Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 107 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv počtu lipidových vrstev na vlastnosti tenkých filmů jako modelů kožní bariéry.
Bělochová, Šárka ; Pullmannová, Petra (vedoucí práce) ; Paraskevopoulou, Anna (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Školitel: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D. Posluchač: Šárka Bělochová Název diplomové práce: Vliv počtu lipidových vrstev na vlastnosti tenkých filmů jako modelů kožní bariéry Nejsvrchnější vrstva kůže, stratum corneum (SC), plní především bariérovou funkci, která je esenciální pro přežití člověka na souši. SC je tvořena zploštělými odumřelými buňkami, korneocyty, které jsou obklopeny extracelulární lipidovou matrix. Složení i uspořádání lipidů SC úzce souvisí se správnou stavbou a funkcí kůže a jejich narušení může vést k rozvinutí některých kožních onemocnění. Náplní práce bylo určit vliv počtu vrstev na vlastnosti tenkých filmů jako modelů kožní bariéry. Metodou použitou pro přípravu modelů byla depozice tenkých filmů technikou Langmuir-Blodgett. Byly připraveny jedno-, tří- a pětivrstvé modely. Nanášeným vzorkem byla směs simulující složení kožních lipidů a obsahující ceramid, cholesterol a směs mastných kyselin v molárním poměru 1:0.45:1. Tyto modely byly následně hodnoceny pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM, z angl. atomic force microscopy) a Ramanovy mikrospektroskopie. Během experimentů byla pozorována reorganizace lipidů do vyšších struktur, která byla vyhodnocena jako spontánní a vznikala již...
Vliv struktury ceramidu na chování tenkých lipidových filmů jako modelů kožní bariéry
Šustrová, Terezie ; Pullmannová, Petra (vedoucí práce) ; Kováčik, Andrej (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Posluchač: Terezie Šustrová Školitel: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv struktury ceramidu na chování tenkých lipidových filmů jako modelů kožní bariéry Kožní bariéra je esenciální pro přežití člověka na souši, je umístěna v nejvrchnější vrstvě kůže, stratu corneu (SC). SC se skládá z korneocytů, které jsou obklopené oligolamelární lipidovou matrix. Hlavními složkami lipidů SC jsou ceramidy (Cer), mastné kyseliny (MK) a cholesterol (Chol). Ve SC se nacházejí v poměru 1:1:1. Tento poměr je nezbytný pro homeostázu epidermis. Jakákoliv změna v tomto poměru vede k narušení bariérové funkce, např. k rozvoji atopické dermatitidy nebo psoriázy. Tyto lipidy brání nadměrnému úbytku vody z těla a vniknutí nežádoucích látek z vnějšího prostředí do těla. Lipidová matrix tvoří v kůži typické lamelární uspořádání. Lipidy tvoří struktury s dlouhou lamelární fází - LPP (z anglického - long periodicity phase) (d ~ 13 nm), s krátkou lamelární fází - SPP (z anglického - short periodicity phase) (d ~ 6 nm) a fází separovaného Chol (d ~ 3,4 nm). Molekuly jsou navzájem organizovány v laterálním uspořádání, které může být orthorombické, hexagonální nebo kapalné neuspořádané. Cer patří do skupiny...
Lokální depozice nanočástic metodou AFM
Vaněk, Kamil ; Havlíček, Marek (oponent) ; Nováček, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá lokální depozicí roztoků rhodaminu 6G a kvantových teček za použití dutých sond FluidFM implementovaných do AFM mikroskopu NTegra Prima. Mikroskop NTegra Prima oficiálně nepodporuje použití dutých sond a úspěšné prokázání depozičních schopností implementace dutých sond do tohoto mikroskopu by tak rozšířilo jeho použití. Mikroskop by tak mohl nacházet uplatnění pro unikátní depoziční experimenty jako například lokální depozici perovskitových nanokostiček pro nanofotonický výzkum a další. Nejprve práce poskytuje přehled technik AFM nanolitografie (SPL). Jsou zmíněny jejich parametry, vlastnosti a aplikace. V další části je blíže rozebráno použití SPL při vytváření struktur pro oblast nanofotoniky. Následně je představen mikroskop NTegra Prima a implementace dutých sond do tohoto mikroskopu. V experimentální části jsou prezentovány výsledky lokální depozice. Jsou uvedeny použité depoziční parametry, popsán postup analýzy nanesených struktur a uvedeno zhodnocení výsledků depozice. Samostatná podkapitola je pak závěrem věnována problematice čištění dutých sond.
Depozice částic uvolňovaných při 3D tisku
Niesner, Lukáš ; Elcner, Jakub (oponent) ; Bělka, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší měření částic emitovaných 3D tiskárnou v domácím prostředí a následnou CFD simulací depozice těchto částic v reálném modelu lidských dýchacích cest. Výsledkem práce je celková i dílčí depozice nanočástic v modelu dýchacích cest, která může pomoci lépe pochopit zdravotní rizika.
Functional TiO2 layers on fiber structures
Bečár, Tomáš ; Chladil, Ladislav (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
This thesis deals with the formation of functional layers on fibrous structures. The aim of the thesis is to deposit a titanium dioxide film on glass fibres for its use as an additive in lead acid batteries. The work includes a survey of methods of titanium dioxide deposition on glass substrate, a review of measuring and recording equipment and a structural analysis of the materials used. As a result of the work, experiments of titanium dioxide deposition on filter paper and glass fibers will be developed along with their analysis. The evaluation of the analyses will be followed by a proposal for the use of these functional layers in possible applications.
Preparation and characterization of nanostructured III-V semiconductor materials
Maniš, Jaroslav ; Kostelník,, Petr (oponent) ; Hospodková,, Alice (oponent) ; Šikola, Tomáš (vedoucí práce)
The aim of the presented PhD thesis was to develop and analyze gallium nitride (GaN) nanostructures in three different forms. Firstly, three dimensional GaN nanocrystals prepared on graphene were studied from the perspective of the intrinsic crystal properties as well as growth statistics. Adopting the method of droplet epitaxy allowed the formation of such nanostructures at a low substrate temperature (T = 200°C). In order to demonstrate possible applications, the proof of concept of an UV sensitive device was designed and tested with the successful results and the great promise to the future work. Secondly, two dimensional GaN nanostructures were prepared on a pristine silicon surface also at low temperature (T = 200°C). Following experiments were focused on a study of a crystal structure and an elemental analysis as these structures have been observed for the first time. Two dimensional structures are promising candidates into the high power applications which are emerging in these days. Thus, preparation of such 2D GaN nanostructures serves as a solid foundation for the further research. Thirdly, one dimensional GaN horizontal nanowires were fabricated on different sapphire planes. The prepared nanowires provided adequate dataset for the subsequent data analysis related to the growth kinetics. Collected dataset was used for verification of the developed theoretical model of the nanowire growth. It has been shown that the theoretical model describes the growth of nanowires with great precision and, thus, provide a useful insight into the growth mechanisms.
Nové oblasti aplikace ultrazvuku v mikroelektronických technologiích
Buršík, Martin ; Pietriková, Alena (oponent) ; Králová,, Iva (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá depozicí speciálních tixotropních materiálů určených pro mikroelektronické technologie. Cílem práce je vývoj nové metody optimalizace dávkovacího procesu za účelem dosažení rozlišení tisku pod 100 µm. Práce obsahuje vývoj speciální dispensní hlavice (UZD) využívající působení ultrazvukové energie. Doložené výsledky dokumentují možnosti nově vyvinuté metody, která je schopna tisknout tixotropní materiály s rozlišením 65 µm. Oproti jiným metodám dosahuje těchto výsledků s běžně využívanými materiály pro tlustovrstvovou technologii s velikostí částic do 5 µm.
Kyslíkem modifikované grafenové struktury pro biosenzory
Mikerásek, Vojtěch ; Bartošík, Miroslav (oponent) ; Mach, Jindřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o modifikaci CVD grafenu atomy kyslíku. Teoretická část se věnuje popisu struktury grafen oxidu a jeho fyzikálním vlastnostem. Dále jsou popsány metody výroby tohoto materiálu a jeho využití v biosenzorech. V praktické části je popsána příprava monovrstvého grafenu na křemíkové desce. Hlavní pozornost byla věnována oxidaci grafenu atomárním kyslíkem a jeho modifikaci v kyslíkové plazmě. Průběh oxidace byl měřen po jednotlivých časových intervalech pomocí XPS.
Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie
Smejkal, Jan ; Čech, Ondřej (oponent) ; Chladil, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu dendritických a mechových struktur při nízkých, středních a vysokých proudových hustotách. Aditiva byla vybrána s ohledem na jejich známé výhody pro Ni – Zn akumulátory a s ohledem na použití v galvanickém průmyslu. Přidané látky byly zkoumány pomocí difraktometru XRD Rigaku Miniflex 600 HR a elektronového mikroskopu Tescan Vega 3 XMU.
Vliv organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry akumulátorů Zinek-vzduch
Smejkal, Jan ; Čech, Ondřej (oponent) ; Chladil, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu vybraných organických aditiv na vlastnosti a morfologii zinkového depozitu na záporné elektrodě při použití u akumulátorů zinek-vzduch. Organická aditiva byla vybrána na základě studia odborné literatury a dříve provedených experimentů. Depozice byla provedena na elektrodách z cínového plechu v roztoku 6 mol/l KOH nasyceného ZnO s přidanými aditivy. Všechna vybraná aditiva byla zkoumána se zaměřením vlivu na morfologii depozitu zinku a s ohledem na jejich schopnost potlačit dendritický růst. Morfologie zinku byla zkoumána za použití elektronového mikroskopu Tescan Vega 3 a rentgenového difraktometru Rigaku MiniFlex HR 600.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 107 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.