Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,333 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Function of the Tetratrico-peptide Thioredoxin-Like (TTL) gene family in root system development
Xin, Pengfei ; Soukup, Aleš (vedoucí práce) ; Vaňková, Radomíra (oponent) ; Ovečka, Miroslav (oponent)
Kořenový systém plní základní funkce rostlin, jako je příjem živin a vody, ukotvení v půdě, nebo interakce s abiotickými a biotickými faktory v půdním prostředí. Funkce kořenů hraje významnou roli také u zemědělských plodin, při naplňování potřeb potravinové bezpečnosti dnešního světa. Postranní kořeny (LR) jsou základní složkou kořenového systému rostlin. Identifikovali jsme gen TETRATRICOPEPTIDE-REPEAT THIOREDOXINLIKE 3 (TTL3), který je funkčně propojený s vývojem kořenových primordií, jejich vynořením z mateřského kořene a pozdějším vývojem LR. Ztráta funkce TTL3 vede ke snížení počtu postranních kořenů v důsledku opožděného vývoje jejich primordií (LRP). Genová rodina TTL u Arabidopsis obsahuje čtyři členy. S výjimkou genu TTL2, který byl specificky zapojen do vývoje samčího gameofytu, je exprese ostatních tří (TTL1, TTL3 a TTL4) spojena s růstem a vývojem kořenů. Časové a prostorové rozložení exprese TTL3 odpovídá jeho roli v postiniciačním vývoji LRP, v období emergence a pozdějším vývoji rostoucích postranních kořenů. Subcelulární lokalizace TTL1, TTL2, TTL3 a TTL4 ukázala, že jsou spojeny při transientní expresi v listech tabáku ko-lokalizovány s mikrotubuly, což bylo pro TTL3 potvrzeno také v Arabidopsis. TTL3 byl také spojen s endomembránovým systémem a bylo již dříve popsáno, že je...
Impact Social Safety Nets on Development Efforts
Saeed, Malaika Ahmed Iqbal ; Tesař, Jakub (vedoucí práce) ; Musil, Pelin Ayan (oponent)
This thesis explores the potential of how Social Safety Nets (SSNs) impact development. The paper will focus on cash transfer and food subsidy programs, implemented in Ghana, Brazil, and Pakistan. The discussion in this piece of work shall facilitate the debate on how Social Safety Nets (SSNs) affect various development indicators. In addition, the paper will also highlight a framework of what an ideal evaluation scheme for such programs must entail. Conclusively the evaluation results are analyzed, challenges with data quality and measurement will be discussed and further avenues of research are be highlighted.
Bioinformatics analysis of sequences required for localization of RNA during development
Naraine, Ravindra ; Šindelka, Radek (vedoucí práce) ; Fulková, Helena (oponent) ; Tichý, Boris (oponent)
Vývoj komplexního organismu po spojení dvou buněk (vajíčka a spermie) je jedním z fascinujících aspektů vývojové biologie. Je známo, že embryogeneze je řízena pomocí prostorové a časové produkce molekul, které tvoří asymetrické gradienty v buňce nebo ve skupině buněk a pomáhají tak regulovat diferenciaci jednotlivých částí vyvíjejícího se embrya. Animálně-vegetativní gradienty transkriptů ve vajíčcích ryb a žab dávají vzniknout první vývojové ose, která je následně využita v tvorbě ektodermu, mezodermu a endodermu. Přes důležitost tohoto procesu je většina vědomostí o distribuci molekul podél animálně-vegetativní osy u obratlovců získána studiem modelu drápatky, založena na několika málo transkriptech a analyzovány jsou zejména póly vajíček. Tato práce doplňuje dosavadní poznatky využitím RNA sekvenování k charakterizaci a srovnání maternálního transkriptomu a jeho rozložení v rámci vajíček čtyř vzdáleně příbuzných modelových organismů - drápatky vodní (Xenopus laevis), axolotla mexického (Ambystoma mexicanum), jesetera malého (Acipenser ruthenus) a dánia pruhovaného (Danio rerio). Nalezli jsme několik animálně-vegetativních gradientů a můžeme je rozdělit do podskupin extrémně animální, animální, centrální, vegetativní a extrémně vegetativní. Existuje velmi nízká shoda u vegetativních transkriptů...
Vývoj logotypu FC Manchester United
Lisnychyi, Stanislav ; Slanec, Jaroslav (vedoucí práce) ; Novotný, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj logotypu FC Manchester United a jeho vztah ke klubové identitě a marketingu. Práce popisuje proces vývoje logotypu a jeho symboliku od vzniku klubu až do současnosti. Dále se práce zaměřuje na metodologie vývoje logotypu a význam klubové identity pro fotbalové kluby. Práce také provede analýzu a srovnání s jinými významnými fotbalovými kluby a posoudí, jak si FC Manchester United udržuje své místo v globálním sportovním průmyslu. Důraz je kladen na fanouškovskou kulturu a komunitu FC Manchester United a vztah klubové identity k této kultuře. Práce také zahrnuje rozbory marketingových strategií, které klub využívá ke komunikaci s fanoušky a udržení svého globálního postavení. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky týkající se vývoje logotypu, klubové identity a marketingových aktivit FC Manchester United. Bakalářská práce přináší ucelený pohled na jednoho z nejvýznamnějších fotbalových klubů světa a jeho vztah ke grafickému zobrazení. Kromě toho, tato bakalářská práce navrhne nový modernější a současnější logotyp pro FC Manchester United.
Úbytek cenných lučních biotopů v souvislosti s výstavbou
Nikodýmová, Amálie ; Křenová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Bílá, Karolína (oponent)
- ČJ Závažným problémem ochrany přírody na Šumavě je problém postupné ztráty tradičně obhospodařovaných luk, které jsou předměty ochrany soustavy Natura 2000 v EVL Šumava. Luční biotopy v tomto území ubývají především v důsledku jejich záboru stavebními záměry. Správa NP Šumava coby příslušný orgán státní správy ochrany přírody nedisponuje databází, která by evidovala přesné ztráty lučních biotopů v EVL Šumava v souvislosti s výstavbou. Neexistence těchto informací představuje závažnou překážku v zodpovědném výkonu státní správy OP. V rámci BP bude provedena rešerše metodických postupů používaných k ochraně lučních biotopů ve velkoplošných lokalitách soustavy Natura 2000. Zvláštní pozornost bude věnována záborům biotopů v souvislosti s výstavbou. Součástí BP bude testování metodiky pro vyhodnocení záborů lučních biotopů výstavbou v EVL Šumava. Klíčová slova: Natura 2000, biodiverzita, louky, výstavba
Historie služeb v péči o osoby užívající psychoaktivní látky v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské
Kolompárová, Lada ; Šejvl, Jaroslav (vedoucí práce) ; Barták, Miroslav (oponent)
Východiska: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské vznikla v roce 1954 a do současnosti je významným zařízením působícím v oblasti léčby osob užívajících psychoaktivní látky. Koncept zařízení byl neustále modernizován, upravován a v dnešní době se jedná o zařízení poskytující široké spektrum adiktologických služeb. Nemocnice si vybudovala renomé a je vyhledávána klienty z celé České republiky. Cíle: Vytvoření celistvé deskripce historického vývoje zařízení a poskytovaných služeb v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské od vzniku zařízení v roce 1954 po současnost. Metody: Pro účely vytvoření této bakalářské práce byla využita forma kvalitativního výzkumu, jehož součástí byla obsahová analýza historických zdrojů a odborných publikací, které se tematicky vztahovaly k příslušnému zařízení. Data z historických zdrojů byla zpracována pomocí otevřeného kódování. Výsledky: V roce 1954 byla v obci Bílá Voda založena Psychiatrická léčebna disponující třemi odděleními, z nichž jedno bylo protialkoholické. Prvním ředitelem se stal MUDr. Bohumil Podařil, který na svém postu setrval až do roku 1981, kdy vedení nemocnice převzal MUDr. Jiří Vařeka. Za jeho působení došlo ke změně konceptu léčebny a charakter léčby se stal spíše rehabilitačním a resocializačním. V roce 1986 se stal ředitelem MUDr. Eugen...
Marketing territorial et écotourisme : Le portefeuille de projet Ardenne Attractivity au c?ur du développement territorial durable ardennais
PACCAUT, Ilane
Les initiatives territoriales ont gagné en importance dans la promotion du développement régional durable, en raison de leur capacité ? tenir compte des particularités et des besoins spécifiques de chaque région. L'Union Européenne encourage d'ailleurs activement de telles initiatives afin d'étendre le développement durable sur l'ensemble de son territoire. Les régions rurales, éloignées des centres urbains ou situées en périphérie des grandes voies de communication, de m?me que celles situées aux fronti?res nationales, peuvent particuli?rement profiter d'une approche de développement durable adaptée ? leurs caractéristiques uniques. Basée sur une étude qualitative comprenant trois entretiens, ce mémoire met en lumi?re le rôle joué par le renforcement de la destination touristique ? Ardenne ? dans le développement durable du territoire transfrontalier ardennais. De mani?re générale, il apparaît que le développement territorial repose sur des ressources, matérielles et immatérielles, propres ? chaque territoire, et qui sont coordonnées et valorisées au sein d'un projet tel que le portefeuille de projets Ardenne Attractivity. Intégrer la dimension durable, conformément ? sa définition premi?re, peut ?tre plus complexe dans un projet territorial. Cependant, la durabilité est manifeste et innovante dans le contexte transfrontalier ardennais, m?me si son intégration dans le projet territorial global demande une réflexion approfondie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,333 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.