Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Významné evropské národní digitální knihovny
Tichopád, Robin ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
Bakalářská práce se soustředí na dva hlavní cíle. Prvním z cílů je zmapovat a porovnat vybrané národní digitální knihovny v Evropě. Druhým cílem je pak popsat spolupráci těchto NDK s portálem Europeana. V úvodu práce jsou zmíněny definice základních pojmů. Teoretická část práce popisuje kvalitativní a kvantitativní charakteristiky vybraných NDK dle uvedeného modelu, který se zaměřuje na uživatelskou přístupnost, popis poskytovaného materiálu a popis webových sídel vybraných NDK. Praktická část práce se skládá z porovnání výsledků rešerše a popis spolupráce NDK s portálem Europeana na obecné i konkrétní úrovni.
Vojenský Ústřední Archiv jako informační systém
Pýcha, Josef ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Procházka, Milan (oponent)
Cílem diplomové práce je charakteristika vývoje a současného stavu Vojenského ústředního archivu jako informačního systému. Je zde popsán celý informační cyklus dokumentu, od vzniku, přes jeho uložení na pracovišti ochrany informací, ve správním a posléze i v konečném archivu. Jako významný subjekt je zde popsán Vojenský historický archiv a jeho význam v oblasti digitalizace dokumentů. Dále je zde rozebírána problematika se zaváděním systému elektronické spisové služby. [Autorský abstrakt].
Významné mimoevropské národní digitální knihovny
Lochman, Martin ; Vorlíčková, Blanka (vedoucí práce) ; Němečková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá představením a podrobným popisem vybraných mimoevropských národních digitálních knihoven, jejich vzájemným srovnáním a rámcovým srovnáním s evropskými národními digitálními knihovnami a nastíněním jejich vztahu k projektům masové digitalizace. Úvod práce je zaměřen na vysvětlení základních pojmů. Samotný popis projektů je zaměřen zejména na uživatelskou přístupnost, materiály obsažené v digitálních sbírkách a spolupráci na národní a mezinárodní úrovni. Součástí srovnání je také grafické znázornění kvantitativních charakteristik. Klíčová slova Digitální knihovny, národní knihovny, digitalizace, digitální dokument
Analysis of current archiving problems and approach to their solutions
Klimko, Jozef ; Šedivá, Zuzana (vedoucí práce) ; Benáčanová, Helena (oponent)
Diplomová práce rozebírá dlouhodobou archivaci dokumentů a problémy s tím související. Na úvod práce jsou definovány pojmy jako je dokument, digitální dokument a životní cyklus, kterým prochází. V dalších částech se práce věnuje vybraných standardem a do poručen, metadatům, nejpoužívanějším přístupem v této oblasti, kterými jsou migrace a emulace, používanými technologickými prostředky a na závěr jsou zohledněny bezpečnostní hlediska dlouhodobé archivace. Poslední část práce se zabývá současně trendy v této oblasti a probíhajícími projekty v evropské unii, které začaly počátkem minulého roku. Tyto projekty ukazují nové možnosti av této oblasti. Z dvanácti projektů byly vybrány čtyři zajímavé projekty (ARCOMEM, ENSURE, TIMBUS, SCAPA), které jsou následně popsány z různých pohledů, porovnány a zhodnoceny.
Přístupy k archivaci digitálních dokumentů
Bazala, Jan ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Kunstová, Renáta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou archivace digitálních dokumentů. Cílem je analyzovat současné možnosti archivace digitálních dokumentů a charakterizovat nabídkovou stranu trhu služeb v ČR, které se orientují na tyto aktivity. Z hlediska struktury je práce rozdělena na dvě části. V té první -- teoretické vycházím ze studia odborné literatury a internetových zdrojů. Jako první se věnuji vymezení pojmu dokument a digitální dokument, vlastnostem digitálních dokumentů, jejich ukotvení v české legislativě a jejich životnímu cyklu. Dále jsou přiblíženy pojmy z oblasti archivace, popis digitálního archivu, činností v něm prováděných, nakonec je uveden životní cyklus digitální archivace. V druhé části -- praktické, jsou popsány a zobrazeny výsledky provedeného průzkumu českého trhu, zaměřeného na služby související s digitální archivací a stanoveny výroky o stavu trhu v dané oblasti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.