Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnost financování podniku využitím dotací v rámci programového období 2014 - 2020
Kobalčiková, Eva
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou čerpání dotací z Evropské unie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje výchozí informace, které jsou nutné pro orientaci v dané problematice. Část vlastní práce se zabývá analýzou podpory dřevařského sektoru. V druhé části vlastní práce je navrhnuta možnost čerpání z operačního programu. V této souvislosti je zpracován podnikatelský záměr, který je nezbytný pro podání žádosti. Závěrem jsou diskutovány výsledky a navržena doporučení.
Identifikace potenciálních příležitostí v cirkulární ekonomice ve vybraném odvětví národního hospodářství
Jonáš, Ondřej
Cílem práce je popsat principy cirkulární ekonomiky a bioekonomiky a nalézt příležitosti jejich uplatnění v podmínkách českého lesnictví. K naplnění tohoto cíle byla zvolena metoda mapování materiálových toků v lesnictví v historických, současných a budoucích a následovalo vytipování klíčových aktérů v oboru. S nimi byly provedeny hloubkové rozhovory a uspořádán byl i odborný workshop. Na základě diskuze byly provedeny definice bariér dle metody PESTLE a vytvořen seznam jejich možných mitigačních opatření včetně vytipování nejslibnějších možností využití dřevní biomasy lokálně a s co nejvyšší přidanou hodnotou.
Dřevozpracující průmysl v Jihočeském kraji - různorodost v hodnocení rizik
SEDLÁČKOVÁ, Lucie
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou pracovního prostředí v dřevozpracujícím průmyslu a různorodostí hodnocení rizik s ním spojených jako jsou hluk, prach, vibrace, chemické látky, fyzická zátěž a pracovní poloha. V Jihočeském kraji je dřevozpracující průmysl regionální specificitou. V teoretické části hodnotím současný stav pracovního prostředí v provozech opracování dřeva a výroby dřevěných prvků na základě literárních údajů a platného právního rámce, který se váže k této problematice. Budou Podrobně rozvedeny oblasti související s provozy dřevovýroby. Problematiku řeším především ve vztahu k hygieně práce a pracovnímu lékařství. Praktická část se zabývá hodnocením faktorů pracovního prostředí ve třech společnostech, které provozují výrobu nábytku a řeziva. Pracovní prostředí je hodnoceno podle výsledků měření faktorů hluk, prach, chemické látky. Faktory fyzická zátěž a pracovní poloha hodnotím podle popisu pracovních operací, které vykonávají zaměstnanci v jednotlivých provozech. Ve výzkumu jsem zvolila metodiku sekundární analýzy dat. Pro výzkum byly stanoveny dva cíle a tři výzkumné otázky. Cíl 1: V práci budou stanoveny rizikové faktory práce u osob pracujících v dřevovýrobě. Cíl 2: V práci budou zhodnoceny návrhy na opatření zaměstnavatelů k ochraně zdraví pracovníků v jednotlivých provozech dřevovýroby. V1: Jsou v dřevovýrobě signifikantní rozdíly ve výskytu rizikových faktorů práce s ohledem za způsob zpracování dřeva a výrobků z něj? V2: Jsou signifikantní rozdíly v opatření k ochraně zdraví v dřevovýrobě podle způsobu zpracování dřeva a výrobků z něj? V3: Jakým způsobem ovlivňuje prach z tvrdých dřev technologii v dřevovýrobě a opatření k ochraně zdraví? Cíl 1 byl zvolen z důvodů výrazných rozdílů výskytů faktorů pracovního prostředí v jednotlivých firmách s ohledem na různé technologické postupy ve zpracování dřeva. Cíl 2 byl zvolen s ohledem na důležitost správně zvolených opatření k ochraně zdraví. Při neplnění povinností zaměstnavatele spojených s ochranou zdraví pracovníků mohou vznikat závažná a trvalá poškození zdraví.
Mezinárodní obchod se dřevem
DVOŘÁČKOVÁ, Tereza
Práce se zabývá aktuálním stavem lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu a aktuálním stavem zahraničního obchodu se dřevem. Na závěr stanovuje kritické faktory, návrhy a doporučení.
Komparace EMPO HOLZ, s.r.o. s vybranými konkurenty
Zdarsová, Petra ; Pevná, Jana (vedoucí práce) ; Kozáková, Petra (oponent)
Cílem diplomové práce je provedení komparace společnosti EMPO HOLZ, s. r. o. s vybranými konkurenty a průměrnými hodnotami odvětví v letech 2012, 2013 a 2014. Dílčím cílem práce je zhodnocení finanční situace komparovaných podnikatelských subjektů. Finanční zdraví je posouzeno aplikací poměrových ukazatelů finanční analýzy a následnou interpretací jejich výsledků. Komparace je provedena prostřednictvím jednorozměrných a vícerozměrných metod mezipodnikového srovnání. Srovnání s průměrnými hodnotami odvětví demonstruje Spider analýza. Výstupem práce je zjištění pozice společnosti EMPO HOLZ, s. r. o. v rámci analyzovaného souboru. Umístění v souboru je zvoleno podle výsledků jednotlivých metod mezipodnikového srovnání.
Business model canvas a jeho aplikace v dřevozpracujícím průmyslu
Borovičková, Nina ; Riedl, Marcel (vedoucí práce) ; Jarský, Vilém (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou business modelu canvas, který je chápán jako plán strategie podniku. Jeho strukturu tvoří devět základních prvků (zákaznické segmenty, hodnotová nabídka, kanály, vztahy se zákazníky, zdroje příjmů, klíčové zdroje, klíčové činnosti, klíčová partnerství a struktura nákladů), které musí být vzájemně provázány, aby mohly přinést významné hodnoty pro podnik a jeho strategii. Cílem práce je aplikovat tuto metodu business model canvas na subjekt působící v dřevozpracujícím průmyslu a současně navrhnout možnosti inovace daného podniku v rámci modelu canvas. Inovace by měla mít významný pozitivní vliv na budoucí vývoj zkoumaného podniku.
Podnikatelský plán
Křemen, Josef ; Pilař, Ladislav (vedoucí práce) ; Jakub, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá zhodnocením investice na základě podnikatelského plánu. Podnikatelský plán je zpracován pro firmu Agrospol, spol. s r. o. Vračkovice, která hodlá své produktové portfolio rozšířit pomocí pilařského závodu. Firma se zabývá zemědělskou výrobou a provozování pily by bylo pro ni pouze doplňkovou činností k zefektivnění zejména lidských a hmotných zdrojů firmy. Konkrétní podnikatelský plán je sestaven podle struktury definované v teoretické části. Obsahuje základní údaje o podniku, organizační struktura, představení produktu, analýza vnitřního prostředí, analýza makrookolí a mirkookolí, na základě kterých je sestavena SWOT matice a určena strategie podniku. Dále jsou popsány marketingové aktivity. Další část podnikatelského plánu je věnována informacím o technologii, realizaci a rizicích. Jsou určeny náklady investici, variabilní a fixní náklady a také předpokládaný plán peněžních toků z investice. Na závěr je investice zhodnocena vybranými statickými a dynamickými ukazateli pro hodnocení investic.
Firma v konkurenčním prostředí
Dittrichová, Iva ; Šrédl, Karel (vedoucí práce) ; Svoboda, Roman (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou konkurence v dřevozpracujícím průmyslu konkrétně pilařské výroby. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje důležité pojmy související s danou problematikou. Převážně se věnuje problematice dokonalé a nedokonalé konkurenci. Teoretická část je oporou pro vypracování praktické části. Praktická část se zaměřuje na konkrétní firmu v dřevozpracujícím průmyslu. Nejprve je v krátkosti představena a na základě vybraných poměrových ukazatelů sestavena finanční analýza. Poté je část věnována popisu dřevozpracujícího průmyslu a hlavním konkurentům. V závěru je pomocí metody komparace a SWOT analýzy zhodnoceno postavení firmy v rámci konkurence a zjištění slabých a silných stránek společnosti.
Návrh a výpočet sušicího zařízení pro dřevozpracující průmysl
Vach, Tomáš ; Hrázský, Jaroslav (oponent) ; Otáhal, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stabilizací teploty dřevěného vlákna při výrobě středně hustých vláknitých desek (MDF) v dřevozpracujícím průmyslu. Z původního záměru řešit sušící zařízení se z hlediska energetické optimalizace vyvinul podstatně závažnější problém. Ukázalo se, že výrobní proces se potýká s výraznými tepelnými ztrátami, jejichž důsledkem je ztráta velkého množství tepelné energie získané během sušícího procesu. Hlavním cílem této práce je tedy posouzení ochlazovacího účinku okolního prostředí na vybrané části výrobní linky a návrh vhodného opatření k minimalizaci tepelných ztrát a ke zvýšení teploty vlákna na požadovanou hodnotu. Řešení je zaměřeno na úsek výrobní linky mezi sušícím zařízením a lisováním. Součástí práce je popis technologie výroby vláknitých desek, úvod do problematiky přenosu tepla a také základy teorie počítačového modelování proudění a přenosu tepla za pomoci CFD simulací. Výpočtová část obsahuje zhodnocení tepelných ztrát vybraných úseků výrobní linky za současného provozního stavu a jejich porovnání s počítačovými simulacemi. Ověření správnosti výsledků při použití obou přístupů k řešení proudění a přenosu tepla je výchozím krokem k návrhu zlepšení stávající situace. Ověřený výpočetní model lze poté použít v následujícím řešení vlivu konvekčního a radiačního mechanizmu na prohřátí vrstvy dřevěného vlákna. Důležitým faktorem v konečné fázi výpočtu je skutečná teplota vláknitého koberce na vstupu do lisu. Čím vyšší vstupní teploty v daném rozmezí je dosaženo, tím se sníží čas potřebný k lisování, a tím se zkrátí čas potřebný pro celý výrobní proces. Řešení daného problému směřuje k dosažení energetické úspory a mělo by se zároveň stát podkladem, ze kterého je možné zhodnotit zlepšení produktivity výroby MDF desek. Závěr diplomové práce obsahuje rozbor poznatků týkajících se ohřevu dřevěného vlákna a jeho efektivity využití v praxi.
Dřevo dříve a nyní
Polášek, Marek
Dřevo dříve a nyní z hlediska jeho zpracovatelnosti, sušení, trvanlivosti, atd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.