Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 859 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Spokojenost zákazníků
Pišková, Martina ; Holendová, Petra (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků internetového obchodu Nejbaby, s. r. o. V první části jsou vysvětleny teoretické pojmy spojené se zvoleným tématem. Druhá část je věnována analýzám vnějšího a vnitřního okolí vybraného podniku a marketingovému průzkumu založeném na získání dat pomocí dotazníkového šetření. Ze zjištěných výsledků jsou v poslední části představeny návrhy vedoucí právě ke zvýšení spokojenosti zákazníků.
Kvalita tělovýchovných služeb TJ Slavoj Český Brod, z. s.
Machorková, Jana ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Kvalita tělovýchovných služeb TJ Slavoj Český Brod z. s. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit kvalitu služeb TJ Slavoj Český Brod. Na základě výsledků vytvořit návrhy a doporučení, které by vedly ke zvýšení kvality tělovýchovných služeb a tím vyšší spokojenosti členů. Metody: Primární data byla získána pomocí upraveného dotazníku QUESC, který měli zákazníci TJ Slavoj Český Brod z. s. možnost vyplnit na recepci sportovišť, během tréninku, či jej mohli zaslat v elektronické podobě. Další doplňující data byla získána pomocí polostrukturovaného rozhovoru s vedením TJ Slavoj Český Brod, s předsedy jednotlivých oddílů a z dostupných dokumentů. Výsledky: Dle celkových výsledků se dá uvést, že členové jsou s poskytovanými službami TJ Slavoj Český Brod spokojeni. Výsledky byly uváděny dle jednotlivých dimenzí jako průměry mezer jednotlivých dimenzí: atmosféra - prostředí (-0,20), přístup personálu (-0,39), spolehlivost (-0,07), dostupnost informací (-0,38), nabídka programů (-0,14), cena (-0,02), bezpečí (-0,39), pohodlí (-0,18). Se službami byli zákazníci spokojeni v dimenzích atmosféra-prostředí, spolehlivost, nabídka programů, cena a pohodlí. Výhrady měli v dimenzi přístup personálu, dostupnost informací a bezpečí. Mezera nižší než -1, která značí nespokojenost s poskytnutou službou,...
Pohybová gramotnost středoškoláků
Humler, Martin ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Čechovská, Irena (oponent)
Název: Pohybová gramotnost středoškoláků Cíle: Hlavním cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou pohybové gramotnosti a navrhnout možnosti, kterými by mohla být užita ke zkvalitnění pedagogické praxe nejen začínajících učitelů. Práce je zaměřena na žáky střední školy, tedy na věkovou skupinu 15 až 19 let, konkrétně byla zkoumána jejich motivace k pohybovým aktivitám. Metody: V práci je použita dotazníková metoda za účelem zjištění motivace žáků střední školy k pohybovým aktivitám. Data získaná z dotazníkového šetření byla zpracována standardními statistickými metodami v programu Microsoft Excel. Teoretická část je zpracována formou literární rešerše dostupných zdrojů k tématu práce. Výsledky: Zjistil jsem, že motivace k pohybové aktivitě žáků střední školy je vyšší, než jsem očekával. Hlavním motivem k vykonávání pohybové aktivity je u žáků střední školy "vzhled". Hodnota BMI nemá vliv na výběr dominantního motivu k pohybové aktivitě. Dále jsem zjistil, že porozumění konceptu pohybové gramotnosti může významně přispět ke zkvalitnění pedagogické praxe. Klíčová slova: pohybová gramotnost, motivace, dotazník, žáci, střední škola
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou
Svobodová, Aneta ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou Cíle: Bakalářská práce "Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti se sportovním vybavením a módou" je ve své konečné podobě užitečným zdrojem informací, rozšiřující znalosti marketingového oddělení ve společnosti HERVIS Sport a móda s. r. o. o svých zákaznících. Cílem práce je získání informací o spokojenosti zákazníků Hervisu ve třech různých městech České republiky, které může marketingové oddělení této společnosti dále využít a zahrnout do svých plánů ke zlepšování současné situace. Metody: Práce vychází z teoretických poznatků souvisejících s daným tématem. Pro zjišťování spokojenosti zákazníků byl použit marketingový výzkum založený na kvantitativním způsobu dotazování. Výsledky jednotlivých otázek dotazníku jsou zachyceny v grafech společných pro všechny prodejny. Vybrané otázky, které se nedotazují pouze na Hervis obecně, ale odpovědi na ně záleží přímo na tom, jakou prodejnu respondent navštěvuje, jsou dále graficky zachyceny samostatně. Na základě analýzy grafů byly vypracovány závěry a doporučení pro tuto společnost. Výsledky: Výsledky zkoumání ukázaly, že jsou zákazníci téměř se všemi aspekty, na které se dotazník tázal, spíše spokojeni nebo spokojeni. Zároveň...
Analýza marketingové komunikace v prostředí základních škol
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...
Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze
Prokopcová, Michala ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce NÁZEV: Psárský les v okrese Praha - západ jako lokalita přírodovědné školní exkurze AUTOR: Bc. Michala Prokopcová KATEDRA: Katedra biologie a environmentálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. ABSTRAKT Tato diplomová práce zpracovává lokalitu Psárského lesa v okrese Praha - západ jako vhodnou oblast pro realizaci přírodovědné školní exkurze. Hlavním cílem této práce byla příprava a realizace komplexní přírodovědné exkurze do Psárského lesa a ověření její edukační efektivity u žáků nižších tříd 2. stupně ZŠ formou pedagogického výzkumu. Výzkum byl uskutečněn prostřednictvím didaktických testů, které porovnávaly vstupní znalosti před exkurzí (pretest) a nabyté znalosti po exkurzi (posttest). Didaktický koncept přírodovědné exkurze do Psárského lesa byl zpracován v souladu s klíčovými aspekty oborové didaktiky biologie a na základě komplexního vyhodnocení zájmové oblasti pro plánovanou exkurzi, která tvořila podklad pro exkurzní náplň a vytipování vhodných stanovišť k exkurzním činnostem. Dále v rámci diplomové práce proběhlo navazující šetření prostřednictvím postojového dotazníku ke zjištění přínosu exkurzí ve výuce přírodopisu z pohledu žáků. Výsledky výzkumu potvrzují, že exkurze je vnímána jako efektivní a zároveň...
Návrh revitalizace naučné stezky "Údolím Labe" a jeho ověření a využití v praxi na ZŠ
Hrozányová, Martina ; Teodoridis, Vasilis (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na didaktické využití naučné stezky Údolím Labe pro žáky 2. stupně základní školy. Hlavním cílem práce bylo vytvořit námět pro praktické využití stávající naučné stezky Údolím Labe a zároveň prokázat, že exkurze jako organizační forma výuky je svou všestranností efektivním nástrojem ve vzdělávacím procesu a přes mnohá úskalí při její realizaci stojí za vynaložené úsilí. Teoretická část zahrnuje charakteristiku naučné stezky a jejího okolí, význam, funkci a organizaci exkurze a zařazení přírodovědné exkurze v Rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání. Druhá část práce je výzkumná - obsahuje popis autorského pracovního listu a metod testování, tj. pretest/posttest a postojový dotazník. Ty byly použity u pilotní skupiny žáků základní školy, již se exkurze zúčastnili. Výsledky šetření ukazují, že exkurzi je možno vnímat jako efektivní a zároveň oblíbenou výukovou formu, jejímž prostřednictvím lze zvýšit účinnost výuky přírodopisu na základní škole. Jejich validita je ovlivněna malým počtem účastníků a pouze jednou realizací, nelze je proto paušalizovat. Přesto mohou dílčí postřehy přispět k poznání, že netradiční formy výuky mají své nezastupitelné místo ve vyučovacím procesu na základní škole. KLÍČOVÁ SLOVA žák, výuka, ZŠ, exkurze, pracovní list,...
The Analysis of Senior's Opinions on Self-treatment by non-steroidal anti-inflamatory drugs I
Čižmárová, Jana ; Doseděl, Martin (vedoucí práce) ; Malá, Kateřina (oponent)
Analýza postojov seniorov na samoliečenie analgetikami so zameraním na nesteroidné antiflogistiká II Autor: Jana Čižmárová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Katedra: Katedra sociální a klinické farmacie Úvod: Samoliečenie predstavuje rastúci trend v spoločnosti so širokým využitím voľnopredajných liečivých prípravkov. Spomedzi OTC prípravkov patria analgetiká medzi liečivá s najvyššou spotrebou. Obľúbené sú aj v skupine seniorov, ktorí často trpia chronickými bolesťami prevažne pohybového aparátu. Cieľ: V rámci teoretickej časti vypracovať prehľad publikovaných prác zaoberajúcich sa bezpečnosťou samoliečenia analgetikami a nesteroidnými antiflogistikami. V praktickej časti uskutočnením dotazníkového prieskumu získať a analyzovať postoje seniorov týkajúce sa samoliečenia analgetikami a antiflogistikami so zameraním na ibuprofen. Metodika: Bola uskutočnená observačná prierezová štúdia v prostredí zariadení pre seniorov Trenčianskeho kraja. Na získanie údajov boli použité dotazníkové hárky formou aplikovaného rozhovoru so seniormi. Výskum prebiehal v období júl - september 2019. Výsledky: 64,0 % seniorov trpelo takmer každodennými alebo dennými bolesťami, prevažne išlo o bolesti pohybového aparátu. Hlavným poradenským subjektom v prípade riešenia bolestivých stavov bol lekár. OTC...
Customer Satisfaction
Korenčiaková, Terézia ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the issue of customer satisfaction of the company EWALDS s.r.o. The thesis provides analysis of current level of customer satisfaction which is determined by the questionnaire survey. It is then followed by the proposals and precautions to increase the satisfaction.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 859 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.