Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro tvorbu balíčků SIP se zaměřením na digitalizáty tištěných dokumentů : 2019
Cubr, Ladislav, ; Ostráková, Natalie ; Kočišová, Pavlína
Metodika pro vytváření balíčku SIP pro digitalizáty tištěných dokumentů je dokument, který popisuje procedurální postup pro užití standardů NDK pro metadata, formáty a obrazová data užívaná při digitalizaci tištěných dokumentů v českých knihovnách. Standardy NDK jsou závazné pro Národní knihovnu ČR a Moravskou zemskou knihovnu pro digitalizaci v rámci projektu Vytvoření Národní digitální knihovny, a dále pro knihovny digitalizující na základě podpory získané z podprogramu VISK7, případně pro další organizace, které budou odevzdávat svoje digitalizáty do LTP úložiště NK ČR k dlouhodobému uchovávání. Metodika pro balíčky SIP obsahuje i některá obecnější doporučení, která lze vztahovat i na jiné typy dokumentů než digitalizáty tištěných dokumentů (monografií a periodik), primárně se však zaměřuje na tento typ dokumentu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika restaurování starých tisků před digitalizací
Lehovec, Ondřej ; Dřevíkovská, Jana ; Křenek, Karel ; Vávrová, Petra
Metodika si klade za cíl popsat v jednotlivých chronologických krocích postup přípravy starých tisků pro proces digitalizace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Průzkum fondů starých tisků a rukopisů fakultních knihoven Univerzity Karlovy v Praze
Kafková, Ivana ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Šípek, Richard (oponent)
(česky): Práce se zaměřuje na knihovny Univerzity Karlovy, přesněji na jejich sbírky rukopisů, starých, tisků a vzácné fondy. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům v oblasti ochrany a péče o historické fondy. Jádrem práce je analýza stavu historických fondů v jednotlivých knihovnách, vycházející z dotazníkového výzkumu, studia pramenů a návštěvy vybraných knihoven. Každá kapitola obsahuje stručnou historii konkrétní knihovny, zaměřuje se na vznik knižního fondu, jeho rozsah, obsahové zaměření fondu, způsob jeho uložení a přístupnost uživateli. Je zde také věnována pozornost vyjádření potřeb a cílů jednotlivých knihoven. Podrobnější studie je věnována knihovně Evangelické teologické fakulty. Její součástí je zpráva o provedeném průzkumu fyzického stavu fondu. V závěrečné souhrnné části je prostřednictvím tématických kapitol, grafů a tabulek vyjádřena celková situace knihoven, jejich společné rysy a specifické problémy, vše je doplněno komentářem hledajícím společná východiska pro řešení problematiky historických knižních fondů v rámci UK. Práce je doplněna rozsáhlou fotodokumentací [Autorský abstrakt].
Aplikace systémové dynamiky v oblasti digitalizace dokumentů
Rataj, Jan ; Mildeová, Stanislava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá systémovou dynamikou a její aplikací v oblasti digitalizace dokumentů. Jedná se o oblast, jejíž význam se postupně zvyšuje. Potřeba převodu a uchovávání dokumentů v digitální podobě v současné době, kdy dochází ke značnému nárůstu objemu dat, stále roste. Jeden z vhodných nástrojů analýzy oblasti digitalizace dokumentů představuje systémová dynamika, která v České republice pro oblast digitalizace dokumentů dosud využita nebyla. Cílem této práce je vytvoření modelů systémové dynamiky pro oblast digitalizace dokumentů, a to prostřednictvím aplikace metod systémové dynamiky, a následně ověření jejich použitelnosti na konkrétních datech projektů digitalizace získaných z praxe. Tyto modely jsou univerzálně použitelné prakticky pro všechny typy projektů digitalizace dokumentů. Hlavní přínos práce představují vytvořené modely systémové dynamiky, které jsou univerzálně použitelné na nejrůznější projekty digitalizace dokumentů a s jejichž pomocí lze simulovat průběh digitalizace dokumentů. V praxi pak představují tyto modely pro firmy zabývající se digitalizací způsob, jak lze ukázat výhody digitalizace dokumentů potenciálním zákazníkům.
Přístup společnosti Skanska a.s. k digitalizaci dokumentů
Černý, Petr ; Maryška, Miloš (vedoucí práce) ; Svatoš, Oleg (oponent)
Cílem této bakalářská práce je zaměřit se na přístup společnosti Skanska a.s. k digitalizaci dokumentů. Zmapovat současný stav a pokusit se poukázat na výhody plynoucí z využívání převodu papírových dokumentů do digitální podoby. Teoretická část práce je zaměřena do uvedení problematiky týkající se digitalizace dokumentů. Jsou zde rozděleny přístroje, metody rozpoznávání obsahu, kroky nutné před zahájením snímáním dokumentů, popis a ukládání digitalizovaných dokumentů. Praktická část práce navrhuje využití elektronické komunikace ve strukturované podobě k zasílání fakturačních údajů. Nastíněna jsou dvě možné řešení využívající daných podmínek. Proces příjmu dokumentů v elektronické podobě ukazuje, jaké kroky odpadnou oproti příjmu papírových faktur. Hlavní přínos praktické části práce spočívá v analýze a poukázání na výhody zavedení elektronické fakturace do společnosti Skanska a.s.
Analýza a porovnání procesů listinného a digitálního zpracování dokumentů v úřadu státní správy
Křivanec, Oto ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Kasner, Jiří (oponent)
Cílem této práce je analyzovat procesy listinného a digitálního zpracování dokumentů v Českém telekomunikačním úřadě na centrále v Praze. Po té procesy listinného a digitálního zpracování dokumentů porovnat. Následně některé procesy listinného a digitálního zpracování změřit. Údaje získané z měření vyhodnotit a po té popsat, kde je možné zlepšit zpracování dokumentů. Český telekomunikační úřad využívá při své činnosti obě formy zpracování dokumentů. Bylo by vhodné se zaměřit, na porovnání procesů obou forem zpracování dokumentů. Následně změřit, kde a v jakých ohledech přináší digitální zpracování dokumentů zlepšení oproti listinnému zpracování dokumentů. Práce je rozdělena do šesti částí. V první část obsahuje úvod do problematiky práce, popis struktury práce a popis informačních zdrojů. Druhá část se zabývá popisem Českého telekomunikačního úřadu a popisem procesů listinného a digitálního zpracování dokumentů v Českém telekomunikačním úřadě. Třetí část práce teoreticky popisuje zpracování dokumentů a přidává k tomu přístup Českého telekomunikačního úřadu. Čtvrtá část se zabývá porovnáním procesů. Pátá část obsahuje měření některých procesů a jejich vyhodnocení. V šesté části se nachází závěr se shrnutím celé práce a následným popsáním možností, kde je možné zlepšit zpracování dokumentů.
Digitalizace dokumentů v neziskové organizaci
Gühl, Tomáš ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Žid, Norbert (oponent)
Bakalářská práce se zabývá digitalizací a sdílením dokumentů v neziskové organizaci Liga proti rakovině. Jejím cílem je přiblížení činnosti Ligy proti rakovině čtenáři a návrh řešení digitalizace a sdílení jejích dokumentů. K vypracování práce jsem využil literatury, online zdrojů a hlavně osobních konzultací v Lize proti rakovině v její kanceláři v nemocnici Na Bulovce. Práce podává důvody pro digitalizování dokumentů a návrh řešení. Nakonec je doporučen postup samotné implementace. Dokument je strukturován tak, že v první části je čtenář seznámen s činností Ligy proti rakovině. Následuje analýza současného stavu ohledně dokumentů, ze kterého vyplývá požadavek na digitalizaci. V další části je pak popsána digitalizace, navrženo řešení a v návaznosti pak představeno i řešení ukládání digitalizovaných dokumentů.
Digitalizace dokumentů ve finanční instituci
Píša, Luděk ; Kunstová, Renáta (vedoucí práce) ; Žižková, Veronika (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je popis digitalizace dokumentů v jedné z velkých finančních institucí na trhu v ČR, odhalení nedostatků současného stavu a návrh opatření a doporučení, které by vedlo k jeho zlepšení. Protože jsem od roku 2008 ve vybrané instituci zaměstnán, mohl jsem pro dosažení cíle využít pohledu jak zaměstnance tak i studenta aplikované informatiky v jedné osobě, využít teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Tato fakta se také jeví jako jeden z přínosů bakalářské práce. Dalším přínosem je využitelnost navrhovaných doporučení a opatření pro management vybrané finanční instituce, která by vedla k zvýšení efektivity práce nejen v procesu digitalizace. Bakalářská práce je členěna do osmi kapitol, v nichž se postupně zabývám digitalizací obecně, důvody pro zavádění, riziky, možnostmi realizace a zmiňuji technologie rozpoznávání používané při digitalizaci. Dále představuji vybranou finanční instituci, poukazuji na nedostatky současného stavu instituce, uvádím důvody digitalizace, její harmonogram, požadovaný stav, přijatá opatření a konkrétní případy. Nakonec doporučuji opatření týkající se jak samotné digitalizace, tak i řešení v oblasti správy podnikového obsahu a informačních technologií.
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Novotný, Vladimír ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Cílem práce je přinést pohled na digitalizaci dokumentů a provést analýzu trhu společností provádějící outsourcing digitalizace dokumentů. V první části práce je popsána technologie skenování, dále jsou popsány metody rozpoznávání a vytěžování dat. Práce také popisuje i systémy čárových kódů používaných k identifikaci dokumentů. Součástí práce jsou principy ukládání dokumentů i pohled na problematiku digitálního (elektronického) podpisu, a to i z hlediska české právní úpravy. Přínosem této práce je analýza společností provádějících outsourcing digitalizace dokumentů a dále pak pohled na společnost využívající tyto služby. V práci je zmíněn i autorův pohled do blízké budoucnosti popisované problematiky.
Přístupy k řešení digitalizace dokumentů.
Kapicová, Eva ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Vondrouš, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na digitalizaci dokumentů a přístupy, kterými lze digitalizaci dokumentů řešit. V první části práce je uveden teoretický základ digitalizace dokumentů, který je doplněn o aktuální statistiky z oblasti a také o poznámky ke stavu na českém trhu. V druhé části jsou na základě nabídek českých firem posouzeny varianty přístupu k řešení digitalizace dokumentů. Hlavním cílem této diplomové práce je praktická ukázka výběru vhodného řešení digitalizace dokumentů. Uvažovány jsou varianty digitalizace dokumentů kompletním outsourcingem, in-house outsourcingem nebo řešení vlastními silami. K naplnění tohoto cíle slouží dostatečný teoretický základ digitalizace dokumentů a přehled hardwarového vybavení a softwarových produktů po podporu digitalizace v první části diplomové práce. Pro porovnání ekonomických dopadů jednotlivých variant přístupů k digitalizaci dokumentů je využita metoda TEI od společnosti Forrester Research. Přínos práce je především v popisu digitalizace dokumentů v rámci České republiky a ukázce posouzení jednotlivých řešení digitalizace. Dále také v doplnění teoretické části o údaje ze současných průzkumů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.