Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávání dětí z dětského domova
Krátká, Jana
Disertační práce poukazuje na problematiku institucionální péče v České republice. Primárně se zaměřuje na dětské domovy, vzdělávání a socializaci dětí umístěných v tomto typu rezidenčního zařízení. Cílem teoretické části je popsat charakteristiku subjektů institucionální péče v České republice. Dále komparovat institucionální péči s vybranými zeměmi a popsat socializaci dítěte v rodině a ve škole. Taktéž je popsán historický přehled institucionální péče v České republice a v závěru se autorka zabývá konkrétním popisem sociálního začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výukového procesu na základní škole. Empirická část referuje o realizovaném výzkumu a jeho výsledcích, pro které byla využita kvalitativní metodologie s využitím designu případové studie. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak se děti z dětského domova začleňují do výukového procesu na základní škole. Dále si autorka stanovila několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou děti z dětského domova začleňovány dětmi vyrůstajícími v biologických rodinách do třídního kolektivu na základní škole. Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou děti z dětského domova začleňovány učiteli do výukového procesu na základní škole, a třetím dílčím cílem bylo odhalit, jak jsou děti z dětského domova do tohoto procesu...
Motivace zaměstnanců diagnostického ústavu k výkonu povolání
Siváková, Kateřina ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
ABSTRAKT; Diplomová práce s názvem Motivace zaměstnanců diagnostických ústavů k výkonu zaměstnání se zaměřuje na téma práce v diagnostickém ústavu na pozici vychovatele, její specifika, charakteristiku a pracovní motivaci. Práce obsahuje celkem dvě části. V první, teoretické části, je vymezen a charakterizován pojem motivace a je zde uvedeno několik základních přístupů k jejímu pojímání. Následně je toto téma rozšířeno o definici pracovní motivace, ke které jsou připojeny nejvýznamnější teorie, které měly a dodnes mají vliv na to, jak společnost na danou problematiku nahlíží, a také předpokládané faktory, pro které si jedinci volí povolání vychovatele. Závěr teoretické části se věnuje stručnému popisu diagnostických ústavů, legislativním ukotvením, dále jeho náplní práce a výčtem povolání, které se v rámci něj uplatňují, rozšířeném o bližší popis profese vychovatel. Na teoretickou část práce navazuje část empirická. Uskutečněný výzkum se odehrál formou rozhovorů se zaměstnanci diagnostického ústavu na pozici vychovatele. Empirická část diplomové práce odůvodňuje použité metody, popisuje způsob sběru dat a následné analýzy. Obsahuje taktéž úryvky rozhovorů. Přináší nám poznatky o tom, jaké faktory považují vychovatelé v rámci své profese za motivační, a které z těchto faktorů jsou pro ně důležité. Uvádí...
Podpora vzdělávání v Diagnostických ústavech pomocí ICT
Pokorný, Michal ; Brdička, Bořivoj (vedoucí práce) ; Leipert, Jiří (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na průzkum zájmu o propojení výuky pomocí informačních komunikačních technologií mezi dětským diagnostickým ústavem (dále jen DDÚ) a kmenovou školou žáka, který přišel do DDÚ na dobrovolný diagnostický pobyt. Cílem této práce je zjišťování zájmu o tento projekt u učitelů, jak z DDÚ, tak učitelů ze základních škol, jejichž žáci absolvovali pobyt v DDÚ. Metodou zjišťování výsledků je online dotazníkové šetření mezi pedagogy z DDÚ a pedagogy ze škol mimo dětský diagnostický ústav, kteří mají zkušenosti s těmito dětmi. Výsledky jsou vyhodnoceny zvlášť pro pedagogy z DDÚ a pedagogy z ostatních základních škol, které mají s těmito žáky zkušenosti.
Interpersonální vztahy klientů diagnostického ústavu pro mládež
Houlíková, Klára ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Horková, Lenka (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku interpersonálních vztahů klientů diagnostického ústavu pro mládež. Práce prostřednictvím kvalitativního výzkumu mapuje vztahy dospívajících v období pozdní adolescence. Cílem práce je zjistit jaké typy vztahů jsou pro adolescenty důležité a jaké jsou naopak subjektivně hodnoceny jako nevýznamné. Interpersonální vztahy jsou zohledněny v kontextu sebepojetí, identity jedince a kontextu problémového chování. Výsledky práce pojednávají o jednotlivých typech vztahů - kamarádské vztahy, rodinné vztahy, romantické vztahy a vztahy ve školním prostředí. Práce prokázala, že adolescenti přikládají největší váhu svým kamarádským a rodinným vztahům. KLÍČOVÁ SLOVA interpersonální vztahy, adolescence, poruchy chování, dítě s problémovým chováním, rizikové chování, náhradní výchovná péče, diagnostický ústav, středisko výchovné péče
Děti z dětského domova
Lošťáková, Kateřina ; Šotolová, Eva (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou dětí z dětských domovů. Obsah teoretické části práce tvoří legislativní rámec dané problematiky, vysvětlení základních pojmů, popis historického vývoje ústavní výchovy a působnost orgánů a institucí sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním cílem práce je zmapování situace klientů dětských domovů s nařízenou ústavní výchovou. Přiblížení jejich situace před samotným nařízením ústavní výchovy, během pobytu v zařízeních ústavní výchovy, tedy nejen v dětském domově samotném, ale i v diagnostickém ústavu, a také poté, co zařízení opustí a musí se zařadit do běžného života. Praktická část pojednává o tom, jak pobyt dětí v dětském domově dále ovlivňuje jejich životy. Klíčová slova Dětský domov, ústavní výchova, náhradní rodinná výchova, sociálně-právní ochrana dětí, diagnostický ústav.
Postoje k otcovství u adolescentů umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Prokopová, Johana ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Pernicová, Kristina (oponent)
Bakalářská práce se věnuje otázce představ o rodině u adolescentů, kteří jsou umístěni v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Pro účely práce byla vybrána cílová skupina dospívajících mužů ve věku 15-17 let, kteří jsou umístěni v diagnostickém ústavu pro mládež. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké postoje k otcovství tito vybraní adolescenti zaujímají. Teoretická část práce se zaměřuje na vybrané charakteristiky období adolescence, dále pak na rodičovství, specifika prostředí diagnostického ústavu a dětí či mladistvých, kteří jsou do tohoto zařízení umisťováni. Dále se věnuje popisu postojů a možnostem, jak je zjišťovat. Empirická část práce představuje kvalitativní výzkum, který byl v rámci práce uskutečněn. Jako metoda sběru dat byl v této práci zvolen polostrukturovaný rozhovor, data byla následně přepsána a zpracována pomocí interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výsledky práce představují vypracovanou typologii ideálních rolí, které by měla postava otce dle dotazovaných splňovat. Vybraní adolescenti ve svých představách většinově pracují s tradičním pojetím rodiny a rozdělením rodičovských rolí. Otcovství pro ně v současné chvíli představuje převážně zodpovědnost, kterou by měl otec za celou rodinu převzít, a která je konfrontována s jejich aktuální nepřipraveností....
Možnosti testování na přítomnost návykových látek v diagnostických ústavech v České republice
Hoffmanová, Jana ; Šejvl, Jaroslav (vedoucí práce) ; Miovský, Michal (oponent)
Testování na přítomnost návykových látek je jedním z kontrolních mechanismů používaných například v zaměstnání, školských zařízeních nebo v adiktologických službách. Tento nástroj je důležitý i pro diagnostické ústavy a další organizace zajišťující péči o svěřené děti a mladistvé v ústavní a ochranné výchově. Pro tato zařízení ústavní výchovy je primárně důležitá ochrana zdraví jejich svěřenců, dohled nad plněním základní školní docházky a dodržování školního i vnitřního řádu zařízení. Cílem práce je zmapování standardního postupu napříč diagnostickými ústavy v České republice, porovnání s předepsanými postupy a sepsání doporučení a návrhů pro změnu a zefektivnění práce zaměstnanců v zařízeních ústavní výchovy. Jedná se o kvalitativní výzkum, který byl realizován pomocí sérií rozhovorů. Rozhovory byly polostrukturované a se souhlasem respondentů byly nahrány na diktafon a následně přepsány a editovány. Dále proběhla analýza legislativy a vnitřních předpisů diagnostických ústavů. Hlavní výzkumné otázky se zabývaly popisem aktuální legislativy v této oblasti, popisem postupu a postojů respondentů k testování na přítomnost návykových látek a jaká by mohla být doporučení pro lepší kvalitu a efektivitu práce. Z výzkumu vyplývá, že legislativní ukotvení částečně upravuje možnost orientačně testovat na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.