Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Dalajlámova diplomacie v mezinárodní politice
Jančová, Martina ; Karmazin, Aleš (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Dalajlámovými projevy, jejichž záznamy jsou dohledatelné na internetu. Na začátku této práce je definován základní pojem normy a normativního podnikatele a představen celkový metodologický postup předkládané práce. Poté je předložen historický kontext nezbytný pro pochopení souvislostí této práce a shrnutí významných mezníku života 14. Dalajlámy. Následně jsou podrobněji představeny jednotlivá vystoupení, která jsou rozdělena do skupin podle místa a času jejich konání. Poté analyzujeme Dalajlámovy výroky a předkládané normy, které jsou publiku předkládány. V závěru práce zjišťujeme, že se Dalajlámovy výroky ve vybraném období nijak neliší a jsou zastávány tytéž hodnoty. Z analýzy Dalajlámových výroků, je zřejmé, že se zde vyskytují tytéž hodnoty a Dalajláma se tak řadí mezi normativní podnikatele.
Dalajlámova diplomacie v mezinárodní politice
Jančová, Martina ; Karmazin, Aleš (vedoucí práce) ; Knutelská, Viera (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá Dalajlámovými projevy, jejichž záznamy jsou dohledatelné na internetu. Na začátku této práce je definován základní pojem normy a normativního podnikatele a představen celkový metodologický postup předkládané práce. Poté je předložen historický kontext nezbytný pro pochopení souvislostí této práce a shrnutí významných mezníku života 14. Dalajlámy. Následně jsou podrobněji představeny jednotlivá vystoupení, která jsou rozdělena do skupin podle místa a času jejich konání. Poté analyzujeme Dalajlámovy výroky a předkládané normy, které jsou publiku předkládány. V závěru práce zjišťujeme, že se Dalajlámovy výroky ve vybraném období nijak neliší a jsou zastávány tytéž hodnoty. Z analýzy Dalajlámových výroků, je zřejmé, že se zde vyskytují tytéž hodnoty a Dalajláma se tak řadí mezi normativní podnikatele.
Dalajlama v České republice. Exulant v srdci Evropy
Rejman, Daniel ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Bouma, David (oponent)
Jeho Svátost dalajlama je dnes v České republice příjmán rozporuplně. Bylo tomu tak vždy? Při svých návštěvách v České republice se těšil přízni osobností jako jsou Václav Havel či Tomáš Halík. V poslední době však byla podpora dalajlamy vystavena kritice nejen prezidentské kanceláře ale i samotného premiéra. Změnil se pohled na tibestkého duchovního v české politice a mediálním prostředí celkově? Pokud ano, jaké jsou příčiny?
Kritická diskursivní analýza výpovědí karmapů optikou Inglehartova konceptu postmaterisalistických hodnot
Doubková Brodská, Barbora ; Váně, Jan (vedoucí práce) ; Knotková - Čapková, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na rozkol v tibetské buddhistické škole Karma-kagjü. Škola Karma-kagjü se po smrti svého duchovního vůdce 16. karmapy Rangdžung Rigpä Dordžeho († 1981) dostala do vnitřních sporů o moc a prestiž. Situace skrytě gradovala až do roku 1992, kdy byl v Tibetu intronizován Orgjän Trinley Dordže. Někteří regenti měli pochybnosti o jeho právoplatnosti. Ti, jenž nesouhlasili s intronizací Orgjän Trinley Dordžeho, se odštěpili a v roce 1994 dosadili vlastního kandidáta na karmapu Thinlä Thaje Dordžeho, čímž zformovali novou školu. Na základě hodnotových rámců definovaných Ronaldem Inglehartem (Inglehart 1997) jsem za pomoci kritické diskursivní analýzy rozhovorů Orgjän Trinley Dordžeho a Thinlä Thaje Dordžeho srovnávala obsažené hodnoty. Po komparaci prezentovaných hodnot docházím k závěru, že se hodnoty v rozhovorech liší. Orgjän Trinley Dordže zastává více materialistické hodnoty než Thinlä Thaje Dordže. Práce stručně shrnuje tibetskou historii a její provázání s praktikováním buddhismu v návaznosti na mezinárodní vztahy, zejména s Mongolskem a Čínou. Práce se věnuje politické situaci Tibetu i tibetské exilové vládě, jejíž vliv zasahuje i do náboženských záležitostí sledované buddhistické školy.
Role diplomacie při prosazování národního zájmu: Případová studie Tibet
Pospíšilová, Linda ; Lehmannová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kochan, Jan (oponent)
Pojem "Národní zájem" je používán velice často a v různých souvislostech. Často je spojen s větou: "Cílem naší politiky je hájit národní zájmy." Co to jsou národní zájmy? Kdo rozhoduje o tom, jaké zájmy jsou národní? Jak se národní zájmy prosazují? V první části práce definuji pojmy národ, stát, etnikum, národní identita a charakter. Druhá část je zaměřena na národní zájem a na jeho rozdílné pojetí ze stran základních teoretických koncepcí mezinárodních vztahů. Třetí část pracuje s pojmem diplomacie, především s veřejnou a kulturní diplomacií, jako s jedním z nástrojů prosazení národního zájmu. V poslední části aplikuji poznatky o národním zájmu a diplomacii jako prostředku jeho prosazení na konkrétní příklad, tedy na Tibet, jedno z aktuálních ohnisek napětí ve světě. Abych problematiku národního zájmu a lidských práv v Tibetu zasadila do kontextu, krátce jsem se věnovala i historii země, vzájemným Tibetsko-čínským vztahům, postoji světových velmocí k problému a zaměřila jsem se i na osobnost 14. dalajlamy, jakožto nejvyššího duchovního i světského představitele tibetské diplomacie a důležitého zastánce tibetského národního zájmu a lidských práv obecně.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.