperovmu chápaniu communia, jeho mystéria a jeho videniu cirkvi ako congregatio fidelium a communio sanctorum. Communio je základným pojmom ekleziológie po Druhom Vatikánskom koncile a základným výrazom kresťanského chápania spásy. Kasper chápe cirkev ako udalosť a inštitúciu. Následuje popis konkrétnej podoby cirkvi ako communia, kde Kasper v rámci cirkvi rozlišuje rôzne charizmy a popisuje konkrétne služby jednote cirkvi. Práca je ukončená Kasperovým pohľadom na cirkev v dnešnom svete a jej významu pre budúce generácie. Klíčová slova Walter Kasper, communio, eklesiologie, církev

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.