Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 396 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Dopady digitalizace na udržitelnost organizace
Klementová, Kateřina ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi digitalizací a udržitelnosti společnosti. Soustředí se na zlepšení finanční stability a snížení uhlíkové stopy za pomoci vstupu do digitálního světa. Pokouší se navrhnout plán pro vybranou společnost, jak dojít k nastaveným cílům. Na základě podrobné kalkulace jsou vyvozeny důsledky digitalizace na udržitelnost společnosti.
Návrh projektu digitalizace agendy objednávkových procesů ve vybrané firmě
Lukašík, David ; Širáňová, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a naplánováním projektu pro vývoj a zavedení softwaru sloužícího pro zakládání, správu a archivaci objednávek v rámci konkrétní firmy za pomocí metod projektového řízení. Cílem práce je poskytnout komplexní plán projektu, podle kterého bude projekt probíhat.
Návrh podpory řízení procesu engineeringu nástroji digitalizace
Fridrich, Radim ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem výrobního procesu na oddělení engineeringu z pohledu digitalizace. V rámci zvolené metodologie je provedena detailní analýza procesu distribuce dokumentace. Na základě výsledků analýzy je z dostupných informačních systémů vybrán nejvhodnější systém pro integraci a bude následně implementován do výrobního závodu.
Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku
Hrkeĺ, Jan ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení stávajících procesů ve vybraném podniku za pomocí matematických a statistických metod. Toho je docíleno na základě digitalizace a automatizace procesů zpracování faktur ve vybraném podniku za účelem zvýšení konkurenceschopnosti v dynamickém obchodním prostředí. Vzhledem k vysokým nákladům a rizikům spojeným s tradičním manuálním zpracováním faktur se podnik rozhodl pro přechod na moderní digitální řešení. Práce je rozdělena do dvou částí, z níž první nastiňuje teoretické základy, které jsou stěžejním pokladem pro následnou detailní analýzu současného stavu zpracování faktur. Dále jsou identifikovány klíčové problémy a je navrženo efektivní řešení s využitím technologií SharePoint, Power Apps a Power BI od společnosti Microsoft. Implementace navrhovaného řešení přináší podniku značné výhody, včetně snížení operativních nákladů, zvýšení přesnosti fakturačních dat a uvolnění lidských zdrojů pro jiné úkoly.
Využitie digitálnych dvojčiat v automotive
Horuta, Šimon ; Fojtášek, Jan (oponent) ; Repka, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím digitálních dvojčat v automobilovém průmyslu. V úvodu je definován pojem digitálního dvojčete a následně jsou popsány technologie Průmyslu 4.0, které digitální dvojče využívá. Dále je uvedeno několik příkladů jejich využití v automobilovém průmyslu. V praktické části je provedena simulace brzdného manévru ve virtuálním prostředí a oveření funkčnosti tohoto modelu pomocí reálných jízdních zkoušek. Výsledkem praktické části je srovnání grafů ze simulace a z reálné jízdy.
Informační systém pro odvádění výroby a materiálu
Škutová, Miroslava ; Hranický, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Cílem této práce je provést digitalizaci klíčových aspektů výrobních a personálních procesů ve strojírenské firmě a současně optimalizovat využití existujícího informačního systému HELIOS iNuvio. Vyvinutý software, založený na webových technologiích PHP s využitím frameworku Symfony, React a REST, obsahuje moduly, které nejen nahrazují terminálovou aplikaci pro odvádění výroby a správu materiálů, ale také umožňují digitalizaci a zjednodušení dalších firemních procesů, včetně podepisování důležitých dokumentů a správy strojů. Analytický modul tohoto řešení poskytuje pomocí vizualizačního nástroje Grafana vedení firmy podrobné informace o výkonnosti zaměstnanců, efektivitě výrobních procesů a finančních aspektech výroby. Docházkový modul nahrazuje manuální správu docházky zaměstnanců. Komplexní řešení zvyšuje celkovou efektivitu podnikových procesů a zlepšuje uživatelskou zkušenost, aniž by vyžadovala další investice do hardwaru nebo systémů.
Digitalizace zdravotnictví a její význam v akutní péči
MÁLA, Josef
Bakalářská práce se zabývá digitalizací zdravotnictví a jejím významem v akutní péči. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá základními pojmy a definicemi digitálního zdravotnictví, především pak elektronickou zdravotní dokumentací a digitalizací zdravotnické záchranné služby. Praktická část zkoumá rozsah, využití a přínos digitalizace v přednemocniční péči. Věnuje se také spokojenosti zdravotnických záchranářů s digitalizací v rámci ZZS.
Přípravek pro snímání muzejní sbírky kraslic
Pitrun, Tomáš ; Janáková, Ilona (oponent) ; Honec, Peter (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací přípravku pro snímaní muzejní sbírky kraslic. Ke snímání kraslic je využito monochromatické řádkové kamery v kombinaci s RGB osvětlením a krokovým motorem. Řízení celého přípravku je řešeno pomocí mikrokontroleru Arduino Mega v kombinaci s vytvořenou DPS. Data z kamery jsou softwarově zpracovány v PC pomocí jazyku Matlab. Na závěr je vytvořen 3D model kraslice s nasnímanou texturou pomocí knihovny Processing.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 396 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.