Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,584 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úbytek cenných lučních biotopů v souvislosti s výstavbou
Nikodýmová, Amálie ; Křenová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Bílá, Karolína (oponent)
- ČJ Ochrana přírodních biotopů je zásadní pro udržení biodiverzity a poskytování ekosystémových služeb. Navzdory snahám o ochranu v rámci soustavy Natura 2000 dochází k úbytku těchto cenných společenstev. Důvody těchto změn jsou různé a mezi ty významné patří ztráta biotopů v důsledku výstavby. Tato práce se zaměřuje na metodické postupy ochrany lučních biotopů v lokalitách soustavy Natura 2000 a zkoumá jejich vztah k urbanizaci na příkladu EVL Šumava. Součástí je testování metodiky hodnocení vlivů výstavby na biotopy a návrh řešení, která by mohla pomoci zlepšit ochranu přírodních stanovišť v kontextu současných a budoucích stavebních záměrů. Klíčová slova: Natura 2000, biodiverzita, louky, výstavba, hodnocení vlivu záměru
Webová platforma pro online marketing
Křivánek, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na celý proces vývoje webové aplikace pro podporu propojení tvůrců uživatelsky generovaného obsahu s manažery online marketingu firem. Toto marketingové odvětví je v České republice velice nové a tak ještě neexistují platformy, které by navázání kontaktu mezi zmíněnými účastníky zjednodušovaly. Proces vývoje začíná pečlivým sběrem a analýzou požadavků potenciálních uživatelů tohoto nového systému. Na základě sesbíraných požadavků je následně navržena architektura systému s využitím moderních technologií. Pro vývoj systému byl zvolen backend ve formě REST API, které je naprogramováno pomocí Python frameworku FastAPI. Dále je využit framework Vue na klientské straně. Pro uchování dat jsou použity databáze MySQL, MongoDB a cloudové úložiště. Po výběru konkrétních technologií je dále popsána implementace celého systému a také jak bylo prováděno testování celé aplikace.
Vytvoření moderní webové aplikace
Fanta, Tomáš ; Sikora, Marek (oponent) ; Benedikt, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace, která má umožnit uživateli lépe pochopit chování kritické infrastruktury. Práce se věnuje popisu moderních technologií, které byly při implementaci využity. Dále práce pojednává o bezpečnostních rizicích webových aplikací. Hlavním cílem je vytvořit zmíněnou webovou aplikaci a zabezpečit ji proti běžným zranitelnostem.
Návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů se zaměřením na zavedení talent managementu ve vybraném podniku
Jurák, Tomáš ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o termínu „talent management“, konkrétně vymezením návrhu talent managementu ve vybrané společnosti a jeho implementaci, a to za účelem stabilizace zaměstnanců s potenciálem dalšího úspěšného rozvoje. Společnost ACD je tuzemskou společností se zaměřením na vývoj a výrobu farmaceutik. Práce cílí na vymezení talentu ve společnosti ACD a analýzu požadavků pro zavedení talent managementu. Na základě výsledků analýz lze vyhodnotit konkrétní doporučení pro zavedení talent managementu ve společnosti ACD.
Rozvoj manažerských dovedností v podniku
Procházka, Richard ; Bednářová, Markéta (oponent) ; Pfeifer, Marcel Rolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na proces rozvoje manažerských dovedností v podniku. Práce je strukturována do tří částí. První část tvoří přiblížení teoretických východisek nezbytných pro sestavení práce. Tato východiska jsou zaměřena na manažerské dovednosti a jejich rozvoj. Druhá část je věnována analýze konkrétního podniku a obsahuje dvě metody zkoumání čímž poskytuje celkový pohled na zkoumanou problematiku. Tato část je navržena tak, aby odhalila potenciální nedostatky v rámci manažerských dovedností a jejich rozvoje. Poslední část se věnuje formulaci návrhů a doporučení k vyřešení zjištěných nedostatků.
Robotic Process Automation
Stojanović, Aleksa ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
The thesis focuses on the integration of Robotic Process Automation (RPA) at FNZ, a prominent fintech company in the financial sector. The research delves into the application of the Blue Prism platform to create and execute an RPA system tailored for streamlining a specific process at FNZ. The primary objective is to diminish manual workloads and boost operational productivity through automation.
Modely pro predikci finančního výkonu podniku
Vakhrushev, Dmitrii ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na modely pro predikci finanční výkonnost společnosti ALZA, kde se zaměřila na zdůraznění silné finanční výkonnosti a stability společnosti. Budou zmíněny klíčové faktory přispívající k úspěchu ALZA, jako jsou stálé výnosy, zisky, efektivní řízení nákladů a investice do inovací. Kromě toho by se práce zaměří i na potenciální strategii dalšího růstu, jako je prozkoumávání nových trhů, posilování online prodeje, diverzifikace nabídky produktů a posilování vztahů se zákazníky a dodavateli. Zdůraznění důležitosti neustálých inovací, monitorování trhu a strategických investic předvede připravenost společnosti ALZA na budoucí úspěch a expanzi na trhu. Využitím finančních dat za sledované období 2017 až 2022, tržních trendů a oborových benchmarků lze provést přesné předpovědi ohledně budoucích finančních výsledků společnosti ALZA. Implementace pokročilých technik modelování a začlenění různých scénářů může poskytnout cenné poznatky pro strategické rozhodování.
Analýza ceny bytových jednotek v developerských projektech
Grábl, Filip ; Vítková, Eva (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zmapovat cenovou úroveň bytových jednotek v developerských projektech na území ČR v regionu hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Pro analýzu bude potřeba získat informace o developerských projektech a o lokalitách, ve kterých se budují. Hodnocení ukáže vliv všech faktorů mající na ceny vliv. Výstupem bude stanovení obvyklé ceny bytu za 1 m2 a porovnání s daty od Deloitte.
Návrh podnikové infrastruktury na technologii PoF
Pilát, Jan ; MBA, Vlastimil Svoboda (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na možnost využití plastových optických vláken (POF) jako náhrady za metalickou kabeláž. V první části je zaměřena na historii a vývoj těchto vláken, ve druhé na porovnání jejich vlastností s běžně využívanými kabely, ve třetí na popis základních síťových prvků a základů síťového zabezpečení, ve čtvrté pak na samotný praktický projekt s využitím této kabeláže a zhodnocení jeho ekonomického aspektu a celkového užitku, který vyplývá z projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,584 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.