Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cirkadiánní hodiny a detoxikační procesy v játrech
Ludvíková, Tereza ; Pačesová, Dominika (vedoucí práce) ; Kolář, David (oponent)
Cirkadiánní systém ovlivňuje téměř veškeré fyziologické procesy v těle savců. Mimo jiné i detoxikační procesy v játrech jsou pod cirkadiánní kontrolou. Jak centrální, tak periferní hodiny v játrech regulují expresi genů podílejících se na detoxikaci xenobiotických látek a léčiv. První část práce shrnuje hlavní charakteristiky centrálních a periferních cirkadiánních hodin, včetně jejich molekulární podstaty. Ve druhé části je pozornost soustředěna na hlavní funkce jaterní tkáně se zaměřením na detoxikační procesy. Třetí část je zaměřena na cirkadiánní rytmy v expresi a aktivitě enzymů zvaných cytochromy P450, které jsou nejdůležitějším systémem katalyzujícím fázi I detoxikace, dále se také krátce zaměřuje na vliv cirkadiánního systému na expresi jaderných receptorů a transkripčních faktorů PAR bZIP, které jsou zapojené do regulace transkripce cytochromů P450. Poslední část popisuje vliv cirkadiánního systému na účinnost a toxicitu vybraných léčiv, na metabolismus paracetamolu s hlavním účelem popsat, jak je časem podání ovlivněna paracetamolem indukovaná hepatotixicita. Klíčová slova: cirkadiánní systém, játra, detoxikace, cytochrom, paracetamol
Vliv těžkých kovů na fyziologii lišejníků
Hrdinová, Aneta ; Peksa, Ondřej (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
Lišejníky jsou známé svojí citlivostí vůči změnám životního prostředí, ale mnoho z nich vykazuje řadu tolerancí. Na jedné straně jsou druhy mimořádně citlivé ke znečištění, na druhé straně jsou druhy tolerantní ke znečištění. Mezi takové lišejníky řadíme mj. druhy, které rostou v místech s vyšším obsahem těžkých kovů. Tato místa se vyskytují přirozeně (rudy), ale stále více se jich objevuje důsledkem antropogenních činností (emise v průmyslových a městských oblastech, haldy). Interakce mezi fotobiontem a mykobiontem ve stélce zřejmě může vysvětlit úspěch lišejníků v prostředí obohaceném o těžké kovy. Stres způsobený těžkými kovy vede ke zvýšené produkci reaktivních forem kyslíku v buňkách fotobionta i mykobionta. Reaktivní formy kyslíku způsobují peroxidaci lipidů poškození proteinů a nukleových kyselin a dále způsobuje degradaci chlorofylů. Přestože mykobiont poskytuje buňkám fotobionta určitou ochranu před nadbytkem těžkých kovů (především vazbou kovových iontů do buněčné stěny a tvorbou ve vodě nerozpustných sekundárních metabolitů), je fotobiont také vystaven nadbytku kovů. Proto si museli oba symbionti vyvinout řadu detoxikačních mechanismů. Cílem této práce bylo shrnout poznatky o vlivu těžkých kovů na fyziologii lišejníků s důrazem na jejich detoxikační mechanismy, jako je například tvorba...
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin
GEOtest Brno, a.s., Brno ; Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Polenková, Alena ; Mejstřík, Viktor ; Víšek, Luboš
Hlavním předmětem řešení projektu byl výzkum a vývoj analyticko–toxikologických identifikačních metod a detoxikačních technologií využitelných při sanačních pracích a v oblasti čištění průmyslových odpadních vod. V roce 2004 byla pozornost zaměřena na úkoly: 1. Klasifikace kontaminovaných vod ze starých zátěží a z vybraných průmyslových odpadních vod. 2. Analytické/ekotoxikologické zhodnocení kontaminovaných vod, vývoj ostatních systémů analytické podpory projektu. 3. Analýza pokrokových detoxikačních technologií (literární, patentové a firemní rešerše). Technicko-ekonomické hodnocení alternativních detoxikačních technologií. 4. Koncipování programu experimentálních výzkumných prací.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin: Pilotní jednotka tlakové oxidace
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Kučera, Tomáš
Technická zpráva k pilotní jednotce tlakové oxidace pro areál Synthesie, a.s., kde vzniká velké množství silně znečištěných odpadních vod, z nichž je značná část biologicky těžko odbouratelná. Proto se přistoupilo k alternativnímu způsobu odbourávání znečištění.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin
GEOtest Brno, a.s., Brno ; Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Polenková, Alena ; Mejstřík, Viktor ; Víšek, Luboš
Hlavním předmětem řešení projektu byl výzkum a vývoj analyticko–toxikologických identifikačních metod a detoxikačních technologií využitelných při sanačních pracích a v oblasti čištění průmyslových odpadních vod. V roce 2005 byly řešeny úkoly: E-02 Výzkum a vývoj analyticko-toxikologických, širokospektrálních metod umožňujících efektivní kontrolu sanačních prací a E-03 Experimentální výzkum technologií detoxikace na modelových kontaminovaných vodách s využitím zvolených separačních a destruktivních procesů.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin
GEOtest Brno, a.s., Brno ; Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Polenková, Alena ; Mejstřík, Viktor ; Víšek, Luboš
Závěry výzkumu v jednotlivých úkolech: E-01 Výzkum a vývoj analyticko-toxikologických, širokospektrálních metod umožňující efektivní kontrolu sanačních prací (postupy zkoušek pro rozbory odpadních vod a kalu po tlakové oxidaci, stanovení organických sloučenin v odpadních a průmyslových vodách, stanovení kovů, stanovení těkavých látek, stanovení PCB), E–02 Experimentální výzkum technologií na modelových kontaminovaných vodách (detoxikace na modelových kontaminovaných vodách), E03 Projektování a montáž pilotní detoxikační jednotky (zařízení pro stripování VOC vodní parou, zařízení pro RO těžkých kovů z odpadních vod), E-04 Vyhodnocení detoxikace pomocí standardních analytických a ekotoxikologických metod vyvinutých ve VUOS a.s. (seznam analytických zkoušek pro pokusy v Kolíně, ve Frýdku-Místku a v Pardubicích.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin: Detoxikační jednotka pro čištění odpadních vod
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Kučera, Tomáš
Technická zpráva k pilotní detoxikační jednotce pro čištění odpadních vod. Byla navržena membránová jednotka jako mobilní zařízení především pro čištění vod ze starých zátěží. Membránová stanice byla navržena jako potenciální elementární buňka vysokokapacitních provozů.
Apiterapie a její využití v rámci zdravého životního stylu
GIEBLOVÁ, Simona
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením a ověřením výukového programu ,,Apiterapie? pro posluchače fakult edukačního charakteru. Díky obsahové analýze publikačních zdrojů jsem sestavila teoretickou část práce, v níž se snažím objasnit zvolené téma v kontextu využívání přírodních alternativních technik jako významného zdroje podpory zdraví. Následně jsem zpracovala výukový programu se zaměřením na včelí produkty a jejich využití v praxi. V praktické části ověřuji výukový program na souboru studentů oboru Výchova ke zdraví Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to pomocí vstupního a výstupního testu či záměrného pozorování. Zjišťuji tak úroveň znalostí studentů, kterou po absolvování výukového programu získali a jejich názor na vytvoření výběrového předmětu Apiterapie. Zpracovaný výukový materiál dokládám v powerpointové podobě na CD.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.