Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2020: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Přehledová publikace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti. Publikace ve svých sedmi hlavních kapitolách obsahuje nejnovější data za základní ukazatele o rozšíření a způsobu využití především internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Údaje zde uvedené jsou členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, pohlaví, věk a vzdělání u jednotlivců nebo odvětví a velikost u podniků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Integrace nabíjecí stanice do energetického systému rodinného domu s FVE
Liška, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá integrací nabíjecí stanice do energetického systému rodinného domu s fotovoltaickým systémem. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Účelem teoretické části bylo provézt výzkum o současných možnostech nabíjecích stanic a jejich integrací do domácnosti. V praktické části byly vytvořeny návrhy funkcí pro integraci nabíjecí stanice do chytré domácnosti a bylo provedeno testování vybrané nabíjecí stanice.
Stravovací návyky středoškoláků
Chudárková, Pavlína ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Panáčková, Michaela (oponent)
Cíle: Cílem diplomové práce bylo zmapovat stravovací návyky studentů vybraného pražského gymnázia s ohledem sociální aspekty jídla a na příčiny vzniku nadváhy a obezity. Metody: Kvalitativní výzkum posloužil jako výchozí metoda zjištění cílů diplomové práce. Na základě literární rešerše byla vytvořena anketa, ve které respondenti subjektivně hodnotili soubor otázek týkajících se stravování a jídelním zvykům. Výsledky: Podle zjištění má zásadní vliv na stravování a stravovací návyky středoškoláků rodina nebo obecně domácnost, ve které studenti žijí. Trend vaření v domácnostech hraje významnou roli, i když statistiky mluví o rozmachu stravování v restauracích a rychlých občerstveních. Bez ohledu na příjem domácností, studenti nikterak často restaurace ani rychlá občerstvení nevyhledávají a nejčastěji se opravdu stravují doma (snídaně, večeře) a ve škole (oběd). Co se týká konzumace jídla samotného, respondenti tomuto procesu podle výzkumu nevěnují z drtivé většiny žádnou pozornost. A i když výsledky výzkumu ukázaly, že si studenti z velké většiny myslí, že se stravují zdravě, necelá polovina pak se svojí hmotností nebyla spokojena. Příjem domácností tedy nemá zásadní vliv na způsob stolování vybraných středoškoláků. Stravování a skladba jídla pak vychází převážně z domácích návyků. Jeden z důvodů,...
Cultural Preferences and Everyday Distinctions of the Communist Elites in Post-1948 Czechoslovakia: Organization of Household, Social Contacts, Forms of Representation.
Pivolusková, Zuzana ; Pullmann, Michal (vedoucí práce) ; Mrňka, Jaromír (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovať a podľa archívnych materiálov preskúmať každodenný život a kultúrne návyky nových komunistických elít po roku 1948. Na jednej strane práca mapuje kultúrne vyžitie predstaviteľov a s tým súvisiace sociálne kontakty, umelecké preferencie a úlohu spoločenskej reprezentácie, ktorá súvisí s verejným vystupovaním. Na druhej strane sa práca zameriava na každodenný život, zhodnocuje ich nové sociálne ukotvenie v spoločnosti a s tým súvisiace meniace sa životné podmienky jednotlivých členov v domácnosti a v súkromnom živote. Práca skúma a hodnotí zmeny v sociálnom rebríčku a s tým súvisiace zmeny sebavedomia nových spoločenských elít, prejavy týchto zmien a možné realizácie vedomia o vlastnej vzrastajúcej hodnote a sebadôvere.
Manželství
Daňková, Jana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
68 RESUMÉ Tématem mé práce je institut "Manželství". Toto téma jsem si vybrala, protože bych se i v budoucím povolání chtěla věnovat rodinnému právu a právní úpravě s manželstvím spojené. Zároveň si myslím, že je manželství významným právním i společenský institutem, což dokazuje jeho dlouhověká historie. Tato diplomová práce zohledňuje historický právní vývoj, ale především se zabývá současnou platnou právní úpravou. Konkrétně se zabývá vznikem manželství, zánikem manželství a právními následky, jenž takové právní jednání přináší. Pozornost jsem věnovala i právní úpravě práv a povinností manželů. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována Úvodu. Další tři kapitoly se zabývají samotným institutem manželství a jeho aspekty. Poslední pátá kapitola je Závěr. Vedle těchto kapitol obsahuje práce i Obsah, Seznam použité literatury a Přílohy. Druhá kapitola popisuje historický vývoj právní úpravy institutu manželství. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována manželství v římském právu, a druhá zachycuje vývoj právní úpravy manželství na českém území. Třetí kapitola se věnuje platné právní úpravě manželství v České republice a obsahuje dalších sedm podkapitol. První podkapitola vyjmenovává právní prameny upravující manželství v České republice. Druhá...
Každodennost žen-matek za normalizace z hlediska výchovy dětí a péče o rodinu
Kotasová, Eva ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediálním obrazem každodenností žen v období socialismu. Zaměřuje se na časový úsek let 1970 - 1975, tedy na tzv. ranou normalizaci v ČSSR. Cílem práce je zjistit, jak tuto každodennost v uvedeném období interpretoval dobový časopis Vlasta. Tato analýza je přínosná především proto, že vypovídá o do jisté míry idealistické prezentaci životního způsobu socialistických žen, o jejich každodenních starostech a problémech. V rámci analýzy budou zkoumány články, které pojednávají o péči o rodinu a domácnost, o výchově dětí v rodině a institucionálních zařízeních, o roli muže v rodině, psychickém a fyzickém zdraví, kosmetice, módě atd., tzn. o veškerých aspektech, které ke každodennosti patří a které ji formují. Prostřednictvím těchto témat, která ženy zajímají, časopis současně nenápadně formoval ideál socialistické ženy. Ve sděleních, která se týkají každodenního života, předával ženám hodnoty, stereotypy a dokonce ideologické principy tehdejší socialistické společnosti. Hlavním cílem analýzy je vytvořit komplexní obraz této každodenní praxe v časopise Vlasta. Klíčová slova Každodennost, žena, socialismus, normalizace, časopis Vlasta, péče o rodinu, domácnost, děti
Proměna rodinných struktur v jižních Čechách v 19. století
Klečková, Diana ; Velková, Alice (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Proměna rodinných struktur v jižních Čechách v 19. století Abstrakt Tato práce je sondou do života historické rodiny v jižních Čechách v druhé polovině 19. století. V tomto období probíhaly českými zeměmi nejvýznamnější kvalitativní změny v historii lidstva. Na jižní Čechy měly však tyto změny spojené s industrializací spíše negativní dopad a způsobily, že se jižní Čechy staly chudou zemědělskou oblastí s vysokou mírou emigrace. Na příkladu obce Bernartice je v práci analyzován za pomoci metod historické demografie vývoj nejen rodinných struktur, ale i struktur obyvatel a domácností, které jsou s rodinou velmi úzce spjaté. Analýzy jsou provedeny za období čtyřiceti let z dat prvních moderních sčítání lidu 1869 až 1900. Obyvatelstvo v Bernarticích ve sledovaném období stagnovalo a vysoká migrace z jižních Čech zde výrazně nenarušila strukturu obyvatel, rodin a domácností. Tíživější podmínky pro žití však nejspíš měly za následek zvyšování soužití rodin s příbuznými, menší počet členů v rodině nebo nižší zastoupení služebnictva. Klíčová slova: historická demografie, rodina, domácnost, struktury obyvatel, 19. století, jižní Čechy Počet znaků bez mezer: 182 758

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.