Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 822 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Objektivizace a komparace silových charakteristik dolních končetin u vybraných sportů.
Fišerová, Tereza ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Bujnovský, David (oponent)
Název: Objektivizace a komparace silových charakteristik dolních končetin u vybraných sportů Cíl: Hlavním cílem této práce bylo objektivizovat a komparovat vybrané indikátory silových schopností dolních končetin u hráčů vybraných týmových sportovních her (basketbal, fotbal, florbal) kategorie U19. Sekundárním cílem bylo zjistit vztah mezi parametry síly flexe/extenze v kolenním kloubu a parametry vertikálního výskoku. Metody: Soubor tvořilo 56 probandů ze tří skupin rozdílných sportů: basketbal, florbal a fotbal, nejvyšších soutěží v ČR dorostenecké kategorie (16-18 let). Pro zjištění síly flexe a extenze v kolenním kloubu v různých uhlových rychlostech pohybu (60ř/s a 300ř/s) byl využitý izokintecký dynamometr. Pro zjištění parametrů inverzní dynamiky, resp. síly dolních končetin při dvou typech vertikálního výskoku byli využité silové desky. Testován byl výskok bez dopomocí paží a výskok z podřepu. Výsledky: Hráči fotbalu dosahovali signifikantně (p < 0.05) lepších výsledků v testech vertikálního výskoku i v testech izokinetické síly ve srovnání s florbalem a basketbalem. Na základě prováděných testů byla zjištěna nejsilnější korelace (r = 0,755) mezi relativní sílou extenzorů kolene a maximální relativní sílou při výskoku u basketbalistů. Závěr: Tato práce zjistila rozdílnou úroveň adaptace síly...
Senzomotorické obtíže u dětí s poruchami řeči
Hodačová, Alžběta ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Senzomotorické obtíže u dětí s poruchami řeči Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení senzomotorických funkcí u dětí s poruchami řeči pomocí standardizovaných testových baterií. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 27 dětí (21 chlapců, 6 dívek) s řečovými problémy z logopedické základní školy ve věkovém rozmezí 11-15 let (12,4 let±1,05). U výzkumného souboru se testovala se motorika pomocí testovací baterie MABC-2 a Unifittestu 6-60. Dále se testovaly senzitivní funkce dle Nottinghamského vyšetření čití. Probandům byl také předán dodatkový dotazník pro získání doplňujících informací. Následně byla vytvořena datová matice. Analýza dat probíhala v Microsoft Excel a v programu Jamovi. Výsledky: Děti s poruchou řeči vykazovaly vyšší výskyt motorických obtíží v porovnání s českými normami. Dle celkového skóre STS v testu MABC-2 se v pásmu významných motorických obtíží pohybovalo 63 % (17), což je 13x více oproti normám. Byl prokázán statisticky významný vztah mezi Unifittestem a MABC-2. Dále pozitivní korelační vztah byl také potvrzen mezi komponentou BAL v MABC-2 a úkolem skok do dálky v Unifittestu 6-60. Ze senzitivních funkcí byl potvrzen statisticky významný korelační vztah mezi taktilním čitím a komponentou házení a chytání v MABC-2. Mezi ostatními kvalitami čití vztah s MABC-2 shledán...
Moderní vibrodiagnostika strojů a hodnocení datových souborů neuronovými sítěmi
Koníček, Tomáš ; Holoubek, Tomáš (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na technickou diagnostiku s důrazem na vibrodiagnostiku strojů a zařízení. Cílem je provést rešerši sledování vibrací pomocí moderních on-line systémů a zkoumat možnosti zpracování získaných datových souborů s využitím neuronových sítí. Analyzuje se vibrační monitoring od firmy Siemens SIPLUS CMS, včetně popisu jednotlivých hardwarových a softwarových komponent. Práce se dále zaměřuje na diagnostiku strojů s využitím reálného modelu vybaveného systémem SIPLUS CMS ve spolupráci s programovatelným automatem SIMATIC S7-1200. Získaná data budou přenášena přes protokol FTP k dalšímu zpracování v programu Matlab. Budou navrženy a použity modely neuronových sítích, které budou natrénovány na naměřených datech. Bude použit model konvolučních neuronových sítí. Výsledky budou vyhodnoceny a bude vznesen závěr.
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce
Mezlík, Vojtěch ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je stavebně-technický průzkum železobetonové rámové konstrukce. Teoretická část se zabývá průzkumem železobetonových konstrukcí, destruktivními a nedestruktivními diagnostickými metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a československým architektem Jaroslavem Josefem Polívkou. Praktická část provádí stavebně-technický průzkum. Soustředí se na diagnostiku vyztužení vybraných prvků konstrukce a stanovení vlastností betonu. Vyztužení stanoveno elektromagnetickým indikátorem Proceq Profometer 630 a georadarem Hilti PS 1000, ověřeno sekanými sondami. Pevnostní třída betonu v konstrukci odhadnuta na jádrových vývrtech. V závěru je zhodnocen stav konstrukce a jsou navrhnuta opatření.
Modelování a simulace PLC-BPL komunikace chytrého měření v simulačním nástroji Network Simulator 3
Baranyk, Matěj ; Rusz, Martin (oponent) ; Benešl, Lukáš (vedoucí práce)
V posledních letech se technologie BPL využívá stále více. I přesto, že technologie nevyužívá další kabeláž, je nutné se ujistit, zda její instalace má smysl či jaké budou požadavky. Z tohoto důvodu budou simulovány různé reálné obvody a porovnány s výstupem simulačního programu ns-3. Tímto způsobem lze dokázat schopnost využitelnosti programu v reálných situacích ještě před tím, než budou provedeny jakékoliv plány, čímž je šetřen čas a náklady. Nadále lze tento postup využít pro diagnostikování již fungujících BPL tras. Nadále bude provedeno laboratorní měření pro rozšíření stávajících datasetů a pro rozšíření možností porovnávání.
Diagnostika železobetonové konstrukce
Slezáková, Karolína ; Hrabová, Kristýna (oponent) ; Láník, Jaromír (vedoucí práce)
V úvodu bakalářské práce je zkoumán železobeton a podrobně jsou popsány jeho základní vlastnosti. Následně se jednotlivé části věnují metodám, které jsou využívány k diagnostice stavebních konstrukcí. Zvláštní pozornost je věnována vybraným metodám, které budou aplikovány v praktické části této práce. Cílem praktické části bylo zvýšit povědomí o použitém druhu materiálu u zkoumaných nosných prvků a seznámit se s jednou ze základních nedestruktivních metod ve stavebnictví.
Enuréza u dětských pacientů z pohledu dětské sestry
VETÝŠKOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zabývá enurézou u dětských pacientů z pohledu dětské sestry. To je onemocnění, o kterém se velmi často hovoří jako o nekontrolovaném úniku moči. Práce je rozdělena ne teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem enurézy, anatomickým a fyziologickým popisem vylučovacího ústrojí. V této části také popisujeme psychické nebo anatomické změny, které mohou zapříčinit enurézu, či psychické potřeby pacientů trpící enurézou, diagnostické metody a možnosti léčby enurézy. Z literatury je také čerpán popis úlohy specifické péče dětské sestry s dětmi trpící enurézou, edukací dětí a jejich rodičů. Praktická část je zaměřena na specifika ošetřovatelské péče u dětí s enurézou. S pacienty s tímto onemocněním se častěji setkáme v nefrologické ambulanci, ale i přesto se sestry s enurézou na dětském lůžkovém oddělení setkávají. Hlavními cíli této bakalářské práce bylo prozkoumat zkušenosti a názory sester na péči o dětské pacienty s enurézou, zjistit, jak dětské sestry vnímají enurézu u dětských pacientů a prozkoumat, jaké strategie a přístupy dětské sestry používají při péči o dětské pacienty s enurézou. Pro splnění těchto cílů a metodiky jsme dělali rozhovory s dětskými sestrami. Další rozhovory jsme dělali s rodiči dětí s enurézou, všechny výsledky z rozhovorů byly kategorizovány do 10 kategorií. Z výzkumu vyplynulo, že sestry znají specifika ošetřovatelské péče u dětí s enurézou. Sestry mají zkušenosti s těmito pacienty. Respondentky využívají adekvátní a účinné strategie a přístupy u dětí s enurézou.
HMI pro 3D frézku pomocí nástroje FactoryTalk Optix
Uher, Adam ; Foukal, Roman (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací HMI (rozhraní člověk-stroj) pro 3D frézku. Jsou popsány základní pravidla vizualizace, osvědčené postupy, zásady ergonomického designu a tvorby uživatelských rozhraní. Pro PLC řady LOGIX jsou popsány vizualizační nástroje, které lze použít pro tvorbu HMI. Na základě pokynů vypracování a dodatečně stanovených požadavků je vytvořen návrh HMI ve vizualizačním nástroji FactoryTalk Optix. Jsou identifikovány a provedeny úpravy funkční bezpečnosti a programu PLC. Poté se realizuje vizualizace frézky a funkce nového systému jsou podrobeny testování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 822 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.