Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnávací analýza WebArchivu Národní knihovny ČR se zahraničními projekty
Kupcová, Pavla ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Bratková, Eva (oponent)
(česky) Tématem diplomové práce je porovnání vybraných zahraničních webových archivů s WebArchivem, které jsou zodpovědné za uchovávání národního kulturního dědictví. V úvodu je stručně objasněna historie webových archivů a typologie sklizní. Další části jsou věnovány historii, právní stránce archivace, typech zvolených sklizní, výběru webových zdrojů, systémech, zpřístupnění a zhodnocení českého (WebArchiv NK ČR), australského (Pandora) a britského archivu (UK Web Archive). Následuje zhodnocení všech vybraných archivů, kde jsou uvedeny silné a slabé stránky archivů a případná řešení. V závěru jsou nastíněny problematické aspekty archivace, které je potřeba v budoucnu řešit. [Autorský abstrakt]
Informační systémy a informační podpora kultury v České republice
Jamníková, Alžběta ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Vorlíčková, Blanka (oponent)
(česky): Předmětem práce jsou různé typy zdrojů s informacemi o kultuře v České republice s důrazem na výtvarné umění. Cílem práce je popsat a základně analyzovat knihovny, informační systémy a služby v oblasti kultury v kontextu České republiky. V úvodu práce je definovaný pojem kultura a kulturní dědictví. Ve třetí kapitole jsou uvedeny projekty, které svým fungováním podporují kulturu, kulturní dědictví a jejich prezentaci, uchovávání apod. Ve čtvrté kapitole jsou charakterizovány knihovny muzeí a galerií obecně a popsány knihovny, které se zabývají podporou kultury. V páté kapitole jsou popsány knihovny, které se přímo zaměřují svým fondem a službami na výtvarné umění. V poslední kapitole jsou popsány informační systémy a databáze zaměřené na výtvarné umění.
Iniciativy, projekty a přínosy Spolkové republiky Německo v oblasti digitálních knihoven
Taucová, Radka ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Diplomová práce je věnována iniciativám a projektům zaměřeným na digitální knihovny ve Spolkové republice Německo v nedávné minulosti a v současnosti. Úvodní části podávají přehled termínů. Druhá kapitola se zabývá problematikou otevřeného přístupu a jeho prosazováním. Třetí kapitola se zaměřuje na německou koncepci informační politiky a její hlavní činitele: Německou výzkumnou společnost (Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, http://www.dfg.de) a Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu (Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, http://www.bmbf.de) a na související akční programy. Čtvrtá kapitola představuje klíčové iniciativy v oblasti digitálních knihoven: Informace a komunikace (Information und Kommunikation, IuK, http://www.iuk-initiative.org) a Německou inciativu pro síťové informace (Die Deutsche Netzwerkinitiative, DINI, http://www.dini.de) a jejich úlohu při vzniku projektů digitálních knihoven. Podrobněji také popisuje německé specifikum: proces certifikace serverů a předpoklady získání certifikátu. Pátá kapitola chronologicky nastiňuje vývojovou linii a přibližuje vybrané projekty tvořící ucelený systém: zpřístupnění elektronických disertací, repozitáře s otevřeným přístupem a virtuální knihovny z tzv. Oblastí speciálních sbírek (Sondersammelgebiete, SSG,...
Tvorba rodokmenů pomocí moderních ICT nástrojů
Hošek, Martin ; Samec, Marek (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rodokmeny, jejich vytvářením za využití elektronických zdrojů, softwarových či webových prostředků a způsoby zjišťování informací a zajímavostí o historii rodu z těchto zdrojů. Cílem práce je vytvořit metodickou příručku / návod, jak s pomocí těchto zdrojů a prostředků s vytvářením rodokmenu začít a jak ho vytvořit. V první části jsou teoreticky definované důležité pojmy a metody zjišťování potřebných informací. Druhá část popisuje samotný postup vytvoření rodokmenu. V závěrečné části je shrnuto, jak při tvorbě rodokmenu postupovat a čeho se vyvarovat.
Repozitáře šedé literatury
Pejšová, Petra ; Vaska, Marcus ; Schöpfel, Joachim ; Fürstová, Iveta ; Polčák, Radim ; Mach, Jan ; Frantíková, Bohdana ; Karlach, Petr ; Dolanský, Jindřich ; Svoboda, Martin
Kniha Repozitáře šedé literatury představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury budovaného v Národní technické knihovně, které bylo prakticky implementováno, postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Mezi nejdůležitější aspekty při budování repozitářů šedé literatury patří spolupráce a legislativa. Pro praktické vybudování digitálního repozitáře uvádí kniha nutné komponenty, jako analýza, výběr a implementace software, tvorba metadatového formátu a audit důvěryhodnosti repozitáře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.