Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Efekt edukace na hladinu krevních lipidů pacientů s dyslipidemií
Lorencová, Marie ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Tůmová, Eva (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám vlivem dietních a režimových opatření učiněných při léčbě dyslipidemie coby nejvýznamnějšího faktoru aterosklerózy. U souboru edukovaných pacientů byl sledován efekt edukace na jejich laboratorní hodnoty, resp. zlepšení zdravotního stavu. V teoretické části předkládám základní přehled členění lipidů z chemického hlediska, pohled na současné informace o dyslipidemii a ateroskleróze, především na faktory ovlivňující tato onemocnění, a nakonec se věnuji zdravotnické edukaci a její důležité roli při edukaci pacientů. V kapitole Dieta při dyslipoproteinémii komplexně pohlížím na současná doporučení týkající se stravování, dále sleduji doporučovaná režimová opatření týkající se pohybu a zanechání kouření tabáku. Praktická část této práce je věnována sledování souboru pacientů, kteří byli edukováni a následně po edukaci mají dodržovat dietní a režimová opatření. V důsledku uzavření pracoviště z důvodu koronavirové epidemie jsem však musela svoji práci s pacienty předčasně ukončit a nezískala jsem tak potřebné podklady pro zpracování a následné vyvození závěrů. Proto jsem následně propracovala více teoretickou část této bakalářské práce a připojila jsem edukační materiál (letáky) pro pacienty s dyslipidemií. Klíčová slova dyslipidemie, ateroskleróza, dietní a režimová...
Vliv edukace na hodnoty krevních lipidů u pacientů s dyslipidemií
Macinauerová, Romana ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Šatný, Martin (oponent)
Dyslipidemie patří mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a v její prevenci či léčbě jsou důležitá dietní a režimová opatření. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda úprava stravovacích a režimových opatření má vliv na hladinu krevních lipidů těchto pacientů a vedlejším cílem je zjistit stravovací návyky těchto pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje význam a typy jednotlivých lipidů v organismu člověka, jejich trávení a transport. Dále vysvětluje pojem dyslipidemie, jejich dělení, léčbu, diagnostiku a úlohu v metabolickém syndromu. Důležitou roli v léčbě a prevenci dyslipidemií hraje edukace a v této části práce jsou popisovány její typy a správné zásady. Nedílnou součástí edukace je adherence pacienta, která hraje zásadní úlohu při léčbě dyslipidemií. Praktická část je rozdělena na část dotazníkovou, ve které se zjišťují stravovací návyky a frekvence konzumace vybraných druhů potravin a nápojů pacientů lipidologické ambulance Centra preventivní kardiologie VFN a 1. LF UK a část, kdy se vyhodnocují údaje získané z laboratorních vyšetření a z dokumentace pacientů. Při prvním měření byli vybraní pacienti edukováni ohledně stravovacích a režimových zvyklostí a byly zapsány výsledky laboratorních vyšetření a krevního tlaku. Při druhém...
Význam diety v ovlivnění rizikových faktorů KVO u pacientů léčených statiny
Bártová, Kateřina ; Vrablík, Michal (vedoucí práce) ; Vaclová, Martina (oponent)
Dieta a další režimová opatření jsou součástí léčby dyslipidémií, kde je cílem prostřednictvím modifikace lipidového a lipoproteinového metabolismu ovlivnit kardiovaskulární riziko a snížit riziko aterotrombotických komplikací. Cílem této práce bylo zjistit význam diety v ovlivnění rizikových faktoru KVO u pacientů léčených statiny, tedy zhodnotit stravovací návky těchto pacientů pomocí dotazníku a sledovat změny před a po edukaci u zvolených antropometrických a laboratorních parametrů. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 41 pacientů (věk 50 let ± 11, délka užívání statinů - déle než půl roku 88 % a do půl roku 12 %, kouření - 73 % ne a 27 % ano). Dotazník na stravovací návyky byl vyplněn pacientem před edukací a následně vyhodnocen. Sledované parametry - váha, obvod pasu, krevní tlak, celkový cholesterol, HDL-c, non-HDL-c, LDL-c, triglyceridy, glykémie, glykovaný hemoglobin u diabetiků byly hodnoceny před edukací a dále 2-3 měsíce po edukaci. Pacienti převážně znají základní pravidla diety s omezením tuků, ale přes 30 % zařazuje do jídelníčku potravinu neodpovídající této dietě a přes 30 % pacientů nekonzumuje naopak potraviny, které by v rámci diety vhodné byly. Více než polovina pacientů má méně než 30 minut pohybové aktivity denně, jakoukoliv sportovní aktivitu v rozsahu větším než 60min týdně...
Efekt edukace na hladinu krevních lipidů pacientů s dyslipidemií
Kuncířová, Veronika ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Tůmová, Eva (oponent)
Bakalářská práce zkoumá vliv edukace a diety u pacientů s dyslipidémií. Dalším cílem bylo zmapovat stravovací návyky pacientů a zjistit, jaký mají zájem o zdravý životní styl. Teoretická část je založena na poznatcích z odborné literatury. Vysvětluje pojem dyslipidémie, její dělení a příčiny vzniku nemoci a dále popisuje možné léčebné metody. Informace pro praktickou část jsou získány pomocí dotazníků od pacientů, kteří navštěvují Centrum preventivní kardiologie, 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Dalším zdrojem jsou laboratorní testy krve, které byly odebrány před edukací a opětovně po minimálním odstupu jednoho měsíce od edukace. Hodnoty byly dále zpracovány pomocí grafů a tabulek. Výsledky práce nám jasně ukázaly, že po edukaci a dodržování doporučené diety se hodnoty krevních lipidů zlepšily. Na tři ze čtyř sledovaných lipidových parametrů měla dieta kladný dopad. Dále se ukázalo, že většina pacientů s dyslipidémií má dobré stravovací návyky. Posledním bodem, který byl zkoumán, byl zájem pacientů o zdravý životní styl. Vyšlo zde najevo, že je u většiny dotázaných nedostatečný. Hlavním přínosem této práce bylo zjištění, že edukování a reedukování pacientů s dylipidémií má v jejich léčbě smysl a nemělo by být opomíjeno. Správné stravovací návyky mohou pomoci předejít závažnějším...
Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka
Záhořová, Karolína ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Ehler, Edvard (oponent)
Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Práce je zaměřená na cholesterol, lipoproteiny a jejich metabolismus. Podrobně se věnuje jejich charakteristice, významu, funkcím v organismu a vlivu na zdraví člověka. První kapitola shrnuje informace o cholesterolu. Od chemických vlastností a struktury, přes jeho zpracování v těle až po jeho vlastnosti, význam a funkce v lidském těle. Rozebrány jsou i možnosti, jak hladinu cholesterolu ovlivnit. Druhá kapitola uvádí lipoproteiny, jako částice pro náš organismus nezbytně důležité. Zahrnuje jejich charakteristiku, klasifikaci, význam a funkci v těle. Třetí kapitola přináší informace o dyslipidémiích. Zaměřuje se na klasifikaci, význam a léčbu. Následující kapitola se zabývá aterosklerózou, jejími příčinami, důsledky a riziky. A poslední, kapitola přináší stručný přehled metod laboratorního stanovení hladiny cholesterolu, lipidů, lipoproteinů a rizika aterosklerózy. Klíčová slova: Cholesterol, lipoprotein, dyslipidémie, hyperlipoproteinémie, ateroskleróza. 1
Vliv diety na parametry lipidogramu u pacientů s dyslipidémií
Dostálová, Lenka ; Zlatohlávek, Lukáš (vedoucí práce) ; Šnejdrlová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce zkoumá vztah mezi stravovacími návyky a dyslipidémií. Jejím cílem je zjistit, zda má dieta vliv na hladinu plazmatických lipidů. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část pojednává o tuku v lidském organismu obecně, o jeho metabolismu a rizicích aterosklerózy. Výzkumná část popisuje práci s pacienty, kteří trpí poruchou metabolismu lipidů. Pacienti, kteří podstoupili dietní edukaci, se po dvou měsících diety dostavili na kontrolní odběr. Ten měl ukázat, zda a nakolik dieta ovlivnila jejich hladinu cholesterolu a triglyceridů. Pacienti rovněž pro potřeby získání údajů vyplňovali dotazník o svých stravovacích návycích. Ukázalo se, že nutriční intervence měla za následek průměrný pokles hladiny triglyceridů i celkového a LDL-cholesterolu. Snížila se ale i hladina HDL-cholesterolu. Dotazníkové šetření prokázalo, že se pacienti s poruchami tukového metabolismu nedopouštějí zásadnějších prohřešků proti dietě doporučované při dyslipidémií. Výsledky práce naznačily, že pacienti s dyslipidémií sice dodržují hlavní zásady správného stravování, při vyšším stupni compliance by ale výsledky nepochybně mohly být lepší. Pravidelná dietní reedukace je proto důležitá a může přispět ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Klíčová slova: Dieta, dyslipidémie, cholesterol,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.