Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání složení a cen volně prodejných léků a vybraných doplňků stravy ke snížení hmotnosti
Radová, Zuzana ; Bartošová, Olga (vedoucí práce) ; Štenglová Netíková, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá porovnáním volně prodejných léků a doplňků stravy ke snížení tělesné hmotnosti. Orlistat i vybrané doplňky stravy jsou srovnávány z hlediska jejich složení a ceny. Práce je členěna na dvě části, část teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je stručně popsána problematika nadváhy a obezity, zejména z hlediska patogeneze, diagnostiky, terapie a následných komplikací. V kapitole Orlistat je popsána farmakokinetika, mechanismus účinku, dávkování a nežádoucí účinky tohoto jediného registrovaného, volně prodejného léku na českém trhu. Závěrečná kapitola teoretické části popisuje složky ve vybraných doplňcích stravy, které jsou hodnoceny v této práci. Jelikož se většinou jedná o rostlinné extrakty, jsou pro úplnost do práce zahrnuty i informace o příslušných rostlinách. Praktická část bakalářské práce je věnována porovnání dvou generických léčivých přípravků na terapii nadváhy a obezity a vybraných doplňků stravy na podporu redukce hmotnosti. Generické přípravky s obsahem orlistatu se svým složením mezi sebou neliší, cenou se mezi sebou liší při koupi v lékárně i na e-shopu v řádu desítek korun, ale cena mezi lékárnou a e-shopem se liší až o 48,5 %. Vybrané doplňky stravy byly porovnány na základě shodných složek a jejich množství obsažené v jedné tabletě a v denní...
Příprava a charakterizace potravin a doplňků stravy s obsahem vybraných vitamínů
Krupičková, Lucie ; Hoová, Julie (oponent) ; Skoumalová, Petra (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou vhodné chráněné formy vitamínů k aplikaci do potravin a doplňků stravy. Teoretická část je nejprve zaměřena na charakteristiku vitamínů a jejich důležitost v lidském organismu. Jsou zde také shrnuty různé metody stanovení vitamínů rozpustných ve vodě a problematika enkapsulace do liposomů. Poslední kapitoly se věnují funkčním potravinám a doplňkům stravy dostupným na českém trhu. V rámci experimentální části byla provedena optimalizace metody stanovení vitamínů. Byly charakterizovány připravené liposomy z hlediska jejich velikosti, stability a enkapsulační účinnosti. Byla sledována také dlouhodobá stabilita a enkapsulační účinnost připravených částic v období 14 dnů. Všechny připravené liposomy byly v těchto ohledech shledány za dostatečně stabilní. Dále byly provedeny experimenty modelového trávení, kterým byly podrobeny roztoky vitamínů, liposomy a lyofilizované liposomy. V průběhu trávení došlo k degradaci nechráněných forem vitamínů. Připravené liposomy a lyofilizované částice vykazovaly postupné uvolňování aktivních látek do trávicích šťáv. Byla provedena také analýza funkčních potravin a potravinových doplňků na základě obsahu vitamínů deklarovaných výrobcem. Na závěr byly z dosažených výsledků vytvořeny aplikace chráněné formy vitamínů do potravin a doplňků stravy.
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin selenu pro potřeby ultrastopové analýzy metodou AAS
Rybínová, Marcela
Disertační práce se zabývá studiem UV-fotochemického generování těkavých sloučenin (UV-PVG) ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií (AAS). S využitím modelového analytu selenu (Se(IV)) byla provedena celá řada experimentů přispívajících k rozšíření dosavadních poznatků o dané problematice. V prvé fázi výzkumu byla sestavena aparatura pro UV-PVG v režimu kontinuální průtokové analýzy propojená s detekcí AAS se zevně vyhřívaným křemenným atomizátorem. Důraz byl kladen na konstrukci generátoru těkavých sloučenin neboli na UV-fotoreaktor, kdy byly jako reakční cívky využity teflonové hadičky a křemenné trubičky různých rozměrů. Po kompletaci aparatury následovala optimalizace pracovních podmínek (především koncentrace a druh fotochemického činidla i dalších činidel zvyšujících analytický signál; průtoková rychlost nosného plynu a vodíku; průtoková rychlost vzorku) a určeny byly základní analytické charakteristiky stanovení selenu navrženou metodou. Z výsledků vyplynulo, že teflonové reakční cívky velmi dobře konkurují těm křemenným. Správnost metody byla úspěšně potvrzena analýzou certifikovaného referenčního materiálu, praktická využitelnost byla ověřována analýzou vzorků s různorodou matricí. Stanovován byl obsah selenu ve vzorcích pitných vod a ve vybraných potravinových doplňcích. Za účelem...
Spotřebitelské preference dospívajících v oblasti sportovní výživy
Kociánová, Karolína ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Spotřebitelské preference dospívajících v oblasti sportovní výživy Cíle: Hlavním cílem práce je vymezení faktorů, které ovlivňují chování dospívajícího spotřebitele během procesu nákupu sportovních doplňků stravy. Metodika: Sběr informací potřebných k dosažení cíle práce proběhl prostřednictvím kvantitativního výzkumu. Konkrétně byla pro tuto práci využita metoda elektronického dotazování. Získaná data byla následně statisticky vyhodnocena. Výsledky: Vyhodnocení získaných dat z dotazníkového šetření ukázalo, že doplňky stravy pravidelně užívá až 75 % dospívajících ve věku 14-24 let (n=237). Zbývající třetina účastníků výzkumu necítí potřebu tyto produkty nakupovat anebo o tom nikdy ani nepřemýšlela, a proto je vůbec nevyhledává. Nejčastěji užívanými výživovými doplňky v této věkové kategorii spotřebitelů jsou vitaminy, minerály a proteinové přípravky. Dospívající je vyhledávají zejména proto, aby podpořili svou imunitu, sportovní výkon a urychlili proces regenerace. Výzkum naopak neprokázal významný vliv lékařů a dalších odborníků. Na spotřební chování mladých lidí působí spíše jejich blízké okolí, rodina, přátelé nebo oni sami. Dle zjištěných informací vyhledávají kvalitní produkty, které plní slibovanou funkci a účinek a zároveň mají přijatelnou cenu, jelikož za tyto doplňky utrácí v...
Problematika výživy a dopingu v kulturistice a fitness
Linhartová, Gabriela ; Chrástková, Martina (vedoucí práce) ; Vilikus, Zdeněk (oponent)
Název: Problematika výživy a dopingu v kulturistice a fitness Cíl práce: Cílem diplomové práce je odhalit odlišnosti v oblasti problematiky výživy a dopingu u kondičně cvičících sportovců, aktivních amatérských a profesionálních závodníků v kulturistice a fitness, a to v oblasti příjmu makroživin, pitného režimu, doplňků stravy i v oblasti zneužívání dopingu. Metoda: Pro výzkum byla zvolena metoda ankety. Anketa je rozdělena na otázky zjišťující informace problematiky výživy a dopingu. Obsahuje kombinaci otevřených, uzavřených a polouzavřených otázek. Vybraný soubor zkoumání byl náhodný vzorek kondičních cvičících, amatérských a profesionálních závodníků kulturistiky a fitness. Výsledky: Z anketního šetření vyplývá, že ačkoliv kondiční cvičící vnímají optimální nastavení příjmu makro a mikroživin, pitného režimu a doplňků stravy jako součást úspěchu v kulturistice a fitness, nedosahuje jejich povědomí a disciplína takové úrovně, jako závodících respondentů (amatérských i profesionálních) ankety. Stravovací režim závodníků více koresponduje s doporučeními v literárních zdrojích. Mezi výživou kondičních cvičících a závodníků (amatérských i profesionálních) byly nalezeny minimální rozdíly, jedná se především o rozdíly v podílu konzumace proteinových suplementů, konzumace pestřejšího spektra zdrojů...
Výživa vrcholových sportovců
VACHOUTOVÁ, Petra
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat problematiku výživy vrcholových sportovců. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsme se zabývali výživou vrcholových sportovců ve srovnání s běžnou populací. Pro výzkum v praktické části byly vybrány dvě skupiny profesionálních sportovců, kulturisté a fotbalisté. Byla zde zvolena kvalitativní metoda výzkumného šetření a výzkumné otázky jsou následující: VO 1: Jaké jsou stravovací návyky u vrcholových sportovců? VO 2: Které z potravin jsou pro profesionální sportovce nepostradatelné? VO 3: Jaké doplňky stravy sportovci využívají? VO 4: Jaký názor mají vrcholoví sportovci na doping? Sběr dat byl realizován za pomoci polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovorů se zúčastnilo sedm kulturistů z Plzeňského kraje a sedm fotbalistů z Olomouckého a Plzeňského kraje. Informanti byli vybráni technikou sněhové koule. Ze získaných dat rozhovorů byla vytvořena čtyři schémata v kategoriích, jednotlivé podkategorie byly následně popsány a porovnány mezi dvěma vybranými sportovními disciplínami, a to kulturistikou a fotbalem. Z výsledků vyplývá, že výživa vrcholových sportovců podléhá jistým pravidlům, ale důležité je zmínit individualitu, s jakou jsme se potýkali v jednotlivých sportovních disciplínách, a to ve všech aspektech. Výživu a stravovací návyky sportovců nelze řadit ke zdravému životnímu stylu, nedílnou součástí výživy profesionálních sportovců jsou doplňky stravy. Doping je vnímám jako negativní složka sportů na profesionální úrovni. Výstupem práce je také edukační leták s doporučením vhodných stravovacích návyků nejen pro vrcholové sportovce.
Vliv vybraných doplňků stravy na výživový stav sportovců
BOČKOVÁ, Dominika
Moderní svět s sebou nese řadu nových pohledů a možností ve výživě člověka. Tato práce se zabývá doplňky stravy a jejich užívání u sportovců. Zaměřuje se na ty sportovce, pro něž je sport neodmyslitelná součást života. Cílem práce je zmapovat doplňky, které jsou nejčastěji u sportovců užívány, jejich vlastnosti a funkce, popřípadě rizikovost. V neposlední řadě je pak cílem zmapovat, jaký mají ze subjektivního pohledu sportovce smysl. Jaká je reálná potřeba suplementace, je nutná ve spojitosti předcházení nutričního deficitu, přináší vůbec nějaké výhody, nebo jde jen o marketingový tah? Teoretická část je tedy zaměřena na nejužívanější doplňky stravy, jejich legislativu a dělení. Jednotlivé doplňky byly rozebrány z pohledu jejich funkce a účinků. Praktická část se zaměřuje na sportovce, u kterých je užívání suplementů nejčastější - tedy u nadšenců fitness-kulturistiky, u lidí, kteří pravidelně navštěvují posilovnu. Pravidelnost byla určena následujícím kritériem - cíloví byli ti sportovci, kteří několikrát do týdne navštěvují posilovnu poslední uplynulý rok a více. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření, popřípadě doplněné o rozhovor, bylo-li třeba. Respondenti také provedli záznam stravy. Dotazník byl distribuován v tištěné podobě. Pro realizaci byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a zúčastnilo se 10 respondentů. Všichni tito respondenti sportují na amatérské úrovni, někteří se účastní amatérských závodů, pro ostatní je posilování pouze osobní hobby. Otázky byly koncipovány tak, aby bylo zmapováno užívání doplňků stravy - jak četnost, tak rozmanitost. Výzkum ukazuje rozdíly mezi muži, ženami, závodícími sportovci či rekreačními sportovci, a i to, jak je který jedinec informován o doplňcích a čím vším je ovlivňován. Dále byli sportovci dotazování na to, kde se o doplňcích vlastně dozvěděli, kolik do nich investují a za jakým účelem doplňky užívají. Pro zpracování dat byla provedena kvalitativní analýza zapsaných odpovědí z dotazníku a zprůměrování výživových hodnot zapisované stravy. Ukázalo se, že většina dotazovaných nedodržuje doporučené dávkování, ve většině případů bylo důvodem zařazení doplňků stravy pouze doporučení kamarádem, bez konzultace s odborníkem, takže aniž by sportovec věděl, jaká je jeho reálná potřeba látky a zdali je nutná suplementace. Nejčastěji užívaným doplňkem je proteinový nápoj a mikroživiny - vitaminy a minerální látky, zejména vitamin C, hořčík a zinek, dále omega 3 mastné kyseliny. Práce by mohla sloužit jako informační zdroj pro objasnění, jaké mají doplňky stravy funkci, které má smysl používat, i v závislosti na tom, čeho chtějí sportovci dosáhnout. Také může být informačním materiálem pro ty, kteří se zabývají sportovní výživou, ale i pro širokou veřejnost.
Kofein a jeho vliv na sportovní výkon
Kadlecová, Nikola ; Vilikus, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tuka, Vladimír (oponent)
Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části se zabývá zejména vlastnostmi a historií kofeinu, mechanismy jeho působení na různé oblasti v těle, popisem sportovní aktivity a problematikou užívání kofeinu ve sportu jako dopingu. Na základě těchto teoretických východisek je zpracována praktická část, kde je popsán výzkumný projekt o sledování účinků kofeinu při střednědobé vytrvalostní zátěži. Cílem práce je zjistit, jak ovlivní konzumace kofeinu před sportovní zátěží výkon jedince. K tomuto účelu byl použit experiment, zda kofein zlepší výkon v běhu na 1 500 metrů. Experimentu se zúčastnilo 16 osob, s průměrným věkem 25,8 let a průměrným BMI 24. Do testování byl zařazen kontrolní běh bez požití jakékoli podpůrné látky a běh s kofeinem, kdy byl účastníkům 1 hodinu předem podán kofein v celkové dávce 3 mg/kg hmotnosti. Po porovnání mělo 10 osob kratší čas pod vlivem kofeinu a výsledky celého výzkumného souboru odhalily v průměru zlepšení o 3,5 sekundy, Nicméně tento výsledek není dle statistického zhodnocení signifikantní (p=0,306), kofein tedy za těchto podmínek významně nepodpořil výkon daných jedinců. Klíčová slova: běh, doplňky stravy, kofein, sport, výkon
Kvalita poskytovaných informací u nejprodávanějších doplňků stravy v České republice na internetu
Baudischová, Lenka ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
KVALITA POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ U NEJPRODÁVANĚJŠÍCH DOPLŇKŮ STRAVY V ČESKÉ REPUBLICE NA INTERNETU Student: Lenka Baudischová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D Školitel specialista: Ing. Katka Kvízová KSKF, Faf v Hradci Králové, UK v Praze, Česká republika ÚVOD: Doplňky stravy se v posledních letech stávají součástí každodenní stravy značné části populace všech evropských zemí. Podle průzkumu z roku 2015 internetových nákupů prostřednictvím volně prodejných léků a potravinových doplňků lidí nakupuje více než dvě pětiny internetové populace ve věku 15-59. Internet je často používán spotřebiteli jako zdroj informací. Pokud lidé nakupují doplňky stravy na internetu, veškeré informace které dostanou, jsou z webových stránek. CÍL: Posouzení kvality informací u nejprodávanějších doplňků stravy uváděných na internetu z hlediska regulatorního a klinického pohledu. METODIKA: Hledali jsme na internetu pomocí 3 nejčastěji používaných vyhledávačů v České republice - Seznam, Google a Centrum počínaje červencem 2015 do listopadu roku 2015. Identifikovali jsme 100 nejprodávanějších doplňků stravy za rok 2014 dle databáze IMS Health. Poskytované informace byly hodnoceny dle klinického hlediska a regulačního hlediska. VÝSLEDKY: Sto devadesát jedna webových portálů bylo vyhodnoceno, z nichž...
Vliv vybraných doplňků stravy na výživový stav sportovců
BOČKOVÁ, Dominika
Moderní svět s sebou nese řadu nových pohledů a možností ve výživě člověka. Tato práce se zabývá doplňky stravy a jejich užívání u sportovců. Zaměřuje se na ty sportovce, pro něž je sport neodmyslitelná součást života. Cílem práce je zmapovat doplňky, které jsou nejčastěji u sportovců užívány, jejich vlastnosti a funkce, popřípadě rizikovost. V neposlední řadě je pak cílem zmapovat, jaký mají ze subjektivního pohledu sportovce smysl. Jaká je reálná potřeba suplementace, je nutná ve spojitosti předcházení nutričního deficitu, přináší vůbec nějaké výhody, nebo jde jen o marketingový tah? Teoretická část je tedy zaměřena na nejužívanější doplňky stravy, jejich legislativu a dělení. Jednotlivé doplňky byly rozebrány z pohledu jejich funkce a účinků. Praktická část se zaměřuje na sportovce, u kterých je užívání suplementů nejčastější tedy u nadšenců fitness-kulturistiky, u lidí, kteří pravidelně navštěvují posilovnu. Pravidelnost byla určena následujícím kritériem cíloví byli ti sportovci, kteří několikrát do týdne navštěvují posilovnu poslední uplynulý rok a více. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření, popřípadě doplněné o rozhovor, bylo-li třeba. Dotazník byl distribuován v tištěné podobě. Pro realizaci byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a zúčastnilo se 10 respondentů. Všichni tito respondenti sportují na amatérské úrovni, někteří se účastní amatérských závodů, pro ostatní je posilování pouze osobní hobby. Otázky byly koncipovány tak, aby bylo zmapováno užívání doplňků stravy jak četnost, tak rozmanitost. Výzkum ukazuje rozdíly mezi muži, ženami, závodícími sportovci či hobby sportovci, a i to, jak je který jedinec informován o doplňcích a čím vším je ovlivňován. Dále byli sportovci dotazování na to, kde se o doplňcích vlastně dozvěděli, kolik do nich investují a za jakým účelem doplňky užívají. Pro zpracování dat byla provedena kvalitativní analýza zapsaných odpovědí z dotazníku. Ukázalo se, že většina dotazovaných nedodržuje doporučené dávkování, ve většině případů bylo důvodem zařazení doplňků stravy pouze doporučení kamarádem, bez konzultace s odborníkem, takže aniž by sportovec věděl, jaká je jeho reálná potřeba látky a zdali je nutná suplementace. Nejčastěji užívaným doplňkem je proteinový nápoj a mikroživiny vitaminy a minerální látky, zejména vitamin C, hořčík a zinek, dále omega 3 mastné kyseliny. Práce by mohla sloužit jako informační zdroj pro objasnění, jaké mají doplňky stravy funkci, které má smysl používat, i v závislosti na tom, čeho chtějí sportovci dosáhnout. Také může být informačním materiálem pro ty, kteří se zabývají sportovní výživou, ale i pro širokou veřejnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.