Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development and manufacturing of insert for satellite sandwich panel structure with tailored mechanical characteristics
Raška, Tomáš ; Polzer, Aleš (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
The objective of this work is to develop an insert for a sandwich satellite structure with tailored mechanical properties. The problem is analysed and an innovative design of the insert, considering the feasibility of manufacturing, is proposed, based on an existing application. This design is then verified using finite element method. It deals also with a technological proposal of the manufacturing of the designed insert. Finally the methodology of the test for validation of the design is introduced.
Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
Knotek, Jan
Práce je zaměřena na využití GPS navigací v zemědělské praxi. Cílem této práce je nasazení a řízení zemědělské techniky při řešení protierozních opatření. Tyto opatření jsou reakcí na připravovanou tzv. protierozní vyhlášku. V teoretické části práce je stručně popsán systém GPS a práce s geodaty, dále jsou teoreticky popsány postupy, omezující vodní erozi půdy. Následně je stručně popsána problematika erozních opatření a soubor informací potřebných k využití GPS navigací při boji s touto problematikou. V praktické části byla vytvořena metodika pro vytváření protierozní opatření. Podle této metodiky byl následně vypracován postup na upravení SEO DPB. Tento postup byl následně apli-kován a testován v podniku POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo. V závěru práce je vyhod-noceno obhospodařování na takto upraveném DPB a jsou zde popsány problémy, které nastaly při vytváření těchto protierozních opatření. Z těchto problémů jsou pak vyvozeny doporučení pro nasazení a následní řízení zemědělské techniky při vytváření protieroz-ních opatření.
Přehled atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země
Bačová, Alena ; Petrásek, Miloslav (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tahle bakalářská práce je rešerší zabývající se přehledem atmosférických nosičů pro vypouštění družic na oběžnou dráhu Země. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první se zabývá základními principy reaktivního pohonu a jeho dvěma typům motoru. Ve druhé části je zpracován přehled atmosférických nosičů v USA. Třetí část se zabývá atmosférickými nosiči v bývalém SSSR. Čtvrtá část je věnována atmosférickým nosičům v Evropě.
3D demo pro holografický displej
Kulda, Lukáš ; Milet, Tomáš (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
Výsledkem této práce je 3D demo pro holografický displej vizualizující družicová data na povrchu zeměkoule. Pro získání vizualizovaných dat bylo využito Earth Engine API od společnosti Google. Scéna 3D modelu a uživatelské rozhraní byly vytvořeny pomocí vývojového prostředí Unity, a zobrazeny na holografickém displeji Looking Glass, který scénu uvádí do prostoru.
Vnější část přijímacího systému družicových signálů v pásmu UHF
Sýkora, Jan ; Herceg, Erik (oponent) ; Urbanec, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá všesměrovými anténami v pásmu UHF, zejména tedy parazitní anténou typu Lindenblad, která byla optimalizována z hlediska nulového příjmu v nadhlavníku a napájení. Dalším bodem této práce bylo navržení předzesilovače a napájecí části s výhybkami pro přenos signálu UHF, referenčního GPS signálu a napájení po jednom koaxiálním kabelu k přijímači. Mechanická část antény byla navrhnuta s ohledem na vyrobitelnost 3D tiskem. Finálním úkolem bylo ověřit funkčnost sestavy příjmem reálných družicových signálů.
Telemetrický archiv družic
Vorálek, Jan ; Povalač, Aleš (oponent) ; Urbanec, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem archivu vysílaných telemetrických dat družic PSAT, PSAT-2 a BRICSat, která je třeba získat z SDR IQ záznamů. Součástí práce je teoretický popis Dopplerova jevu a struktury vysílaných telemetrických dat. Dále je zde popsán návrh programu pro odstranění Dopplerova jevu, demodulaci a dekódování těchto záznamů a uložení dat do telemetrického archivu. Práce se dále zabývá analýzou získaných dat.
X-band Earth Observation Satellite Software Defined Receiver
Zedka, Radim ; Bobula, Marek (oponent) ; Záplata, Filip (vedoucí práce)
This thesis describes the process of designing the digital baseband receiver for the O-QPSK modulated signals from the X-band Earth observing satellites. The satellites provide free direct data broadcast for the civilian ground stations. The first part lists the main downlink parameters of several EOS satellites, choosing EOS-PM-1 as the main target. The second part uses MATLAB software to simulate the O-QPSK satellite signal in baseband, offset frequency compensation, carrier phase synchronization, symbol timing synchronization, frame synchronization and the carrier phase ambiguity removal. The third part elaborates previously simulated design blocks with respect to the FPGA implementation using fixed-point arithmetic. A sophisticated method of verifying the whole design in real time is introduced and performance comparison between simulations and measurements is done.
Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří
Valachová, Michaela ; Žák, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let 2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego- rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles- kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč- ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří. Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo- dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90 minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími prediktory...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.