Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
General Data Protection Regulation: Challenges for the Cloud
Studihradová, Barbora ; Svobodová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Šmejkal, Václav (oponent)
Master's thesis Master's thesis supervisor: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: výzvy pro cloud Tato diplomová práce identifikuje a analyzuje vybrané výzvy, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů představuje pro . Jejím cílem je odpovědět na otázku, jestli může být GDPR považováno za přívětivé pro cloud. Navržená a testovaná hypotéza je, že nemůže, neboť obsahuje instituty a formulace, které jsou v praxi cloud computingu nerealistické. Toto je ceno s ohledem na to, jak odlišné cloudové služby fungují. Diplomová práce proto ve svých prvních kapitolách poskytuje právní i technické základy, na jejichž znalosti poté analýza výzev staví. Výzvy GDPR pro cloud jsou rozděleny do pěti hlavních skupin. Nejprve je řešeno, co je regulováno jako osobní údaje v cloudu, a to s ohledem na anonymizaci, pseudonymizaci a šifrování. Poté je kriticky rozebrán vztah mezi správci a zpracovateli ve složitém cloudovém prostředí. Jsou zdůrazněny otázky týkající se rozliše poskytovatelů cloudových služeb, kteří vystupují jako zpracovatelé a povinných ujednání smluv mezi zpracovateli a správci, které nedávají v cloudu smysl. Taktéž je pojednáno o záměrné a ochraně osobních údajů. Dále jsou analyzována práva subjektů ochrany osobních údajů nejvýznamnější v kontextu cloudu. Těmi jsou právo na výmaz a právo na...
LOCKSS: Distributed Digital Preservation Networks
Leroy, Anthony
Naším hlavním cílem stejně jako pro univerzitní knihovny je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. V tomto příspěvku probereme zásadní požadavky na ideální řešení digitální ochrany založené na posouzení rizik. Dále ukážeme, jak může open source technologie LOCKSS pomoci knihovnám vybudovat robustní distribuovanou digitální síť pro dlouhodobou archivaci a trvalou dostupnost vědeckých výstupů. Nakonec představíme detailněji jednu ze stávajících sítí LOCKSS – síť SAFE – jako konkrétní případovou studii.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zálohování dat a datová úložiště
Budz, Patrik ; Kováč, Filip (oponent) ; Kříž, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska týkající se této problematiky, konkrétně se jedná o analýzu zálohování a analýzu nosičů sloužících k zálohování a archivaci. Druhá část se věnuje rozboru současného stavu zálohování ve zvolené společnosti. K syntéze dochází v následujících kapitolách, kde na základě získaných poznatků je navrženo několik způsobů řešení současného stavu zálohování ve firmě. Poslední kapitola - diskuse, obsahuje zhodnocení výsledků a určení konkrétního řešení.
Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře
Pecl, David ; Dvořák, Jan (oponent) ; Frolka, Jakub (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a útoků na zařízení s OS Android. Popisuje riziko, kterému je vystaven uživatel mobilního zařízení a dopad na bezpečnost zařízení, uživatele a dat, která jsou v zařízení obsažena. U každé hrozby i útoku je zmíněn způsob, jakým může být zařízení kompromitováno. Hrozby i útoky jsou ohodnoceny pomocí systému CVSS. Dále se věnuje problematice aktualizací na Androidu. V poslední části jsou popsány aplikace, které mohou být použity především ve firemním prostředí pro správu a zabezpečení mobilních zařízení s Androidem. Jsou zde popsány funkce těchto aplikací a proti jakým hrozbám nebo útokům poskytují ochranu. Dále jsou zde uvedeny příklady takových aplikací. V rámci práce je vytvořena laboratorní úloha pro demonstraci systémů pro správu mobilních zařízení, které se používají ve firemní sféře, a učební text formou prezentace jak pro přednášení, tak pro samostudium.
Systém řízení kvality ve vybraném podniku se zaměřením na informační systémy
PAVLÍKOVÁ, Lucie
Diplomová práce je zaměřena na systém managementu kvality. Cílem práce je analyzovat současný systém managementu kvality a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření, která zvýší bezpečnost a ochranu dat ve vybraném podniku. Vybraným podnikem je společnost poskytující komplexní služby v oblasti geodézie, fotogrammetrie, geoinformačních systémů a katastru nemovitostí. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická práce je zaměřena na definování klíčových pojmů z oblasti managementu kvality a informačních systémů. Praktická část se skládá ze čtyř částí, kterými jsou charakteristika podniku, analýza současné situace managementu kvality, podmínky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v závěru návrhy na zvýšení a ochranu dat. Návrhy jsou zaměřeny na podmínky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Informace pro praktickou část byly získány analýzou dokumentů a polostrukturovaným rozhovorem s vedením společnosti.
Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte
Matysová, Monika ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent) ; Forejtová, Monika (oponent)
Disertační práce "Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte" se zaměřuje na ochranu soukromí a zejména ochranu osobních údajů dětí v kontextu tradičních a moderních komunikačních technologií. V prostředí tradičních i moderních komunikačních technologií při zajištění výkonu práva na ochranu soukromí dětí hraje nejdůležitější úlohu rodina - rodiče dítěte. I když právo na ochranu soukromí a osobních údajů náleží přímo dítěti, rodiče musí zajišťovat výkon těchto práv dítěte s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti dítěte. Zejména s ohledem na neustálý rozvoj moderních technologií si lze představit, že k ohrožujícím situacím z hlediska zajištění ochrany soukromí a osobních údajů dětí bude docházet stále častěji. Ve vybraných případech se rozbor zaměřuje na otázku, kdo představuje původce nepřiměřeného zásahu do ochrany osobních údajů či soukromí, do jakého práva či kombinace práv daný původce zasáhl, a jak soudní orgány a národní autority ochrany osobních údajů vymezují v jednotlivých případech přípustnou míru zásahu do práva na soukromí a ochrany osobních údajů dětí.
Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat
Koščík, Michal
Cílem příspěvku je podat účastníkům konference praktický náhled na přizpůsobení vnitřních norem výzkumných institucí požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů. S ohledem na skutečnost, že Nařízení vstoupí v účinnost šest měsíců po konání konference, lze očekávat, že otázka přenastavení vnitřních procesů a pravidel bude pro účastníky konference mimořádně aktuální. S ohledem na časový limit bude příspěvek zaměřen výhradně na problematiku výzkumných dat. Důraz bude kladen zejména na práva výzkumných subjektů a titulu veřejného zájmu na zpracování osobních údajů za účelem výzkumu.
Plný text: Fulltext_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Koscik_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Koscik_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Koscik - Stáhnout plný textMP4
Právo na ochranu osobních údajů dle článku 8 Listiny základních práv Evropské unie
Mádr, Petr ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Zemánek, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce je základní právo na ochranu osobních údajů v článku 8 Listiny základních práv Evropské unie. Výklad a aplikace článku 8 Listiny Soudním dvorem Evropské unie (SDEU) daly vzniknout překvapivému paradoxu. Článek 8 byl jádrem argumentace v několika zásadních rozsudcích SDEU, ve kterých byla jeho aplikace spojena s prosazováním vysoké úrovně ochrany osobních údajů (Digital Rights Ireland, Google Spain či Schrems). Argumentace SDEU ovšem neposkytla jednoznačnou odpověď na otázku normativního obsahu tohoto ustanovení. Nadále tedy převládají podstatné nejasnosti ohledně účelu, obsahu a povahy autonomního základního práva na ochranu osobních údajů a ohledně jeho vztahu k právu na respektování soukromého a rodinného života v článku 7 Listiny. Cílem diplomové práce je odpovědět na otázku, jaký je účel a obsah základního práva na ochranu osobních údajů podle judikatury Soudního dvora a jaké jsou doktrinální alternativy k některým aspektům výkladu článku 8 Listiny. Diplomová práce je rozdělena do čtyř celků. Kapitola 1 podává popis vybraných otázek týkajících se evropské úpravy ochrany osobních údajů a objasňuje omezenou roli "Vysvětlení k Listině" při výkladu článku 8. Kapitola 2 analyzuje přístup Soudního dvora k výkladu tohoto ustanovení. Kapitola 3 se věnuje konceptualizaci základního...
Právní aspekty Cloud computingu. SaaS jako forma cloudových služeb
Ohnišťová, Markéta ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Diplomová práce poskytuje právní rozbor Cloud computingu se zaměřením na jedno konkrétní cloudové řešení software jako služba (SaaS). Práce se zabývá vedle modelů služeb cloudové infrastruktury také jeho právním rámcem. Na příkladu služby SaaS práce analyzuje právní požadavky na smluvní úpravu poskytování této služby a současně se zabývá formami licencí, které se dají uplatit na službu SaaS. Základem praktické části práce je analýza a na ní založená komparace smluvních úprav zpracování osobních údajů v cloudu. Smluvní úpravy jsou čerpány z SaaS služeb, Google Apps for Work a Microsoft Office 365. Samotnému smluvnímu rozboru předchází vymezení právní úpravy ochrany osobních údajů a vymezení požadavků na jejich smluvní úpravu. Klíčová slova Cloud computing, cloud, software jako služba (SaaS), osobní údaje, smlouva
Ochrana osobních údajů v procesu poskytování zdravotní péče
Ryklová, Zuzana ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany osobních údajů v procesu poskytování zdravotní péče. Jde o téma vysoce aktuální z důvodu nedávné nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který do recentní právní úpravy zasahuje zejména ustanovením smlouvy o péči o zdraví. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola obsahuje nejvýznamnější prameny, které do právní úpravy ochrany osobních údajů ve zdravotnictví zasahují. V této kapitole jsou též popsána významná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a soudů České republiky, která do tématu diplomové práce zasahují. Druhá kapitola se věnuje právu na ochranu osobnosti, právu na ochranu soukromí a ochraně osobních údajů. Téma diplomové práce, tedy ochrana osobních údajů v procesu poskytování zdravotní péče, je nepochybně jejich součástí; zhodnocení právní úpravy tří výše uvedených práv poskytuje širší náhled na danou problematiku. Třetí kapitola se zabývá povinnou mlčenlivostí zdravotnických pracovníků, možností prolomení této mlčenlivosti a právní odpovědností za porušení povinné mlčenlivosti. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu zdravotnické dokumentace. Závěr práce obsahuje zhodnocení stávající právní úpravy a návrhy de lege ferenda. Závěr obsahuje též témata, která do práce nebyla zařazena, ale vzhledem k jejich...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.