Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu
Hofrajtr, Martin ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Brom, Jakub (oponent)
Využití dálkového průzkumu Země pro zkoumání teplotních charakteristik povrchu Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh metodiky pro zpřesnění hodnot povrchové teploty získané z družicových dat Landsat 8 v oblastech s různorodým krajinným pokryvem. V rešeršní části jsou popsány faktory ovlivňující vyzařování zemského povrchu. Taktéž jsou zde zmíněny současné metody používané ke zpracování infračervených termálních dat a k výpočtu povrchové teploty. V praktické části jsou popsána družicová a letecká data použitá v rámci analytického a verifikačního procesu. Všechny části využité metody vedoucí k subpixelové hodnotě povrchové teploty jsou podrobně popsány v metodické části. Výsledky jsou následně porovnány s verifikačními leteckými daty s lepším prostorovým rozlišením a taktéž se současně používanými metodami. Na závěr jsou zmíněny klady i zápory této metody a její možné vylepšení v budoucnu. Klíčová slova: povrchová teplota, povrchová emisivita, družicová data, Landsat 8, letecká data, subpixelová metoda, Česká republika
Využití družicových dat programu Copernicus pro environmentální výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení REP rekultivovaných ploch v okolí jezera Medard
Hernová, Jana ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Brůna, Josef (oponent)
Využití družicových dat programu Copernicus pro environmentální výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení REP rekultivovaných ploch v okolí jezera Medard Abstrakt Práce je rozdělena do dvou částí na rešeršní část a případovou studii. První část je zaměřena na popis družic Sentinel programu Copernicus a jejich využití pro environmentální výzkum. Práce je rozšířena o příklady studií a projektů, které čerpají a využívají družicových dat z řad Sentinelů s užším zaměřením na Sentinel-2. Druhá část práce se zabývá využitím vegetačního indexu REP ze Sentinelu-2, pro hodnocení vegetace na výsypkách a rekultivovaných plochách a vhodností prostorového rozlišení REP z dat Sentinelu-2. Jako zájmové území byla zvolena oblast jezera Medard. Klíčová slova: družicová data, Copernicus, environmentální výzkum, REP, Medard
Určování vodní hodnoty sněhu z dat mikrovlnného radiometru
Klímová, Tereza ; Kolář, Jan (vedoucí práce) ; Potůčková, Markéta (oponent)
URČOVÁNÍ VODNÍ HODNOTY SNĚHU Z DAT MIKROVLNNÉHO RADIOMETRU Abstrakt Vodní hodnota sněhu vyjadřuje množství vody ve sněhu a její znalosti pomáhají například v předpovídání povodní. Tato práce se zabývá zjišťováním vodní hodnoty sněhu z dat mikrovlnného radiometru za pomoci dat z pozemních stanic. Vybráno bylo území Norska z důvodu dobré dostupnosti dat. Jako základní instrument byl použit radiometr AMSR2 na japonské družici GCOM. Pro tvorbu map s údaji o vodní hodnotě sněhu byla použita metoda uvažující rozdíly dvou spektrálních kanálů a další vlastnosti sněhu. Při ověření vhodnosti této metody byly k porovnání využity mapy od Norského meteorologického institutu a EUMETSATu, který využívá k tvorbě map jinou metodu. Výsledkem jsou mapy vodní hodnoty sněhu s využitím dat mikrovlnného radiometru. klíčová slova: vodní hodnota sněhu, dálkový průzkum Země, mikrovlnný radiometr
Správa a analýza družicových dat
Krška, David ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Nečaský, Martin (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a otestovat interaktivní nástroj pro analýzu, klasifikaci a barevnou vizualizaci družicových dat. Data jsou předzpracována a automaticky načítána a skládána do barevných snímků. Aplikace umožňuje dále vytvářet a porovnávat klasifikační algoritmy, které pracují jak na samostatných snímcích, tak na kombinaci snímků pořízených v různém časovém období. K testování algoritmů je vytvořeno rozhraní pro tvorbu trénovacích dat a dále je v aplikaci implementováno několik běžně používaných klasifikačních algoritmů. Úspěšnost těchto algoritmů byla porovnána v experimentu na datech z projektu Landsat. Výsledkem této práce je tak aplikace primárně zaměřená na klasifikaci dat, která by po vhodném rozšíření mohla sloužit i jako alternativa k dnes běžným GIS systémům. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.