Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komorníci císaře Rudolfa II.
SUCHÁNEK, Antonín
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl pomocí studia individuálních kariér císařských komorníků objasnit okolnosti vzestupu a vlivu těchto osobních služebníků Rudolfa II., jejich vazby na vlivné velmože a ostatní dvořany u císařského dvora předbělohorských Čech a zasadit tyto poznatky do širšího kontextu. Pro tento účel posloužily tři nejznámější osoby, které tento úřad za vlády Rudolfa II. zastávaly. Jmenovitě Jeroným Makovský z Makové, Filip Lang z Langenfelsu a Kašpar Rucký z Rudz. Vzhledem k okolnostem jejich neslavného konce se po nich dochoval dostatek písemností, ze kterých bylo možno rekonstruovat a sestavit jejich individuální biogramy. Zkoumáním četné korespondence, dlužních úpisů, procesních aktů, listin a jiných pramenů úřední či osobní provenience uložených v Národním archivu v Praze a ve Státním archivu ve Vídni bylo možné nahlédnout do spletité sítě vzájemných mocenských vztahů císařských komorníků, jejich majetkového zázemí; rovněž bylo možné poodhalit i důvody pro rychlý společenský vzestup, jehož vrcholem bylo přijetí do českého rytířského stavu, a odpovědět i na některé otázky spojené s touto problematikou. Součástí diplomové práce je i doprovodný obrazový materiál.
Král a prezentace královského majestátu v artušovských legendách
Mádlová, Karolína ; Drška, Václav (vedoucí práce) ; Suchánek, Drahomír (oponent)
(česky): Tato bakalářská práce se věnuje problematice středověkých artušovských legend a jejich autorům, zvláště pak Gildasovi, Geoffreymu z Monmouthu, Chrétienovi de Troyes a Thomasovi Malorymu. Na základě jejich děl je zde zrekonstruována prezentace krále a jeho majestátu, fenomén rytířství a úloha žen u dvora i mimo něj. Dále je zde zohledněna úloha křesťanství a pohanství v legendách a konkrétní aspekty související s oběma náboženstvími, jako například Glastonburské opatství, Svatý grál, Avalon, Merlin a množství dalších.
Obnova společenského domu ve Zlobicích
Cheryn, Denis ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce, s důrazem na zachování jeho původního rázu, bývalého hostince v obci Zlobice na Kroměřížsku. Projekt vychází z předmětu AG034 – Ateliér architektonické tvorby IV. – Obnova památek. Společenský dům byl vybudován ve 20. letech minulého století. Původně měl pouze 1. NP a sloužil jako místní hostinec. Později byl objekt přestavěn na dvoupodlažní společenský dům. Na přelomu 20. a 21. století byla k objektu přistavěna část se sociálním zázemím a bytem pro správce domu. V tomto období bylo i 2. NP přebudováno a vznikly zde tři byty, ze kterých je jeden původní a ve velmi zachovalém stavu. V domě je zachována většina okenních a dveřních výplní. Stejně tak jsou zachovány a jsou hodnotné podlahy z betonových dlaždic a teraca. Přístavba, která byla k objektu dostavěna v 90. letech je rušivá a vhodná k celkové přestavbě. Cílem návrhu je obnova stávajícího společenského domu, který je doplněn o přístavbu, ve které se nachází technické zázemí obce a o novostavbu obecního úřadu. Dále výletiště, které je přestavěno v místo, vhodné k pořádání hodových a jiných společenských akcí. Byl kladen důraz na co nejlepší využití místa pozemku, dotvoření dvorní části dle struktury sídel obce a logického uspořádání jednotlivých provozů. Předprostor společenského domu by mohl sloužit jako náves obce, jelikož tento veřejný prostor obec v současnosti postrádá. Myšlenkou bylo citlivě obnovit historickou část budovy, ve které se nachází společenský sál, přísálí, výčep se zázemím, víceúčelová místnost, hovorna a druhé podlaží tohoto objektu, které tvoří dva byty. Část přístavby a budova obecního úřadu je zasazena do svahu, což umožnilo v jednotlivých částech použití zelené pultové střechy a navázání tak budovy na přilehlý terén. Revitalizované území bude doplněno o novou zeleň v podobě vzrostlých stromů, keřů a podobných kultur zapadajících do tohoto prostředí.
Vítej na světě!
Synková, Veronika ; Kmošek, Vojtěch (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
Kopřivnice - bydlení u Kopřivničky
Kóňová, Patrícia ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Na jednom brehu paneláky, na druhom rodinné domy. Na jednej strane súkromne pozemky jednotlivých rodinných domov, na strane druhej paneláková výstavba bez utvorených kvalitných verejných priestranstiev s vymiznutými medziľudskými väzbami. Anonymita mesta, izolovanosť, vytratenosť ľudskej mierky. Návrh rieši dialóg týchto dvoch protichodných prístupov. Kladie dôraz na medziľudské susedské vzťahy formou komunity, rozvoja komunitného myslenia. Ako má vyzerať urbanizmus, ktorý spája ľudí? Na pozemku, v centre mesta Kopřivnice, na ktorom sa aktuálne nachádza záhradkárska oblasť plná zelene a prírody tak vzniká výstavba s dôrazom na pôvodný charakter lokality. Primeranosť ľudskej mierky, rôznorodé priestranstvá pre potrebu jednotlivca, skupiny i väčšieho počtu ľudí. Pre jednoduchšie nadväzovanie medziľudských vzťahov. Pestrá škála verejných, poloverejných a súkromných priestorov. Nájsť si to svoje. Verejný park pozdĺž rieky Kopřivničky. Mať kde relaxovať. Lokálne námestie s vybavenosťou. Mať sa kde stretnúť. Výstavba rôznych typov bývania. Mať kde žiť. Do úrovne architektúry potom predstavujem súbor rodinných domov DOBRÉ SUSEDSTVO, kde obyvatelia zdielajú vybavené exteriérové plochy. Ako má vyzerať dobrá komunita? V hlavnej roli sú medziľudské vzťahy, integrácia jednotlivca či pocit bezpečnosti.
Změny ve využití území (Land use) v příměstské oblasti Prahy
Křemenová, Ludmila
Bakalářská práce je zaměřena na proces Environmental Impact Assessment (EIA). Je zde shrnuta historie vzniku, základní složky a co všechno hodnocení EIA obnáší. Práce vychází z dostupné literatury zabývající se životním prostředím a hodnocením vlivů na životní prostředí. Předběžné analýzy dopadu na životní prostředí jsou klíčem k udržení křehké rovnováhy mezi člověkem a přírodou. Dlouholetá praxe umožňuje předem posoudit, jaký dopad bude mít zamýšlená stavba na své nejbližší a širší okolí. Jedná se o hodnocení ekologické a také sociální. V druhé části se zabývám konkrétními případy ze svého okolí. Jsou zde charakterizovány. Všechno jsou to projekty před nebo ve výstavbě a také to jasně znázorňuje, jak to v České republice funguje.
Vnitroblok jako zahrada nebo veřejný park?
Soldánová, Markéta
Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitrobloků a jejich navrhováním. Je věnována potenciálu a omezením vnitroblokových prostor. Vymezuje okruh problémů a navrhuje jejich řešení. Zmiňuje se o menších prostorech dvorů. V návrhové části navrhuje studii polosoukromého dvora obytných domů v Prostějově.
Obnova dvorce Medov Heřmanův Městec
Kozhevnikova, Vlada ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG35 – Ateliér architektonické tvorby V. Tématem ateliérové práce bylo zamyšlení se nad vhodným využitím památkově chráněného objektu v historickém jádru města Heřmanův Městec a vytvořit architektonickou studii památkové obnovy včetně návrhu nového využití. Záměrem bylo navrhnout památkově chraněnému objektu nové moderní využití a naplnit ho ekonomicky vyhodnými funkcemi. Zásah do objektu byl minimální a ohraničený z důvodu, že se jedná o historickou památku. Hlavní myšlenkou bylo zachovat historicky hodnotné prvky a také zjednodušit půdorys pomocí odstranění nehodnotných příček a výplní otvorů. Největší rekonstrukci odnesou nejmladší konstrukce, které byly přistavovány v poslední třetí etapě. Jedná se o část C. Vnitřní přičky a stropní konstrukce v tomto křídle budou odstraněny. Původní krov proto bude ztužen příčnými táhly a také opatřen proti vlhkosti. Bude zachováno veškeré smíšené zdivo vnitřních i obvodových konstrukcí a také dřevený krov nad všemi křídly objektu. Řešení vnějšího výrazu budovy je navrženo uvedením do klasicistní podoby domu. Ta je doložena částečnou fotodokumentací objektu a také částečně zachovanými prvky na fasádě objektu. Pozdější exteriérové úpravy a výplně otvorů bydou odstraněny. Barevné řešení vyplývá z průzkumů původní barevnosti stavby. Dle požadavků památkové péče, budou klempířské prvky přizpůsobeny barevnosti omítek (žlutokrémový tón) a nátěry svodů a žlabů provedeny v červenohnědé barevnosti (barva starých tašek), štukové omítky zlatookrovým tónem. Východiskem návrhu interiérů je obnovení vzhledu zachovaných pamatkově hodnotných podlah, fabionů, portálů a vyplní otvorů. Byla snaha zachovat dominantní prostorový prvek, který se promítá v obou nadzemních podlažích - anfiládu. Návrh akcentuje historicky hodnotné prostory a kon

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.