Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita
Potůčková, Adéla ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Kuneš, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Adéla Potůčková Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita Rostliny čeledi Amaryllidaceae jsou zdrojem velkého množství biologicky aktivních látek označovaných jako Amaryllidaceae alkaloidy. Jejich účinky zahrnují cytotoxickou, antifungální, antivirovou, antibakteriální nebo antimalarickou aktivitu, a v neposlední řadě také inhibici cholinesteráz. Mezi Amaryllidaceae alkaloidy galantaminového typu můžeme zařadit také alkaloid chlidantin, který je polohovým izomerem v klinické praxi používaného galantaminu. Zdrojem chlidantinu jsou rostliny Chlidanthus fragrans, Haemanthus multilflorus a Hippeastrum aulicum. Předmětem této diplomové práce byla příprava derivátů alkaloidu chlidantinu a studium jejich biologické aktivity v souvislosti s terapií Alzheimerovy choroby a nádorových onemocnění. Bylo připraveno deset aromatických esterových derivátů chlidantinu. Připravené látky byly identifikovány pomocí NMR, MS a optické otáčivosti. Většina derivátů byla screeningově testována na jejich inhibiční potenciál vůči AChE a BuChE a na jejich cytotoxický potenciál vůči panelu nádorových a nenádorových buněčných linií....
Derivatives of Amaryllidaceae alkaloids and their biological activity: Derivatives of tazettine I
Pidaný, Filip ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Kuneš, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Filip Pidaný Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: deriváty tazettínu I V štúdii realizovanej medzi rokmi 1981 až 2014 bolo zistené, že 65 % liečív charakteru malých molekúl je vo vzťahu s prírodnými látkami. Rastliny čeľade Amaryllidaceae obsahujú osobitnú a stále nie úplne preskúmanú skupinu alkaloidov nazývaných Amaryllidaceae alkaloidy. Medzi ich významné biologické účinky patria napríklad antivírusové, antibakteriálne, protiplesňové, antiparazitické, cytotoxické a predovšetkým účinky súvisiace s motoricko- neurónovým systémom sprostredkované inhibíciou cholinesteráz. Široko rozšíreným Amaryllidaceae alkaloidom je tazettín, alkaloid tazettínového štruktúrneho typu, o ktorý vzrástol záujem na počiatku 70. rokov 20. storočia v súvislosti s cytotoxickým pôsobením, avšak v rámci prevedených štúdii sa javí ako látka menej zaujímavá. Predmetom tejto diplomovej práce bola príprava derivátov alkaloidu tazettínu. Následne bola testovaná inhibičná aktivita voči cholinesterázam. Skríningovo bola študovaná cytotoxická aktivita na paneli vybraných nádorových a zdravých bunkových líniách. Bohužiaľ, žiaden nami pripravený...
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita
Potůčková, Adéla ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Kuneš, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Adéla Potůčková Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita Rostliny čeledi Amaryllidaceae jsou zdrojem velkého množství biologicky aktivních látek označovaných jako Amaryllidaceae alkaloidy. Jejich účinky zahrnují cytotoxickou, antifungální, antivirovou, antibakteriální nebo antimalarickou aktivitu, a v neposlední řadě také inhibici cholinesteráz. Mezi Amaryllidaceae alkaloidy galantaminového typu můžeme zařadit také alkaloid chlidantin, který je polohovým izomerem v klinické praxi používaného galantaminu. Zdrojem chlidantinu jsou rostliny Chlidanthus fragrans, Haemanthus multilflorus a Hippeastrum aulicum. Předmětem této diplomové práce byla příprava derivátů alkaloidu chlidantinu a studium jejich biologické aktivity v souvislosti s terapií Alzheimerovy choroby a nádorových onemocnění. Bylo připraveno deset aromatických esterových derivátů chlidantinu. Připravené látky byly identifikovány pomocí NMR, MS a optické otáčivosti. Většina derivátů byla screeningově testována na jejich inhibiční potenciál vůči AChE a BuChE a na jejich cytotoxický potenciál vůči panelu nádorových a nenádorových buněčných linií....
Derivatives of Amaryllidaceae alkaloids as drugs
Ritomská, Aneta ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Kučerová, Marta (oponent)
2 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Aneta Ritomská Školitel: Doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů jako léčiva Rostliny čeledi Amaryllidaceae patří k široce rozšířeným druhům. Obsahují velké množství Amaryllidaceae alkaloidů (AA), které jsou známé pro svou biologickou aktivitu. AA disponují širokým spektrem biologických aktivit mezi které patří antivirová, antimalarická, protinádorová, inhibiční aktivita vůči cholinesterázám a další. Zajímavým AA je ambellin, který se vyskytuje především v rostlinách rodu Crinum a Nerine. Biologická aktivita této sloučeniny byla doposud studována pouze okrajově. V rámci provedených studií se tato látka jeví jako méně zajímavá. V rámci diplomové práce byla připravena série alifatických a aromatických derivátů ambellinu. Následně byla studována jejich inhibiční aktivita vůči cholinesterázám a inhibiční aktivita vůči GSK-3β. Screeningově byla studována i cytotoxická aktivita na panelu vybraných nádorových a klidových buněčných linií. Z připravených derivátů, zajímavou biologickou aktivitou disponovala látka označená jako LC-125 (3-methoxybenzoylambellin). Tato látka vykazovala slibnou aktivitu ve všech biologických studií. Inhibiční aktivita GSK-3β je...
Právní povaha finančních derivátů podle českého práva
Kofroň, Jan ; Kohajda, Michael (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Práce se zabývá rozborem povahy finančních derivátů na základě analýzy dokumentů, a to převážně akademické literatury a relevantních právních předpisů. Tato práce je zaměřena na českou právní úpravu derivátů a zároveň zahrnuje i relevantní evropskou právní úpravu. Nejprve je věnována pozornost derivátům obecně, první kapitola je zaměřena na stručný historický vývoj v oblasti derivátů, a na samotný pojem deriváty tak, jak ho vysvětlují různí autoři a pro srovnání i některé mezinárodní organizace. Následně kapitola seznamuje se základními vlastnostmi derivátů, přičemž jsou zde charakterizovány jednotlivé typy - zejména forwardy, futures, swapy a opce. Kapitola na závěr představuje současný stav trhu derivátů. Následující kapitola, která se zabývá regulací derivátů a derivátových trhů podle českého a evropského práva. Nejprve je zde pro komplexnost tématu zmíněna role a působnost České národní banky jakožto ústředního správního úřadu s působností regulatorního orgánu a orgánu dohledu nad finančním trhem v České republice. Následně je navázáno regulatorními kroky, u jejichž zrodu je Evropská unie, neboť tuzemská právní úprava je harmonizována s evropskou pomocí adaptací nařízení a transpozicemi směrnic, které jsou postupně implementovány do našeho právního řádu. Ve druhé kapitole je také stručně...
Syntéza derivátů haemanthaminu a jejich biologická aktivita
Bodoríková, Viera ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Kučerová, Marta (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej botaniky Kandidát: Viera Bodoríková Školiteľ: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Syntéza derivátov haemanthamínu a ich biologická aktivita Haementhamín, izochinolínový alkaloid čeľade Amaryllidaceae, disponuje širokým a dôležitým spektrom biologických aktivít ako je protinádorová, antivírová, antioxidačná, antimalarická a antikonvulzívna aktivita. Biologická aktivita heamanthamínu úzko súvisí s jeho štruktúrou. Modifikovaním rozličných častí jeho molekuly môžeme identifikovať vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou. S týmto cieľom bolo pripravených 13 derivátov alkaloidu haemanthamínu za použitia analytickej a preparatívnej TLC. Získané látky boli podrobené štruktúrnej analýze použitím MS, HRMS, 1D a 2D NMR spektroskopických techník. Pripravené látky boli testované na ich inhibičnú aktivitu voči ľudskej erytrocytickej acetylcholinesteráze (HuAChE) a ľudskej sérovej butyrylcholinesterázee (HuBuChE). Najlepšiu aktivitu vykázali aromatické estery LC-70 (IC50 HuAChE = 0,12 ± 0,01 µM) a LC-73 (IC50 HuAChE = 0,17 ± 0,01 µM). Cytotoxická aktivita bola testovaná na líniách zdravých a nádorových buniek. Zaujímavú aktivitu vykázal analóg LC-70. Štyri deriváty boli otestované aj na GSK-3β inhibičnú aktivitu....
Příprava derivátů lykorinu a jejich biologická aktivita
Lipovská, Kamila ; Cahlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Kuneš, Jiří (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Kamila Lipovská Školitel: doc. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava derivátů lykorinu a jejich biologická aktivita Rostliny čeledi Amaryllidaceae jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů biologicky aktivních alkaloidů. Lykorin je fenantridinový alkaloid izolovaný z různých druhů čeledi Amaryllidaceae, kterému je věnována značná pozornost z důvodu jeho významné biologické aktivity. Nejvýznamnější jsou jeho protinádorové vlastnosti, které byly dosud testovány in vitro a in vivo na různých typech nádorových buněk. Lykorin vykazuje i další biologické aktivity, mezi které patří antivirová, antibakteriální, antifungální, antiplasmodiální, antioxidační, protizánětlivá, antifidantní, inhibiční aktivita vůči biosyntéze kyseliny askorbové a inhibiční aktivita vůči RNA. Dosud byl lykorin použit pro přípravu velkého množství derivátů modifikací různých funkčních skupin v jeho molekule a hodnocen na protinádorovou aktivitu, na inhibiční aktivitu vůči cholinesterázám, antiplasmodiální, antitrypanosomální, antivirovou, antitrichomonální aktivitu. Tato práce se zabývá přípravou lykorinových derivátů a jejich biologickou aktivitou v souvislosti s léčbou Alzheimerovy choroby a nádorových onemocnění....
Analýza míry regulace finančního trhu v USA a očekávané trendy
Malyk, Kateryna ; Blahová, Naďa (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu systému regulace finančních trhů USA a zkoumaní určitých cyklických událostí, které pak vedou ke změně regulace. Cílem je vytvoření přehledu o skutečné situaci na finančním trhu. Dalším záměrem této práce je upozornění na existující významný problém na trhu USA a varování před možnými důsledky. Pozornost je také věnována propojenosti daného cyklu s volbami prezidenta USA. První kapitola obecně popisuje historii vývoje a transformaci regulace ve Spojených státech. Druhá kapitola je zaměřena na strukturu systému regulace a dohledu finančního trhu USA dle jednotlivých oblastí. Ve třetí části bakalářské práce jsou zanalyzovány vybrané impulsy změny regulace a je zde popsána dnešní situace na trhu USA. Závěr obsahuje shrnutí a můj názor na možnosti budoucího vývoje v oblasti regulace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.