Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Scrum Values and Principles: Design of a Multimedia Learning Environment for the Study Programme English in Electrical Engineering and Informatics
Borovskiy, Sergey ; Smutný, Milan (oponent) ; Ellederová, Eva (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis aims to provide a theoretical framework for the application of the Agile method, namely Scrum, into the English Language Teaching process. Besides, the thesis contains a practical part that serves as an illustrative example of such an implementation presented for demonstration purposes in an environment of a lightweight management software named Trello. The Content and Language Integrated Learning approach is used to assist in the accomplishment of the objectives set in the thesis. Provided that CLIL is a dual-focused method, the Trello board comprises the materials of the subject Electrical Engineering taught in the English in Electrical Engineering and Informatics study programme at the Faculty of Electrical Engineering and Communications at Brno University of Technology. Therefore, the practical part combines both a professional subject and linguistically oriented materials.
Implementace digitálních technologií ve vzdělávání
Přibyl Durlinová, Dominika
Cílem této diplomové práce je analyzovat strategické a další dokumenty, které jsou zaměřené na distanční výuku na základních školách. Cílem je také popsat, jak probíhala distanční výuka na základních školách pomocí digitálních technologií a poukázat na její specifika včetně pozitiv a negativ. Strategické a další dokumenty jsou podkladem pro zjištění připravenosti pedagogických pracovníků a škol na přechod k distanční výuce. Z důvodu pandemie COVID-19 došlo k uzavření škol a bylo nutné přejít na distanční výuku, která byla online. Školy a pedagogičtí pracovníci se museli v krátkém období adaptovat a implementovat digitální technologie ve vzdělávání. Diplomová práce se zaměřuje na implementaci digitálních technologií ve vzdělávání v rámci distanční výuky. V moderním světě, je každý jedinec čím dál tím více odkázán na používání technologií, čemuž není jinak ani ve vzdělávání. Učitelé jsou klíčovými aktéry, kteří implementují digitální technologie ve vzdělávání. Na implementaci digitálních technologií ve vzdělávání je nutné hledět nejen jako na technologický proces, ale také na proces pedagogický. Tato práce je kvalitativní analýzou, která se zabývá digitálními technologiemi během distanční výuky. Teoretická část je vypracována na základě rešerše odborné literatury zaměřené na digitální technologie....
Zkušenosti studentů fyzioterapie s výukou v době COVID-19
Valová, Eliška ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Nováková, Tereza (oponent)
Název: Zkušenosti studentů fyzioterapie s výukou v době COVID-19 Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké mají studenti fyzioterapie zkušenosti s výukou v době pandemie COVID-19, se zaměřením na praktickou výuku a průběh specializovaných praxí. Dále jsem zjišťovala, jak jistě se studenti cítí při aplikaci diagnostických a terapeutických postupů, které probírali v průběhu omezené výuky následkem pandemie COVID-19. A jakým způsobem byly ovlivněny vzájemné interakce mezi spolužáky v souvislosti s přechodem na distanční výuku. Metody: Tato diplomová práce je vypracována formou kvantitativního výzkumu, konkrétně dotazníkovým šetřením, do kterého se zapojilo 338 studentů fyzioterapie ze všech 13 fakult v České republice. Šetření probíhalo během 4 měsíců (listopad a prosinec 2021, leden a únor 2022) a to prostřednictvím sociálních sítí, internetových aplikací a oslovením vedení fakult prostřednictvím e-mailových adres. Data byla následně zpracována v programu Microsoft Excel 2019, pomocí procentuálního vyhodnocení, kontingenčních tabulek a statistických funkcí. Výsledky: Zjistila jsem, že studenti nebyli negativně ovlivněni v možnosti získání praktických dovedností a zkušeností ze souvislých praxí. Ale při praktické výuce tato možnost negativního ovlivnění byla, a to vlivem omezení výuky spojené...
Distanční praktická výuka a učení
Zdobinská, Helena ; Janštová, Vanda (vedoucí práce) ; Jedličková, Tereza (oponent)
Tato diplomová práce mapuje výuku praktických přírodovědných aktivit během vynuceného distančního vzdělávání v období pandemie covid-19. V teoretické části distanční výuku definuji a zabývám se jejími charakteristikami, ke kterým například patří chybějící fyzický kontakt, využití komunikačních platforem, synchronní a asynchronní způsob výuky, určitá nutnost samostatnosti a potřebná úroveň digitální kompetence. K získání dat byly sestaveny anonymní dotazníky pro žáky a jejich učitele přírodovědných předmětů (přírodopisu či biologie, chemie, fyziky). Otázky byly otevřené, uzavřené s výběrem možností nebo hodnot na škále. Výzkumný vzorek se skládal z 543 žáků a 24 učitelů ze základních škol a gymnázií v Praze a Středočeském kraji. Odpovědi jsem rozřadila do kategorií a spočítala četnosti. U škálových odpovědí byl zjištěn průměr, medián, minimální a maximální hodnota. Pro otestování nezávislosti mezi odpověďmi na vybrané otázky jsem použila Pearsonův chí kvadrát test nezávislosti. Ukázalo se, že učitelé při distanční výuce zadávali méně praktických aktivit, jako jsou pokusy, pozorování a tvorba, než bylo pro ně běžné při prezenční výuce. Naopak větší pozornost dostala práce s textem. Ze sledovaných metod byla podle žáků nejvhodnější tvorba. Většina učitelů vedla hodiny kombinací synchronního i...
Motivace žáků k učení v průběhu distanční výuky
Topinková, Jana ; High, Radka (vedoucí práce) ; Duschinská, Karolina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou motivace žáků během distanční výuky. forma vzdělávání se kvůli cyklicky se opakující pandemii nemoci Covid 19 stává běžnou formou vyučování. V teoretické části se věnuji vymezení motivace jako klíčového nástroje k učení žáků, jejímu rozdělení a vybraným teoriím. Pozornost jsem zaměřila především na psychoanalytika Sigmunda Freuda a Murrayho teorii potřeb. Kromě obecného vymezení motivace se věnuji přímo motivaci žáků ve výuce. V další kapitole pak zmiňuji distančního vzdělávání a zaměřuji se na její pozitiva a negativa zejména z samotných žáků. Kromě forem distančního vzdělávání také čtenáře seznamuji s nejznámějšími platformami, které umožňují distanční způsob vyučování. Praktická část je věnována průzkumu, který jsem provedla v loňském školním roce mezi mými žáky ze 7. ročníku. Získaná data na základě skupinové diskuze se žák která proběhla květnu loňského roku. této diskuzi posloužily slohové práce žáků, v nichž měli ze svého pohledu hodnotit klady a zápory distančního vzdělávání. Získaná data již uskutečněnými výzkumy a stanovuji doporučení pro kantory, kteří budou učit distančním způsobem. Cílem práce je zhodnocení motivace žáků při distanční výuce a komparace vlastního šetření s výsledky již provedených průzkumů.
Vliv distanční výuky na psychiku žáků středních škol, se zaměřením na úzkost a depresi
Šimonová, Lucie ; Kučerová, Olga (vedoucí práce) ; Adámková, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá vlivem distanční výuky na psychiku žáku středních škol a zaměřuje se na úzkost a depresi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které odpovídají cílům práce. Teoretická část vysvětluje pojmy úzkost a deprese a popisuje jejich příznaky, možné příčiny a způsoby řešení. Také zmiňuje další pojmy, které mají k úzkosti a depresi blízko, avšak neměly by se vzájemně zaměňovat. Práce se dále zabývá obdobím adolescence, adolescenty 21. století a problémem digitalizace. V praktické části byl zvolen kvantitativní výzkum reprezentovaný dotazníkem, který vyplnilo 283 respondentů. Analýza dat ukázala, že distanční výuka vážně postihla psychické zdraví studentů SŠ a měla na ně negativní vliv. Z příznaků deprese působila největší problém špatná nálada, která výrazně postihla 62,4 % respondentů. Dále to byla chuť nic nedělat, pocit žití neplného života, ztráta energie a únava a unavitelnost. Tyto příznaky významně postihly přes 57 % respondentů. Z úzkostných příznaků studenty nejvíce trápily bolesti, které výrazně postihly 53,5 % respondentů. Dále to bylo vyhýbavé chování, anticipační úzkost, nervozita a strach, které významně postihly přes 40 % respondentů. Výzkum také zahrnoval prvky kvalitativní metodologie, které shromáždily výpovědi studentů k tomu, jaké konkrétní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.