Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 544 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Evaluating BPL Communication: A Simulation Approach
Baranyk, Matěj ; Benešl, Lukáš ; Rusz, Martin
In recent years BPL (Broadband over Power-line) technology is becoming more used. Despite the technology not needing any additional cable installation it is important to make sure that using the technology itself makes sense or what the needed requirements will be. Due to this reason, we opt to simulate almost real scenarios and compare them with outputs from network simulator ns-3. This way we can recognize the usefulness of our efforts even before we make any plans to install anything, which saves time and money. Furthermore, we can use the same simulator for diagnostics of already installed BPL routes.
Senzomotorické obtíže u dětí s poruchami řeči
Hodačová, Alžběta ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Senzomotorické obtíže u dětí s poruchami řeči Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení senzomotorických funkcí u dětí s poruchami řeči pomocí standardizovaných testových baterií. Metody: Výzkumu se zúčastnilo 27 dětí (21 chlapců, 6 dívek) s řečovými problémy z logopedické základní školy ve věkovém rozmezí 11-15 let (12,4 let±1,05). U výzkumného souboru se testovala se motorika pomocí testovací baterie MABC-2 a Unifittestu 6-60. Dále se testovaly senzitivní funkce dle Nottinghamského vyšetření čití. Probandům byl také předán dodatkový dotazník pro získání doplňujících informací. Následně byla vytvořena datová matice. Analýza dat probíhala v Microsoft Excel a v programu Jamovi. Výsledky: Děti s poruchou řeči vykazovaly vyšší výskyt motorických obtíží v porovnání s českými normami. Dle celkového skóre STS v testu MABC-2 se v pásmu významných motorických obtíží pohybovalo 63 % (17), což je 13x více oproti normám. Byl prokázán statisticky významný vztah mezi Unifittestem a MABC-2. Dále pozitivní korelační vztah byl také potvrzen mezi komponentou BAL v MABC-2 a úkolem skok do dálky v Unifittestu 6-60. Ze senzitivních funkcí byl potvrzen statisticky významný korelační vztah mezi taktilním čitím a komponentou házení a chytání v MABC-2. Mezi ostatními kvalitami čití vztah s MABC-2 shledán...
Moderní vibrodiagnostika strojů a hodnocení datových souborů neuronovými sítěmi
Koníček, Tomáš ; Holoubek, Tomáš (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na technickou diagnostiku s důrazem na vibrodiagnostiku strojů a zařízení. Cílem je provést rešerši sledování vibrací pomocí moderních on-line systémů a zkoumat možnosti zpracování získaných datových souborů s využitím neuronových sítí. Analyzuje se vibrační monitoring od firmy Siemens SIPLUS CMS, včetně popisu jednotlivých hardwarových a softwarových komponent. Práce se dále zaměřuje na diagnostiku strojů s využitím reálného modelu vybaveného systémem SIPLUS CMS ve spolupráci s programovatelným automatem SIMATIC S7-1200. Získaná data budou přenášena přes protokol FTP k dalšímu zpracování v programu Matlab. Budou navrženy a použity modely neuronových sítích, které budou natrénovány na naměřených datech. Bude použit model konvolučních neuronových sítí. Výsledky budou vyhodnoceny a bude vznesen závěr.
Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce
Mezlík, Vojtěch ; Heřmánková, Věra (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je stavebně-technický průzkum železobetonové rámové konstrukce. Teoretická část se zabývá průzkumem železobetonových konstrukcí, destruktivními a nedestruktivními diagnostickými metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a československým architektem Jaroslavem Josefem Polívkou. Praktická část provádí stavebně-technický průzkum. Soustředí se na diagnostiku vyztužení vybraných prvků konstrukce a stanovení vlastností betonu. Vyztužení stanoveno elektromagnetickým indikátorem Proceq Profometer 630 a georadarem Hilti PS 1000, ověřeno sekanými sondami. Pevnostní třída betonu v konstrukci odhadnuta na jádrových vývrtech. V závěru je zhodnocen stav konstrukce a jsou navrhnuta opatření.
Modelování a simulace PLC-BPL komunikace chytrého měření v simulačním nástroji Network Simulator 3
Baranyk, Matěj ; Rusz, Martin (oponent) ; Benešl, Lukáš (vedoucí práce)
V posledních letech se technologie BPL využívá stále více. I přesto, že technologie nevyužívá další kabeláž, je nutné se ujistit, zda její instalace má smysl či jaké budou požadavky. Z tohoto důvodu budou simulovány různé reálné obvody a porovnány s výstupem simulačního programu ns-3. Tímto způsobem lze dokázat schopnost využitelnosti programu v reálných situacích ještě před tím, než budou provedeny jakékoliv plány, čímž je šetřen čas a náklady. Nadále lze tento postup využít pro diagnostikování již fungujících BPL tras. Nadále bude provedeno laboratorní měření pro rozšíření stávajících datasetů a pro rozšíření možností porovnávání.
Diagnostika železobetonové konstrukce
Slezáková, Karolína ; Hrabová, Kristýna (oponent) ; Láník, Jaromír (vedoucí práce)
V úvodu bakalářské práce je zkoumán železobeton a podrobně jsou popsány jeho základní vlastnosti. Následně se jednotlivé části věnují metodám, které jsou využívány k diagnostice stavebních konstrukcí. Zvláštní pozornost je věnována vybraným metodám, které budou aplikovány v praktické části této práce. Cílem praktické části bylo zvýšit povědomí o použitém druhu materiálu u zkoumaných nosných prvků a seznámit se s jednou ze základních nedestruktivních metod ve stavebnictví.
HMI pro 3D frézku pomocí nástroje FactoryTalk Optix
Uher, Adam ; Foukal, Roman (oponent) ; Štohl, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací HMI (rozhraní člověk-stroj) pro 3D frézku. Jsou popsány základní pravidla vizualizace, osvědčené postupy, zásady ergonomického designu a tvorby uživatelských rozhraní. Pro PLC řady LOGIX jsou popsány vizualizační nástroje, které lze použít pro tvorbu HMI. Na základě pokynů vypracování a dodatečně stanovených požadavků je vytvořen návrh HMI ve vizualizačním nástroji FactoryTalk Optix. Jsou identifikovány a provedeny úpravy funkční bezpečnosti a programu PLC. Poté se realizuje vizualizace frézky a funkce nového systému jsou podrobeny testování.
Diagnostika zdrojové části fotovoltaických elektráren
Turinský, Matěj ; Burian, František (oponent) ; Fiedler, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je definovat požadavky na vývoj HW monitorovacího zařízení zdrojových částí fotovoltaických elektráren a poté pro toto zařízení vytvořit vhodné SW vybavení. Práce rozebírá druhy poruch v rámci elektrárny, jejich důsledky a možnosti detekce. Následuje výběr měření a HW komponent pro monitorovací zařízení, jejich kompletace a realizace řídícího programu pro vyhodnocovací jednotku. Program by měl spravovat měření, následnou diagnostiku a komunikaci s okolními systémy dle standardu G3-PLC.
Diagnostika přímého vstřikování benzínu v praxi
BÜRGER, Jan
Diplomová práce se zabývá diagnostikou palivové soustavy přímého vstřikování benzínu FSI na výukovém panelu. V práci je podrobně popsáno několik měření na komponentách, společně s postupem, výsledky a popisem výsledků. Závěrem je na pokyn zaměstnavatele vypracován ke každému měření pracovní list pro studenty. Tato práce bude sloužit k vyhodnocení těchto pracovních listů a zároveň může sloužit k lepšímu diagnostikování vozidel v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 544 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.