Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah mezi územním plánem a strategickým plánem - případová studie města Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice
Masojídková, Petra ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Bělohradský, Aleš (oponent)
Bakalářská práce se v obecné rovině zaměřuje na vztah územního a strategického plánování. V teoretické části se práce zabývá rozvojem obce a nástroji, kterými může být rozvoj dosažen. Práce označuje za dva nejdůležitější nástroje územního rozvoje na lokální úrovni územní a strategický plán. V práci jsou oba dokumenty stručně charakterizovány, jsou diskutovány jejich cíle a také odlišnosti. Samostatně jsou zdůrazněny teoretické modely vzájemných vztahů. V praktické části se bakalářská práce zabývá hodnocením vztahu územního a strategického plánu ve třech vybraných městech - Třeboň, Jindřichův Hradec a Dačice. Hodnocení je provedeno pomocí analýzy a komparace dokumentů dle stanovených kritérií, kterými je prověřena míra spolupráce a celkové propojení plánovacích dokumentů. Práce sleduje, jaké cíle jsou v obou dokumentech stanoveny, provázanost obsahu, proces projednávání a schvalování, časový rámec i souslednost obou dokumentů a realizaci konkrétních záměrů. Výsledkem práce je potvrzení vzájemné provázanosti dokumentů i stanovených hypotéz. Klíčová slova: územní plán; strategický plán; rozvoj obce; regionální rozvoj
Rozvojový potenciál velmi malých obcí: na příkladu Domažlicka a Kralovicka
Váchalová, Hana ; Perlín, Radim (vedoucí práce) ; Zrůbková, Pavlína (oponent)
Sídelní soustava České republiky je typická velkým počtem malých obcí. Tyto obce zastávají stejné postavení jako obce větší, vysoký počet jich však disponuje omezenými zdroji pro svůj rozvoj. Někteří autoři diskutují o možnosti jejich integrace. Tato práce se zabývá problematikou malých obcí se zaměřením na ty nejmenší z nich a poukazuje na aktivitu těchto obcí a jejich schopnost budoucí existence. klíčová slova: rozvoj obce, velmi malé obce, venkov
Vývoj osídlení a obyvatelstva na Lipensku do vzniku přehradní nádrže Lipno
KOUBOVÁ, Jolana
Práce se zabývá vývojem osídlení a obyvatelstva v regionu Lipenska v rámci historické geografie. Úvodní část práce je zaměřena na složkově ? geografický popis zkoumaného území a vymezení tohoto regionu. Další kapitoly jsou zaměřeny na vývoj prostorové struktury obyvatelstva z hlediska času a dalších geografických a historických souvislostí a vazeb. Závěr práce je věnován změnám v osídlení vyvolaných výstavbou a existencí přehradní nádrže Lipno. Cílem práce je ucelený náhled do problematiky sídelního vývo-je oblasti v souvislosti s vývojem obyvatelstva a geograficko-historickými proměnami území. Bakalářská práce je zpracována na základě archivních materiálů, terénního vý-zkumu, historických a současných map, katastrálních map a leteckých snímků. Součástí práce je využití geografického informačního systému (GIS).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.