Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 381 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Potřeba intimity pacientek žen 65+
NOVÁKOVÁ, Pavlína
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit stav potřeby intimity a soukromí seniorek 65+ v pobytovém zařízení péče o seniory. Seniorky vstupem do kolektivního zařízení ztrácejí část svého soukromí. Podle stupně jejich závislosti na péči dochází při ošetřovatelských úkonech k narušování jejich intimní zóny. Ke zjištění stavu, jak se seniorky v takových situacích cítí a jak se s tím vyrovnávají, jsem použila metodu nestandardizovaných rozhovorů a přímého skrytého zúčastněného pozorování. Údaje jsem získala od 10 klientek a 4 členů ošetřovatelského personálu Domova pro seniory Stachy-Kůsov. Skupina klientek byla vybrána záměrně, aby reprezentovala seniorky různých stupňů sebeobsluhy, mobility a závislosti na péči. Z personálu byly zastoupeny všechny ošetřovatelské profese. V rozhovorech jsem zjišťovala, jak se klientky v situacích ztráty soukromí a intimity cítí, jak se s těmito pocity vyrovnávají, ptala jsem se na ochotu a schopnost o tomto tématu komunikovat. Zjišťovala jsem, jak tyto skutečnosti vnímá ošetřovatelský personál, schopnost jejich empatie a neverbální komunikace s ošetřovanými seniorkami. Ze získaných údajů jsem vyvodila závěry týkající se saturace potřeby intimity seniorek. Pro zlepšení pocitů příjemkyň péče je důležitý individuální přístup s vlídností a ohleduplností. Vždy je nutné jednat v zájmu zachování důstojnosti klientek, ponechat jim právo rozhodování o sobě samých, nesnižovat jejich schopnost sebeobsluhy a nabídnout možnost odreagování prostřednictvím pozitivních zážitků či aktivit. V mém výzkumu se ukázal jako limitující nedostatečný počet osob přímé obslužné péče k naplňování individuálních potřeb klientek a s tím související nedostatek času, který je možno každé klientce věnovat.
Domov pro seniory
Polaček, Filip ; Jelínek, Petr (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektovej dokumentácie domova pro seniory v obci Šoporňa na území Slovenskej republiky. Objekt je navrhnutý, jako samostatne stojaca budova s troma nadzemními podlažiami, čiastočne podpivničená. Domov sa skladá z verejnej časti, ktorá sa rozprestiera na 1.NP. Tu sa nachádzajú služby určené ubytovaným a širokej verejnosti. Služby ako kadreníctvo a kozmetika, lekár a zubny lekár, kaviareň, masáže a obchod. Ďalej na 1.NP sa nachádzajú kancelárie prevádzky penzióna, jedáleň pre zamestnancov a ubytovaných. 2.NP a 3.NP je určené pre ubytovanie seniorov, taktiež sa na každom poschodí nachádza společenská miestnosť. Sklepná časť je z časti určená na záujmové aktivity ubytovaných, z časti slúži, ako technická miestnosť a tretia časť slúži, ako priestor určený pre údržbu obejktu a skladovacie priestory a taktiež aj skladovacie priestory pre komerčnú činnost. Zastrešenie jednoplášťová plochá strecha s klasickým usporiadanim vrstiev a vpusťami s núdzovými prepadmi. Stavba je založená na základových patkách a ako konštrukčný systém je použitá skeletová sústava. Na výplňové zdivo sú použité keramické dutinové bloky s kontaktným zateplením a prevetrávanou fasádou. V južnej časti objektu bude oddychový park a relaxačná záhrada.
Domov pro seniory
Mráčková, Kateřina ; Melcr, Petr (oponent) ; Fišarová, Zuzana (vedoucí práce)
Objekt se nachází v odlehlé části města Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o pětipodlažní novostavbu nepravidelného tvaru s plochou střechou a orientací JV-SZ. Stavba respektuje stávající budovu svým architektonickým řešením, balkony, ustupujícími podlažími v půdorysném i vertikálním směru. Spodní vstup je navržen v severní části, kde jsou také dva hlavní vstupy. Objekt je částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce z tvarovek ztraceného bednění, v nadzemní části keramické tvárnice Heluz, jsou zatepleny kontaktním systémem ETICS. Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová deska oboustranně napínaná.
Senior centrum Žďár nad Sázavou
Brukner, Josef ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Ostrý, Milan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh domova s péčí o seniory a osob se zdravotním postižením ve Žďáru nad Sázavou. Objekt je navržen jako třípodlažní budova se suterénem. V suterénu je technické zázemí. V prvním patře se nachází jídelna, ordinace, zázemí personálu a recepce. Druhé a třetí patro obsahuje společné prostory a pokoje. Budova má prefabrikovanou železobetonovou konstrukci s tepelnou izolací z minerální vlny. Je pokryta zelenou střechou. Základy jsou tvořeny pilotami. Příčka je navržena ze sádrokartonových panelů. Projekt a 3D vykreslování byly prováděny v softwaru Revit a Lumion. Všechny konstrukce splňují platné normy a předpisy. Pozemek obsahuje také venkovní parkoviště a park.
Domov pro seniory v Telnici
Konečná, Petra ; Závorková, Kateřina (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Téma mojí diplomové práce je domov pro seniory v Telnici. Projekt byl zpracován přímo pro obec Telnice podle jejích požadavků. Jedná se o třípodlažní objekt, „vesnického vzhledu“. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou. Pouze v místě teras, které umožňují v každém patře propojení s exteriérem, jsou použity ploché střechy. Jedná se o zděný objekt s kontaktním zateplovacím systémem. Součástí diplomové práce jsou i výpočty tepelné techniky, požární ochrany budovy a specializace betonových konstrukcí a technických zařízení budov.
Domov pro seniory, Chotěboř - Na Koubku
Venhauer, Jaromír ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci jsem zpracoval projekt pro provádění stavby. Jeho obsahem je domov pro seniory, který je třípodlažní, kde první patro je řešeno jako provozní část s ordinací lékaře, půjčovnou zdravotechnických potřeb a jídelnou s kuchyní. Zbylé dvě nadzemní patra jsou řešeny jako bytové jednotky 1+KK nebo 1+1. U každého bytu je navržen balkon. Dále se na těchto podlažích nacházejí sesterny. Budova je navržena jako zděná z cihelných bloků s dodatečným kontaktním zateplením z minerální izolace, stropní konstrukce jsou řešeny pomocí předem předpjatých železobetonových panelů Spiroll. Střecha je navržena plochá ze spádových klínů.
Domov pro seniory
Svačinová, Martina ; Procházka, Jiří (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem domova pro seniory ve městě Bučovice. Jedná se o třípodlažní stavbu obdélníkového půdorysu částečně zasazenou do svahu. Uprostřed budovy je atrium zasahující do prvního podlaží. Stavba je zastřešena plochou vegetační střechou. Budova je navržena pro trvalý pobyt 28 seniorů, jejichž pokoje včetně sociálního zařízení se nacházejí ve dvou nadzemních podlažích. V přízemí domova je navrženo provozní a technické zázemí pro ubytované a personál, včetně jídelny s kuchyní a ordinace lékaře. Konstrukční systém stavby je kombinovaný, tj. monolitický a zděný. Celý objekt je projektován jako bezbariérový.
Velký dům pro malé město
Havelka, Tomáš ; Novák,, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Diplomový projekt řeší obnovu areálu SOU Rousínov. Areál se nachází v širším centru Rousínova a je tvořen pěti vzájemně propojenými budovami. Projekt navrhuje nové funkce, jakými jsou základní škola, knihovna, domov pro seniory nebo kavárna. Urbanistickým cílem je otevřít území veřejnosti a vytvořit relaxační zónu. Architektonickým cílem je vytvořit areál s jednotným charakterem. Budovy se vyznačují tvarovou jednoduchostí. Pojícím prvkem je též barevná jednota hlavních hmot s barevným zdůrazněním detailů a konstrukcí.
Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
Tománková, Marie ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh novostavby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a zastřešený jednoplášťovou plochou střechou. V prvním nadzemním podlaží jsou řešeny společné, provozní prostory a prostory určené ke komerčnímu využití. Ostatní nadzemní podlaží jsou totožné a slouží jako ubytovací část. V suterénu je umístěno převážně technické zázemí. Konstrukční systém je stěnový obousměrný z cihelných zdících prvků, s výjimkou suterénního nosného zdiva, které je ze železobetonu. Objekt je založen na základových pásech a patkách. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplením a opatřen provětrávanou fasádou.
Domov pro seniory
Kocman, Alois ; Manová, Ludmila (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby domova pro seniory ve městě Blansko. Dům má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je provozně rozdělen na několik samostatných částí. Převažující část objektu je určena pro bydlení seniorů. Zbývající část je tvořena dílčími provozními celky. Domov pro seniory je navržen z konstrukčního systému Porotherm. Střecha je šikmá dvouplášťová s dřevěnou nosnou konstrukcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 381 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.