Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Logopedická intervence u dospělých osob s dyslálií
Sudová, Kateřina ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá logopedickou intervencí u dospělých s dyslalií. Vymezuje teoretické základy týkající se komunikace a řeči, narušené komunikační schopnosti, oboru logopedie a specifik práce s dospělými. Dále ve zkratce popisuje nejčastější typy narušené komunikační schopnosti u lidí z období adolescence, dospělosti i senia, jimiž jsou dle statistik afázie, dysartrie, balbuties a dyslalie. Hlouběji se zaměřuje právě na patologickou výslovnost neboli dyslalii. Ta zastává hlavní část teoretického celku, kde je detailně popsána nejen její terapie. Z důvodu nejčetnějšího výskytu byla reedukace zaměřena na dyslalii hlásek r a ř, tedy rotacismus a rotacismus bohemicus. Hlavním záměrem práce je popsat průběh reedukace u dospělých s dyslalií, najít důvody pro zahájení reedukace a rozdíly mezi intervencí s dětmi a s dospělými. Výzkumné šetření je rozděleno do dvou částí, v první části jsou informace získávány metodou rozhovorů s klinickými logopedy, v části druhé jsou pak získané informace zpracovány případovými studiemi dvou dospělých respondentů s dyslalií.
Vliv domácí přípravy na školní úspěšnost žáků se specifickými poruchami učení a chování
Fialová, Klementina ; Bartoňová, Miroslava (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem domácí přípravy na školní úspěšnost žáků se specifickými poruchami učení a chování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy specifických vývojových poruch školních dovedností. Pojednává o jejich etiologii a diagnostice. Předkládá legislativní úpravy vzdělávání a zahrnuje komplexní reedukační péči školy, která v rámci společného vzdělávání poukazuje na důležitost osobnosti učitele a na vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Popisuje rodinu a její funkci ve spojitosti se všemi rizikovými faktory, které ji ovlivňují. Význam domácí přípravy determinuje prostřednictvím konkrétních forem a metod práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování. Empirická část diplomové práce je zpracována metodou kvalitativního výzkumu a je výsledkem výzkumného šetření, které se opírá o podrobnou analýzu získaných dat. Stěžejními technikami šetření bylo dlouhodobé strukturované pozorování žáků, analýza spisové dokumentace a rozbor odborných posudků. Toto vše spolu s poskytnutými rozhovory utvořilo komplexní obraz jednotlivých případových studií.
Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy
Jandová, Markéta ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Durdilová, Lucie (oponent)
Diplomová práce "Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy" se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá obecnými termíny z oblasti řečového a jazykového vývoje, popisuje vývoj motorických schopností, sluchového a zrakového vnímání. Dále popisuje jednotlivé jazykové roviny a nejčastější typy poruch řeči, se kterými se setkáváme u žáků na prvním stupni základních škol. Výzkumná část diplomové práce se věnuje analýze projevů v jednotlivých rovinách žáků 1. třídy běžné základní školy. Dílčím cílem výzkumného šetření je analýza hrubé, jemné a oromotoriky zkoumaných dětí, analýza jejich sluchového a zrakového vnímání a analýza úrovně všech jazykových rovin. KLÍČOVÁ SLOVA: komunikační schopnost, jazykové roviny, motorika, dyslalie
Školní zralost dětí s dyslalií
JANOUŠKOVÁ, Klára
Bakalářská práce si klade za cíl kompletovat aktuální poznání problematiky školní zralosti a dyslalie. Pro potřeby výzkumu byli záměrně vybráni žáci mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu s poruchou řeči, dyslalií. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti, vymezuje a definuje tento pojem. Zabývá se také dyslalií, jejím diagnostikováním a terapií. Závěr teoretické části se zaměřuje na prevenci poruch řeči. Práce se zabývá souvislostmi mezi školní zralostí a již řečenou poruchou řeči. U konkrétních jedinců zkoumá aktuální stav školní zralosti a posuzuje problémové oblasti v souladu s dyslalií. V práci byl použit kvalitativní výzkum. Informace z výzkumu byly zpracovány v designu případové studie. Pro lepší přehlednost jsou data prezentována v tabulkách. Hlavními sledovanými oblastmi jsou motorika, řeč a sluchové vnímání. Sledovány byly i další oblasti týkající se školní zralosti jimiž jsou zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, matematické představy, tělesný stav, práceschopnost a emoční zralost.
Problematika narušené komunikační schopnosti u dětí v ústavní péči
PIŠTĚKOVÁ, Jana
Bakalářská práce na téma narušená komunikační schopnost u dětí v ústavní péči se nejprve v teoretické části věnuje vývoji řeči dítěte. Následuje vysvětlení pojmu narušená komunikační schopnost a specifika vývoje řeči u dětí vyrůstající během jejich kritického období ve věku 0-6 let v institucionální péči. Dále se v teoretické části zabýváme popisem jednotlivých poruch řeči, které se nejčastěji objevují u dětí předškolního a mladšího školního věku. Cílem praktické části je prostřednictvím analýzy dotazníkového šetření srovnat vývoj řeči u dětí vyrůstajících v ústavním zařízení a u dětí z běžných rodin. Dále se zaměřujeme na domácí logopedickou péči, kterou s dětmi doma provádí rodiče a vychovatelé se svými svěřenci v dětském domově.
Možnosti rodičů při reedukaci dyslalie u dětí předškolního věku
NEUŽILOVÁ, Nela
Bakalářská práce se zaměřuje především na rodiče dětí s dyslalií. První část shrnuje způsoby, kterými se rodiče mohli snažit dyslalii zmírnit, a možnosti ukazující způsob práce s tímto druhem narušené komunikační schopnosti. Zabývá se okolnostmi hledání správného logopedického pracoviště. Seznamuje rodiče s průběhem a podmínkami reedukace dyslalie, jež by měli rodiče respektovat a rozvíjet. Druhá část zkoumá z jedné strany spokojenost rodičů s průběhem logopedické intervence a možné příčiny ovlivňující vznik dyslalie. Tuto problematiku objasňují z druhé strany logopedové, jež ozřejmují svůj pohled na práci s rodiči a dětmi a na spokojenost s pracovními podmínkami.
Možnosti využití hudebních činností u dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ- logopedické třídě
SMETANOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u předškolních dětí a rozvojem jejich percepčně-motorických dovedností za pomoci hudební činnosti. Hlavním cílem práce je vytvořit zásobník činností pro podporu dovedností u této cílové skupiny. Dílčím cílem je vyzkoušet, zda lze vytvořený zásobník využít v pedagogické praxi a při běžném chodu mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vývoji řeči, narušené komunikační schopnosti, zejména diagnózám dyslálie a opožděný vývoj řeči. Práce dále mapuje specifika předškolního věku, legislativní rámec předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Poslední kapitola je věnována oblasti hudební a zásadám pro vedení hudební činnosti u dětí. K dosažení stanoveného cíle byla zvolena kvalitativně orientovaná výzkumná strategie. Po třech týdnech přímého pozorování skupiny dětí byly na základě zjištěných informací vytvořeny kazuistiky jednotlivých dětí zvolené výzkumné skupiny. Závěry vyplývající z pozorování byly také uplatněny při sestavování zásobníku činností. Vytvořený zásobník se stal praktickou inspirací pro přímou práci s dětmi. Pomocí analýzy videozáznamů byla aktivita zhodnocena a byly zdůrazněny nedostatky a pozitiva při její realizaci. Vytvořený zásobník obsahuje také metodickou strukturu, takže je možné jej využít v přímé práci pedagogů mateřských škol. Materiál by také mohli ocenit rodiče a uplatnit jej při procvičování dovedností svých dětí.
Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie
Koberová, Jolana ; Kopečný, Petr (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Diplomová práce s názvem "Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie" se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je věnována obecnému pojeti oboru logopedie, logopedické intervence, dyslalii a všem složkám logopedické intervence u této narušené komunikační schopnosti. Dále je popsána klasifikace logopedických pomůcek dle různých autorů a některé vybrané pomůcky, na jejichž používání může převládat i mezi odborníky nejednotný názor. Těmto vybraným pomůckám se pak věnuje i praktická část, která pomocí dotazníkového šetření zkoumala pohled klinických logopedů na tyto pomůcky a jejich používání. Výzkum dává přehled o používání těchto pomůcek v praxi respondentů a ukazuje, že jejich pohled na ně se v některých oblastech liší. KLÍČOVÁ SLOVA Dyslalie, klinický logoped, logopedie, logopedická pomůcka, narušená komunikační schopnost.
Kontrola výslovnosti v logopedické aplikaci
Černý, Patrik ; Peterek, Nino (vedoucí práce) ; Vidová Hladká, Barbora (oponent)
Název práce: Kontrola výslovnosti v logopedické aplikaci Autor: Bc. Patrik Černý Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Nino Peterek, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: Cílem této práce je navrhnout, realizovat a otestovat způsob validace výslovnosti na základě současných algoritmů pro rozpoznávání mluvené řeči. Vý- sledný software je logopedická aplikace umožňující trénování hlásek resp. slov se zpětnou vazbou, zdali bylo dané slovo vysloveno správně. Validace výslovnosti je postavena na nástrojích CMUSphinx a generování špatných výslovností (v podobě fonetických slovníků). Pro potřeby trénování a testování jsou nasbírány nahrávky správné a špatné výslovnosti. Ukázalo se že navržený přístup není vhodný. Vý- sledná aplikace se dá díky jejímu návrhu jednoduše rozšířit o techniky, které by mohly zvýšit efektivnost validace výslovnosti. Klíčová slova: validace výslovnosti, rozpoznávání slov, dyslálie, logopedická apli- kace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.