Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy
Jandová, Markéta ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Durdilová, Lucie (oponent)
Diplomová práce "Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy" se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá obecnými termíny z oblasti řečového a jazykového vývoje, popisuje vývoj motorických schopností, sluchového a zrakového vnímání. Dále popisuje jednotlivé jazykové roviny a nejčastější typy poruch řeči, se kterými se setkáváme u žáků na prvním stupni základních škol. Výzkumná část diplomové práce se věnuje analýze projevů v jednotlivých rovinách žáků 1. třídy běžné základní školy. Dílčím cílem výzkumného šetření je analýza hrubé, jemné a oromotoriky zkoumaných dětí, analýza jejich sluchového a zrakového vnímání a analýza úrovně všech jazykových rovin. KLÍČOVÁ SLOVA: komunikační schopnost, jazykové roviny, motorika, dyslalie
Školní zralost dětí s dyslalií
JANOUŠKOVÁ, Klára
Bakalářská práce si klade za cíl kompletovat aktuální poznání problematiky školní zralosti a dyslalie. Pro potřeby výzkumu byli záměrně vybráni žáci mateřské školy hlavního vzdělávacího proudu s poruchou řeči, dyslalií. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti, vymezuje a definuje tento pojem. Zabývá se také dyslalií, jejím diagnostikováním a terapií. Závěr teoretické části se zaměřuje na prevenci poruch řeči. Práce se zabývá souvislostmi mezi školní zralostí a již řečenou poruchou řeči. U konkrétních jedinců zkoumá aktuální stav školní zralosti a posuzuje problémové oblasti v souladu s dyslalií. V práci byl použit kvalitativní výzkum. Informace z výzkumu byly zpracovány v designu případové studie. Pro lepší přehlednost jsou data prezentována v tabulkách. Hlavními sledovanými oblastmi jsou motorika, řeč a sluchové vnímání. Sledovány byly i další oblasti týkající se školní zralosti jimiž jsou zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, matematické představy, tělesný stav, práceschopnost a emoční zralost.
Problematika narušené komunikační schopnosti u dětí v ústavní péči
PIŠTĚKOVÁ, Jana
Bakalářská práce na téma narušená komunikační schopnost u dětí v ústavní péči se nejprve v teoretické části věnuje vývoji řeči dítěte. Následuje vysvětlení pojmu narušená komunikační schopnost a specifika vývoje řeči u dětí vyrůstající během jejich kritického období ve věku 0-6 let v institucionální péči. Dále se v teoretické části zabýváme popisem jednotlivých poruch řeči, které se nejčastěji objevují u dětí předškolního a mladšího školního věku. Cílem praktické části je prostřednictvím analýzy dotazníkového šetření srovnat vývoj řeči u dětí vyrůstajících v ústavním zařízení a u dětí z běžných rodin. Dále se zaměřujeme na domácí logopedickou péči, kterou s dětmi doma provádí rodiče a vychovatelé se svými svěřenci v dětském domově.
Možnosti rodičů při reedukaci dyslalie u dětí předškolního věku
NEUŽILOVÁ, Nela
Bakalářská práce se zaměřuje především na rodiče dětí s dyslalií. První část shrnuje způsoby, kterými se rodiče mohli snažit dyslalii zmírnit, a možnosti ukazující způsob práce s tímto druhem narušené komunikační schopnosti. Zabývá se okolnostmi hledání správného logopedického pracoviště. Seznamuje rodiče s průběhem a podmínkami reedukace dyslalie, jež by měli rodiče respektovat a rozvíjet. Druhá část zkoumá z jedné strany spokojenost rodičů s průběhem logopedické intervence a možné příčiny ovlivňující vznik dyslalie. Tuto problematiku objasňují z druhé strany logopedové, jež ozřejmují svůj pohled na práci s rodiči a dětmi a na spokojenost s pracovními podmínkami.
Možnosti využití hudebních činností u dětí s narušenou komunikační schopností v MŠ- logopedické třídě
SMETANOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti u předškolních dětí a rozvojem jejich percepčně-motorických dovedností za pomoci hudební činnosti. Hlavním cílem práce je vytvořit zásobník činností pro podporu dovedností u této cílové skupiny. Dílčím cílem je vyzkoušet, zda lze vytvořený zásobník využít v pedagogické praxi a při běžném chodu mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vývoji řeči, narušené komunikační schopnosti, zejména diagnózám dyslálie a opožděný vývoj řeči. Práce dále mapuje specifika předškolního věku, legislativní rámec předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Poslední kapitola je věnována oblasti hudební a zásadám pro vedení hudební činnosti u dětí. K dosažení stanoveného cíle byla zvolena kvalitativně orientovaná výzkumná strategie. Po třech týdnech přímého pozorování skupiny dětí byly na základě zjištěných informací vytvořeny kazuistiky jednotlivých dětí zvolené výzkumné skupiny. Závěry vyplývající z pozorování byly také uplatněny při sestavování zásobníku činností. Vytvořený zásobník se stal praktickou inspirací pro přímou práci s dětmi. Pomocí analýzy videozáznamů byla aktivita zhodnocena a byly zdůrazněny nedostatky a pozitiva při její realizaci. Vytvořený zásobník obsahuje také metodickou strukturu, takže je možné jej využít v přímé práci pedagogů mateřských škol. Materiál by také mohli ocenit rodiče a uplatnit jej při procvičování dovedností svých dětí.
Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie
Koberová, Jolana ; Kopečný, Petr (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Diplomová práce s názvem "Pomůcky při logopedické intervenci u dyslalie" se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je věnována obecnému pojeti oboru logopedie, logopedické intervence, dyslalii a všem složkám logopedické intervence u této narušené komunikační schopnosti. Dále je popsána klasifikace logopedických pomůcek dle různých autorů a některé vybrané pomůcky, na jejichž používání může převládat i mezi odborníky nejednotný názor. Těmto vybraným pomůckám se pak věnuje i praktická část, která pomocí dotazníkového šetření zkoumala pohled klinických logopedů na tyto pomůcky a jejich používání. Výzkum dává přehled o používání těchto pomůcek v praxi respondentů a ukazuje, že jejich pohled na ně se v některých oblastech liší. KLÍČOVÁ SLOVA Dyslalie, klinický logoped, logopedie, logopedická pomůcka, narušená komunikační schopnost.
Automatická klasifikace výslovnosti hlásky R
Hrušovský, Enrik ; Vičar, Tomáš (oponent) ; Harabiš, Vratislav (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou hlásky R. Dáva si za cieľ vytvoriť program pre detekciu logopedickej vady výslovnosti hlásky ,,R” u detí. V práci sú spracované témy ako tvorba reči, logopédia, dyslália a následne spracovanie rečových signálov a ich metódy analýzy. V poslednej časti je navrhnutý program pre automatickú klasifikáciu výslovnosti hlásky ,,R”. K rozpoznaniu výslovnosti je použitý algoritmus MFCC pre extrakciu príznakov. Tieto príznaky sú následne klasifikované neurónovou sieťou do triedy so správnou alebo nesprávnou výslovnosťou a je vyhodnotená úspešnosť klasifikácie.
Kontrola výslovnosti v logopedické aplikaci
Černý, Patrik ; Peterek, Nino (vedoucí práce) ; Vidová Hladká, Barbora (oponent)
Název práce: Kontrola výslovnosti v logopedické aplikaci Autor: Bc. Patrik Černý Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Nino Peterek, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: Cílem této práce je navrhnout, realizovat a otestovat způsob validace výslovnosti na základě současných algoritmů pro rozpoznávání mluvené řeči. Vý- sledný software je logopedická aplikace umožňující trénování hlásek resp. slov se zpětnou vazbou, zdali bylo dané slovo vysloveno správně. Validace výslovnosti je postavena na nástrojích CMUSphinx a generování špatných výslovností (v podobě fonetických slovníků). Pro potřeby trénování a testování jsou nasbírány nahrávky správné a špatné výslovnosti. Ukázalo se že navržený přístup není vhodný. Vý- sledná aplikace se dá díky jejímu návrhu jednoduše rozšířit o techniky, které by mohly zvýšit efektivnost validace výslovnosti. Klíčová slova: validace výslovnosti, rozpoznávání slov, dyslálie, logopedická apli- kace
Logopedická prevence v mateřské škole
CHÁBEROVÁ, Lenka
Práce se zabývá tématem logopedické prevence a rozvojem komunikačních schopností dětí v MŠ. Představuje problematiku nejběžnějších řečových vad, vývoj komunikačních dovedností, diagnostiku narušené komunikační schopnosti a vývoj grafomotoriky v předškolním věku. V oblasti metodiky prevence narušené komunikační schopnosti představuje praktická cvičení a techniky nápravy řeči. V praktické části prostřednictvím kazuistik mapuje vývoj narušené komunikační schopnosti u několika dětí v souvislosti s vlivem rodiny a prací logopedické asistentky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.