Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Revize vymezení nadregionálního biocentra č. 64 Raškov‚ upřesnění hranic‚ zhodnocení přítomných a reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s výstavbou a provozem malé vodní elektrárny Raškov - Dvůr
GeoVision, Brno
Studie uvádí výsledky revize a aktualizace vymezení nadregionálního biocentra (NRBC) č. 64 Raškov, upřesnění hranic, zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s uvažovaným umístěním malé vodní elektrárny. Při revizi ÚSES byly prověřeny rovněž návaznosti všech hierarchických úrovní ÚSES do sousedních území a aktuální stav vymezení skladebných částí ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Cílem revize bylo prověřit reprezentativnost dosavadního vymezení NRBC, provázat všechny hierarchické úrovně podle požadovaných metodických postupů a posoudit vliv uvažovaného záměru na ekostabilizační funkce biocentra.
Posouzení vlivu navrhované stavby‚ činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (metodický postup případového hodnocení konkrétních záměrů)
Ateliér V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Cílem metodického postupu je stanovení způsobu, principů a jednotlivých fází posouzení vlivu navrhovaného záměru (staveb, činnosti nebo využití území) na krajinný ráz na základě definice pojmů § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Jedná se o odborný nástroj, prakticky využitelný v rozhodovací činnosti orgánů ochrany přírody a aplikovatelný ve většině běžných případů. Metodický postup případového hodnocení bude využit k jednotnému a standardizovanému posuzování navrhovaných záměrů na krajinný ráz. Posouzení zpracované podle tohoto metodického postupu představuje objektivizovaný podklad pro rozhodování dle § 12 zákona, ohraničující možnosti neadekvátního užívání subjektivních pohledů na hodnocení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.